Likabehandling

advertisement
LIKABEHANDLING
Vad innebär dessa begrepp?
• DISKRIMINERING
• TRAKASSERIER
• KRÄNKNINGAR
• MOBBNING
Diskrimineringsgrunderna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionshinder
Sexuell läggning
Ålder
Diskriminering
• När ett barn eller en elev missgynnas i
samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
• Det är bara personalen eller
huvudmannen som kan göra sig skyldig
till diskriminering.
• Barn och elever kan inte diskriminera
varandra i juridisk bemärkelse.
Indirekt diskriminering
• Om exempelvis alla elever
serveras samma mat, kan
skolan indirekt
diskriminera de elever
som på grund av religiösa
skäl eller på grund av en
allergi behöver annan mat.
Trakasserier - diskriminering
Trakasserier innebär att någon elevs
värdighet kränks av en annan elev
och har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna
Om personalen trakasserar en elev
benämns det diskriminering.
Kränkande behandling
… när en elevs värdighet kränks, utan att
vara diskriminering
… kan äga rum vid enstaka tillfällen eller
vara systematiska och återkommande.
Trakasserier och kränkande
behandling
• kan utföras av en eller flera personer
och riktas mot en eller flera.
• kan vara synliga och handfasta eller
dolda och subtila.
• kan utföras direkt i verksamheten
eller exempelvis via telefon och
internet.
Exempel på trakasserier och
kränkande behandling
• Fysiska (slag, knuffar)
• Verbala (hot, svordomar, öknamn)
• Psykosociala (utfrysning, grimaser,
alla går när man kommer)
• Texter och bilder (teckningar,
lappar, sms, mms, fotografier, msn
och meddelanden på olika
webbcommunities).
Glasögon
orm!
Kränkningar som begås av
personal
• Elever som upplever sig vara trakasserade
eller kränkta av personal är särskilt utsatta
eftersom de befinner sig i beroendeställning.
• Kränkningar som begås av personal måste
därför betraktas som mycket allvarliga.
• Både diskrimineringslag och skollag innehåller
absolut förbud att utsätta elever för
trakasserier och kränkande behandling.
Mobbning
… innebär en upprepad
negativ handling när någon
eller några medvetet och
med avsikt tillfogar eller
försöker tillfoga en annan
skada eller obehag.
Sammanfattning
Diskrimineringsgrunderna:
Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
Diskriminering:
Elev missgynnas av vuxna i samband med diskrimineringsgrunderna .
Det är bara vuxna som kan diskriminera barn.
Trakasserier:
Elev kränker en annan elevs värdighet samband med diskrimineringsgrunderna.
Om någon ur personalen utsätter en elev för trakasserier benämns det diskriminering.
Trakasserier och kränkande behandling:
Elev eller vuxen kränker en elevs värdighet utan samband med diskrimineringsgrunderna.
T.ex. nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden, fysisk våld eller att frysa ut eller
hota någon.
Mobbning:
Är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ
handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en
annan skada eller obehag.
Länkar – läs mer om arbete
mot mobbning
http://www.skolinspektionen.se/beo/
http://friends.se/
Länkar – läs om barns och
ungas datorvanor
http://mediebarn.se/
Mediebarn är en sajt för vuxna om barns och ungas datorvanor.
På sajten finns grundläggande fakta och statistik om barn 2–16
år med exempel och inblickar i deras liv på nätet och vid datorn.
http://www.statensmedierad.se/
På hemsidan finns fakta och aktuell information om barns och
ungas medieanvändning, du kan beställa publikationer, delta i
vårt diskussionsforum, följa med i mediedebatten och
prenumerera på vårt nyhetsbrev. Där finns även ett
filmregister med åldersgränser för alla filmer som granskats av
Statens biografbyrå och Statens medieråd sedan 1 januari 1956.
Källor
• Skolverkets Allmänna råd - Arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling
• Beo - Lika rättigheter i skolan
• Samtliga bilder och ljud är hämtade från ClipArt Microsoft Office.com
Download