Motion 1: Klassa BDSM och fetischism som sexuell läggning

advertisement
 Motion 1: Klassa BDSM och fetischism som sexuell
läggning för att få lagstöd mot diskriminering och
hatbrott
Bakgrund:
Att vara en BDSM-person och/eller fetischist är långt ifrån accepterat och
kan orsaka en mängd problem och olägenheter. Trots att
sjukdomsklassningen togs bort sv Socialstyrelsen vimlar det av fördomar
och negativa antaganden om denna grupp vilket medför att man kan bli av
med sitt jobb, förlora vårdnaden om sitt barn eller diskrimineras och
behandlas illa på andra sätt. Vi i aktivistgruppen får varje vecka ta del av
nya rapporter om hur det ser ut i praktiken.
För att ge denna grupp samma skydd av lagen som HBT-communityn se vi
det som essentiellt att BDSM och fetischism blir klassat som sexuell
läggning istället för enbart en praktik. Det finns många starka argument för
detta:
- På internetcommunityn DarkSide med 100000 användare vimlar det av
berättelser där användarna haft med sig detta som primär sexuell
orientering sedan tidig, (ofta mycket tidig) barndom. Det har även
genomförts flera enkäter på DarkSide under åren sedan starten 2004 som
ger belägg för detta.
Att man använder termen läggning istället för preferens kopplat till exv
homosexualitet är just för att markera att det är något medfött istället för ett
fritt val. Detsamma gäller BDSM och fetischism
- Detta är vad APA (American Psychology Association) säger om grunderna
för vad som konstituerar en sexuell läggning:
APA: Sexual orientation refers to an enduring pattern of emotional,
romantic, and/or sexual attractions to men, women, or both sexes. Sexual
orientation also refers to a person’s sense of identity based on those
attractions, related behaviors, and membership in a community of others
who share those attractions.
APA: Sexual orientation is commonly discussed as if it were solely a
characteristic of an individual, like biological sex, gender identity, or age.
This perspective is incomplete because sexual orientation is defined in
terms of relationships with others. People express their sexual orientation
through behaviors with others.
Källa: http://www.apa.org/helpcenter/sexual-orientation.aspx
Citat: "Sexual preference may also suggest a degree of voluntary choice,
whereas the scientific consensus is that sexual orientation is not a choice."
(http://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_orientation)
Jag yrkar därför att:
1: årsmötet uppmanar styrelsen att driva frågan vidare i RFSU om att få
BDSM och feteschism klassas som sexuell läggning och ej som praktik.
2: årsmötet uppmanar styrelsen att driva frågan i politiska instanser för att
på sikt kunna få lagstöd mot diskriminering och hatbrott för denna grupp
Anders Wallin
Projektledare BDSM&F-gruppen
Motionssvar 1 från RFSU Stockholms styrelse
Styrelsen ser positivt på initiativet från BDSM&F-gruppen. Redan
förbundskongressen 2013 förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att
internt såväl som externt mot stigmatiseringen av BDSMF-utövare, till
exempel genom att utreda behovet av en utökad
diskrimineringslagstiftning, samt öka kunskapen och förståelsen kring
BDSMF, asexualitet och poly/flersamhet/icke-monogama relationsformer. I
samtal med förbundskansliet fick vi dock veta att arbetet inte kommit igång
i någon större utsträckning, vilket vi ser som ett problem.
Styrelsen anser inte att sexuella praktiker/identiteter och sexuella
läggningar ska blandas ihop. Internationellt är sexuell läggning väl
definierat som vilket eller vilka kön eller könsuttryck som en person
attraheras av, alternativt att en person inte har en sexuell attraktion till
andra över huvud taget. Sexuell identitet och praktik utöver detta handlar
om vad som attraherar en, inte vem. Att ändra internationella definitioner
av ord och begrepp ser vi som svårt och onödigt i detta fall. Dagens
uppdelning är relevant och rimlig.
