Inför NP i kemi

advertisement
Inför NP i kemi
Kemi är vetskapen om ämnen
Arbetsområden i kemi
 Grundläggande kemi
 Ämnena omkring oss
 Kemiska föreningar
 Syror och baser
 Kolföreningar
 Näringslära
 Vardagskemi
 Periodiska systemet
 Metaller och elkemi
Var finns kemi
 Matlagning
 Läkemedel
 Tvål
 Plast
 Kläder
 osv
Eld och brand
• För att det ska brinna behövs tre
saker: Syre
Värme
Brännbart ämne
• Om ett saknas eller tas bort kan det
inte brinna
• När man släcker en eld använder
man oftast vatten.
• Ska man släcka brännande olja ska
man täcka över elden. OBS! Släck
absolut inte med vatten.
Ämnens egenskaper
 Alla ämnen kan vara i tre aggregationsformer
Fast flytande gas
 När ett ämne är fast står atomerna nästan still.
 När ett ämne är flytande far atomerna runt i ämnet.
 När ett ämne är i gas form lättar atomerna från ämnet.
Ämnen
 Grundämnen är ämnen som bara består av en slags atomer.
 Kemiska föreningar är ämnen som består av två eller flera




olika slags atomer.
En molekyl består av två eller flera atomer.
Vissa ämnen är tyngre än andra. För att kunna jämföra
behövs det lika mycket av varje ämne tex 1cm3.
Detta kallas för densitet. Vill man räkna på detta är formeln
massan/volymen.
Ex. Om man jämför lika mycket guld med lika mycket vatten
har guld högre densitet.
Blandningar
Blandningar
Lösning
slamning
Utspädd
Koncentrerad
Omättad
Mättad
emulsion
Areosol
Legering
Gaslösning
Lösningar
 En blandning där ämnena som ingår, har delas upp i små bitar att vi inte




kan se dem. En lösning är klar och genomskinlig. De lösta partiklarna
håller sig svävande i vätskan. T.ex. vatten och salt i pastavattnet.
Om man tillsätter för mycket salt blir lösningen mättad. Det går inte
lösa allt så lite salt blir kvar på botten.
För att lösa mer kan man värma blandningen.
Gaslösning – En blandning av flera gaser som är lösta i varandra, t.ex.
luft. Gaser kan också lösa sig i vätskor, t.ex. kolsyrat vatten.
”Lika löser lika”. En minnesregel som berättar att ämnena i en lösning
har vissa kemiska likheter som gör att de löser sig. T.ex. så kan
oljebaserad färg späddas med lacknafta.
Andra blandningar
 Slamning – En slamning är grumlig. Det är en blandning av fasta
partiklar och en vätska. Partiklarna löser sig inte, utan de faller till
botten (sedimentera) eller stiger upp till ytan. T.ex. lerigt vatten.
 Emulsion – En blandning av två vätskor som inte kan lösa sig i
varandra. Små droppar av den ena vätskan håller sig svävande i den
andra vätskan i form av små droppar. Ofta är den ena en ”fet”
vätska och den andra vattenliknande. T.ex. vatten och olja.
 Aerosol – Små droppar av en vätska eller små korn av ett fast
ämne som är blandade med en gas. T.ex. sprayfärg.
 Legering – En fast blandning av olika metaller som har smälts
samman för att få andra egenskaper än vad metallerna har var för
sig. T.ex. koppar + tenn = brons
Olika sätt att skilja ämnen åt
 Sedimentering – Skiljer slamningar
 Filtrering – Skiljer slamningar
 Indunstning – Skiljer lösta ämnen, T.ex. salt från havsvatten
 Destillering – Skiljer lösta ämnen, T.ex. bensin från råolja
 Kromatografi – Skiljer olika molekyler i en blandning från
varandra.
Atomen
 Atomen består av protoner, elektroner och neutroner.
 När en atom avger eller tar upp elektroner bildas joner.
 Joner är laddade. De är antingen positiva eller negativa.
Reagens
 För att se om ett provrör innehåller vätgas kan man tända på
och då låter det pang eller pjupp.
 För att se om en behållare innehåller syrgas sätter man ner en
glödande trästicka. Börjar stickan brinna innehåller
behållaren syrgas.
 För att se om något innehåller koldioxid leder man ner det i
kalkvatten som då blir grumligt vitt.
Syror
 Syror är ämnen som har ett pH-värde mellan lägre än 7
 Syror smakar surt och är frätande.
 De tre starka syrorna är saltsyra, svavelsyra och salpetersyra.
 Andra exempel är mjölksyra, ättiksyra och äppelsyra.
 Utspädda syror är utblandade med vatten och är inte lika
frätande.
 SIV – syra i vatten. (spädning)
 Regn är ofta surt. Det blir det pga alla föroreningar och
utsläpp av industrin.
Baser
 Baser är ämnen som har ett pH-värde större än 7.
 Baser är frätande och löser fett.
 Några baser är natriumhydroxid och ammoniak.
 Baser ingår i många rengöringsmedel.
 Hjälper mot stressade (sura) magar.
Neutralt
 Om pH-värdet är neutralt har det värdet 7.
 Rent vatten är neutralt.
 Om man blandar en bas och en syra med varandra kan det bli
neutralt.
Salter
 Salter består av positiva och negativa joner.
 Den positiva jonen är ofta en metall.
 Ex på salter är:
koksalt (NaCl)
Kopparsulfat (CuSO4)
Luft
Luft består till största del, 78 %, av kvävgas.
Syre är ungefär 21 % av luften.
Syrgas har beteckningen O2
Ozon finns högt uppe i atmosfären, O3
Ozon hindrar UV-strålningen att nå jorden.
I luften finns också en liten mängd koldioxid, CO2
Koldioxiden påverkar växthuseffekten. När vi använder fossila
bränslen bildas koldioxid. För mycket koldioxid gör att strålningen
har svårt att ta sig ut ur atmosfären. Det blir varmare på jorden.
 Kolmonoxid har samma effekt och bildas när bensinen brinner i
bilar. Kolmonoxid är däremot giftigt, det blockar de röda
blodkropparna från att ta upp syre.







