Juridik i socialt arbete, 30 hp

advertisement
Kursplan
Juridik i socialt arbete, 30 hp
Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS
SOC3
Program
Socionomprogram
Program hp
210 hp
Utbildningsnivå
Grund
Ladokkod, ämnesområde, hp
SKGCXX
Kursens hp
30 hp
Nivåklassificering
G2F
Betygsskala
Väl godkänd, Godkänd, Underkänd
Kursansvarig institution
Institutionen för socialvetenskap
Beslutande organ
Institutionsstyrelsen
Datum för fastställande
2010-12-07
Reviderad kursplan
2017-05-09
Reviderad litteraturlista
2017-05-09
Kursplan gäller från
Höstterminen 2017
Gällande utbildningsplan
2010-11-25
1 (7)
Juridik i socialt arbete, 30 hp
Law and legal science in social work, 30 ECTS
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till studier För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen
vid socionomutbildningen, Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola, samt har
genomgått kurs SOC2.
Kursens plats i utbildningssystemet
Kursen läses termin 3 vid socionomutbildningen, Institutionen för socialvetenskap. Kursen ger kunskaper i
juridik och juridisk metod för att studenten ska kunna tolka och tillämpa rätten inom områden med relevans för
det sociala arbetet. EU-rätt, mänskliga rättigheter samt FN:s konvention om barns rättigheter behandlas särskilt.
Kursen ger studenten förmåga att kritiskt reflektera kring rätten och dess tillämpning inom det sociala arbetet på
en individ-, grupp- och strukturell nivå. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning med fokus på
myndighetsutövning, rättssäkerhet och den sociala utredningskompetensen.
Kursens lärandemål
Studenten skall efter avslutad kurs kunna
- visa grundläggande kunskaper om områdets vetenskapliga grund samt kännedom om aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete,
- visa grundläggande kunskaper om rättsystemet, civil-, förvaltnings- och straffrätt, juridisk metod och
rättskälleläran,
- tillämpa grundläggande kunskaper i ämnet socialrätt och annan relevant lagstiftning,
- redogöra för förhållandet mellan rätten, rättslig problemlösning och andra kunskaper i socialt arbete.
Studenten skall efter avslutad kurs kunna
- förklara olika rättsliga problem och självständigt genomföra en rättslig tolkning och tillämpning av lagen inom
områden som är centrala i socialt arbete,
- beskriva centrala aspekter och grundbegrepp inom juridiken med betydelse för det sociala arbetet,
- använda utredningstekniker och modeller för socialt utredningsarbete med barn, unga, vuxna, äldre samt
familjer, tillämpa lagstiftning relevant för socialt utredningsarbete,
- relatera till olika sociala problem och skilda sätt att tolka och tillämpa lagen för att lösa dessa,
- använda normkorrekt språk och relevant formalia vid muntliga och skriftliga presentationer.
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
- visa medvetenhet om hur egna attityder och värderingar kan påverka förutsättningarna för socialt arbete och
etiska ställningstaganden,
- reflektera över betydelsen av olika inom- och utomrättsliga samt etiska intressen och perspektiv vid juridisk
problemlösning i socialt arbete,
- reflektera över egna värderingar i kommunikativt samspel vid utredningsarbete med fokus på makt, kön,
etnicitet och klass.
Kursens uppläggning
Kursen bedrivs som heltidsstudier.
Kursens innehåll
Juridik i socialt arbete I – offentlig rätt och civilrätt7,5 hp (SOC31) syftar till att ge studenten grundläggande rättsliga
kunskaper av relevans för det sociala arbetet. Vidare introduceras studenten i kunskaper om juridisk metod. I
delkursen behandlas:
- introduktion till det juridiska systemet, hur rätten tolkas och tillämpas,
- civil-, straff- och processrätt av relevans för socialt arbete,
- mänskliga rättigheter i relation till socialt arbete,
- välfärdsrättens roll i socialt arbete.
