Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar

advertisement
D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar ”Dokumentation är ett viktigt stöd i arbetet med att följa upp åt-­
gärderna och eventuellt förändra dem eller sätta in nya. Det är även en rättssäkerhetsfråga eftersom den ger berörd personal, elever och vårdnadshavare möjlighet till insyn. Dokumentationen kan även vara ett underlag om det blir en rättslig process avse-­
ende det inträffade.” (Skolverkets allmänna råd, för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förkortas fortsättningsvis (AR). ”Det är viktigt att personalen har kunskap om offentlighets-­ och sekretessbestämmelser så att elevinformation hanteras på ett korrekt sätt.” (AR). Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling ”En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för krän-­
kande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheter-­
na kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.” (Skollagen 6 kap 10 §) Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsva-­‐
rande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakas-­‐
serier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i Diskriminerings-­‐
lagen (2008:567). Det skall skrivas ett delegationsbeslut när utredningen inleds. Mallen för detta ligger på Ankaret: -­‐ Gävle kommunkoncern -­‐ Barn & Ungdom -­‐ Blanketter -­‐ Administrativa blanketter -­‐ ”Anmälan av Delegationsbeslut till barn-­‐ och ungdomsnämnden” 1 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Utredning Namn på den elev som anser sig utsatt. Namn: __________________________________________________________________________ Klass: ___________________________________________________________________________ Ange när skolan fick kännedom om att eleven anser sig utsatt. Datum: _________________________________________________________________________ Tid: _____________________________________________________________________________ Vem ansvarar för utredningen? Namn: __________________________________________________________________________ ”Utredningen bör ledas av rektor eller någon med motsvarande ledningsfunktion om någon i personalen misstänks för att ha ut-­
satt ett barn eller en elev för trakasserier eller kränkande be-­
handling.” (AR) Beskriv allsidigt vad som inträffat. Historik: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 2 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Bedöm om det är enstaka händelser eller om det är en del av systematiskt återkommande kränkningar. Bedömning: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Gör en analys av orsakerna till det inträffade. Låt den omfatta både den eller de som kan ha utövat kränkningen och den som blivit utsatt för den. Analys: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Åtgärder ”Om det förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling ska huvudmannen, enligt diskriminerings-­
lagen och skollagen, vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att i framtiden förhindra trakasserier och kränkande behand-­
ling.” (AR) Beskriv skolans akuta åtgärder för att få stopp på kränkningarna. Ange vem på skolan som är ansvarig för att respektive åtgärd genomförs. Akut åtgärd 1: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: ______________________________________________________________________ Akut åtgärd 2: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: ______________________________________________________________________ Akut åtgärd 3: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: ______________________________________________________________________ 4 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Beskriv skolans åtgärder för att nå långsiktiga lösningar. ”Det bör alltid övervägas om åtgärder också ska vidtas för att förändra strukturer och förhållanden på grupp-­ och verksam-­
hetsnivå.” ”Åtgärderna som vidtas bör grundas på utredningen och riktas till såväl det barn eller den elev som blivit utsatt samt till den el-­
ler dem som utövat kränkningen.” (AR) Ange vem på skolan som är ansvarig för att respektive åtgärd genomförs. Långsiktig åtgärd 1: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: ______________________________________________________________________ Långsiktig åtgärd 2: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: ______________________________________________________________________ Långsiktig åtgärd 3: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: ______________________________________________________________________ 5 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R ”Det finns bestämmelser om att åtgärdsprogram skall utarbetas för elever i behov av särskilt stöd. Detta kan bli aktuellt för såväl den utsatta eleven som för den eller de som utfört kränkningen.” (AR) Gör en bedömning om åtgärdsprogram behöver upprättas. Bedömning: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ange vem som ansvarar för eventuella åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram 1: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: ______________________________________________________________________ Åtgärdsprogram 2: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: ______________________________________________________________________ 6 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Anmälan till andra myndigheter ”I varje enskilt fall bör det bedömas om en anmälan skall göras till andra myndigheter.” (AR) ”Huvudmannen och var och en i personalen som misstänker att ett barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd är skyldig att anmäla detta till socialtjänsten.” (AR) ”Kränkande handlingar kan också utgöra ett brott. En bedöm-­
ning av om en polisanmälan ska göras bör ske i varje enskilt fall, men det finns ingen lagstadgad skyldighet för skolan att polis-­
