Informationsblad – Forum sexuell hälsa

advertisement
Informationsblad – Forum sexuell hälsa
2009-07-02
Fixapreventivmedel
Ha en säker sommar!
Drop-in tider för preventivmedel erbjuds under hela sommaren på flera
barnmorskemottagningar i Göteborg. För ytterligare information se:
www.fixapreventivmedel.se
Klamydiamåndag 14 september
STI-gruppen och Hivprevention, har beslutat att hörsamma Socialstyrelsens nationella
upprop att uppmärksamma klamydiamåndagen 14 september. Erbjudandet att delta
går till vårdcentraler, hud- och könsmottagningar, ungdomsmottagningar, barnmorskeoch gynekologmottagningar i hela Västra Götaland.
Tanken är att man genom att fokusera på klamydia under en dag ska påminna
människor om att oskyddat sex innebär en risk för att smittas av bl.a. klamydia. Ett
annat mål är att sprida information om klamydiainfektionen och dess allvarliga
konsekvenser samt att visa att det finns många ställen att testa sig på.
I praktiken kommer det i korthet att fungera som följer: Socialstyrelsen distribuerar
affischer med VG-loggan och uppmaningen att testa sig. För att veta var hänvisas
läsaren till vår hemsida, www.hivprevention.vgregion.se där alla mottagningar som
deltar finns listade med adress, telefonnummer och öppettider under
klamydiamåndagen. Senast 17 augusti behöver vi på hivprevention veta vilka som vill
delta. Fr.o.m. den 18 augusti skickas materialet ut till deltagande mottagningar
Deltagande mottagningar har drop-inmottagning hela eller någon del av dagen, delar ut
en enkät till alla som testar sig för klamydia och räknar antalet klamydiaprov under
dagen. Enkäten och antalet prover sammanställs av Hivprevention i VG
Har ni ännu inte anmält er kontakta [email protected] senast 17
augusti. Bifoga mottagningens namn och postadress (för utskick av material)
telefonnummer och besöksadress som ska stå på hemsidan, drop-in tider under
klamydiamåndagen samt namn, e-post och direkttelefon till en kontaktperson som vi
på hivprevention kan kommunicera med.
Välkomna!
Nytt från Folkhälsoinstitutet
Livsstilsrapport 2008
Författare:
Red. Cecilia Wadman, Hans ten Berg
Utgivningsår:
2009
ISBN:
978-91-7257-602-5
Rapportnummer:
R 2009:07
Beställningsbar:
Ja, köp eller ladda ner på: http://www.fhi.se/sv/Publikationer/
Rapporten ger en aktuell avstämning inom de levnadsvanor som har stor betydelse för
hälsoutvecklingen i befolkningen: alkohol, narkotika, tobak, spel, fysisk aktivitet,
matvanor samt en god sexualitet och reproduktiv hälsa.
Rapportens viktigaste resultat är att levnadsvanor som medför hälsorisker både har ett
starkt inbördes samband och ett samband med människors sociala situation. Samspelet
mellan levnadsvanor gör att man ofta ser flera riskfaktorer hos en och samma individ.
Rapporten vänder sig till alla som har ett intresse av att följa utvecklingen av, och
föreslagna åtgärder för, de levnadsvanor som har stor betydelse för folkhälsan, ex.
beslutsfattare inom kommun och landsting, frivilligorganisationer, massmedia och
studenter.
Sidorna 48 – 50 ägnas åt sexuell och reproduktiv hälsa, eller snarare frånvaro
av den samma. Intressantas ur sexuell hälsa - synpunkt är kanske
Folkhälsoinstitutets sammanfattning av prioriterade insatser på sid. 8



Regeringen bör införa obligatoriska kurser i sex- och samlevnad på universiteten,
för utbildningar där eleverna avser att arbeta med yrken som berör ungdomar
direkt eller indirekt. I särskild åtanke är lärarutbildningen.
Regeringen bör verka för att kvalitetssäkra sex- och samlevnadsundervisningen i
skolan, samt integrera den i ett bredare folkhälsoperspektiv som även beaktar
genus- och jämställdhetsperspektiv.
Regeringen bör ta initiativ till att en ny sexualvaneundersökning genomförs.
Nytt från HIV-Sverige
(Paraplyorganisation för frivilligorganisationer som arbetar med hivpositivas rättigheter i samhället)
Diskriminering ska kartläggas
2009-05-14
För att kartlägga diskrimineringsfall och bemötande i sjukvården har HIV-Sverige
påbörjat en riksomfattande studie bland sina medlemmar.
