Verksamhetsplan Tanto förskolor

advertisement
s
SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING
TANTO FÖRSKOLOR
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 100-1281/2008
SID 1 (15)
2008-12-18
Handläggare: Lena Chapman
Telefon: 076-12 40 047
Verksamhetsplan Tanto förskolor
Inledning
Resursförskolan Carl Albert, tre avdelningar.
Carl Alberts gränd 3-5
www.sodermalmforskolor.se/carl-albert
Språkförskolan Bamse, två avdelningar.
Eriksdalsskolan
www.sodermalmsforskolor.se/bamse.
Förskolan Orion, fyra avdelningar.
Maris Bangata 9
www.sodermalmsforskolor.se/orion.
Förskolan Eken, två avdelningar.
Sköldgatan 2
www.sodermalmsforskolor.se/eken.
Inom enheten finns ca 150 barn i åldrarna 1-6 år på 11 avdelningar. Inom enheten
arbetar 40 personer (förskollärare, barnskötare, logopeder, kokerskor och
ekonomibiträde/kök).
Förskolechefen ansvarar för personal, ekonomi och den pedagogiska kvalitén.
Vissa arbetsuppgifter är delegerade. Arbetslagen ansvarar för den dagliga
pedagogiska verksamheten. Våra styrdokument är Skollagen, Läroplanen för
förskolan, Skolplanen för stockholms stad, FN:s barnkonvention,
Kommunfullmäktiges och Södermalms mål och budget. Samt förskolornas egna
verksamhetsplaner.
Carl Albert är specialiserad på barn med särskilda behov och har ett
specialpedagogiskt arbetssätt. Dessa barn (3-5 barn/avdelning) integreras i
grupperna som har 12-13 platser. Upptagningsområdet är Södermalm, men barn
s
SID 2 (15)
från andra stadsdelar kan tas emot i mån av plats.
Bamse tar emot barn med diagnosen språkstörning. Barnen remitteras från
sjukhusens logopedmottagningar. Upptagningsområdet är hela Stockholms stad.
På Eken och Orion bedrivs traditionell förskolepedagogik. Genom förskolornas
olika inriktningar och arbetssätt i kombination med traditionell förskolepedagogik
skapar vi verksamheter för barn där det finns trygghet, förutsättningar för
utveckling och lust att lära!
Varje förskola har sin egen verksamhetsplan/arbetsplan, som finns på respektive
förskola. Den plan som redovisas här blir en mer sammanfattande plan för hela
enheten.
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas
NÄMNDMÅL:
Minska stadsdelsnämndens miljöpåverkan
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
De enheter som handlar livsmedel ska öka sin andel av
2009-01-01
2009-12-31
2009-01-01
2009-12-31
2009-01-01
2009-12-31
2009-01-01
2009-12-31
Alla enheter ska sortera ut förpackningar och papper
2009-01-01
2009-12-31
De enheter inom förvaltningen som tillagar eller serverar
2009-01-01
2009-12-31
ekologiska livsmedel till 15% och bokföra dessa på baskonto
6442
De enheter som avser köpa eller leasa tjänstebilar ska alltid
välja miljöfordon (undantag specialfordon)
De enheter som har miljöfordon och som kan tankas med
både bensin och miljöbränsle ska alltid välja med
miljöbränsle (E85 alternativt gas) så att nämnden uppnår
kommunfullmäktiges mål om 85% förnyelsebart drivmedel.
Alla enheter ska vidta energibesparande åtgärder för att
minska elförbrukningen.
måltider ska sortera ut matavfall för biologisk behandling.
s
SID 3 (15)
Nämndens aktiviteter
Startdatum
De enheter som har tjänstebilar eller egna bilar ska i största 2009-01-01
Slutdatum
2009-12-31
möjliga mån använda dubbfria vinterdäck
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att ge barnen möjligheter att utveckla ett varsamt
förhållningssätt till natur och miljö.
Arbetssätt
Förskolan Orion komposterar hushållsavfall och har en "fjärilsrestaurang" (dvs.
buskar och blommor som fjärilar gillar) och barnen deltar i "Knyttegrupper"
(en variant av Skogs-Mulle). På gården finns stora lådor för potatis, grönsaker
och kryddor.
