Verksamhetsplan Blackebergs förskolor

advertisement
BROMMA
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR XDNRX
SID 1 (14)
BLACKEBERGS FÖRSKOLOR
2010-01-19
Handläggare: Christina Lätt
Telefon: XTelefonX
Till
XTillX
Verksamhetsplan Blackebergs förskolor
Inledning
Övergripande bild av verksamheten
Vår verksamhet är till för barn mellan 1- 5 år och deras familjer i Blackeberg och
Södra Ängby.
Den vilar på demokratiska värderingar.
Enheten har arbetat fram en gemensam värdegrund.
Vi ska bygga vår verksamhet på följande värdeord:
Glädje, Lyssnande, Delaktighet, Respekt för barnet, Nyfikenhet, Lärande och
Trygghet.
Detta ska leda till, ömsesidig respekt och barn som tror på sig själva.
Vi utgår från ett lyssnande och undersökande arbetssätt. Vi tror på att barn ”kan
själva” bara vi ger dem möjligheten att prova på. Att kunskap skapas i
meningsfulla sammanhang där det gemensamma lärandet, samspelet och dialogen
med andra är av stor betydelse. Detta förhållningsätt bygger på Lpfö 98 och Lev
Vygotskijs utvecklingsteorier.
Barnen skall vistas i en kreativ miljö både inne och ute. Verksamheten skall vara
ett komplement till hemmet.
För att synliggöra detta arbetar vi med pedagogisk dokumentation
(observation/dokumentation/ reflektion).Pedagogisk dokumentation ligger till
grund för de val vi gör i verksamheten och driver den framåt. De IT/digitala
verktygen har en stor betydelse.
Vi lägger stor vikt vid etiska frågor och i detta arbete blir olikhet en tillgång.
Kommunikation och språkutveckling är ett prioriterat område i vår enhet.
Förutsättningar
Förskoleenheten består av 15 avdelningar fördelade på 6 hus samt ett annex. Fyra
med adress Vinjegatan. Blackebergsbacken och Kyrkbacken ligger var för sig utan
direkt närhet till någon av de andra förskolorna. Under 2010 kommer
Blackebergsbacken att rivas och vi öppnar en ny förskola med 5 avdelningar med
adress Zornvägen.Under våren kommer vi att ha ca. 240 barn inskrivna och under
hösten 270 barn. I enheten finns ca 97 barn med annat modersmål än
svenska.Under våren har vi 6 avdelningar med barn 1 – 2 år, 5 avdelningar med
barn 2-4 år samt 4 avdelningar med barn 4 – 5 år . Yterrligare två
småbarnsavdelningar 1-2 år öppnas under hösten.
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 2 (14)
Hänsyn ska tas till barnets och gruppernas olika förutsättningar och behov. Detta
innebär att avdelningarna i enheten ser olika ut, vad gäller barnantal,
åldersfördelning och personaltäthet. Snittet ligger på 2,78 pedagoger/avd.
Antalet anställda i enheten, omräknat till heltider är 41,75 pedagoger, 17,5
förskollärare/lärare och 24,25 barnskötare., samt 0,5 ”vaktmästare”. 9 st har annat
modersmål än svenska..Samt 1 enhetschef , 1 biträdande enhetschef samt 0,5 ped.
handledare.
Enheten styrs av en enhetschef samt biträdande enhetschef.
Enheten har en pedagogisk handledare anställd på ca 20 tim/v, med uppdrag att
utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med pedagoger och chefer.
Enheten har också tillgång till en språkpedagog.
I enheten finns en ledningsgrupp där pedagogiska frågor och budget tas upp.En
pedagog från varje förskola ingår.
I enheten finns ett utarbetat pedagogiskt år. I detta finns bl.a.tidpunkter för
föräldramöten -samtal, utvärderingar.
De flesta möten kommer att vara på måndagar vilket innebär att alla pedagoger
arbetar från 8.00-17.00, vid apt-möten till 19.00. Några ex på möten,
pedagogernas avdelningsreflektion, pedagogmöten/interna nätverk,
ledningsgruppsmöten, avdelningsmöten och ped. forum/arbetsplatsträffar.
Utvecklingsområden
Vi kommer under året att arbeta med:





Språk och kommunikation
Naturvetenskap och matematik
Skapande verksamhet
Övergång från förskola till skola.
Föräldrasamarbetet
För att utveckla och utvärdera dessa kommer vi att :










Fortbilda pedagoger bl.a. genom nätverk.
