LIKABEHANDLINGSPLAN Fröhuset

advertisement
Likabehandlingsplan mot diskriminering
och annan kränkande behandling.
Förskolan Fröhuset Umeå
2014- 2015
Dokumenttyp
Styrdokument
Dokumentnamn
Verktyg för arbetet med likabehandling i Umeå
kommuns förskoleverksamheter och skolor
Fastställd/Upprättad
För- och grundskolnämnden 2007-04-26
Version
2:0
Dokumentägare
Helen Aggevall Bergström
Dokumentansvarig
Likabehandlingsgruppen
Reviderad
141031
Giltighetstid
Tillsvidare
Dokumentinformation
Framtagen av Likabehandlingsgruppen i Elevhälsan
Verksamhetens vision/mål för likabehandlingsarbetet:
Här på förskolan Fröhuset skall alla barn behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande
identitet eller uttryck och funktionshinder. Vi jobbar aktivt för att barn och föräldrar ska
känna trygghet och glädje av att komma till förskolan. Alla barn ska må bra och ingen
ska känna utanförskap i gruppen. Barnet skall tro på sig själv och på sin förmåga.
Barnet skall känna respekt för andra. Barnet kan lösa mindre konflikter t e x genom
att prata med den det berör. Barnet kan känna empati.
Som grund för detta arbete är FN:s barnkonvention, ”Lag om förbud mot
diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever” (SFS 2006:67)
Skollagen, diskrimineringslagen. Skollagen LpFö 98 reviderad 2010 och Umeå
kommuns skolplan.
Utvärdering av föregående års plan
På förskolan har det under året pågått ett aktivt värdegrundsarbete ute i
barngrupperna. Kommunens enkäter, utvecklingssamtal, och övrigt systematiskt
kvalitetsarbete visar på höga siffror gällande trygghet och trivsel. Beslut togs på
planeringsdagarna att ett av årets teman på både småbarns och storbarnssidan
skulle handla om vänskap som ett led i arbetet med trygghet och trivsel på förskolan.
Fjolårets kartläggningar visade att längst ned på gården utomhus vid lastbilen
uppstod ibland konflikter, något som tas med i i det förebyggande arbetet för året.
Personal är observanta och finns nära barnen i det området.
Lagarna
Skollagen
Lagen har förändrats f ro m 1 juli 2011 och därför följer här ett längre avsnitt ur hur
lagen är skriven. Det är Barn- och elevombudet som övervakar reglerna om
kränkande behandling i skollagen
Diskrimineringslagen
Diskrimineringsombudsmannen som övervakar diskrimineringslagen.
Enligt diskrimineringslagen ska förskolan se till att
arbeta målmedvetet för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn
oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder
eller sexuell läggning. Det innebär att förskolan ska göra allt för att ingen ska bli
diskriminerad eller trakasserad.
2
gör allt de kan för att förebygga och förhindra att något barn utsätts för trakasserier
som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder
varje år upprättar en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som
behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn dels förebygga
och förhindra trakasserier.
Den 1 januari 2009 infördes två nya diskrimineringsgrunder könsöverskridande
identitet eller uttryck samt ålder. Det är förbjudet att diskriminera ett barn eller en elev
på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.
Definition av kränkning och diskriminering
Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker
principen om alla människors lika värde.
Kränkningar är ett uttryck för makt och förtryck. Kränkningar kan utföras
Av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. En kränkning kan äga
rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.
Kränkningar utförs och drabbar såväl barn, ungdomar som vuxna. En viktig
utgångspunkt är att den som uppger att hon eller han blivit kränkt, alltid
måste tas på allvar.
Kränkningar kan vara:
Fysiska (t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar)
Verbala (t.ex. att bli hotad eller kallad fula ord)
Psykosociala (t.ex. att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)
Text och bildburna (t.ex. teckningar, brev och lappar
3
Ansvarsfördelning
Det är förskolechefens ansvar enligt lag och förarbeten att:





Se till att all personal, alla barn och vårdnadshavare känner till att
diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten.
Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika
rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av ålder, kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och
könsöverskridande identitet eller funktionsnedsättning samt annan kränkande
behandling.
Årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete
med personal, barn och även vårdnadshavare
Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av
trakasserier och annan kränkande behandling.
Om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande
behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas.
Förskolechef ska även:
Se till att åtgärdsplan upprättas vid behov och all personal ska känna till rutinerna.
Vårdnadshavare ska vara delaktiga i upprättande av åtgärdsplanen.
Personal
Alla ska känna till och följa förskolans likabehandlingsplan.
Planen ska förankras varje höst i personalgruppen och föräldrar ska informeras på
föräldraråd, föräldramöten och på respektive avdelning under inskolningsperioden.
All personal ska ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som
han/hon förmedlar i sitt bemötande och i sitt handlande och sträva efter
likabehandling
Vid förekommande fall ska personal vidta åtgärder enligt förskolans modell mot
kränkande behandling.
Intervjuer efter ålder och mognad ska göras minst en gång per år för att ta reda på
hur barnen trivs och mår i verksamheten.
4
Alla barn och vuxna ska behandla varandra med likvärdighet och respekt.
Barn
Alla barn och vårdnadshavare ska uppmanas att alltid berätta för personalen om
diskriminering och annan kränkande behandling, som kan förekomma på förskolan.
Det är viktigt att verka för en bra daglig kommunikation med vårdnadshavare för det
förebyggande arbetet.
Barn ska få hjälp av vuxna att lösa konflikter och vuxna ska vara goda förebilder.
Alla barn ska må bra och ingen ska känna utanförskap i gruppen.
Barns delaktighet
Barnen och vårdnadshavare ska informeras och ha möjligheter till synpunkter vid
upprättande av likabehandlingsplanen.
I det vardagliga arbetet ska planen förankras hos barnen efter ålder och förmåga.
Barns rätt till stöd
Alla vuxna, personal och vårdnadshavare, ska vara lyhörda för barnens signaler om
hur de mår. Alla som arbetar med barnen ska ta barnens åsikter och tankar på
största allvar.
5
Allmänna åtgärder
Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplan
Mål
Förskolan ska ha ständigt aktuella planer mot kränkande behandling och
diskriminering som syftar till att förverkliga trygghet och trivsel för alla på förskolan.
Förskolan ska ha en likabehandlingsplan som är känd av alla och som stödjer
förskolans uppsatta mål och arbete.
Aktiviteter för att nå målen
Likabehandlingsplanen ska utarbetas i samverkan mellan alla arbetslag på förskolan.
Föräldrar och barn ska göras delaktiga och ha möjlighet att lämna synpunkter.
Likabehandlingsplanen ska revideras en gång per år på hösten så att all personal är
insatt i planen.
Uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplanen ska redovisas i den årliga
kvalitetsredovisningen.
Tidpunkt
Genomgång för all personal på personalmöten. Arbete med likabehandlingsfrågor på
APT, Pedagogiska träffar. Varje år informeras vårdnadshavare på föräldraråd och
föräldramöten.
Ansvar
Förskolechef, och all personal på förskolan
Personal och förskolechef ansvarar för att redovisa arbetet vid den årliga
utvärderingen, det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan.
6
Uppsikt/upptäckt/främjande/förebyggande arbete
Mål
All personal ska känna trygghet och ha kunskap i arbetet med diskrimineringslagen.
Målet är att all personal tar ansvar för och är observanta så att man tidigt upptäcker
diskriminering eller kränkande behandling. Alla handlar utan dröjsmål,
vårdnadshavare är alltid informerade.
Förskolan bedriver ett aktivt arbete med främjande och förebyggande insatser.
Aktiviteter för att nå målen




All personal ska ha ett gemensamt arbetssätt samt tydliga regler mot mobbing
och kränkande behandling.
Respekt, delaktighet, kommunikation och ansvar ska genomsyra hur
arbetslagen arbetar, för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns
utveckling och lärande.
All personal skall omedelbart ingripa mot alla typer av våld, diskriminering och
tillmälen.
Personal skall alltid finnas närvarande för att vägleda och stödja barn i deras
lek och samspel med andra.

