Elektromagnetism

advertisement
Elektromagnetism
Elektricitet…
Uppstår pga
elektriska laddningar:
Magnetism…
Uppstår pga elektriska
laddningar i rörelse:
En elektrisk laddning som ”skakar” (=accelererar)
ger upphov till elektromagnetisk våg = ”ljus”
FÄLT:
distribuerar energi i varje punkt i rummet
En ”laddad” partikel i ett fält känner en
KRAFT!
Exempel:
 Elektricitet (el.laddning = q)
Fält = E = kQ / r2 (Volt/m = N/Coulomb)
Kraft = qE = kqQ / r2
 Gravitation (grav.”laddning” = m)
Fält =  = GM / r2
Kraft = m = GmM / r2
ALL information om elektromagnetism innehålls i
”Maxwells ekvationer” + ”Lorentz kraftlag”
F = q(E + v  B)
ALL vardagsfysik (= klassisk fysik) innehålls i:
 Newtons lagar (3 st)
 Gravitationslagen (1 st)
 Maxwells ekvationer (4 st)
 Lorentz kraftlag (1 st)
Totalt 9 st ekvationer!
Fullt möjligt att bära dem
på en T-shirt!
Newtons ekvationer medförde
den industriella revolutionen
Maxwells ekvationer medförde
informationsrevolutionen
(som vi fortfarande lever i)
Grundforskning i FYSIK på 1600-talet (Newton) och
på 1800-talet (Maxwell) var alltså en förutsättning för
vårt nuvarande ekonomiska välstånd (i väst…)!
Download