Gemensamt projektområde" Barnens Blackeberg" för att skapa gemensam
reflektion
Ha tre sammanfattningsdagar under året ( vad har vi gjort, hur tänker vi om
det, hur går vi vidare )
Arbeta med självvärderingssystemet för att synliggöra vår verksamhet.
Ha tillgång till pedagogisk handledare och språkpedagog.
Arbeta utifrån modersmålsdokumentet.
Kontinuerligt arbeta med värdegrunden.
Ha möten med skolans pedagoger vid övergången förskola/skola.
Arbeta med pedagogisk dokumentation.
Möta föräldrar i vardagen och under organiserade former.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 3 (14)
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig
och växande stad för boende, företagande och besök
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas
KF:s indikatorer
Årsmål
KF:s årsmål
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i
kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla
nämnder)
15 %
Periodicitet
Tertial
NÄMNDMÅL:
En hållbar livsmiljö kännetecknar nämndens verksamheter
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Utbildning i ECO-driving
2010-01-01
2010-12-31
ÅTAGANDE:
Vi skall minska elförbrukningen.
Arbetssätt
Köpa in lågenergilampor.
Vid byte av vitvaror endast köpa energisnåla.
Mäta inomhustemperaturen.
Minska användande av torkskåp och andra vitvaror.
Resursanvändning
Kostnader för inköp av lågenergilampor och vitvaror.
Uppföljning
Läsa av elmätare kontinuerligt för att följa om vi minskar förbrukningen.
Utveckling
Göra vuxna och barn medvetna om hur man kan spara energi, utifrån att detta
är ett samhällsmål.
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att minska miljöbelastningen.
Arbetssätt
Vi köper endast ekologiska mjölkprodukter, i möjligaste mån även
grönsaker/frukter. Den färdiglagade maten som kommer från Blackebergs skola
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 4 (14)
har en hög procent krav-märkta produkter.
Vi källsorterar wellpapp, papper, batterier, lysrör samt glas. Vissa produkter
hämtas vid förskolan andra får vi själva lämna vid olika miljöstationer
En allergirond genomförs under året.
Resursanvändning
Några gånger om året forslas skräp till en miljöstation.
Ibland hyr vi container.
Uppföljning
Miljöprodukter ( livsmedel ) konteras för sig.
Frågor om miljön tas upp i ledningsgrupp för att där hitta vad och hur vi kan bli
bättre på att källsortera.
Protokoll från allergironden gås igenom för att se vad vi kan förbättra.
Utveckling
Utbilda personalen i miljöfrågor.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt
kultur- och idrottsliv
KF:s aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva
utöva olika former av kultur
2009-01-01
2010-12-31
Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka
2009-01-01
2010-12-31
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad
NÄMNDMÅL:
Brukare och medarbetare i verksamheterna är säkra och trygga
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Delegera ansvar och arbetsuppgifter för
brandskyddsansvarig och brandskyddskontrollant
2010-01-01
2010-08-31
Informera anställda om det förebyggande säkerhetsarbetet
på APT
2010-01-01
2010-08-31
Utbildning i hjärt- och lungräddning
2010-01-01
2010-12-31
Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete
2010-01-01
2010-12-31
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 5 (14)
ÅTAGANDE:
Enheten skall se till att brukare och medarbetare är säkra och
trygga.
Arbetssätt
Vi kommer att gå igenom våra säkerhetsplaner och uppdatera dessa under
året.Dessa skall finnas på varje förskola.
Alla medarbetare skall känna till och veta var man kan hämta information vid
olika situtioner.
Vi genomför skyddsronder.
Vid behov utbildas personalen t.ex brand och hjärt och lungräddning.
För nyanstälda, vikarier och studenter finns en särskild pärm utarbetad.
Resursanvändning
Arbetsplatsträffar. Planeringsdagar. Kurser. Tid för att gå skyddsronder och
upprätta dokument.
Uppföljning
Skyddsronder. Samverkansgruppen går igenom aktuella frågor. Följer upp
enkäter för att se att brukarna är nöjda med säkerheten.
Följer upp det vi lägger in i Risk systemet.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 6 (14)
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och
utveckling i en trygg miljö
KF:s indikatorer
Årsmål
KF:s årsmål
Periodicitet
Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn
10 %
minska
Tertial
Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn
30 %
minska
Tertial
Andel enheter som genomför systematiskt
barnsäkerhetsarbete
100 %
Andel förskollärare av antal anställda
50 %
öka
År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende trygg och säker miljö
85 %
öka
År
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen
avseende utveckling och lärande
77 %
öka
År
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin
uppfyllts för under året
0 st
0 st
Månad
3
öka
År
Resultatet av enheternas självvärdering avseende
utveckling och lärande inom förskola
År
NÄMNDMÅL:
Barnen i förskolan har självtillit, social kompetens och känner ansvar
(Normer och värden)
ÅTAGANDE:
Barnen i våra förskolor ska känna sig kompetenta och lyssnade på.