Förskolan Eken har en egen kolonilott där barn och personal planterar, sår och
skördar blommor och grönsaker tillsammans.
På Förskolan Carl Albert finns ett maskhus och på försommaren inköps
fjärilslarver för att barnen ska kunna följa deras utveckling till fjärilar. En varm
försommardag släpps de fria.
Utflykter görs till olika parker och till skogsområden.
På vintern matar vi fåglarna vid Årstaviken.
Resursanvändning
Vi utnyttjar vår närmiljö: egna gården, parker och olika utflyktsmål. För de
minsta barnen räcker det med att utforska och uppleva den egna gården och
närmiljön. Ju äldre barnen är desto fler upplevelser får de genom utflykter.
Uppföljning
Före planering av kommande termins aktiviteter, så utvärderas tidigare termins
aktiviteter.
Utveckling
Personalen planerar och inventerar eventuella behov av fortbildning för att
kunna utveckla sina egna kunskaper om miljön.
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att öka andelen ekologisk mat.
Arbetssätt
Kokerskorna har i uppdrag att öka inköpen av ekologiska varor. De har också i
uppdrag att tillaga god och hälsosam mat.
s
SID 4 (15)
Resursanvändning
Alla kokerskorna inom enheten träffas regelbundet (en träff/månad) och
diskuterar då bl.a. ekologiska livsmedel. Tipsar varandra om bra varor.
Uppföljning
Vi bokför de ekologiska inköpen på baskonto 6442. Då är det enkelt att jämföra
resultaten från tidigare år.
Utveckling
Kokerskorna erbjuds fortbildning för att kunna utföra sina uppdrag på bästa
sätt.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
NÄMNDMÅL:
Alla enheter inom förvaltningen har utbildad personal i systematiskt
brandskyddsarbete
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Det ska finnas utbildade brandskyddsansvariga inom alla
2009-01-01
2009-12-31
enheter samt utbildade brandskyddsombud på respektive
underenhet
ÅTAGANDE:
Enheten åtar sig att ha utbildad personal i systematiskt
brandskyddsarbete.
Arbetssätt
Ombuden är närvarande vid skyddsronder och håller sig uppdaterade gällande
lagar och regler.
Resursanvändning
Ombuden informerar sina arbetskamrater om gällande regler.
Uppföljning
Uppföljning sker tillsammans med personal från Katarina brandstation.
Utveckling
Under 2009 kommer minst ett ombud att erbjudas fortbildning i systematiskt
brandskyddsarbete.
s
SID 5 (15)
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald
NÄMNDMÅL:
Den enskilde har ökade valmöjligheter inom äldreomsorgen, stöd
och service till funktionshindrade, förskola samt individ- och
familjeomsorgen
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Förskoleportalen ska uppdateras kontinuerligt
2009-01-01
2009-12-31
Enheternas kvalitetsgarantier ska finnas tillgängliga på
2009-01-01
2009-12-31
enheterna och på hemsidan
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att hålla våra hemsidor uppdaterade.
Arbetssätt
Förskolorna har Webbmasters som håller sidorna uppdaterade. Carl Albert,
Eken och Orion har en gemensam webbmaster. Bamse har en egen.
Resursanvändning
Webbmastern för Carl Albert, Eken och Orion besöker alla förskolorna
regelbundet för att inhämta information om kommande aktiviteter och få
aktuella bilder. Hon har tid avsatt i sitt schema för att arbeta med förskolornas
hemsidor.
Uppföljning
Webbmastern håller hemsidorna uppdaterade regelbundet. Detta sker varje
vecka.
Utveckling
Anslagstavlor och diskussionsforum för föräldrarna är under utveckling.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och
utveckling i en trygg miljö
KF:s indikatorer
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn
Årsmål
0%
KF:s årsmål
tas fram 2009
Periodicitet
Tertial
s
SID 6 (15)
KF:s indikatorer
Årsmål
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn
0%
KF:s årsmål
tas fram 2009
Periodicitet
Tertial
KF:s aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal
2007-01-01
2010-12-31
2009-01-01
2010-12-31
kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk
grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare
Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för
utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag
NÄMNDMÅL:
Förskolan är rolig, utmanande och utvecklande för barnen
(Utveckling och Lärande)
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Förskolan ska arbeta med barnens språkliga och
2009-01-01
2009-12-31
matematiska utveckling
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att erbjuda barnen en pedagogisk och utvecklande miljö.