– Vi kommer att få ett underlag där patienterna är avidentifierade, men vi kommer att
kunna se hur det ser ut på landstingsnivå vad gäller diskriminering och bemötande,
säger HIV-Sveriges förbundsordförande Inger Forsgren.
Nationell enkät
Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) planerar en nationell patientenkät. SKL
har upphandlat en gemensam nationell patientenkät för samtliga landsting och
regioner. Under hösten 2009 kommer en första mätning att genomföras i primärvården
för att mäta patientupplevd kvalitet, däribland hur man upplever bemötandet. Under
nästa år kommer även mätning att göras inom specialiserad vård.
Det är första gången som en så omfattande nationell enkät genomförs. Syftet är främst
att ge landstingen underlag för förbättringsarbete i vården.
Läs hela texten på: http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/2009/nr-22009/diskriminering-ska-kartlaggas/
Attitydundersökning
2009-05-14
Hiv-Sverige presenterar för tredje året i rad en undersökning som visar på attityder till
hiv och personer med hiv i samhället. Var fjärde person i åldersgruppen 15-29 år skulle
känna sig orolig för sin egen hälsa om en närstående skulle vara hivpositiv. Personer
över 30 år är inte lika reserverade.
Trots dagens informationssamhälle har den unga gruppen minst kunskap om hiv och är
mer reserverad gentemot en hivpositiv person.
– Vi vet att de attityder och värderingar man har som ung följer en upp i åldern. Därför
är det viktigt att de yngre är välinformerade kring de grundläggande kunskaperna om
hiv, säger Inger Forsgren, förbundsordförande i Hiv-Sverige.
20 procent tror att det finns botemedel mot hiv, vilket är samma resultat som 2008.
Personer i åldersgruppen 30-49 år vet i högre utsträckning att det inte finns något
botemedel mot hiv.
Nytt från Lafa
Kondom08.nu VART TAR 100 000 KONDOMER VÄGEN I SOMMAR?
Kul idé från LAFA, Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting. Kolla in:
http://kondom08.nu/
Nytt från RFSU
RFSU ger ut broschyr om BDSM
och fetischism
För första gången ges det ut ett material
på svenska om BDSM- och fetischism.
Det är RFSU Stockholms broschyr BDSM
och fetischism – så funkar det.
I broschyren beskrivs BDSM och
fetischism – från de första fantasierna till
olika utövanden. Fakta varvas med
personliga berättelser.
Kortkort: BDSM och Fetischism
BDSM är ett samlingsbegrepp för
bondage/disciplin, dominans/submission
(underkastelse) och sadomasochism.
Begreppet syftar på sexualitetsuttryck
där samtyckande vuxna hittar
gemensamt välbefinnande genom olika
former av maktutbyten.
Fetischism syftar på sexualitetsuttryck
där närvaron av ett eller flera objekt,
material eller en kroppsdel förstärker
eller är källa till välbefinnande.
Ladda ner BDSM & fetischism – så
funkar det i pdf-format.
Ny undersökning från RFSU, ”Ska föräldrarna få veta?”
2009-06-16
Undersökningen gjorde i maj 2009 och omfattar samtliga ungdomsmottagningar i Stockholms län (35 st),
Västerbottens län (4 st), Örebro län (4 st), Malmö stad (3 st) och Göteborgs stad (5 st).
Ska tjejer under 15 år ha föräldrarnas tillstånd för att få p-piller? RFSU har
frågat 51 av Sveriges 270 ungdomsmottagningar hur de förhåller sig till
sexualbrottslagen.
I april aktualiserades frågan om förskrivning av p-piller till unga tjejer, apropå att vice
chefsåklagare Mikael Hammarstrand gick ut och sade att han inte skulle tveka att åtala
barnmorskor som skriver ut p-piller till flickor under 15 år för medhjälp till våldtäkt.
Detta eftersom sexualbrottslagen som kom 2005 säger att det kan klassas som
våldtäkt om en person under 15 år har sex med en som är äldre än 15 år.
Hammarstrands tilltag väckte reaktioner. Många debattörer poängterade det faktum att
det ju inte är olagligt för unga under 15 att ha sex, och att de självklart måste kunna
skydda sig mot oönskade graviditeter.
RFSU har nu ringt runt till ungdomsmottagningar över hela landet för att fråga vad de
har för inställning i denna fråga.
– Det är inget tvång att berätta för föräldrarna, då skulle ungdomarna inte våga
komma hit, svarar Åkersbergas ungdomsmottagning.
– Är man under 15 så är man fortfarande ett barn, och då ska man ha en förälders
tillstånd, säger Ekerö ungdomsmottagning.