Arbetssätt
Värdegrunden diskuteras på apt, på studiedagar/planeringsdagar vid
arbetslagssamtal, föräldramöten/föräldrasamtal.
Daglig och pedagogisk reflektion.En tillgänlig och tillåtande miljö där barnen
kan göra egna val. Närvarande lyssnande pedagoger är en förutsättning.
Resursanvändning
Vi avsätter tid för reflektion tillsammans med barn, pedagoger och föräldrar.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 7 (14)
Uppföljning
Sammanfattningsdagar/utvärderingsdagar, arbetslagssamtal samt förskolans
självvärderingssystem(ILS).
Utveckling
Att bli bättre på att utveckla och synligöra hur våra tankar kring
värdegrundsarbetet påverkar barnens och pedagogernas vardag.
NÄMNDMÅL:
Barnen i förskolan utvecklar alla sina språk och
kommunikationsförmågor (Utveckling och Lärande)
ÅTAGANDE:
Barnen ska stärkas i alla sina språk och kommunikativa förmågor.
Arbetssätt
Genom att skapa mötesplatser där utrymme för alla språk ges,innom olika
områden som t.ex bygg och konstruktion matematik, sång, skapande
verksamhet och naturvetenskap. Vi har även böcker och musik på de olika
språk vi har representerade på avdelningarna tillgängligt för barnen.
Genom att ge barnen möjlighet att i mindre grupper lyssna, samtala och
reflektera tillsammans med andra barn och pedagoger.
Barnen skall få möjlighet att sätta ord på sina tankar och sitt görande.
Vi ska arbeta med språk och kommunikation i olika nätverk.
Vi kommer att arbeta med översättning av de dokument som är aktuella för
föräldrar.
Resursanvändning
Vi har en pedagog som gått 20 poäng, tvåspråkiga barns språk och
kunskapsutveckling.
Språkpedagogen som finns i Bromma ger ett stöd i förståelsen av barns
språkutveckling.
Kunskap om barns språk prioriteras vid utbildning av våra pedagoger.
Vi avsätter tid och pengar.
Uppföljning
Daglig reflektion, pedagogisk dokumentation och
sammanfattnings/utvärderingsdagar.
Utveckling
Vi fortsätter att utbilda pedagoger i flerspåkiga barns språk och
kunskapsutveckling.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 8 (14)
NÄMNDMÅL:
Barnen i förskolan är delaktiga och påverkar sin vardag (Barns
inflytande)
ÅTAGANDE:
Vår verksamhet ska bygga på barnens läroprocesser.
Arbetssätt
Med ett projekt och processinriktat arbetssätt vill vi ge barnen möjlighet till
utforskande och fördjupning. Vi vill att barnen ska få syn på sina egna och
andras läroprocesser och betydelsen av det gemensamma lärandet.
Genom att ge utmaningar till barnen utifrån de frågor/teorier de ställer sig
väcks nya frågor/teorier och nya utmaningar.Exempel. Några barn får möjlighet
att se sig själva och varandra i olika göranden på storbild på väggen. Barnens
reaktioner blir olika när det ser de olika bilderna. En del barn tar på duken och
pekar på väggen och namnger de olika barnen som syns på bilden. En pojke
blir nyfiken på datorn, sladdar och datakanonen. De ställer sig framför
ljusstrålen och upptäcker att bilden försvinner på väggen. Dessa upptäckter
leder vidare till nya frågor hos barnen.
Resursanvändning
Vi avsätter tid och pengar för pedagogiska dokumentationskurser.
Uppföljning
Daglig reflektion, pedgogisk dokumentation och
sammanfattning/utvärderingsdagar.
Utveckling
Barn som tror på sig själva och ser olikhet som tillgång.
NÄMNDMÅL:
Barnens övergång från förskola till skola är trygg och välplanerad
(Samverkan)
ÅTAGANDE:
Vi kommer att arbeta aktivt för att barnen ska få en bra övergång
från förskola till skola.
Arbetssätt
Pedagoger och chefer träffar regelbundet personal från Blackebergsskolan och
Södra Ängby skola.
Vi deltar på föräldramötet i skolan innan skolstart.
Skolans personal besöker våra förskolor.