Arbetssätt
Barnen stimuleras i sin finmotoriska utveckling genom att förskolorna har en
planerad verksamhet och ger dem tillgång till olika material som anpassas efter
ålder, utvecklingsnivå och förutsättningar. Barnen får klippa, rita, måla, sy,
bygga och konstruera i olika material. Detta är viktigt för öga/handkoordinationen.
Barnen ges möjligheter att utveckla ett rikt och nyanserat tal och språk genom
läsning, pekböcker, sagor, sånger, ramsor etc. På samlingen får barnen träning i
att prata, berätta, förmedla olika upplevelser och att vänta på sin tur och att
lyssna på sina kompisar.
Genom skapande verksamhet, samling, rörelse och i leken tränar barnen olika
begreppsuppfattningar såsom mängd, form, antal, tid etc.
Resursanvändning
För att barnen ska få sina rörelsebehov tillgodosedda har vi aktiviteter ute på
förskolans gård, i parker och i skogen vid utflykter. Barnen är ute minst en
gång/dag.
s
SID 7 (15)
Uppföljning
Inför utvecklingssamtalen med föräldrarna sammanställs observationer och
iakttagelser inom samtliga områden.
Utveckling
Utvärdering och planering av förskolans pedagogiska verksamhet görs
regelbundet på avdelningsmöten och på planeringsdagar.
Behov av fortbildning inventeras.
Enhetens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Enkäter
2009-01-01
2009-12-31
NÄMNDMÅL:
Både pojkar och flickor kommer till tals och får uttrycka sin
uppfattning (Normer och värden)
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att ge alla barn möjligheter att få komma till tals och få
uttrycka sina uppfattningar.
Arbetssätt
Jämställdhetsarbetet integreras som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
Vi ser till att vi har böcker där har både flickor och pojkar som huvudfigurer. Vi
har olika utklädningskläder som barnen kan välja emellan. Vi genomför
observationer gällande var barnen leker och med vem och vad de leker. Sedan
görs en utvärdering och diskussioner om eventuella förändringar av rummens
funktioner.
Resursanvändning
Vi vuxna är viktiga förebilder. Vi har en stående punkt på våra dagordningar
som gäller genusfrågor, och vi håller diskussionen levande.
Uppföljning
På APT har vi en stående punkt som gäller jämställdhet och genusfrågor. Det
gäller både barn och vuxna.
Vi har en "Likabehandlingsplan", som revideras varje år.
Utveckling
Utvärderar och reviderar "Likabehandlingsplanen"
s
SID 8 (15)
NÄMNDMÅL:
Förskolans verksamhet är utformad så att barnen ges ett reellt
inflytande (Barns inflytande)
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att uppmuntra barnen till delaktighet och inflytande i
olika vardagliga situationer.
Arbetssätt
Vi ger barnen tid och möjligheter att uttrycka sina tankar och åsikter. Barnen
får förslag på olika aktiviteter som de kan välja mellan. Personalen lyssnar och
observerar barnen. Vi har barnobservationer.
Resursanvändning
Förskolorna arbetar med portfolio. Varje barn har sin pärm där de kan se
resultat av sin egen utveckling.
Uppföljning
Genom intervjuer och enkäter får vi veta barnens uppfattningar och åsikter, och
tar med dem i planeringen av kommande aktiviteter och arbetssätt.
Utveckling
Nyanställda kommer att erbjudas fortbildning i portfolio.
NÄMNDMÅL:
Förskolans mål och arbetssätt är kända av föräldrarna (Förskola och
hem)
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att informera föräldrarna om arbetssätt och mål.
Arbetssätt
Vid inskolningen får föräldrarna information om arbetssätt, rutiner och mål. På
föräldramöten följer vi upp med ytterligare information.
En kopia av verksamhetsplanen hängs upp för föräldrarna som de kan läsa. Om
någon förälder vill ha ett eget exemplar, så fixar vi det.
Vi anlitar tolk för de föräldrar som behöver. Vi anser att det är viktigt att alla
ska ha möjlighet att ta det av våra arbetssätt, mål och rutiner.