Vatten, H2O
 Allt liv innehåller vatten.
 Vatten är som tyngst vid +4 °C (temperaturen på botten)
 Is flyter, har lägre densitet än vatten
 Vatten har ytspänning. Det gör tex att skräddare kan gå på
vatten.
 Ytspänningen kan brytas med tex diskmedel.
 Det behövs mycket energi för att värma upp vatten. När det
väl är uppvärmt så håller det värmen länge.
 Vattnets kretslopp drivs av solen.
Hållbar utveckling
 Miljöpåverkan kan vara snabb eller långsam
 Försiktighetsprincipen – Inga ingrepp i naturen innan man





gjort en bedömning om hur det kan påverka.
Storleksordning - Hur mycket det finns av ett ämne
Försurning (utsläpp i luften av svaveldioxid och kvävedioxid)
Växthuseffekt (utsläpp av koldioxid och metan)
Kretslopp – vatten, kol
Övergödning (hamnar i vattendrag, sjöar och hav).
Kolets kemi
 Vad har plast, olja och trä gemensamt? Jo, de innehåller kol.
 Kol finns rent i tre former i naturen. Diamant, Grafit och
Fullerener.
 Kolväten består av kol och väte. Ex: Metan, Etan, Propan
 Fossila bränslen är ämnen som kommer från växter och djur
som levde för flera miljarder år sedan. (Råolja, stenkol,
naturgas)
 Råoljan raffineras och fraktioneras och blir många olika
kolväten. (t.ex. bensin, fotogen, asfalt)
Alkoholer
 Exempel på alkoholer är metanol, etanol, glykol och glycerol
 Alkoholer är ofärgade, ofta giftiga och lösliga i vatten och





brännbara
De har en OH-grupp (syre – väte)
Metanol kallas också träsprit och är mycket giftigt
Etanol finns som bränsle i bilar men också som
rusningsdryck.
Glykol används i bilar så kylarvätskan inte ska frysa
Glycerol finns i tvålar och ger fukt åt huden.
Organiska syror och estrar
 Organiska syror är tex mjölksyra, ättiksyra, citronsyra.
 En ester är när en alkohol och syra har reagerat med
varandra.
 Estrar används för att smak och lukt sätta läsk och godis. Det
finns också i nitroglycerin som är ett sprängämne.
Näringsämnen
 De tre viktigaste näringsämnena är
Kolhydrater – minsta delen kallas druvsocker och det är den
som kroppen kan ta upp. Ger oss energi
Proteiner – minsta delen kallas aminosyror. Bygger upp
kroppen
Fetter – de minsta delarna är glycerol och fettsyror. Ger oss
energi.
Plaster
 Alla plaster innehåller kol och väte.
 Plast har fått namnet efter att det är formbart (plastiskt) när det





tillverkas.
Härdplast är hård. Bindningarna är så hårda att värme inte klarar
av att bryta de. Ex. elkontakter
Termoplaster är mjuk och kan smälta om de blir för varma.
Plastkassar är tillverkade av termoplast.
PVC - innehåller även klor. Det finns i stuprör, avloppsrör,
bilklädslar.
PET – Den är stark i längdriktningen och svag i tvärriktningen.
Två lager på varandra åt olika håll ger en bra stabilitet. Används i
läskflaskor.
Teflon – är vattenavvisande och består av kol och klor. Används i
kläder och stekpannor.
Kompositmaterial
 Tex kevlar och woodplasticcomposite
 Då använder man de bästa egenskaperna hos olika material
för att skapa ett fantastiskt material.
 Glasfiberarmerad plast – många båtar är tillverkade av det.
 Kevlar är en form av nylon. Finns i skottsäkra västar, hjälmar
 Woodplasticcomposite är sågspån och plast. Finns i bryggor,
räcken , altaner
Download