Juridik i socialt arbete II - socialrätt, 15 hp (SOC32) syftar till att ge studenten fördjupade kunskaper i socialrätt,
tvångslagstiftning, förvaltningsrätt samt offentlighet- och sekretesslagstiftning. I delkursen fördjupas
2 (7)
Juridik i socialt arbete, 30 hp
Law and legal science in social work, 30 ECTS
kunskaperna om internationella rättsdokumenten av betydelse för tillämpning och analys av juridiska frågor av
relevans för socionomen. I delkursen behandlas:
- socialrättslig lagstiftning generellt,
- sociala tvångslagstiftningar och dess tillämpning inom socialt arbete,
- tolkning och tillämpning av socialrättslig lagstiftning i relation till mänskliga rättigheter,
- kritiskt reflekterande av rätten med stöd av etnicitet, generation, klass, genus och etik.
Verksamhetsförlagd utbildning II - juridisk tillämpning i utredningsarbete, 5,5 hp (SOC33) syftar till att ge studenten
fördjupade kunskaper om utredningsarbete och myndighets utövning inom socialt arbete utifrån teoretiska och
metodologiska perspektiv och med hjälp av juridisk metod. I delkursen behandlas:
- utförande av myndighetsutövning samt rättssäkerhet,
- myndighetsutövandets betydelse för det sociala arbetets organisering och ledning,
- socialt utredningsarbete, utifrån ett teoretiskt och metodologiskt perspektiv,
- utredarrollens betydelse i det professionella sociala arbetet.
Personlig professionell utveckling III, 2 hp (SOC34) Syftar till att ge studenterna förutsättningar att utveckla ett
reflekterande förhållningssätt inför den kommande yrkesrollen. I delkursen behandlas:
- fördjupad självkännedom med fokus på erfarenheter och känslor,
- fördjupad förståelse för klienters erfarenheter i en utredningssituation och strategier för den yrkesverksamma,
- fortsatt utveckling av samtalsmetodik.
Undervisningsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, fältstudier samt gruppsamtal. Kursen
förutsätter ett studentaktivt förhållningssätt. Kursen har stöd genom nätbaserad lärplattform. Se vidare kursens
studieguide.
Examination och betygssättning
Examinationer utgår från kursens lärandemål. Betyg sätts i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100).
Betygsskalan består av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Varje delkurs betygssätts för sig och därefter vägs dessa betyg samman till ett för hela kursen. Kursbetyget utgör
ett vägt medeltal av betygen på de delkurser som ingår. Vid sammanvägningen tas hänsyn till att
verksamhetsförlagd utbildning och personlig professionell utveckling endast bedöms med betygen Godkänd (G)
och Underkänd (U).
Kursbevis
Student som har godkänt i kurs får på begäran kursbevis (SFS 2006: 1053).
Kurslitteratur
Se separat litteraturlista.
3 (7)
Juridik i socialt arbete, 30 hp
Law and legal science in social work, 30 ECTS
Litteraturlista
Kurslitteratur fastställd av Institutionsstyrelsen för socialvetenskap 2017-05-09.
Agell, A., Malmström Å., Ramberg C. & Sigeman T. (2016). Civilrätt. Stockholm: Liber.
Andersson, G., Bangura Arvidsson, M., Mattsson, T., Ponnert, L., & Rasmusson, B. (2011). Social barnavård några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv. Meddelanden från Socialhögskolan. Vol. 2011:6. Lund:
Lunds universitet.
Björk, S. (2016). Utreda barn, unga och familjer. Malmö: Gothia.
Björngren Cuadra, C. & Staaf, A. (2012). Public Social Services’ encounters with irregular migrants in Sweden:
amid values of social work and control of migration. European Journal of Social Work, 17(1), 88-103.
Bray, S. & Preston-Shoot, M. (2006). The role of law in social welfare reform: critical perspectives on the
relationship between law and social work practice. International Journal of Social Welfare, 15(1), 19-26.
Busch, H. (red.) (2014). Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv. Institutionsvård i fokus 2. Stockholm: Statens
institutionsstyrelse.
Ekroth, J. & Fridström Montoya, F. (2014). Offentlighet och sekretess i socialtjänsten – en introduktion. Malmö: Egalité.
Ekström, V. (2012). Inte bara kvinna: Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och
komplikationer i svenskt offentligt tryck. Retfaerd, 35(3), 51-68.
Eneroth, E. (red) (2014). Juridik för socialt arbete. Malmö: Gleerups.
Guild, E. (2014). The Social Impact of Migration and the Notion of Citizenship for the EU. CEPS commentary.
Distribueras digitalt.
