Ränta T - Danske Invest

advertisement
Danske Invest
Ränta T
Produktblad | 14 juli 2017
FI0008803069
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Målet med placeringsverksamheten är att uppnå värdeökning på de placerade
medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om placeringsfonder
och fondens stadgar.
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat i ränteinstrument i euro, såsom masslån med rörlig
ränta, penningmarknadsinstrument och övriga ränteprodukter. Emittenter kan
vara banker och företag samt stater, kommuner och andra offentliga samfund.
Fondens modifierade duration, dvs. ränterisk, kan vara högst 1. Värdepapper och
penningmarknadsinstrument av andra än nordiska värdepappersemittenter eller
emittenter som noteras i Finland ska ha en kreditvärdering motsvarande minst
Moody’s Baa3, S&P BBB- eller Fitch BBB-. Avkastningen på fondens
placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta
är euro.
Fonden lämpar sig för placerare som värdesätter en stabil avkastning samt som
ett alternativ till masslåne- eller aktieplaceringar. Fondens värde kan emellertid
också sjunka. Fondandelar kan tecknas och lösas in varje bankdag.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 1 år.
Avkastning för perioden: 29.06.2012 - 30.06.2017
Namn:
Ann-Cathrine Kilpi
Danske Capital
Titel:
Senior Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc.(Econ.)
Antal års erfarenhet:
35
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
Danske Bank Frn 4/10-2013/2023
4,00 Skandinaviska Enskilda Frn 12/9-12/2022
Central Bank Of Savings Frn 26/1-2016/2018
3,00 Dnb Bank Asa 26/9-2013/2023
Swedbank Ab Frn 5/12-2012/2022
Oma Saastopankki Oy Frn 16/4-2015/2018
Nordea Bank Ab Frn 10/11-2015/2025
Citycon Oyj (Cp) 19/06-2017
3,5 Bbva Sub Capital Unipers
Sanoma Oyj (Cp) 20/7-2017
%
8,8%
8,1%
4,9%
4,9%
4,8%
3,4%
3,2%
2,4%
2,2%
2,0%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Duration per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Riskindikator för perioden 31.07.2012 - 30.06.2017
Årlig avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
2012
4,6
0,9
2013
1,5
0,2
2014
1,3
0,3
2015
0,6
0,0
2016
0,8
-0,2
i år
0,1
-0,2
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
1,15
2,72
0,44
0,41
2,63
Avkastning per 30.06.2017
Fondfakta
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-0,1
-0,0
3 mån.
0,0
-0,1
1 år
0,7
-0,3
3 år
2,0
-0,3
5 år
6,1
0,4
Avgifter
Årlig avgift
Total Expense Ratio (TER)
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
0,60%
0,60%
0,00%
0,00%
0,00%
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 13.07.2017, EUR
NAV-kurs, 13.07.2017
Duration, 30.06.2017
Förräntningstakt, 30.06.2017
Morningstar Rating™
FI0008803069
3 mån Euribor-index (inofficiellt)
www.danskeinvest.fi
Finland
EUR
291,6
0,27034
0,87
0,54
Materialet har tagits fram av Danske Invest Fondbolag Ab enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att läsa de senaste fondprospekter samt ta del av basfakta för investerare
som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Senast uppdaterad 2017-07-14
60.2437.01.06.32
Sida 1 av 1
Download