handlingsplan mot mobbing

advertisement
20150505
HANDLINGSPLAN MOT MOBBING, KRÄNKANDE BEHANDLING OCH DISKRIMINERING
Syfte och mål
Nolltolerans mot mobbning, kränkande behandling och diskriminering. Samtliga i föreningen i ska
känna till handlingsplanen samt respektera uppförandekoden (gemensam för hela Gif ungdom).
Mål för ledare
- Agera utifrån handlingsplanen
- Leva efter uppförandekoden
Mål för barn och ungdomar
- Känna till och leva efter uppförandekoden
Mål för föräldrar
- Känna till och agera efter handlingsplanen
- Respektera uppförandekoden
Avgränsningar
Detta dokument berör lagets spelare i och runt dess fotbollsaktiviteter. Det innehåller inte riktlinjer
för hur vi inom föreningen agerar i situationer som uppstår i andra situationer, exempelvis
- Sexuella övergrepp
- Missförhållanden i hemmet
- Problem i skolan
Det är naturligtvis viktigt att vi agerar även i sådana situationer enligt svenska lagar och normer. Vi
gör dock inget förtydligande eller beskriver något ytterligare åtagande i detta dokument.
Definitioner
Mobbad är en person som upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa handlingar
från en eller flera personer.
- Exempel på mobbing: Samma barn utsätts hela tiden för skämt under träning som alla andra
barn gapskrattar åt
Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen.
- Exempel på kränkning: Barn skämtar och kallar varandra för ”jäkla bög” eller ”jävla muslim”
Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av ex kön, etnicitet,
funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst , sexuell läggning , religiös eller politisk åsikt.
- Exempel på diskrimingering: Ledaren väljer ut de bästa till en cup och kallar det för
”talanglaget”
Det viktigaste kännetecknet för samtliga av dessa former av trakasserier är att de är oönskade av
dem som utsätts för dem. Avgörande är den utsattes upplevelse, inte trakasserarens motiv
Aktiviteter för föreningens förebyggande arbete
Ledaren ansvarar för att
- Enkät en gång per år om klimatet i laget (Friends enkät). Gärna i samband med
värderingsövningar
- Vidta åtgärder för att säkerställa att spelarna känner till och lever efter föreningens
värderingar
- Utvecklingssamtal (befintlig mall) en gång per år. Dessa ska även innehålla frågor kring
mobbing, kränkande behandling och diskriminering
- Minst en gång per år hålla spelarmöte (inte i samband med träning) för att gå igenom
spelarregler och uppförandekoden
- Säkerställa att spelarna respekterar spelarregler och uppförandekod
- Berömma och uppmärksamma positivta beteenden
- Aktivt jobba för att ha en god dialog och samarbete med barnens föräldrar
- Ge barnen en aktiv roll i värderingsarbetet
- Mobbing och trakasserier sker oftast när barnen är ensamma. Omklädningsrum är en vanlig
plats för dessa företeelser. Sträva därför efter att alltid finnas inom hörhåll när spelarna
duschar och byter om.
- Skapa miljöer och tillfällen där spelarna ges tillfälle att berätta och dela med sig av det tänker
och känner kring verksamheten i laget
Föräldrar ansvarar för
- Stötta ledaren i sitt arbete att säkra att mobbing, kränkande särbehandling eller
diskriminering inte förekommer i laget
-
Respektera och leva efter Ungdomspolicyn
Hålla en god ton på ”läktaren” där såväl spelare, motståndare, tränare som domare
respekteras
När en mobbing/kränknings eller diskrimineringssituation uppstått
Om man som ledare eller förälder misstänker att det förekommer kränkningar i föreningen är det
viktigt att agera så snabbt som möjligt. Annars är det risk att den utsatte uppfattar det som om vuxna
accepterar kränkningen och utanförskapet förstärks ytterligare. Det ökar även möjligheten att
förhindra att situationen förvärras. Ta reda på vad som hänt
- Vilka är inblandade?
- Vad är problemet?
- Hur länge har kränkningen pågått?
- Var brukar det ske?
- Hur har det gått till?
- Har många i laget sett, hört och känt till problemet?
Mobbing är ett grupproblem. Det handlar sällan om bara en person som betett sig illa. Ledaren
markera tydligt mot samtliga inblandade att föreningen ser allvarligt på kränkningen och att detta
inte är accepterat. Enskilda samtal med de inblandade är att rekommendera där de får ta personligt
ansvar för sitt agerande. Kontakta även föräldrarna och ha en kontinuerlig uppföljning.
Den utsatte ska skyddas. Ledaren eller annan lämplig vuxen samtalar enskilt med den utsatte. Det är
viktigt att ingen annan i gruppen uppmärksammar att detta samtal pågår. Den utsatte ska förstå att
det inte är hens fel och att den vuxne gör allt för att snabbt få stopp på situationen. Det är viktigt att
den utsatte känner sig trygg och vill fortsätta i föreningen och det är de vuxnas ansvar att skydda
barnet. Om den som utsätts slutar i laget har föreningen misslyckats.
Om mobbingen fortsätter efter samtal med utövarna måste skarpare åtgärder vidtas enligt följande
sanktionstrappa om mobbingen forsätter efter vidtagna åtgärder
1. Ytterligare enskilt samtal och varning.
2. Avstängning från träning och match, under två veckor.
3. Uteslutning efter beslut av Gif:s styrelse.
För att skydda den utsatte är det ytterst viktigt att ledaren agerar skyndsamt. Fortsätter mobbingen
efter de olika sanktionsstegen ska nästa åtgärd vidtas direkt utan dröjsmål.
Dokument vi hänvisar till
-
Enkät klimatet i laget
Värderingsövningar
Vår förenings värderingar (värdegrund)
Mall utvecklingssamtal
Ungdomspolicyn
Dokumentet uppgjort av föräldrarepresentanter för Gif -02
- Anna Nordlander
- Jonna Jensen
- Fredrik Lovén
- Anna-Lena Bergström
efter kvällsutbildning vid fyra tillfällen under vintern 2014/2015 i SISU:s och Rädda barnens regi.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards