Beslut angående ansökan om dispens för Kvicksilver

advertisement
KEM!
BESLUT
Kemikalieinspektionen
Swedish Chemicals Agency
Datum
Diarienr
2015-06-08
5.2-H14-04466
Er referens
Aktnr
Tillstånd och upplysning
Isabella Danckwardt-Lillieström
Delgivningskvitto
Högskolan i Gävle
Kungsbäcksvägen 47
802 67 Gävle
Beslut angående ansökan om dispens för Kvicksilver
1
Beslut
Kemikabeinspektionen avslår Högskolan i Gävles ansökan om dispens för
användning av kvicksilver.
2
Beskrivning av ärendet
Den 3 oktober 2014 inkom ansökan om dispens för nedanstående ändamål.
Sökande
Högskolan i Gävle, org.nr. 202100-2890
Typ av dispens
Dispens för användning av kvicksilver
Sökt
användningsområde
Framvisning av glasflaska med kvicksilver i undervisningssyfte
Sökt mängd
Totalt 1,65 kg kvicksilver
Sökandens skäl till
ansökt dispens
Alternativa metoder för undervisning kring kvicksilver bedöms inte
vara likvärdiga.
Perioden ansökan
omfattar
Inte angivet
Utgångsdatum för
nuvarande dispens
Nyansökan
2.1
Företagets redogörelse
Behov för dispens
Högskolan i Gävle inkom den 3 oktober 2014 med en ansökan om dispens från
förbudet mot kvicksilver. Ansökan avser användning av 1,65 kg kvicksilver årligen
för framvisning i undervisningssyfte i grundläggande kemi vid högskolan.
|
I
I
|
1
Högskolan i Gävle har framfört att det är viktigt inom grundläggande undervisning i
kemi att på ett tydligt sätt gå igenom grundämnen och deras kemiska och fysikaliska
egenskaper samt deras tekniska och vetenskapliga användning och miljömässiga
effekter. Vidare att det är viktigt att lära sig känna igen grundämnet, hur det ska
hanteras och var det kan återfinnas i samhälle och natur. Sålunda ingår det att
demonstrera grundämnen och om möjligt ett antal egenskaper. Elever får därför
under uppsikt känna på tyngden samt observera utseende och fas av kvicksilvret i
glasflaska.
Kemikalieinspektionen
Postadress
Besök & leverans
Faktureringsadress
Telefon & fax
Internet
Org nr
Box 2
172 13 Sundbyberg
Esplanaden 3A
172 67 Sundbyberg
FE 124
838 80 Frösön
Telefon 08-519 41 100
Fax 08-735 76 98
www.kemi.se
[email protected]
202100-3880
Kemikalieinspektionen
BESLUT
Datum
Diarienr
2015-06-08
5.2-H14-04466
Er referens
Aktnr
Högskolan i Gävle hat inte sedan tidigare dispens för användning av kvicksilver i
undervisningen.
Alternativ till kvicksilver
Högskolan i Gävle uppger att det inte finns alternativ till framvisning av kvicksilver i
undervisningen. Högskolan framhåller att endast genom att hålla glasflaskan kan
eleverna uppleva betydelsen av den höga densiteten hos kvicksilver.
Riskbegränsande åtgärder
Ämnet förvaras i tättslutande glasflaska, som i sin tur förvaras i kraftig
propylenbägare i låst kemikalieskåp. Undervisningen görs av kunniga lärare. Då
ämnet flyttas till undervisningssal används en särskilt rullvagn med sarg. Högskolan i
Gävle bedömer att ingen kan exponeras för ämnet eftersom flaskan inte öppnas och
ämnet inte tas ut ur flaskan. Då kvicksilver bara visas fram blir det inget avfall.
Högskolan i Gävle har vidare redovisat rutiner för att hantera en eventuell spillolycka
där det bland annat framgår att kvicksilvertång kan användas för att samla upp
kvicksilvret och att det sedan skickas på destruktion.
3
Skäl
Kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden, användas i eller
yrkesmässigt föras ut från Sverige. Varor som innehåller kvicksilver får inte släppas ut
på den svenska marknaden eller yrkesmässigt föras ut från Sverige. Det framgår av 9
§ Förordning (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering,
införsel och utförsel av kemiska produkter.
Med kvicksilver avses kvicksilver och kemiska föreningar och beredningar där
kvicksilver används eller har tillsatts. Med varor avses varor och utrustning där
kvicksilver används eller har tillsatts. Det framgår av 8 § Förordning (1998:944) om
förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter.
Kemikalieinspektionen får i det enskilda fallet medge dispens från förbuden, om
dispensen inte innebär något påtagligt bidrag till att människor eller miljön exponeras
för kvicksilver och
1. användningen tillgodoser ett väsentligt allmänt behov och några andra alternativ
inte finns tillgängliga på marknaden, eller
2. det finns särskilda skäl.
Det framgår av 11 § nämnda förordning.
Kemikalieinspektionen bedömer att användningen inte tillgodoser ett väsentligt
allmänt behov då det finns alternativa undervisningsmetoder som inte kräver en
fysisk framvisning av kvicksilver i undervisningen. Högskolan i Gävle har inte visat
att de har bedömt och prövat andra metoder i undervisningen.
Arbete med att fasa ut användning av kvicksilver inom undervisning har pågått sedan
1990-talet då omfattande informations-och insamlingskampanjer genomfördes
2(3)
Kemikalieinspektionen
BESLUT
Datum
Diarienr
2015-06-08
5.2-H14-04466
Er referens
Aktnr
riktade bland annat mot skolor. Det är angeläget att ansträngningen att aweckla
användningen av kvicksilver fortsätter.
Det föreligger av ovanstående grunder heller inte några särskilda skäl till
användningen. Då ansökan om dispens från förbudet mot kvicksilver inte kan anses
uppfylla kraven för dispens ska ansökan avslås.
4
Hur man överklagar
Beslutet får överklagas hos Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt. Ett skriftligt
överklagande ställt till Mark- och miljödomstolen ska i sådant fall ha kommit in till
Kemikalieinspektionen, Box 2, 172 13 SUNDBYBERG, inom tre veckor från dag då
klaganden fick del av beslutet.
På Kemikalieinspektionens vägnar
Camilla Thorin
Beslutande
Isabella Danckwardt-Lillieström
Föredragande
J.LfC
"Johan Forsberg
Jurist
Kopia till:
•
Kommunledningskontoret
801 84 Gävle
•
Länsstyrelsen i Gävleborg
801 70 Gävle
•
Arbetsmiljöverket
Region Mitt
112 79 Stockholm
3(3)
Download