Föräldrar och personal från förskolan besöker skolan under våren ca. 3ggr.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 9 (14)
Ett samordningsmöte sker under vårterminen där pedagoger från förskola/skola
möts för information och planering av klassindelning.
Resursanvändning
Vi proriterar att gå på dessa möten.
Uppföljning
Utvärdering i slutet av året av vad som fungerat och vad som kan göras bättre.
Utveckling
Fortsatt dialog med skolan om vilket material barnen skall ha med vid
överflytten och hur detta hanteras av skolan.
NÄMNDMÅL:
Föräldrar och personal i förskolan har ett gott samarbete (Förskola
och hem)
ÅTAGANDE:
Föräldrar tar del av verksamheten.
Arbetssätt
Vi informerar föräldrarna i den dagliga kontakten, med hjälp av muntlig
information, ansagstavlor och olika former av "dagböcker". Då vi har föräldrar
som inte talar svenska anväder vi oss mycket av fotografier. I övrigt har vi
föräldramöten, uppföljnings, utvecklingsamtal och språksamtal, föräldraråd och
ibland olika former av "dropp in". Vi har även en installation varje år på
Blackebergs torg. Vi använder tolkar vid behov. Under inskolningsperioden
deltar föräldrarna på olika sätt.
Resursanvändning
Vi avsätter tid för samtal och möten med föräldrar. Organiserar för att se till att
"dagböcker" fylls i. Alla har digitalkameror och datorer för att snabbt få fram
bilder. Vi avsätter pengar för tolkar.
Uppföljning
I samtal med föräldrar, utifrån pedagogisk dokumentation, pratar vi om vad
barnen gjort, vad barnet är intresserat av just nu och hur vi tänker om det.
Tillsammans med föräldern/föräldrarna reflekterar vi över hur vi kan utmana
barnen vidare.
Vi skriver ner våra tankar gemensamt i de mallar vi har för samtal och
språksamtal för att kunna titta tillbaka vid nästa tillfälle och se om vi ser en
utveckling.
Vi genomför en brukar undersökning en gång per år.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 10 (14)
Utveckling
Vi vill översätta dokument så fler kan ta del av våra tankar. Vi har ett
gemensamt språksamtals material som vi ska använda under året och sedan
utvärdera i ett av våra interna nätverk.
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare
NÄMNDMÅL:
En gemensam värdegrund genomsyrar chefers och medarbetares
ageranden
ÅTAGANDE:
Vår verksamhet ska bygga på följande värdeord, glädje, lyssnande,
delaktighet,respekt för barnet, nyfikenhet, lärande och trygghet.
Arbetssätt
Vi har alla bilden på värdegrunden uppsatt på avdelningarna. När vi skriver
sammanfattningar eller andra utvärderingar funderar vi på om dessa värden
syns i vår vardag. Då vi jobbar process/ projekt inriktat bygger verksamheten
på barnens tankar och intressen, detta tror vi skapar möjlighet till att
värdeorden lever i vardagen.
Resursanvändning
Tid för sammanfattningar och värdeords diskussioner på Apt och interna
nätverk.
Uppföljning
I diskussionsform på föräldramöten, apt och interna nätverk. Vi kommer att på
studiedagen den 8/2 diskutera hur vi arbetar med våra åtaganden och nya
läroplanen.
Utveckling
Att vi blir bättre på att tydligöra hur dessa ord påverkar de val vi gör i
verksamheten gentemot barn, pedagoger och föräldrar.
NÄMNDMÅL:
Jämställdhet och mångfald präglar arbetsplatserna
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Chefer och medarbetare ska främja jämställdhet och
mångfald samt motverka diskriminering i förhållande till
enhetens målgrupp (brukare/invånare)
2010-01-01
2010-12-31
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 11 (14)
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Chefer och medarbetare ska i samarbete ta fram en
enhetsspecifik plan för att motverka trakasserier och
kränkande behandling
2010-01-01
2010-12-31
Chefer ska förankra stadsdelens jämställdhets- och
mångfaldsplan 2010-2012 hos samtliga medarbetare
2010-01-01
2010-06-30
ÅTAGANDE:
Barn och pedagoger ska i vår verksamhet få tilltro till sin egen
kompetens och se olikhet som tillgång.
Arbetssätt
I våra projekt/ processer lyfter vi barnens olika tankar för att dessa ska berika
hur barnen tänker om olika saker. Tex om barnen diskuterar hur träd växer så är
vi inte ute efter att barnen så snabbt som möjligt får fram det rätta svaret utan
att de hamnar i så många spännande samanhang/diskussioner kring ämnet som
möjligt. Detsamma gäller oss pedagoger, i våra diskussoner är det viktigt att
lyfta allas tankar som värdefulla. När vi sedan tar beslut ska de baseras på det
projekt/precess inriktade arbetsättet och på värdeorden. Vid rekrytering
eftersträvar vi olika etnisk bakgrund, kön, ålder.