Olika mottagningar har olika regler
Det är alltså olika regler på olika mottagningar. Sexualbrottslagen skärptes 2005 för att
ytterligare skydda unga mot övergrepp, men uppfattningen om hur den ska tolkas
skiljer sig alltså mellan mottagningarna. Det är inte olagligt att skriva ut p-piller till
tjejer under 15 år, men hur ska personalen gå tillväga? RFSU har länge efterlyst
riktlinjer från Socialstyrelsen, vilket även 39 av de 51 tillfrågade (76 procent) av
ungdomsmottagningarna vill ha.
Thomas Tegenfeldt, chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialstyrelsen, säger
att de kommer att göra en utredning som klarlägger rättsläget eftersom personal inom
vården signalerar att de känner sig osäkra:
– Socialstyrelsen har inte bestämmanderätt över rättsväsendet, men vi kan uttala oss
om vad vi anser i frågan och det kommer vi att göra. Vi anser inte att de som
förskriver p-piller gör fel, att skydda mot oönskade graviditeter måste vara
överordnat lagen, säger han.
Tjejer bör slippa att hamna i kläm
88 procent av mottagningarna uppgav att de har riktlinjer för p-pillerförskrivning, och
vissa av mottagningar har gemensamma handlingsplaner. De skiljer sig dock åt. En
mottagning vill inte skriva ut p-piller i preventivt syfte utan bara av medicinska skäl,
som till exempel svår mens. 7 av de 51 mottagningarna kräver att föräldrarna är
inblandade, vilket andra tycker är ett omöjligt krav:
– Det här är en stadsdel med många olika kulturer, en del tjejer får inte ha sexuella
relationer för sina föräldrar och vill hålla det hemligt, säger Skärholmens
ungdomsmottagning.
Vissa ungdomar kan inte prata med sina föräldrar, menar de. Om kondomanvändandet
inte fungerar och de är ansvarsfulla och går till en ungdomsmottagning, ska de då inte
få annat skydd? Är det rimligt att föräldrarnas godkännande är ett krav?
För att hjälpa ungdomsmottagningarna i deras viktiga arbete att förhindra oönskade
graviditeter och smittspridning, för att personalen ska känna sig trygg och för att
tjejerna ska slippa hamna i kläm bör personalen få ett förtydligande om vad som gäller,
anser RFSU.
Saxat från RFSU:s hemsida. Text: Linda Israelsson
Artikel om hela undersökningen, som också innehåller frågan om öppettider på
ungdomsmottagningar under sommaren, kan läsas på:
http://www.rfsu.se/ska_foraldrarna_fa_veta_.asp
Nytt från RFSU AB
RFSU kådiskollar de nordiska länderna
2009-05-12
Finländarna överträffar sina grannländer både vad gäller regelbunden
kondomanvändning och att ta upp frågan om skydd. Endast 7 procent av svenskarna
uppger att de alltid använder kondom vid sex och 21 procent av 15-20-åringarna
använder inte något skydd alls. Detta visar RFSU AB:s omfattande undersökning
Kådiskollen 2009, som genomförts i Sverige, Norge, Danmark och Finland i åldrarna
15-64 år.
Hela Kådiskollen med analys och grafer finns bifogad i samma mail som detta
informationsblad.
Nytt från Socialstyrelsen
2009-06-17
Nationell handlingsplan
för klamydiaprevention
med fokus på ungdomar
och unga vuxna
av åtgärderna som föreslås i
handlingsplanen sammanfaller
med förslagen i utredningen om att
förebygga oönskade graviditeter.
Klamydiainfektionerna har ökat
kraftigt de senaste tio åren. Det är
framför allt ungdomar och unga
vuxna som blir smittade av
klamydia och klamydiaepidemin
tyder på att dagens förebyggande
arbete inte är tillräckligt effektivt.
Socialstyrelsen publicerar nu en
nationell handlingsplan för
klamydiaprevention med fokus på
ungdomar och unga vuxna. Många
Socialstyrelsen publicerade 17 juni Nationell handlingsplan för klamydiaprevention med
fokus på ungdomar och unga vuxna 2009–2014. Handlingsplanen sätter upp tydliga
mätbara mål i preventionsarbetet.
Handlingsplanen går att ladda ner eller beställa på:
http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2009/10516/2009-126-180.htm
Nytt från UNAIDS
2009-06-25
UNAIDS årsrapport med bl.a. all statistik från 2008
2008 UNAIDS Annual Report: Towards
Universal Access
Last year was a year of leadership, consolidation,
partnership and transition. It was a year in which the
hard work of previous decades came together to
produce tangible and measurable results. Yet the
hard-won gains are fragile and call for a renewed
commitment and leadership by the United Nations
system.
pdf | 25 Jun 2009 | 1 Mb
Ladda ner rapporten på:
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/Publications/default.asp
Artikel Läkartidningen
2009-05-19
Veronika Halvarsson, fil mag., forskningsassistent
Fredrik Liljeros, docent; båda sociologiska institutionen, Stockholms universitet
Nationell kartläggning visar stora variationer mellan olika vårdinrättningar
Sammanfattningsvis visar resultatet att STI-kliniker och ungdomsmottagningar tenderar att ha
ett mer utvecklat STI-arbete; de ställer frågor, ger information, kontaktspårar osv. i högre grad
än övriga vårdinrättningar (vårdcentraler, gynekologmottagningar, barnmorskemottagningar).
Vår studie visar på att det finns mycket som kan och bör göras för att förbättra sjukvårdens
arbete med STI. Bristerna i kontaktspårningen tyder på att resurser behöver läggas på att bla
utbilda den personal som utför kontaktspårningen alternativt centralisera kontaktspårningen. Mer
utbildning och information behövs också om hur personalen ska arbeta förebyggande. Personalen
behöver bl.a. veta vilka frågor som ska ställas om patientens sexuella historia, hur man ger
rådgivning och vilken information man ska ge.
Intressant är att den extremt stora variationen i antalet rapporterade klamydiafall gör att det i
teorin skulle räcka med att nå 20 procent av de vårdinrättningar som anmält klamydiafall för att
80 procent av patienterna skulle få ta del av eventuella förbättringar. Särskilda satsningar bör
därför göras på de vårdinrättningar som har många klamydiafall. Det är viktigt att komma ihåg
att trots att klamydia har ökat kraftigt har STI-sjukvården inte tillförts resurser i motsvarande
takt. Risken är därför stor att personalen måste prioritera var de ska lägga sina begränsade
resurser. Olyckligtvis kan detta innebära att det viktiga preventiva arbete som t.ex.
ungdomsmottagningarna gör genom att gå ut i skolor bortprioriteras för att de ska hinna med att
t.ex. kontaktspåra, vilket vår intervjustudie visade (som inte redovisas här).
Läs hela artikeln på: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=12058
Ny Bok
Ungdomar, sexualitet och relationer
Redaktörer: Chris Magnusson Elisabet Häggström-Nordin
Häftad. Studentlitteratur AB 2009-03.
ISBN 914404934X / 91-44-04934-X
EAN 9789144049342
Förlagets beskrivning
I Sverige har vi av tradition en positiv och tolerant inställning till ungdomars sexualitet.
Dessutom har vi lång erfarenhet av preventivt arbete med ungdomar. Trots detta är litteraturen i
ämnet begränsad - det saknas en bok som både ger en helhetsbild och innehåller specifik
kunskap om olika aspekter av ungdomars sexualitet. Boken Ungdomar, sexualitet och relationer
möter detta behov.
Bokens multidisciplinära perspektiv med betoning på de folkhälsovetenskapliga, sociologiska och
psykologiska infallsvinklarna ger en bred och nyanserad bild av ungdomar och sexualitet.
Författarna redogör för olika aspekter av ungdomars sexuella utveckling och beteende såsom
konstruktion av kön och sexualitet, sexualitetens roll under tonåren, reproduktiv hälsa och
riskbeteende. I boken medverkar forskare från olika discipliner såväl som representanter för
myndigheter och praktiska verksamheter. Även ungdomarna själva får komma till tals i en rad
exempel i form av utdrag ur samtal och intervjuer.
Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande samt yrkesverksamma inom hälsa,
vård och samhälle.
Författare: Lena Berg, Gunilla Bexell, Maria Bäckman, Monica Christiansson, Margareta Forsberg, Nils
Hammarén, Lars Holmberg, Ann-Cristine Jonsson, Margareta Larsson, Lotta Löfgren-Måretnsson, Agneta
Nilsson, Margareta Pettersson, Eva Wendt och Cornelia Wulff
Sist men inte minst!
Missa inte nordens största pridefestival
27 juli – 2 augusti med prideparaden på lördag 1 augusti.
[Tema: Hetero] är 2009 års tema för Stockholm Pride. Temat fokuserar på hur normer
praktiskt inverkar på homosexuella, bisexuella och transpersoners vardag, vilka
konsekvenser de för med sig och hur de påverkar samhället i stort.
Vilka pratar på pride hous? Vem sjunger årets pridelåt? Svaret på det och information
om alla intressanta föreläsningar och evenemang får du om du tittar i programmet
(klart i mitten av juli) på: http://www.stockholmpride.org/
Download