För att exemplifiera hur tidigare tankegångar gått när
diskrimineringslagstiftningen ändrats, så valde lagstiftarna att inte placera
in könsidentitet och -uttryck under ”kön”, utan att införa just dessa två nya
diskrimineringsgrunder i lagstiftningen för att omfatta transpersoner. Det
handlar om en pedagogisk tillämpning av lagen och vad det är som ska visas
vara grund för diskrimineringen. Är du diskriminerad på grund av ditt
juridiska eller upplevda kön, eller för att du har ett könsuttryck som inte
stämmer överens med dessa? Därför vore det en rimligare lösning att införa
en ny kategori i befintlig lagstiftning. Det är inte heller ett problem om vi ser
till EU, utan de direktiv som finns från EU är endast en miniminivå för
länder. Sverige har tidigare gått före på flera områden, exempelvis just
könsidentitet.
Styrelsen håller med om att sexuella identiteter och sexuella praktiker som
sker mellan samtyckande individer inte ska stigmatiseras eller anses vara
godtagbara grunder för att diskriminera någon. Vi stödjer därför
andemeningen i motionen, men menar att exakt hur detta ska genomföras
måste belysas bättre innan vi kan ta ställning till lösningen. Vi är därför
positiva till det beslut som togs på kongressen 2013, men ser allvarligt på att
det ännu inte genomförts i någon större utsträckning. Därför vill vi hellre
klargöra att förbundet måste prioritera detta arbete, så att vi kan få en väl
underbyggd lösning på problemet som vi kan börja verka för.
Styrelsen yrkar därför
att årsmötet avslår motionen
att årsmötet uppdrar åt styrelsen att i RFSU Stockholms namn inlämna en
motion till kongressen, där förbundsstyrelsen får i uppdrag att börja aktivt
arbeta med frågan i enlighet med 2013 års beslut, samt återrapportera till
kongressen 2017.
Motion 2: RFSU ska jobba med frågor som rör
endometrios och PCO/PCO-S
Bakgrund
RFSU är en organisation som arbetar för frågor som rör sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter. Viktiga frågor som aborträtt, hälsa för
gravida och födande personer, rätten att själv välja om en ska bli gravid och
sexualupplysning har stått i fokus. Alla dessa är frågor som fortsatt kräver
stor uppmärksamhet.
Det finns dock fler frågor inom området sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter där RFSU:s röst skulle behövas. Det finns flera sjukdomar som
påverkar möjligheterna att uppleva sexuell och reproduktiv hälsa och det
finns många politiska åtgärder som skulle kunna vidtas för att förbättra
situationen för de personer som lever med någon av dessa sjukdomar. För
en stor organisation med hög trovärdighet som RFSU finns stora
möjligheter att positivt påverka den politiska utvecklingen på det här
området och agera i samförstånd med de patientorganisationer som också
finns, men vars resurser är begränsade.
Det är särskilt sjukdomarna endometrios och PCO/PCO-S som är
anledningarna till denna motion, men i arbetet finns kanske också andra
sjukdomar som borde uppmärksammas.
Endometrios är en sjukdom som uppskattas drabba cirka 10 procent av de
personer som har en livmoder. Konsekvenserna ser olika ut för de som lever
med sjukdomen, men vanliga effekter är svår smärta, problem med att ha
sex på det sätt en önskar och svårigheter att bli gravid. PCO/PCO-S är en
sjukdom som uppskattningsvis drabbar 10-15 procent av personer som har
en livmoder. Sjukdomen har olika konsekvenser för olika personer men en
vanlig effekt är svårigheter att bli gravid utan medicinsk assistans.
Obehandlad PCO-S kan öka risken för livmoderscancer.
För båda dessa sjukdomar finns idag mycket bristande kunskaper och
resurser inom hela vårdkedjan. Några exempel: Läkare inom primärvården
klarar inte av att ställa diagnos och remitterar inte vidare, diagnos ställs
väldigt sent, de specialiserade teamen är för få och köerna är långa, en
medicin som framtagits särskilt för endometrios-patienter (Visanne) ingår
inte i högkostnadsskyddet, forskningen är bristfällig. Här finns många
möjligheter att ställa politiska krav som skulle förbättra livet för de personer
som lever med sjukdomarna.
