RESULTAT

advertisement
RESULTAT
Graviditets- och förlossningsvård
1. Övervikt och fetma vid inskrivning till mödrahälsovård
Övervikt och fetma vid inskrivning på MVC speglar det aktuella hälsoläget i
befolkningen. Norrbotten har en högre andel än rikssnittet som går in i sin graviditet med övervikt eller fetma, vilket medför en högre risk för graviditets- och
förlossningskomplikationer för mor och barn.
2. Screening för riskbruk av alkohol under graviditet
Norrbotten ligger i nivå med rikssnitt, och har glädjande ökat andelen screenade
för riskbruk av alkohol från föregående år.
3. Tobaksvanor under sen graviditet
Andelen blivande mödrar som röker eller snusar under graviditeten har minskat
markant sedan föregående år och Norrbotten har nu landets lägsta frekvens.
4. Själskattad hälsa under graviditet
Norrbottens gravida skattar sin hälsa högre än rikssnittet, både under och efter
graviditeten.
5. Självskattad hälsa efter graviditet
6. Behandling för psykisk ohälsa under graviditet
Det är svårt att värdera om en låg andel kvinnor som behandlats för psykisk
ohälsa beror på en god hälsa överlag, eller på en bristande tillgång på vård.
7. Stödåtgärder vid förlossningsrädsla
Stödåtgärder vid förlossningsrädsla erbjuds i Norrbotten, men ibland för sent.
Det pågår ett arbete i länet med att se över organisationen för det vi kallar vår
Norea-verksamhet, för att möjliggöra tidigare åtgärder.
8. Kejsarsnitt bland förstföderskor
Norrbotten har under många år arbetat för en god förlossningsvård. Vi ser att vi
lyckas bra. Kejsarsnitt är en bra åtgärd när det finns medicinska skäl för det, men
bör undvikas när skäl saknas eftersom riskerna med kejsarsnitt är högre för mor
och barn om indikation saknas. Genom att titta på utfallet för både mor och barn
– trots relativt få kejsarsnitt har vi fortfarande lägst förekomst av stora bristningar och också färre barn som föds med påverkad Apgar Score än riket i övrigt. Vi
ligger inte heller högt i neonatal dödlighet. Trots – eller tack vare? – de goda
resultaten kostar förlossningsvården i Norrbotten mindre än rikssnittet.
9. Bristningar vid förlossning bland förstföderskor
10. Låg Apgar-poäng hos nyfödda
11. Dödfödda barn
12. Neonatal dödlighet
13. Kostnad per vårdtillfälle vid förlossning
Gynekologisk vård
14. Patientrapporterade komplikationer efter borttagande av livmoder
Vi kan i kvalitetsregistret inte se att vi har fler allvarliga komplikationer än riket
i övrigt. Vi har en del problem med hantering av patientenkäterna i GynOp varför eftersläpning av data kan påverka utfallet, men det måste gås igenom noggrant för att se vad detta står för.
15. Borttagande av livmoder med minimalinvasiv teknik
Här stämmer registrets siffror inte riktigt med de vi har själva. Vi har ökat andelen livmoderoperationer med laparoskopisk och vaginal teknik. Återigen kan det
till en del bero på databortfall i registret.
16. Kostnad per vårdtillfälle vid borttagande av livmoder
17. Patientrapporterade komplikationer efter framfallsoperation
18. Patientrapporterad förekomst av framfallssymtom efter operation
19. Dagkirurgiska operationer vid livmoderframfall
Här har en stor förändring skett efter 1/12 2014, när vi polikliniserade framfallsoperationer i mycket större utsträckning i o m att vi började använda nya Patienthotellet mer. Det blir spännande att se 2015 års siffror.
20. Patientrapporterade komplikationer efter inkontinensoperation
21. Patientrapporterad kontinens efter inkontinensoperation
Vi ser att vi har ökat andelen kvinnor som rapporterar kontinens från 64 till
68,4%, men vill självklart nå längre. Vi vet att vi opererar fler kvinnor med
blandinkontinens (vi har lite generösare indikationer för operation) än många
andra kliniker, vilket slår igenom i den här siffran. Man kan ju aldrig bli förbättrad i sin trängningsinkontinens av en inkontinensoperation, bara i den del som
utgörs av ansträngningsinkontinens.
22. Patientrapporterade komplikationer efter adnex-operation
Precis som för alla andra variabler från GynOp är siffrorna lite svårtolkade eftersom konfidensintervallen överlappar varandra helt – det finns alltså inte någon
statistiskt säkerställd skillnad mellan deltagande kliniker. Även här måste vi titta
närmare på vilka komplikationer patienterna rapporterat i syfte att identifiera
eventuella förbättringsområden.
23. Adnex-operation med laparoskopisk teknik
Cancersjukvård
24. Relativ femårsöverlevnad vid bröstcancer
25. Screeningupptäckta bröstcancerfall
26. Fastställd diagnos innan operation för bröstcancer
27. Operationer med bröstbevarande kirurgi
28. Omoperation efter bröstbevarande kirurgi
29. Relativ femårsöverlevnad vid äggstockscancer
Vi arbetar efter den regionala riktlinjen för handläggning av äggstockscancer i
samarbete med Norrlands Universitetssjukhus sedan 2012. Den har knappast
hunnit ha så stort genomslag på siffrorna men det är glädjande att se att behandlingsmetoderna idag är mer effektiva och att Norra Regionen i stort lyckas bra
för denna patientgrupp.
30. Gynekologisk cellprovtagning
Deltagande i screening för cervixcancer är den enskilt viktigaste skyddande faktorn för insjuknande i livmoderhalscancer och ett högt deltagande är mycket
viktigt. Även om Norrbotten ligger över rikssnitt är en täckningsgrad på 84,9%
för låg – målet ska vara 100%.
Download