Resursanvändning
Vi avsätter tid på Apt och studiedagar för diskussioner.
Uppföljning
Genom samanfattningar och utvärderingar.
Utveckling
Vi måste bli tydligare när vi beskriver hur vi skapar tilltro och ser olikhet som
tillgång. Vad menar vi med ordet olikhet?
NÄMNDMÅL:
Ledarskapet präglas av helhetssyn på delaktighet, resultat och ett
hållbart långsiktigt arbetsliv
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Chefer och medarbetare ska samverka om genomförande av 2010-01-01
hälsofrämjande aktiviteter
2010-12-31
Individuella fortbildningsplaner för medarbetarna utformas
vid enheterna
2010-01-01
2010-12-31
Medarbetarenkäten ska följas upp på en arbetsplatsträff
2010-01-01
2010-12-31
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 12 (14)
Nämndens aktiviteter
Startdatum
Slutdatum
Rökfri arbetstid är införd den 1 maj 2010
2010-01-01
2010-05-01
Åtgärder för att sänka sjukfrånvaron fortsätter
2010-01-01
2010-12-31
ÅTAGANDE:
Vår verksamhetsidé och värdegrund skall prägla vår verksamhet.
Arbetssätt
Organisationen skall vara uppbyggd så att alla känner sig delaktiga i
verksamhetsidén. Varje år utvärderas denna och förändras utifrån de
förutsättningar vi får.
Vi kommer att ha en ledningsgrupp, med en representant från varje
förskola/hus. Dessa möts en gång i månaden för diskusioner och för att fatta
beslut.
På arbetsplatsträffar diskuteras/informeras alla medarbetare om ideer och tagna
beslut.
I samverkansgruppen deltar de fackliga representanterna som framför
synpunkter från medlemar och medarbetare.
Jämstäldhetsplanen ligger som grund när vi rekryterar och i det dagliga arbetet.
Vi kommer att ha gruppsamtal med varje avdelning för att följa upp hur det
pedagogiska arbetet bedrivs.
Medarbetarsamtal /lönesamtal kommer att ske, där vi också gör en individuell
utvecklingsplan.
Resursanvändning
I olika mötesformer kommer vi att ta upp dessa frågor.
Arbetsplatsträffar,planeringsdagar, utvärderingsdagar m.m.
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 13 (14)
KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans
NÄMNDMÅL:
Verksamheterna bedrivs inom budgetramen
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att ha en budget i balans.
Arbetssätt
Vi lägger prognos för hur budgeten ska vara under året.
Genom att följa utvecklingen av inskrivna barn ( prognos av antalet barn i
området ).
Vi följer upp kostnaden för personal.
Ha budgeten som en fråga på arbetsplatsträffar,samverkansgrupp och
ledningsgrupp.
Resursanvändning
Tid till planering och uppföljning av prognosen.
Uppföljning
Kontinuerligt följa upp budgeten varje månad.
Utveckling
Vi kommer hösten 2010 att öppna en ny förskola. Vad detta innebär rent
ekonomiskt
är svårt att förutse.
Resursanvändning
Budget 2010
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
SID 14 (14)
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna
NÄMNDMÅL:
Styrning och uppföljning sker mot önskade effekter för
målgrupperna
ÅTAGANDE:
Gentemot komunalfullmaktige och nämdens mål ska vi försöka
förbättra resultatutvecklingen och effektiviteten.
Arbetssätt
Alla avdelningar i enheten har sammanfattningsdagar 3 gånger per år där de
utvärderar vad de gjort utifrån frågorna: Vad har vi gjort? Hur tänker vi om det
och hur går vi vidare. Dessa placeras in under läroplanens rubriker och
åtaganden i verksamhetsplanen.
Resursanvändning
Vi avsätter tid för sammanfattningsdagar.För att detta skall vara möjligt hjälper
pedagogerna varandra att ta hand om barnen.
Uppföljning
Enhetscheferna läser samanfattningarna och använder sig av dessa när de
skriver kvalitetsredovisningen.
Utveckling
Att pedagogerna får en större kunskap kring de åtagande vi har och kan kopla
dessa till sin vardag
Övriga frågor
Bilagor
Verksamhetsplan Enhet
XAdressX
Telefon XTelefonX
XEpostX
www.stockholm.se
Download