Att utveckla och praktisera likabehandlingsplan med framgång

advertisement
Likabehandlingsplanen för
Korsavadsskolan.
Skolområde Centrums policy/vision
Skolområde Centrum accepterar inte någon form av
diskriminering eller kränkande behandling
Elev som känner sig utsatt för diskriminering eller
kränkande behandling skall själv, eller med stöd av
vårdnadshavare, med förtroende vända sig till
personalen, skolsköterskan, kurator, skolledningen eller
annan personal inom rektorsområdet. Det är varje elevs
uppdrag att medverka till goda ”arbetsförhållanden”.
Diskrimineringslagen (2008:567)
Diskrimineringslagen innebär att diskriminering på
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell
läggning och funktionshinder är förbjuden i förskolan,
skolan och vuxenutbildning.
Skollagen (1985:1100)
Skollagen innebär att barn och elever får ett lagligt skydd
mot annan kränkande behandling som exempelvis
mobbing. Inget barn och ingen elev ska ställas utan ett
säkert, tydligt och aktivt skydd.
Diskrimineringsgrunder
Kön
Sexuell läggning
Könsöverskridande
identitet eller uttryck
Religion eller annan
trosuppfattning
’
Etnisk tillhörighet
Funktionshinder
Ålder
• Sexualiserat språkbruk, tafsande eller visning av pornografiskt material.
• Utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs
könstillhörighet.
• Homosexualitet
• Bisexualitet
• Heterosexualitet
• Könsöverskridande identitet eller uttryck innebär att någon inte
identifierar sig med sin biologiska könstillhörighet som kvinna eller
man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att
tillhöra ett annat kön.
• Att inte missgynna någon med uppfattningar som har sin grund i eller
har samband med en religiös åskådning ex. buddism, ateism mm.
• Att inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion.
•Diskriminering och trakasserier på grund etniska ursprung.
• Funktionshinder är både sådana som syns och sådana som inte märks
lika lätt, till exempel olika former av allergi, dyslexi eller annan
diagnos.
• Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier
p.g.a ålder, d.v.s. uppnådd levnadslängd.
Trakasserier och kränkande
behandling
Det är en rättighet för elever att inte bli diskriminerad eller utsatta för kränkande behandling.
Alla kränkningar är inte diskriminering, men all kränkande behandling måste förhindras.
Trakasserier:
Ett uppträdande av en vuxen, en elev eller ett barn, som kränker ett barns eller en elevs värdighet och har
koppling till någon av de ovan sju beskrivna diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling:
Ett uppträdande, som – utan att vara trakasserier – kränker ett barns eller en elevs värdighet eller
principen om alla människors lika värde och inte kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna.
Kränkningen kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
Kränkande behandling kan vara:
fysisk (bli utsatt för slag och knuffar),
verbal (bli hotad eller kallad för olika skällsord),
psykosocial (bli utsatt för utfrysning eller ryktesspridning),
text -och bildburen (klotter, brev, e-post, sms/mms)
Mobbning är en form av kränkande behandling. För att en kränkning skall betecknas som mobbning
förutsätts att den som blir utsatt, blir det vid upprepade tillfällen. Det råder även en obalans i
maktförhållandet mellan de/dem som mobbar och de/dem som blir utsatt för mobbning.
Vad ska du göra om du eller en kamrat blir utsatt för
diskriminering, trakasseri, annan kränkande behandling eller
mobbning av annan elev eller av vuxen:
Du måste berätta för någon, en kamrat, mamma el. pappa, någon vuxen på skolan. Följande
personer kan Du vända dig till:
 Mamma eller pappa
 Mentor/Klasslärare/fritidspersonal
 Socionom Dagny Sigurdardottir tel: 0709-81 94 93
 Resurspersonal Joakim Cronval tel; 0709-819497
 Skolsköterska Emma Sandberg tel; 0709-819583
 Kurator Sanhsara Muniz tel; 0709-819495
 Rektor, Pia Svensson 0411-81 95 87
 Annan vuxen på skolan
 Lämna lapp i brevlådan i biblioteket eller besök/gilla oss på Facebook ! (sök efter
Korsavadsskolans Likabehandlingsteam)
Download