Hammarberg, T. (2006). Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: Utrikesdepartementet.
Johansson, S., Dellgran, P. & Höjer, S. (Red.) (2015). Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning
och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur och kultur.
Kjellbom, P. & Alexius Borgström, K. (2012). Socialrättsliga principer vid risk för vräkning – finns det i Sverige
en rätt till boende, bostad eller ett hem? Juridisk tidskrift, 2011-2012, 2. 273-298.
Kjellbom, P. (2009). Kommunala riktlinjer. Hollander, A. & Alexius Borgström, K. (red) (2009). Juridik och
rättsvetenskap i socialt arbete. 159-185. Lund: Studentlitteratur.
Lundberg, A. (2012). Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik: en jämförande undersökning av
asylbeslut i norsk och svensk utlänningsförvaltning. Juridisk tidskrift, 2011-2012, 4, 769-799.
Mellqvist, M. (2015). Processrätt – grunderna för domstolsprocessen. Uppsala: Iustus
Ponnert, L. (2015). Utredningsarbete i den sociala barnavården. Malmö: Gleerups.
4 (7)
Juridik i socialt arbete, 30 hp
Law and legal science in social work, 30 ECTS
Redlund, P. (2009). Social rådgivning – med juridik som verktyg. Hollander, A. & Alexius Borgström, K. (red.)
(2009). Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. 123-140. Lund: Studentlitteratur.
Rökenes, O. & Hanssen, P. (2007). Bära eller brista. Kommunikation och relationer i arbete med människor. Malmö:
Gleerups förlag. (Valda delar.)
Schiratzki, J. (2017). Barnrättens grunder. Lund: Studentlitteratur.
Socialstyrelsen (2013). Ekonomiskt bistånd. SOSFS 2013:1. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2014). Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2014). Våld i nära relationer. SOSFS 2014:4. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2015). Grundbok i BBIC. Barns behov i centrum. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2015). Metodstöd för BBIC. Barns behov i centrum. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2015). Utreda barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Stockholm:
Socialstyrelsen.
Staaf, A. & Zanderin, L. (2015). Förvaltningsrätt – en introduktion för professionsutbildningar. Stockholm: Liber förlag.
Sundell, K., Egelund, T., Andrée Löfholm, C. & Kaunitz, C. (2007). Barnavårdsutredningar: en kunskapsöversikt.
Stockholm: Gothia.
Vahlne Westerhäll, L. & Edvardsson, B. (2014). På saklig grund. Utredningsarbete inom socialtjänsten. Malmö:
Gleerups.
Vainik, A-L. (2016). Mobbning, kränkning eller brott? Konstruktioner och hantering av barns oönskade
handlingar i den svenska grundskolan. Retfaerd, 39,(1), 59-72.
Den senaste upplagan gäller om inget annat anges. Vetenskapliga artiklar och rättsfall tillkommer.
Litteratur per delkurs
Juridik i socialt arbete I- offentlig rätt och civilrätt, 7,5 hp (SOC31)
Agell, A., Malmström Å., Ramberg C. & Sigeman T. (2016). Civilrätt. Stockholm: Liber.
Mellqvist, M. (2015). Processrätt – grunderna för domstolsprocessen. Uppsala: Iustus
Schiratzki, J. (2017). Barnrättens grunder. Lund: Studentlitteratur.
Vainik, A-L. (2016). Mobbning, kränkning eller brott? Konstruktioner och hantering av barns oönskade
handlingar i den svenska grundskolan. Retfaerd, 39,(1), 59-72.
Rättsfallskompendium tillkommer (distribueras digitalt).
5 (7)
Juridik i socialt arbete, 30 hp
Law and legal science in social work, 30 ECTS
Författningskompendium (sammanställs under delkursen)
Juridik i socialt arbete II- socialrätt, 15 hp (SOC32)
Björngren Cuadra, C. & Staaf, A. (2012). Public Social Services’ encounters with irregular migrants in Sweden:
amid values of social work and control of migration. European Journal of Social Work, 17(1), 88-103.
Bray, S. & Preston-Shoot, M. (2006). The role of law in social welfare reform: critical perspectives on the
relationship between law and social work practice. International Journal of Social Welfare, 15(1), 19-26.