Resursanvändning
Ansvarspedagogerna informerar och diskuterar med föräldrarna om arbetssätt
och mål gällande deras egna barn.
s
SID 9 (15)
Uppföljning
Framförallt genom enkäter. Men också genom samtal.
Utveckling
Målet är att utveckla våra dokument så att alla föräldrar kan ta del av dem.
Göra dem så lättbegripliga som möjligt.
NÄMNDMÅL:
Barns övergång från förskola till förskoleklass är planerad
(Samverkan)
Nämndens indikatorer
Årsmål
Andel föräldrar som erbjudits ett avslutningssamtal
100 %
Periodicitet
Halvår
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Alla förskolor ska arbeta efter "Rutiner för övergång från
2009-01-01
2009-12-31
förskola till förskoleklass"
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att planera barnens övergång till förskoleklass.
Arbetssätt
Skolans personal besöker sina blivande elever i förskolan. Föräldrarna besöker
skolan tillsammans med sina barn.
För barn med särskilda behov tar förskolan kontakt med skolan i ett tidigare
skede och sammankallar till ett möte där skola, föräldrar, personal och chefen
för stödenheten och förskolechefen deltar.
Resursanvändning
För barn med särskilda behov är det mycket viktigt att ha en god
framförhållning.
Uppföljning
Vi följer upp på APT och planeringsdagar.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare
KF:s indikatorer
Sjukfrånvaro (alla nämnder)
Medarbetarindex (alla nämnder)
Årsmål
KF:s årsmål
10 %
6,5 %
72
60
Periodicitet
Halvår
År
s
SID 10 (15)
KF:s indikatorer
Årsmål
Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den
100 %
KF:s årsmål
tas fram 2009
Periodicitet
Tertial
sjukskrivne på första dagen (alla nämnder)
NÄMNDMÅL:
Ett ledar- och medarbetarskap som fokuserar på resultat i
verksamheten, engagemang och ansvarstagande samt varje
medarbetares betydelse för helheten
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Tillämpa stadens rehabiliteringsprocess
2009-01-01
2009-12-31
Alla enheter ska ha en plan avseende systematiskt
2009-01-01
2009-12-31
2009-01-01
2009-12-31
2009-01-01
2009-12-31
arbetsmiljöarbete för att åstadkomma en hälsosam
arbetsmiljö
Alla enheter ska ha åtaganden som är kopplade till de
förbättringsområden som medarbetarenkäten visade 2008
Alla enheter ska öka sitt indexvärde avseende fråga om APT
i medarbetarenkäten
ÅTAGANDE:
Förskolan åtar sig att ge varje medarbetare möjlighet att vara
delaktig.
Arbetssätt
På APT, planeringsdagar, i utvecklingssamtal med chefen och på
avdelningsmöten har alla möjlighet att vara delaktiga i utvärdering, mål,
arbetssätt, inköp och planering av verksamheten.
Uppföljning
Utvärderas i medarbetarsamtal/lönesamtal en gång/år. Och genom enkäter.
Genom en enkät i våras kunde vi konstatera att personalen på Tanto förskolor
är mer nöjda med sin arbetssituation än genomsnittet i Södermalms SDF.
Medel-index för Södermalm var 57% och Tanto förskolor hade 70%.
s
SID 11 (15)
ÅTAGANDE:
Förskolan åtar sig att erbjuda all personal
kompetensutveckling/fortbildning.
Arbetssätt
All personal erbjuds kompetensutveckling. Personalen på Carl Albert och
Bamse har regelbunden handledning. Personalen på Eken och Orion har
handledning vid behov.
En förskollärare på Carl Albert handleder arbetslag på Bamse och Eken.
Resursanvändning
På APT och planeringsdagar diskuteras/kartläggs/planeras kommande generella
kompetensutvecklingsbehov. I medarbetarsamtalen diskuteras/kartläggs
individuella kompetensutvecklingsbehov.
Uppföljning
Kompetensutveckling som genomförts 2007-2008: Teckenkommunikation.
Lösningsinriktad pedagogik (LIP). Småbarnspedagogik. Portfolio.
Rörelsemetodik. Datautbildning. ABC-första hjälpen. Genus/jämställdhet. Rim
o ramsor m.m.
Utveckling
Vi dokumenterar och utvärderar kurser och föreläsningar. På planeringsdagarna
i början av 2009 går vi igenom utbildningsbehov för arbetstagarna, arbetslagen
och för hela verksamheten.
