Populärvetenskaplig beskrivning av forskningsprojket Av Linda

advertisement
Populärvetenskaplig beskrivning av forskningsprojket
Av Linda Fogelstrand
Titel: Studier avseende kopplingen mellan typ 2 diabetes och ateroskleros
AT-forskare: Linda Fogelstrand, med dr (disputerade 031121)
Arbetsplats och Institution: Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs
universitet.
Text:
Typ 2 diabetes och metabola syndromet är starka riskfaktorer för aterosklerosorsakad hjärtkärlsjukdom, men kunskapen kring detta samband är begränsad. Det aterosklerostiska placket,
som orsakar symtom såsom angina pectoris, hjärtinfarkt och stroke, består av ett flertal
celltyper, bla monocyter, T-celler och glatta muskelceller, samt extracellulärsubstans. I denna
substans samt även intracellulärt ackumuleras kolesterol härrörande från cirkulerande LDL.
Målet med detta projekt är att undersöka om olika blodkomponenter som kan vara av
betydelse för utvecklingen av ateroskleros skiljer sig mellan individer med respektive utan typ
2 diabetes/metabola syndromet. Detta görs i syfte att öka kunskapen om sambandet mellan
diabetes och ateroskleros, för att i förlängningen kunna leda till nya behandlingsstrategier. De
blodkomponenter som undersöks är monocyter, inflammatoriska markörer samt LDL. På
monocyterna mäts nivåerna av ytmolekyler såsom adhesionsmolekyler och receptorer för
LDL med flödescytometri. Inflammationsmarkörer såsom C-reaktivt protein, cytokiner samt
lösliga adhesionsmolekyler mäts i serum med enzymbaserade metoder. Avseende LDL
undersöks mängden, storleken, associerade proteiner, oxidering samt bindning till proteiner i
kärlväggen. Studiepersonerna rekryteras från pågående populationsstudier av medelålders
män och kvinnor i Göteborg.
Preliminära resultat tyder på att kvinnor med diabetes har högre nivåer av cirkulerande
inflammationsmarkörer och oxiderat LDL, samt att deras monocyter har högre nivåer av
receptorer som kan mediera adhesion till endotel, jämfört med kvinnor utan diabetes. Dessa
faktorer kan vara av betydelse för den ökade risken för aterosklerosorsakade sjukdomar vid
typ 2 diabetes.
Download