Normal - Umeå universitet

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för datavetenskap
Tentamen
dataveten
skap
Nr Gjort
1
Kurs: Kognitionsvetenskap, 5 p
2
3
Datum: 12 januari 2001
4
5
6
Personnummer:
7
8
Namn:
9
(texta)
10
11
12
13
Namnteckning
Bocka av de
uppgifter du
gjort
Poäng
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för datavetenskap
Tentamen i Kognitionsvetenskap 5p, C-programmet
12 januari 2001, 16.00-22.00, Skrivsal 4, Bokningsnummer 52124
Inga hjälpmedel
4p per uppgift, totalt 52p
1 a) En av fördelarna med konnektionismen jämfört med andra sätt att representera kunskap är
förmågan till "graceful degradation". Förklara vad begreppet innebär! (2p)
b) Ange två andra uppenbara fördelar med konnektionismen jämfört med mer klassiska
tillvägagångssätt inom Artificiell Intelligens! (1+1p)
2 Inom forskningsområdet Artificiell Intelligens har det utkristalliserat sig ett antal alternativa
tillvägagångssätt för kunskapsrepresentation. a) Semantiska nät, b) frames, c) scripts och d)
regelbaserade representationer, är vanligt förekommande. Beskriv vad som är unikt med vart och ett
av dessa fyra tillvägagångssätt! Exemplifiera gärna. (1+1+1+1p)
3 a) När man pratar om neural utveckling är det ett faktum att hjärnan har hög plasticitet fram till
puberteten. Förklara vad man menar med plasticitet i detta sammanhang. (2p)
b) Lite förenklat kan man säga att kommunikationen mellan hjärnceller antingen görs via "action
potentials" eller med "local potentials". Förklara kortfattat vad dessa begrepp står för och vad som
skiljer dem åt! (2p)
4 Den semantiska innebörden av en mening uttryckt i naturligt språk påverkas av kontexten i vilken
meningen är presenterad. Detta leder till diskursproblem när meningen ska tolkas. Para ihop följande
fyra meningar med någon av ”diskursproblem-typerna” räckvidd, tempus, indexikalitet och
mångtydighet! Motivera dina val! (1+1+1+1p)
a) ”Kan alla ta och komma hit ett tag?”
b) ”Finns det några snälla barn här?”
c) ”Pelle brände pengar.”
d) ”Lisa dricker kaffe så ställ fram en kopp åt henne också!”
5 Ge en beskrivning av "Prisoner's Dilemma", och använd det som exempel för att belysa problemet
med att förena rationalitet med bästa utfall. (4p)
6 Man (dvs åtminstone Tulving) räknar numera med 4 olika minnessystem som ingår i LTM. Vilka är
de och vad har de för olika uppgifter? (4p)
7 a) I seminariet om förhindrande av modefel genom återkoppling refereras en slutsats som går ut på
att man gör mindre modefel om man har en av användaren aktivt bibehållen återkoppling än om man
har en av systemet passivt bibehållen återkoppling. Ge ett belysande exempel. (2p)
Umeå universitet
Sidan 1 av 2
Datavetenskap
Anders Broberg, Lars-Erik Janlert, Lena Palmquist, Thomas Pederson
2017-07-14
b) Mentala bilder är en kontroversiell datatyp. Kontroversen gäller om mentala bilder är en del av den
kognitiva arkitekturen eller inte. Redogör för argumenten mot att mentala bilder är en del av den
kognitiva arkitekturen. (2p)
8 a) Vad karakteriserar automatiska (kognitiva) processer (i kontrast till kontrollerade)? (2p)
b) Vad gör att en schackexpert kan minnas spelställningar bättre än en nybörjare? (1p)
c) Förklara begreppet priming. (1p)
9 Craik och Tulving gjorde experiment som visade att större bearbetningsdjup gör att man kommer
ihåg bättre. Ge fyra exempel på frågor kring ett ord som leder till olika djup kognitiv bearbetning av
ordet. (4p)
10 a) Filosoferna gör en åtskillnad mellan två slag av psykologiska eller mentala tillstånd: propositionella
attityder och qualia. Förklara och exemplifiera dessa begrepp. (2p)
b) Varför kan qualia sägas utgöra ett problem för funktionalismen? (2p)
11 Dennett gör i sin artikel om intentionala system en distinktion mellan tre olika förhållningssätt,
physical stance, design stance samt intentional stance. Förklara vad de olika förhållningssätten innebär
och utveckla hur behovet och användningen av det intentionala förhållningssättet motiveras. (4p)
12 a) Vad menas med homunculus-problemet (även kallat Ryle’s regress)? (2p)
b) Teatermetaforen, medvetandet som en scen där det dyker upp saker i tur och ordning, har ett
problem som kan illustreras bland annat med det så kallade phi-fenomenet. Beskriv detta fenomen
och förklara varför det är ett problem för teatermetaforen. (2p)
13 a) Vad har kognitionsvetenskapen lärt sig från Descartes? (2p)
b) Intentionala termer kan kännas igen på att de ger upphov till intentionala kontexter. Ange två
metoder för att testa om ett intentionalt verb genererar en intentional kontext. (2p)
Sidan 2 av 2
Download