Schistidium apocarpum - stralblommossa - 2446

Schistidium apocarpum
Strålblommossa
NE
NA
LC
DD
Mossor
NT
VU
EN
CR
RE
Livskraftig (LC)
Klass: Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning: Grimmiales, Familj: Grimmiaceae, Släkte: Schistidium
(blommossor), Art: Schistidium apocarpum - strålblommossa (Hedw.) Bruch & Schimp. Synonymer: vanlig
strålkransmossa, strålkransmossa
Kännetecken
Arten kan bilda upp till 1 dm höga, mörkgröna till brunaktiga och relativt glesa tuvor. Skotten är oftast kraftiga.
Bladen är ovala till triangulära med en bred bas och jämnt avsmalnande i en fintandad spets. Hårudden är kort men
oftast tydlig och den är vek och nedlöpande. Bladkanten är tillbakaböjd nästan ända till spetsen. Bladskivan är ett
celllager tjock, men kan ibland ha små, två cellager tjocka partier i den övre delen. Bladskivan saknar papiller, men
nervens undersida har oftast tydliga papiller närmast spetsen. Bladcellerna är i den övre delen av bladet kvadratiska
med släta, tjocka väggar, och i den nedre delen rektangulära med tydligt vågiga väggar. Honbladen är nästan plana
med en kort, bred spets, och bladkanten är smalt tillbakaböjd i övre delen. Kapseln är mörkröd, cylindrisk, bredast vid
mynningen och synlig eller något dold av honbladen. Kapselns ytceller har relativt tunna väggar, och de är korta och
breda. Formen kan dock variera. Peristomet är rött med oftast >400 µm långa, något perforerade tänder som är
utspärrade och vridna runt kapselmynningen. Sporerna är 11-15 µm i diameter med grynig yta.
Strålblommossa är mycket variabel. När den växer intill rinnande vatten förväxlas den ofta med bäckblommossa S.
rivulare, men den senare har kortare, urnlik kapsel med tjockväggiga ytceller och kraftigare bladnerv. Genom den
papillösa nerven kan strålblommossa likna t.ex. röd blommossa S. papillosum, hedblommossa S. poeltii och
kustblommossa S. strictum, men hos dessa är även bladskivan papillös. Den kan även likna den i söder vanliga
murblommossa S. crassipilum, vilken dock har bladkanter som bara är tillbakaböjda upp till halva bladet och kapslar
med tydligt rektangulära ytceller.
Utbredning och status
Strålblommossa är allmän i södra halvan av Sverige och blir gradvis ovanligare norrut. Den är allmän även i Danmark,
Norge och Finland men sällsynt på Island. Den förekommer över hela Europa, och världsutbredningen omfattar även
västra delarna av Asien och östligaste Nordamerika.
Ekologi
Strålblommossa är utseendemässigt variabel och har även en variabel ekologi. Den växer på sura till basiska bergarter
- från granit till kalksten. Den kan växa skuggigt i tät skog men också exponerat, såsom på öppen alvarmark. På sura,
svårvittrade substrat verkar den gynnas av näringstillskott från sippervatten i betesmarker eller från lövförna, t.ex.
under rikbarksträd som alm och ask. På mer lättvittrade substrat klarar den sig oftast bra utan extra näringstillskott.
I lövskog växer den tillsammans med bl.a. skogsgrimmia Grimmia hartmanii och takmossa Syntrichia ruralis, men på
torrare och mer exponerade platser med arter som hårgrimmia Grimmia pulvinata, rödskaftad hättemossa
Orthotrichum anomalum och murblommossa Schistidium crassipilum.
ArtDatabanken - artfaktablad
1
Övrigt
Etymologi: apocarpus = med dolda frukter; apo (gr.) = av, bort, undan; karpos (gr.) = frukt.
Uttal: [Skistídium apokárpum]
KEY FACTS Sessile Grimmia. One of the most common species within the genus. Forms relatively lax, up to 10 cm
high, dark green to brownish tufts. Leaves triangular, gradually tapering from the broad base to the sparsely and
bluntly dentate apex. Hyaline point short and thin but usually distinct, decurrent. Lamina without papillae, but nerve
at apex usually distinctly papillose on the abaxial side. Laminal cells quadrate and incrassate above, rectangular and
distinctly sinuose below. Capsule dark red, hardly (if at all) obscured by the perichaetial leaves. Shape obloid to
urceolate, widest at mouth. Exothecial cells relatively thin-walled, short and wide. Peristome red. Teeth usually >400
µm long, narrowly perforated, spreading, curved and twisted around mouth of capsule. Spores 11-15 µm, surface
finely granulose. - An ecologically variable species. Grows both on acidic and basic rock, from granite to limestone.
Found both in dense, shady forests and on open alvar heaths.
Litteratur
Weibull, H. 2006. Schistidium apocarpum strålblommossa s. 163-164. I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.
[AJ 6-23], Bladmossor. Sköldmossor - blåmossor : Bryophyta : Buxbaumia - Leucobryum. Artdatabanken, Sveriges
lantbruksuniversitet, Uppsala.
Författare
Henrik Weibull 2006
ArtDatabanken - artfaktablad
2