Motion från (SD) om odlingslotter för personer med psykisk ohälsa

advertisement
Sida
TJÄNSTEUTLÅTANDE
1 (1)
Datum
Diarienr
2017-04-25
NF 2017/00020- 1.7.1
Sociala nämndernas förvaltning
Karin Bodlund
Epost: [email protected]
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Kopia till
Kommunstyrelsen
Motion från (SD) om odlingslotter för personer med psykisk
ohälsa
Förslag till beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning godkänner förvaltningens
yttrande som sitt svar på motionen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har hos nämnden för funktionshindrade begärt yttrande
över motion från (SD) om att se över möjligheten att ordna odlingslotter till
personer med funktionsnedsättning.
1/2
Dnr
NF 2017/00020
1.7.1
Sociala nämndernas förvaltning
Karin Bodlund
Odlingslotter för personer med psykisk ohälsa – Motion från Sverigedemokraterna
Kommunstyrelsen har remitterat rubricerad remiss för yttrande till Nämnden för
personer med funktionsnedsättning.
Av motionen framgår att många personer med psykisk ohälsa är mycket intresserade
av att odla och skulle få en meningsfull sysselsättning åtminstone över sommaren. Det
bor många personer med psykisk ohälsa i Västerås som garanterat skulle finna det
mycket meningsfullt att få tillgång till någon slags odling där det går att odla blommor,
grönsaker och frukt.
Sverigedemokraterna yrkar att staden ser över möjligheterna att iordningsställa
odlingslotter till personer med psykisk ohälsa i Västerås.
Yttrande
Om psykisk ohälsa
I den nationella folkhälsoenkäten 2015 redovisas självrapporterade psykiska besvär och
nedsatt psykiskt välbefinnande i befolkningen. Uppgifterna har samlats in främst
genom Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor, som
bland annat innehåller frågor kring psykiska besvär, till exempel ängslan, oro eller
ångest. Rapporten visade att 30 procent av befolkningen har lindriga besvär av ängslan,
oro eller ångest. Besvären rapporterades oftare av kvinnor (37 procent) än av män (24
procent). Svåra besvär av ängslan, oro eller ångest angavs av sex procent av kvinnorna
och tre procent av männen.
Således upplever ca en tredjedel av Sveriges befolkning psykisk ohälsa i någon form.
Om odling
Intresset för att odla växer i Sverige. Av rapporten Växttrender 2016, genomförd av
HUI Research på uppdrag av Plantagen framgår att närmare hälften av svenskarna,
(46 %) uppger att de är intresserade av odling av ätbara växter. Även svenskarnas
intresse för levande blommor och växter är högt (43 %), trädgård (38 %) och
snittblommor (27 %).
VÄSTERÅS STAD
2/2
Om odling och rehabilitering
Odling används som medel inom olika former av rehabiliterande insatser. Som exempel
kan nämnas Samordningsteam Västerås inom Samordningsförbundet. Denna
verksamhet riktar sig bl.a. till personer som har olika typer av neuropsykiatriska
diagnoser men även psykiska och fysiska diagnoser. Behoven hos deltagarna är att
komma igång, kunna passa tider, ingå i ett socialt sammanhang och komma närmare
arbetsmarknaden. Verksamheten utgår från naturen som resurs där. deltagarna
arbetstränar inom trädgård, anläggning och med arbetsuppgifter som finns inom
fastighetsskötsel. Syftet är att väcka intresse för natur och trädgård, vägleda mot
självförsörjning och ett bättre mående.
Om att iordningsställa odlingslotter till personer med psykisk ohälsa
Om det ska iordningställas odlingslotter för personer med psykisk ohälsa är det ett antal
frågor som behöver klarläggas:
Några exempel
1. Vilka kriterier ska gälla för att en individ ska tillhöra målgruppen ”personer med
psykisk ohälsa? Egen upplevd ohälsa, läkarintyg eller annat? Om det ska göras
någon bedömning kring vem som ska vara berättigad till odlingslotten utifrån
specifika kriterier- Hur ska den hanteras i så fall och vilken nämnd ska ansvara
för detta?
2. Vad innebär ” iordningställa odlingslotter”? Ska staden upplåta mark, köpa in
grödor, gödsel m.m. till de enskilda eller ska personerna i fråga betala för detta
själva? Hur ska ansvaret för skötseln av odlingslotten fördelas mellan staden
och den enskilde? Om staden ska bekosta och/eller sköta odlingslotterna- Vilken
nämnd ska ansvara för detta?
3. Ska respektive odlingslott iordningställas till en person eller ska flera personer
dela på en lott?
4. Är iordningställande av odlingslotter för specifika målgrupper förenlig med
likabehandlingsprincipen i kommunallagen?
Bedömning
Som ovan beskrivits finns det en rad frågor att ta ställning till innan beslut fattas om att
iordningställa odlingslotter för specifika målgrupper. I sammanhanget bör även nämnas
att det för närvarande finns lediga odlingslotter inom stadens odlingslottsområden. Den
enskilde kan således kontakta en odlarförening för att få en lott. Behoven bör således
kunna tillgodoses inom nuvarande bestånd.
Sammantaget ser förvaltningen inte något behov av att iordningställa odlingslotter för
målgruppen personer med psykisk ohälsa.
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:
Uppföljningsflagga:
Flagga:
[email protected]
den 8 februari 2017 14:28
Individ- och familjenämnden; Fastighetsnämnden och teknik- och
fastighetsförvaltningens myndighetsbrevlåda
2017/00209 Remiss - Motion från (SD) om odlingslotter för personer med
psykisk ohälsa
Bq408_113746.pdf; Remissbrev - Motion från (SD) om odlingslotter för
personer med psykisk ohälsa.rtf
Följ upp
Slutfört
Hej
Översänder "Remiss - Motion från (SD) om odlingslotter för personer med psykisk ohälsa"
Sista svarsdatum den 26 maj 2017 till [email protected]
Med vänlig hälsning
Registrator
Stadsledningskontoret
REMISS
1 (1)
Diarienr
Kommunstyrelsen
2017-02-08
2017/00209
Remiss
Ärende
Motion från (SD) om odlingslotter för personer med psykisk ohälsa
Remitterat till
Individ- och familjenämnden
Fastighetsnämnden
Svar senast
Yttrandet ska vara Kommunstyrelsen tillhanda senast den 26 maj 2017.
Skickas digitalt till [email protected]
Med vänlig hälsning
Anethe Mannerhagen
Kanslichef
ID: Remissbrev - Motion från (SD) om odlingslot
Download