Busch, H. (red.) (2014). Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv. Institutionsvård i fokus 2. Stockholm: Statens
institutionsstyrelse.
Ekroth, J. & Fridström Montoya, F. (2014). Offentlighet och sekretess i socialtjänsten – en introduktion. Malmö: Egalité.
Ekström, V. (2012). Inte bara kvinna: Våldsutsatta kvinnor och deras behov av stöd - konstruktioner och
komplikationer i svenskt offentligt tryck. Retfaerd, 35(3), 51-68.
Eneroth, E. (red) (2014). Juridik för socialt arbete. Malmö: Gleerups.
Guild, E. (2014). The Social Impact of Migration and the Notion of Citizenship for the EU. CEPS commentary.
Distribueras digitalt.
Hammarberg, T. (2006). Mänskliga rättigheter: konventionen om barnets rättigheter. Stockholm: Utrikesdepartementet.
Kjellbom, P. (2009). Kommunala riktlinjer. Hollander, A. & Alexius Borgström, K. (red) (2009). Juridik och
rättsvetenskap i socialt arbete. 159-185. Lund: Studentlitteratur.
Kjellbom, P. & Alexius Borgström, K. (2012). Socialrättsliga principer vid risk för vräkning – finns det i Sverige
en rätt till boende, bostad eller ett hem? Juridisk tidskrift, 2011-2012, 2. 273-298.
Lundberg, A. (2012). Barns bästa som överordnad princip och rättslig praktik: en jämförande undersökning av
asylbeslut i norsk och svensk utlänningsförvaltning. Juridisk tidskrift, 2011-2012, 4, 769-799.
Redlund, P. (2009). Social rådgivning – med juridik som verktyg. Hollander, A. & Alexius Borgström, K. (red.)
(2009). Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete. 123-140. Lund: Studentlitteratur.
Schiratzki, J. (2017). Barnrättens grunder. Lund: Studentlitteratur.
Socialstyrelsen (2013). Ekonomiskt bistånd. SOSFS 2013:1. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2014). Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2014). Våld i nära relationer. SOSFS 2014:4. Stockholm: Socialstyrelsen.
Staaf, A. & Zanderin, L. (2015). Förvaltningsrätt – en introduktion för professionsutbildningar. Stockholm: Liber förlag.
6 (7)
Juridik i socialt arbete, 30 hp
Law and legal science in social work, 30 ECTS
Vainik, A-L. (2016). Mobbning, kränkning eller brott? Konstruktioner och hantering av barns oönskade
handlingar i den svenska grundskolan. Retfaerd, 39,(1), 59-72.
Författningskompendium alternativt lagbok från innevarande eller föregående år (valfritt förlag).
Verksamhetsförlagd utbildning II - juridisk tillämpning i utredningsarbete, 5,5 hp (SOC33)
Andersson, G., Bangura Arvidsson, M., Mattsson, T., Ponnert, L., & Rasmusson, B. (2011). Social barnavård några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv. Meddelanden från Socialhögskolan; Vol. 2011:6.
Lund: Lunds universitet.
Björk, S. (2016). Utreda barn, unga och familjer. Malmö: Gothia.
Johansson, S., Dellgran, P. & Höjer, S. (Red.) (2015). Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning
och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur och kultur.
Ponnert, L. (2015). Utredningsarbete i den sociala barnavården. Malmö: Gleerups.
Socialstyrelsen (2015). Grundbok i BBIC. Barns behov i centrum. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2015). Metodstöd för BBIC. Barns behov i centrum. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2015). Utreda barn och unga. Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Stockholm:
Socialstyrelsen.
Sundell, K., Egelund, T., Andrée Löfholm, C. & Kaunitz, C. (2007). Barnavårdsutredningar: en kunskapsöversikt.
Stockholm: Gothia.
Vahlne Westerhäll, L. & Edvardsson, B. (2014). På saklig grund. Utredningsarbete inom socialtjänsten. Malmö:
Gleerups.
Personlig professionell utveckling, 2 hp (SOC34)
Björk, S. (2016). Utreda barn, unga och familjer. Malmö: Gothia.
Rökenes, O. & Hanssen, P. (2007). Bära eller brista. Kommunikation och relationer i arbete med människor. Malmö:
Gleerups förlag. (Valda delar.)
7 (7)
Download