ÅTAGANDE:
Förskolan åtar sig att aktivt verka för en bra arbetsmiljö.
Arbetssätt
På varje dagordning finns punkter som handlar om den fysiska och
psykosociala arbetsmiljön. Medarbetarna är aktiva och delaktiga. I
medarbetarsamtalen tas också dessa frågor upp.
Fysiska och psykosociala skyddsronder genomförs.
Medarbetarna uppmanas att skriva skadeanmälan om de råkat ut för
tillbud/skada under arbetstid eller till/från arbetet.
Resursanvändning
Enheten arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar och arbetar för att
medarbetarna skall komma tillbaka i arbete. Vi har uppföljningssamtal efter
återgång i arbete.
s
SID 12 (15)
Massagestolar finns och används på Carl Albert, Eken och Orion. På Carl
Albert finns också en motionscykel och stavar.
All personal har tillgång till arbetskläder som enheten tillhandahåller.
Uppföljning
På APT, planeringsdagar och genom enkäter
Utveckling
Starta en arbetsmiljökommittée inom enheten med representanter från varje
förskola.
s
SID 13 (15)
KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:
Stadsdelsnämnden håller sig inom fastställd budget
ÅTAGANDE:
Förskolan åtar sig att ha en budget i balans.
Arbetssätt
Ekonomi och budget finns alltid med på dagordningarna på APT och
planeringsdagar.
Resursanvändning
Personalen gör en behovsinventering och en prioriteringslista före inköp.
Förskolechefen beslutar.
Innan vikarier tas in, så går man igenom barnantal och personalresurser på hela
förskolan. Detta sker på morgonmöten. Försöker att hjälpa varandra.
Uppföljning
Stämmer av läget genom tertialrapporterna och månadsrapporterna.
Svårigheter om barnantalet inte stämmer med prognosen.
Resursanvändning
Före inköp gör personalen en behovsinventering och en prioriteringslista på
vad som behövs till verksamheten under kommande termin och/eller för hela
året. Chefen tar beslut efter diskussion med personalen.
Vid personalbrist går varje förskola igenom, på morgonmötet, hur många barn
som beräknas komma och om vikarie behövs eller så försöker man att hitta
andra lösningar. Ofta hjälper personalen varandra över avdelningarna.
Förskolorna undviker arbete på obekväm tid (OB) genom att stänga förskolan
tidigare för att kunna ha APT.
I samband med klämdagar och storhelger turas förskolorna om att ha
öppet/stängt, så att personal kan vara lediga utan att man behöver ta in vikarier.
s
SID 14 (15)
Budget 2009
Enhet: 812
Budget 2009
Tkr
Enhetens intäkter
Summa
305 Bidrag
32
306 Försäljning
0
308 Övriga intäkter
60
430 Övriga interna intäkter
0
430 Peng
12 540
430 Särskilt behov/Bibas
2 340
SUMMA INTÄKTER
14 972
Enhetens kostnader
Summa
501 Löner, arvoden och pf
12 658
508 Personal soc. kostnader
46
561 Hyror
0
568 Fastighetskostnader
464
592 Bidrag enskilda föreningar
0
593 Entreprenadköp
316
594 Förbrukningsinventarier
345
595 Livsmedel
676
599 Övriga kostnader
67
450 Interna kostnader
400
SUMMA KOSTNADER
14 972
ENHETENS RESULTAT
0
EFTER RESULTATDISPOS.
0
Enhet: 833
Budget 2009
Tkr
Enhetens intäkter
Summa
305 Bidrag
306 Försäljning
308 Övriga intäkter
-3 000
0
-4 160
s
SID 15 (15)
430 Övriga interna intäkter
0
SUMMA INTÄKTER
-7 160
Enhetens kostnader
Summa
501
508
561
568
592
593
594
595
599
450
Löner, arvoden och pf
Personal soc. kostnader
Hyror
Fastighetskostnader
Bidrag enskilda föreningar
Entreprenadköp
Förbrukningsinventarier
Livsmedel
Övriga kostnader
Interna kostnader
SUMMA KOSTNADER
ENHETENS RESULTAT
Övriga frågor
Bilagor
5 800
70
0
100
0
90
100
100
900
0
7 160
0
Download