Vuxna på förskolan skall föregå med gott exempel genom att bemöta varandra
på ett sådant sätt att vi blir goda förebilder för barnen
 Personalen på förskolan skall tillsammans med barnen prata om hur man
bemöter varandra.
t.ex. använda sig av litteratur för samtal med barnen
 Aktivt arbete med främjande insatser såsom EQ material, lekmaterial, sagor
 filmer
Tidpunkt
Det dagliga arbetet på förskolan.
Utvärdering hösten 2015
Ansvar
Förskolechef och all personal.
7
Kartläggning
Mål
Systematisk kartläggning ska ske under året för att få en samlad bild av hur arbetet
med likabehandling fungerar. Förändringar och förbättringar ska göras utifrån de
behov som kommer fram vid kartläggning.
Aktiviteter för att nå målen
Personal arbetar med observationer, samtal med barn och vårdnadshavare om de
uppkomna situationerna och arbetar aktivt med lösningar. Enkäter till
vårdnadshavare så att personal får kunskap om vad man tycker om verksamheten.
Kartläggning av riskområden för kränkningar ute och inne förskolan utifrån DO:s
modell på höstens föräldramöten och i alla arbetslag.
Tidpunkt
Alltid när situationer uppstår och i samband med utvecklingssamtal eller samtal vid
behov.
Kartläggningar av riskområden på hösten.
Ansvar
Förskolechef, all personal, föräldrar och barn.
8
Information
Mål
Barn efter ålder och mognad, alla vårdnadshavare och personal ska vara väl insatta
i likabehandlingsplanen, den ska vara ett levande dokument för alla.
Aktiviteter för att nå målen
Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på hemsidan.
Under inskolning av barn ska vårdnadshavare informeras om planen. Planen ska
finnas tillgänglig på förskolan så att alla kan läsa den. Information ska lämnas om
planen på höstens föräldramöte. Barnen utifrån ålder och mognad informeras
löpande om dess innehåll och syfte under året.
Föräldrarådet görs delaktiga och får tid och möjlighet under föräldraråd,
föräldramöten att lämna synpunkter på likabehandlingsplanen.
Tidpunkt
Löpande under året vid inskolning av barn, vid behov i barngrupperna, vid
föräldramöten, personalmöten samt föräldraråd.
Ansvar
Förskolechef och all personal.
9
Specifika åtgärder
Könsöverskridande identitet eller utryck
Mål
Ingen ska diskrimineras eller trakasseras pga könsöverskridande identitet eller
uttryck.
Aktiviteter för att nå målen
Vi har nolltolerans mot ett negativt språkbruk gällande könsöverskridande identitet
eller utryck
Välja litteratur på avdelningen där det förekommer könsneutrala huvudpersoner.
Huvudpersoner som inte direkt kopplas till ett kön utan lämnar öppet för en egen
tolkning, ex Kurt och Kio. Vem är Kio?
Skapa litteraturlista på bra böcker man hittat.
Tidpunkt
I det dagliga arbetet på förskolan.
Utvärdering hösten 2015.
Ansvar
Ålder
Förskolechef och all personal.
10
Ålder
Mål
Ingen ska diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder.
Aktiviteter för att nå målen
Vi ska ha nolltolerans mot nedsättande kommentarer gällande ålder.
Medvetenhet om hur vi pratar om och till barnen. Undviker att tilltala dem som små
eller stora värderande.
Tidpunkt
Det dagliga arbetet på förskolan.
Utvärdering hösten 2015
Ansvar
Förskolechef och all personal.
11
Kön
Mål
Ingen ska diskrimineras eller trakasseras på grund av kön.
Aktiviteter för att nå målen
Vi ska ha nolltolerans mot nedsättande kommentarer gällande kön.
Personalen ska aktivt välja sagor, böcker, filmer och sånger med både flickor och
pojkar i ”huvudrollen” Böcker som i handlingen utmanar den traditionella normen på
vad flickor och pojkar förväntas göra/ vara.
Skapa litteraturlista med tips på bra böcker.
Tidpunkt
Det dagliga arbetet på förskolan
.
Utvärdering hösten 2015
Ansvar
Förskolechef, all personal.
