Sv1
Språklig våriåtion
Del 1. Muntlig presentation
1. Välj i grupper om 2-3 ett av arbetsområdena nedan och formulera en frågeställning: något ni
vill ta reda på inom detta område.
2. Leta material på internet och i böcker, och eller genom at prata med människor
3. Fundera i gruppen hur ni kan göra presentationen intressant. Presentationstekniskt
hjälpmedel (Powerpoint, bilder, klipp etc.) ska användas.
4. Sammanställ er information till ett manus och presentera det ni kommit fram till inför
klassen fredag v. 38
Del 2. Skriftig reflektion
Reflektera enskilt kring hur språket kan varieras utifrån vem som pratar och
kommunikationssituation. Ge också exempel på hur språket kan markera avstånd och samhörighet,
samt på attityder till olika former av språklig variation.
Områden:
1. Ålder + social bakgrund + andra grupper
2. Kön
3. Formellt – informellt språk (+fult språk)
4. Språk utan ord (kroppsspråk, annan ordlös kommunikation)
5. Dialekter
Kriterier som bedöms i uppgiften
E
Framträdandet
C
A
-Eleven redovisar muntligt om sin
grupps område med viss säkerhet
-Språket är till viss del är anpassat
till situation och mottagare.
-Den muntliga framställningen är
sammanhängande och begriplig
-Presentationstekniskt hjälpmedel
används med viss säkerhet.
Innehållet
Skriftligt
-Ni redovisar översiktligt någon
aspekt av temat
- Presentationen är
utförlig, d.v.s., en djupare
undersökning med mer
förklaringar, fakta och
belysande exempel
-Presentationen är också
nyanserad, d.v.s., ni
problematiserar ämnet genom
jämförelser/positiva-negativa
konsekvenser/sidor
-Ni gör enkla reflektioner
över hur språket varieras utifrån
person/situation och hur språket
kan markera avstånd och
grupptillhörighet.
-Ni gör välgrundade
(utifrån källor/exempel)
reflektioner över hur
språket varieras utifrån
person/situation och hur
språket kan markera
avstånd och
grupptillhörighet.
- Ni gör välgrundade och
nyanserade reflektioner (flera
olika perspektiv)över hur språket
varieras utifrån person/situation
och nyanserat diskutera (på olika
sätt)hur språket kan markera
avstånd och grupptillhörighet.
Ni gör enkla reflektioner
över hur språket varieras utifrån
person/situation och hur språket
kan markera avstånd och
grupptillhörighet.
-Ni gör välgrundade
(utifrån källor/exempel)
reflektioner över hur
språket varieras utifrån
person/situation och hur
språket kan markera
avstånd och
grupptillhörighet.
- Ni gör välgrundade och
nyanserade reflektioner (flera
olika perspektiv)över hur språket
varieras utifrån person/situation
och nyanserat diskutera (på olika
sätt)hur språket kan markera
avstånd och grupptillhörighet