1(5) (12)
INFORMATION OM KOMMUNENS TRÄD OCH TRÄDFÄLLNING
Varför är träd viktiga i våra bostadsområden?
Träd fyller en rad mycket viktiga funktioner i våra bostadsområden:
– De ger oss ett bra klimat och minskar temperaturskillnader i närmiljön. De renar vår luft
genom att binda damm och partiklar och de producerar vårt syre.
– De har stor betydelse för många djur och växter som är beroende av träden som
livsmiljö. Även döda träd kan vara värdefulla levnadsmiljöer.
– De ger volym och karaktär åt våra parker, gator och torg. De har positiva effekter för
hälsan och visar på årstidernas växlingar.
Fällning och beskärning av träd på kommunens mark
Vid bedömning av önskemål om fällning och beskärning av träd tar kommunen hänsyn till:
 Om trädet utgör risk för skada av person eller egendom.
 Trädets inverkan på boendemiljön
 Trädets betydelse för området som helhet
 Trädets ekologiska och estetiska värde
 Hur berörda grannar ser på önskemålet
 Trädets livskraft
 Eventuella skyddsbestämmelser i till exempel detaljplan
Kommunen godkänner aldrig fällning av alla träd inom ett område. Ett område där alla träd har
tagits bort blir snabbt igenväxt av buskar och sly.
Det är aldrig tillåtet att såga av toppen av träd. Det kan ge träd rötskador och svaga grenar.
Dessutom innebär det nästan alltid att en mängd nya grenar skjuter ut från kapningsstället.
Inom några år har man då ett tätare träd än vad som var fallet från början. Samtidigt som man
förstör trädets naturliga växtsätt skapar man ett försvagat träd som kräver mycket mer
underhåll och skötsel.
Grenar eller rötter från kommunens träd kan sträcka sig in på din tomt. Du som granne får ta
bort grenen eller roten. Detta ska göras fackmannamässigt och utan att det skadar stabiliteten
hos trädet.
Skickas till
Botkyrka kommun,
Postadress
Botkyrka kommun
Kontaktcenter ”Träd”
147 85 Tumba
BK1174 Utgåva 01 2014.10
Besöksadress
Telefon, växel
08-530 610 00
E-post
[email protected]
Internet
www.botkyrka.se
1(5) (12)
Vill du skicka in önskemål om fällning eller beskärning av kommunens träd?
För att hantera önskemål om fällning eller beskärning av kommunens träd på ett bra och
effektivt sätt, vill vi att ni skickar in en förfrågan.
Använd blanketten: ”Önskemål om fällning eller beskärning av kommunens träd”.
Där finns information om hur kommunen hanterar dina önskemål och sista datum för att
skicka in förfrågan
Kommunen skriver inte längre några trädfällningsavtal med privatpersoner eller
boendeföreningar. Slyröjningsavtal kan fortfarande upprättas.
Akuta ärenden gäller träd inom parkmiljö eller tätortnära skog där trädet har tappat fästet med
marken eller när grenar har gått av från stammen och hänger löst. Vid sådana ärenden, ring
kommunens Kontaktcenter på telefonnummer 08 530 610 00 eller skicka e-mail till
kontaktce[email protected] och gör en felanmälan.
Du kan också gå in på www.botkyrka.se och söka efter felanmälan.
Skickas till
Botkyrka kommun,
Postadress
Botkyrka kommun
Kontaktcenter ”Träd”
147 85 Tumba
BK1174 Utgåva 01 2014.10
Besöksadress
Telefon, växel
08-530 610 00
E-post
[email protected]
Internet
www.botkyrka.se
1(5) (12)
Förfrågan om fällning/beskärning av träd
på kommunens mark
Förfrågan ska skickas per post till:
Botkyrka kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Gata- och parkenheten
147 85 Tumba. Märk kuvertet med ”Träd”.
Insända ärenden sammanställs av Botkyrka kommun vid fyra tillfällen per år. Detta sker den 15:e i mars, juni, september och
december. Efter insänt ärende kan svar förväntas efter tre till sex månader.
Min förfrågan gäller
Trädfällning
Beskärning av träd
Uppgifter om den sökande
Namn
Telefon, dagtid
Adress
Postnummer
Ort
Beskrivning av ärendet/förfrågan och motivering

Beskrivning av trädets placering med bifogad karta. Ange närmaste gatuadress och markera i kartan.

Bifoga bilder som visar hela trädet samt den närmaste omgivningen
Godkännande av närmast berörda grannar
För att ansökan ska vara giltig och behandlas ska den vara godkänd av närmast berörda grannar. Med detta menas främst
s.k. rågrannar, d v s som ligger i direkt närhet. Det kan också vara fastighetsägare som från sin fastighet kan se trädet.
Kryssa i ett alternativ
Fastighetsbeteckning
Instämmer
Instämmer ej
Namn
Telefon, dagtid
Adress
Postnummer
Kryssa i ett alternativ
Ort
Fastighetsbeteckning
Instämmer
Instämmer ej
Namn
Telefon, dagtid
Adress
Skickas till
Botkyrka kommun,
Postadress
Botkyrka kommun
Kontaktcenter ”Träd”
147 85 Tumba
BK1174 Utgåva 01 2014.10
Postnummer
Besöksadress
Telefon, växel
08-530 610 00
Ort
E-post
[email protected]
Internet
www.botkyrka.se
1(5) (12)
Kryssa i ett alternativ
Fastighetsbeteckning
Instämmer
Instämmer ej
Namn
Telefon, dagtid
Adress
Postnummer
Kryssa i ett alternativ
Ort
Fastighetsbeteckning
Instämmer
Instämmer ej
Namn
Telefon, dagtid
Adress
Postnummer
Kryssa i ett alternativ
Ort
Fastighetsbeteckning
Instämmer
Instämmer ej
Namn
Telefon, dagtid
Adress
Postnummer
Kryssa i ett alternativ
Ort
Fastighetsbeteckning
Instämmer
Instämmer ej
Namn
Telefon, dagtid
Adress
Skickas till
Botkyrka kommun,
Postadress
Botkyrka kommun
Kontaktcenter ”Träd”
147 85 Tumba
BK1174 Utgåva 01 2014.10
Postnummer
Besöksadress
Telefon, växel
08-530 610 00
Ort
E-post
[email protected]
Internet
www.botkyrka.se
1(5) (12)
Underskrift
Ort och datum
Namnteckning
Namnförtydligande
Beslut av Gata/Park
Underskrift
Ort och datum
Namnteckning
Skickas till
Botkyrka kommun,
Postadress
Botkyrka kommun
Kontaktcenter ”Träd”
147 85 Tumba
BK1174 Utgåva 01 2014.10
Namnförtydligande
Besöksadress
Telefon, växel
08-530 610 00
E-post
[email protected]
Internet
www.botkyrka.se