anmäla en elev som begått ett brott. Det är viktigt att man i verksamheten på förhand har diskuterat i vilka fall man ska göra en polisanmälan och vilka rutiner som skall finnas vid en sådan anmälan.” (AR) ”Vid händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas. Detta gäller även händelser som orsakats genom våld eller hot om våld.” (AR) ”Oavsett om en anmälan har gjorts till en annan myndighet eller inte är verksamheten skyldig att vidta relevanta åtgärder för att komma till rätta med problemet.” (AR) 7 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Information ”Om ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt för trakas-­
serier eller kränkande behandling är det viktigt att berörda vårdnadshavare informeras så fort som möjligt.” (AR) ”Det bör finnas rutiner för hur informationen mellan huvud-­
mannen, personal, barn, elever och vårdnadshavare ska ske då någon i verksamheten får kännedom om att ett barn eller en elev upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier eller kränkande be-­
handling.” (AR) Beskriv vilka som ska informeras, om vad, när, av vem och hur informationen ska gå till: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Uppföljning/utvärdering Ange datum för uppföljning av beslutade åtgärder. Datum: _________________________________________________________________________ Ange vem som ansvarar för uppföljningen. Namn: __________________________________________________________________________ 8 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Uppföljning/utvärdering 1 Datum för uppföljning av vidtagna åtgärder. Datum: _________________________________________________________________________ Ange vem som ansvarar för uppföljningen. Namn: __________________________________________________________________________ Följ upp om beslutade åtgärder från utredningen har genomförts: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Utvärdera om beslutade åtgärder har haft önskad effekt. Det vill säga om kränkningarna har upphört: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ”Om det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga måste andra eller kompletterande insatser genomföras till dess att situationen är varaktigt löst.” (AR) 9 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Bedömning om ytterligare åtgärder: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ange vem från skolan som ansvarar för att respektive åtgärd genomförs. Ytterligare åtgärd 1: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: _______________________________________________________________________ Ytterligare åtgärd 2: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: _______________________________________________________________________ Uppföljning/utvärdering Ange datum för uppföljning av beslutade åtgärder ovan. Datum: _________________________________________________________________________ Ange vem som ansvarar för uppföljningen. Namn: __________________________________________________________________________ 10 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Uppföljning/utvärdering 2 Datum för uppföljning av vidtagna åtgärder. Datum: _________________________________________________________________________ Ange vem som ansvarar för uppföljningen. Namn: __________________________________________________________________________ Följ upp om beslutade åtgärder från utredningen har genomförts: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Utvärdera om beslutade åtgärder har haft önskad effekt. Det vill säga om kränkningarna har upphört: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ”Om det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga måste andra eller kompletterande insatser genomföras till dess att situationen är varaktigt löst.” (AR) 11 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Bedömning om ytterligare åtgärder: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ange vem från skolan som ansvarar för att respektive åtgärd genomförs. Ytterligare åtgärd 1: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: _______________________________________________________________________ Ytterligare åtgärd 2: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: _______________________________________________________________________ Uppföljning/utvärdering Ange datum för uppföljning av beslutade åtgärder ovan. Datum: _________________________________________________________________________ Ange vem som ansvarar för uppföljningen. Namn: __________________________________________________________________________ 12 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Uppföljning/utvärdering 3 Datum för uppföljning av vidtagna åtgärder. Datum: _________________________________________________________________________ Ange vem som ansvarar för uppföljningen. Namn: __________________________________________________________________________ Följ upp om beslutade åtgärder från utredningen har genomförts: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Utvärdera om beslutade åtgärder har haft önskad effekt. Det vill säga om kränkningarna har upphört: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ”Om det visar sig att åtgärderna varit otillräckliga måste andra eller kompletterande insatser genomföras till dess att situationen är varaktigt löst.” (AR) 13 D O K U M E N T A T I O N V I D O L I K A F O R M E R A V T R A K A S S E R I E R O C H K R Ä N K N I N G A R Bedömning om ytterligare åtgärder: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ange vem från skolan som ansvarar för att respektive åtgärd genomförs. Ytterligare åtgärd 1: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: _______________________________________________________________________ Ytterligare åtgärd 2: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Ansvarig: _______________________________________________________________________ Uppföljning/utvärdering Ange datum för uppföljning av beslutade åtgärder ovan. Datum: _________________________________________________________________________ Ange vem som ansvarar för uppföljningen. Namn: __________________________________________________________________________ 14 
Download