Jag yrkar därför att:
-­‐
RFSU Stockholm stödjer förslaget om att RFSU ska arbeta
med frågor som rör endometrios och PCO/PCO-S
-­‐
Att RFSU Stockholm motionerar förslaget i sin helhet till
kongressen 2015
Ulrika Westerlund, RFSU Stockholm
Motionssvar 2:
Styrelsen håller med motionären om att endometrios och PCO/PCO-S är
sjukdomar som RFSU bör jobba med. Att öka kunskapen om dessa sjukdomar och
ställa högre krav på vård och bemötande är helt centralt för livskvaliteten och
hälsan hos en stor del av befolkningen, och det går helt i linje med vårt arbete för
allas rätt att vara, välja och njuta.
Motionären lyfter flera exempel där okunskapen leder till bristfällig vård för
personer som är drabbade. Här kan RFSU jobba både gentemot politiker och
vårdpersonal. Som sexualupplysningsorganisation har RFSU dessutom en stor
möjlighet att öka kunskapen om sjukdomarna hos personer med livmoder som
riskerar att drabbas av sjukdomarna. Eftersom många inte känner till sjukdomarna
är det vanligt att personer går länge med besvär innan de söker vård.
Styrelsen yrkar därför
att årsmötet bifaller motionens första att-sats.
att årsmötet bifaller motionens andra att-sats.
Motion 3: Information på Sveriges 5 minoritetsspråk
på RFSUs hemsida
Idag finns delar av RFSUs hemsida att läsa på Norska, Danska, Finska,
Engelska, Franska, Spanska, Ryska, Kiswahili, Arabiska och Hindi, utöver
svenska.
Undervisningsfilmen ”Sex på kartan” som tagits fram av RFSU och UR finns
textad på 10 olika språk: arabiska, persiska, somaliska, svenska, engelska,
spanska, thailändska, pashto, sorani och romska (kelderash). Filmen finns
även dubbad till finska och tyska.
Förutom finska (och romani i filmen) så finns alltså ingen av Sveriges fem
officiella minoritetsspråk (finska, meänkieli/tornedalsfinska, samiska,
romani och jiddisch) representerade i nuläget.
Nu anser vi att det är hög tid att RFSU skapar samarbeten och söker
finansiering för att fortsätta vara i framkant med sexualupplysning och
sexualpolitik genom att inkludera information även på minoritetsspråken.
En föregångare och förebild är Ungdomsmottagningarnas hemsida
UMO.se http://www.umo.se/Andra-sprak/
Ungminoritet, de nationella minoriteternas ungdomsförbund skulle kunna
vara en tänkbar samarbetspart.
jag yrkar därför:
• att RFSU Stockholm skriver en motion till RFSU-kongressen om att
inkludera grundläggande information om RFSU, sexualupplysning och
sexualpolitik på Sveriges 5 minoritetsspråk.
Amanda Guy
Motionssvar 3
Styrelsen håller med motionären om att det är en viktig att ständigt jobba
för att vara en inkluderande organisation och det är en relevant
språkpolitisk fråga att tillgängliggöra information även på
minoritetsspråken. Styrelsen anser dock att motionen är för operativt
formulerad, och för detaljerad för att drivas igenom på en kongress.
Att öka inkluderingen och tillgängligheten är något som ständigt måste vara
aktuellt och förbättras.
Styrelsen ser dock inte att anpassa hemsidan på dessa minoritetsspråk som
den enda viktiga åtgärden för att öka inkludering och tillgänglighet och vill
inte detaljstyra vad som ska prioriteras i det arbetet. Frågan är större än
språk på hemsidan och det gäller allt från parfym i RFSU-produkter,
tillgängliga lokaler och kostmöjligheter på arrangemang till språk.
Styrelsen yrkar därför
-­‐
-­‐
-­‐
att årsmötet avslår motionens första att-sats
Att RFSU Stockholm skriver en mer allmänt hållen motion till
RFSU-kongressen om att verka för ett inkluderande tilltal i allt
från språk till bildrepresentation.
Att RFSU Stockholm skriver en motion till RFSU-kongressen
om att RFSU bör göra en total översyn a alla verksamheter
inom RFSU och att påbörja ett arbete som innebär att det
varje års gör förbättringar för att göra organisationen mer
tillgänglig.
Download