Seligeria pusilla - krusdvargmossa - 2185

advertisement
Seligeria pusilla
Krusdvärgmossa
NE
NA
LC
Mossor
DD
NT
VU
EN
CR
RE
Livskraftig (LC)
Klass: Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning: Grimmiales, Familj: Seligeriaceae, Släkte: Seligeria
(dvärgmossor), Art: Seligeria pusilla - krusdvärgmossa (Hedw.) Bruch & Schimp. Synonymer: Seligeria pusilla
(Hedw.) B. S. G.
Kännetecken
Artens 1-3 mm höga skott bildar täta, ljusgröna bestånd. Bladen är mycket smala, nästan jämnbreda, och nerven
slutar strax nedanför eller ibland i bladspetsen. Honbladen har en bredare bas, vilket ger dem en mer triangulär form.
Bladkanten är svagt tandad. Arten är samkönad och kapslar är vanliga. Kapselskaftet är 2-3 mm långt och honbladen
når inte upp till kapseln. Kapselskaftets ytceller är >25 µm långa och fyra till åtta gånger så långa som breda. Kapseln
är oval och har rödbruna, hela, triangulära peristomtänder. Den torra, tömda kapseln blir aningen ihopdragen vid
basen och därigenom något trattlik. Kapselns ytceller är tjockväggiga, oregelbundna och små: 12-13 µm breda.
Sporerna är 10-14 µm i diameter.
Nåldvärgmossa S. acutifolia och tanddvärgmossa S. brevifolia står nära krusdvärgmossa och har tidigare behandlats
som varieteter av denna. S. acutifolia skiljer sig från krusdvärgmossa genom att kapselskaftet är kortare så att
bladen ofta når ända upp till kapseln, genom kortare ytceller på kapselskaftet och en bladnerv som fyller ut
bladspetsen. S. brevifolia är i regel mindre, har kortare blad samt ovala kapslar med längre peristomtänder och
rektangulära ytceller som är anordnade i rader.
Utbredning och status
Arten finns sällsynt i södra och mellersta Sveriges kalkområden. Den är sällsynt förekommande också i låglandet i
Norge och i Finland. Världsutbredningen omfattar Europa, Asien och Nordamerika.
Ekologi
Krusdvärgmossa växer på sten - framförallt i kalkrika trakter. Den är funnen på kalksten men även på andra
bergarter med högt kalkinnehåll. Fuktiga, skuggiga lodytor är lämpliga underlag - särskilt där kalkstenen åtminstone
tidvis är något fuktig. Exempel på sådana platser är nordbranter, tidvis översilade klippor samt ytor under
klippöverhäng, i håligheter och i djupa skrevor. Just där krusdvärgmossan växer, finns vanligen få andra mossor;
ibland kan den dock påträffas tillsammans med andra dvärgmossor Seligeria spp. Mogna kapslar påträffas framförallt
på sommaren.
Övrigt
Etymologi: pusillus (lat.) = mycket liten, småvuxen.
Uttal: [Seligeria pusílla]
KEY FACTS Dwarf Rock-bristle. Shoots 1-3 mm long, forming dense, pale green patches. Leaves almost linear and
very narrow, distinctly differentiated from the perichaetial leaves, which have a broader leaf base. Margin slightly
denticulate. Capsules common, exserted, ovoid with triangular teeth, somewhat funnel-shaped when dry. Seta up to
2-3 mm. Spores 10-14 µm, mature in summer. - Grows on calcareous rock in shady habitats, typically in north-facing
steeps, on periodically flushed cliffs, under cliff overhangs and in rock crevices. A rare species.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Litteratur
Lönnell, N. 2006. Seligeria pusilla krusdvärgmossa s. 216. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 6-23],
Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges
lantbruksuniversitet, Uppsala.
Författare
Niklas Lönnell 2006
ArtDatabanken - artfaktablad
2
Download