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Mål
Ingen ska diskrimineras eller trakasseras på grund av etnisk tillhörighet eller annan
trosuppfattning.
Aktiviteter för att nå målen
Vi ska ha nolltolerans mot ett negativt språkbruk gällande etnicitet eller annan
trosuppfattning.
Alla barn ska få känna sig stolta över sitt ursprung och sin kulturella identitet
12
Vi ska välja böcker, lekar och musik som speglar olika länder och kulturer.
Köpa in en multikulturell almanacka till Fröet/Skruttet och Plommonet/Stenfrukten.
Tidpunkt
Det dagliga arbetet på förskolan
Mångkulturell almanacka köps in av förskolechef vårterminen 2015
Utvärdering hösten 2015
Ansvar
Förskolechefen, all personal.
13
Funktionsnedsättning
Mål
Ingen ska diskrimineras eller trakasseras på grund av funktionsnedsättning.
Aktiviteter för att nå målen
Vi har nolltolerans mot nedsättande språkbruk gällande funktionsnedsättning
Välja litteratur på avdelning som speglar olika former av funktionsnedsättningar.
Vid planering av förskolans verksamhet ska barn med olika funktionsnedsättningar
beaktas,
Vår miljö ska vara tillgänglig för alla.
Nära samarbete med vårdnadshavare och andra aktörer (elevhälsan, habiliteringen,
med flera) för att stötta barnets utveckling.
Tidpunkt
Det dagliga arbetet på förskolan.
Utvärdering hösten 2015
Ansvar
Förskolechef och all personal
14
Sexuell läggning
Mål
Ingen ska diskrimineras eller trakasseras på grund av sexuell läggning.
Aktiviteter för att nå målen
Vi har nolltolerans mot ett negativt språkbruk gällande sexuell läggning
Välja böcker på avdelningen som speglar olika familjesituationer.
.
Vi är medvetna hur vi använder begreppet familj och utgår inte från att det alltid finns
en mamma och en pappa.
Tidpunkt
I det dagliga arbetet på förskolan.
Utvärdering hösten 2015
Ansvar
Förskolechef och all personal.
15
Annan kränkande behandling
Mål
Det ska inte finnas några barn på förskolan som utsätts för kränkande behandling
eller upplever sig utsatta för kränkande behandling.
Aktiviteter för att nå målen
Nolltolerans mot kränkande behandling.
Alla vuxna, personal och föräldrar ska vara lyhörda för det som händer i
verksamheten.
Barn ska få hjälp av vuxna att lösa konflikter och vuxna ska vara goda förebilder.
Alla barn och vuxna ska bemöta varandra likvärdigt och med respekt.
Samtal med vårdnadshavare regelbundet och mer djupgående en/två gånger per år
vid utvecklingssamtal för att ta reda på hur barnen trivs och mår.
Vi uppmuntrar positivt beteende och arbetar lösningsfokuserat.
På arbetslagsmöten kontinuerlig lyfta klimatet i barngruppen
Tidpunkt
I det dagliga arbetet på förskolan
Utvärdering hösten 2015
Ansvar
Förskolechef, all personal föräldrar och barn.
16
Rutiner för utredning och dokumentation
Varje verksamhet måste enligt lag ha tydliga rutiner för hur man ska hantera
situationer som uppstår.
Utredning
Vid kännedom om att kränkning har eller kan ha inträffat ska uppgifter utredas
skyndsamt. Utredningen ska alltid ske med all möjlig hänsyn till den utsatte och
övriga inblandade. Utredningen bör allsidigt belysa vad som inträffat och omfatta
både den som blivit utsatt och den/de som utövat kränkningen.
Vårdnadshavare till barn som är inblandade (både den kränkte och de som kränkt)
ska informeras skyndsamt. Rutiner bör finnas om hur kommunikation ska ske mellan
förskolechef, personal, barn och vårdnadshavare när kränkningar misstänks,
upptäcks eller anmäls.
Om personal misstänks för kränkning av barn ska förskolechef ansvara för
utredningen.
Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen är, om
anmälan till socialtjänsten eller polis ska göras och om förskolan/skolan behöver ta
hjälp av andra insatser som t.ex. Elevhälsan. Vid allvarliga kränkningar bör
utredningen resultera i ett individuellt åtgärdsprogram som beskriver nuvarande
situation, målsituation och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå målet.
På vår förskola/skola utreds kränkningar enligt nedan:


Förskolan upptäcker eller får besked om misstänkta kränkningar. Dialog direkt
med berörda barn när konflikt uppstår.
Arbetet sker med utgångspunkt från förskolans arbetsplan mot kränkande
behandling.
Åtgärder
Förskolan ska ha tydliga rutiner för hur den ska agera och vilka som ska agera när
kränkningar inträffat.
Åtgärderna ska grunda sig på utredningen av vad som skett i det enskilda fallet och
bör som regel riktas till såväl det barn som blivit utsatt som till den/de som utövat
kränkningen.
Åtgärderna bör syfta till att avhjälpa akuta situationer liksom att finna mer långsiktiga
lösningar. Förskolan ska också överväga om åtgärder även behöver vidtas i syfte att
förändra förhållanden på gruppnivå utifrån de enskilda fallen.
Om förskolan inte själv har den nödvändiga kompetensen för att klara upp en
situation ska hjälp tas utifrån.
17
På vår förskola/skola vidtar vi nedanstående åtgärder när
kränkningar inträffat:











Ansvarig personal vidtar nödvändiga åtgärder utan dröjsmål.
Förskolechef informeras.
Första steget är att prata med barnen och att informera föräldrar
Personalgruppen bedömer vilka insatser som behöver vidtas och genomför
det arbetet.
Alla incidenter ska dokumenteras och dateras. Dokumentationen skall
innehålla svar på vad som hände, vilka som var inblandade och vilka åtgärder
som skall vidtas.
Återkoppla till föräldrarna inom en två/tre veckor vilket resultat som
åtgärderna gett.
Räcker inte vidtagna åtgärder så träffas rektor, föräldrar och personal för att
diskutera det som hänt och besluta vilka ytterligare åtgärder som skall vidtas.
Elevhälsan kopplas in i de fall där barn, föräldrar och personal behöver hjälp
med likabehandling.
Ytterligare samtal och uppföljning vid behov.
Det ska finnas ett tydligt avslut när arbetet är klart och barn/vårdnadshavare
upplever att kränkningarna upphört
.
Uppföljning och utvärdering
Det är viktigt att förskolan har rutiner för hur varje enskilt fall ska följas upp. Det är
viktigt att alla inblandade får komma till tals. Uppföljningen bör innehålla en
utvärdering av utredningen, åtgärderna och dokumentationen samt göras inom rimlig
tid. Vad gjorde förskolan bra, vad kunde göras bättre och nådde förskolan målet med
de vidtagna åtgärderna.
På vår förskola/skola följer vi upp och utvärderar varje enskilt fall
enligt nedan:
Muntlig utvärdering sker kontinuerligt vid lämning och hämtning av barn.
Utvärdering av åtgärdsplan sker tillsammans med vårdnadshavare.
Frågor som tas upp är - Vad gjorde förskolan bra? Vad kunde göras bättre, och
nådde förskolan målen med de vidtagna åtgärderna?
18
Dokumentation
Förskolan ska ha rutiner för hur utredning av kränkningar ska dokumenteras. Varje
misstanke om kränkning ska utredas och dokumenteras, varje åtgärd mot
kränkningar ska dokumenteras och uppföljningen av varje fall ska dokumenteras.
På vår förskola dokumenterar vi utredning, åtgärder och
uppföljning enligt nedan:
Vid misstanke om diskriminering och kränkning ska personalen göra observationer
och dokumentera.
Varje utredning om misstänkta kränkningar ska dokumenteras.
Varje åtgärd mot kränkningar ska dokumenteras.
Uppföljning av varje fall ska dokumenteras.
Planering läsåret 2014-2015
Datum: Planen gäller 2014-11-01–2015-10-31
Ansvarig: Förskolechef och all personal på förskolan
Övergripande ansvarig: Förskolechef Helen Aggevall Bergström
Utvärdering
Utvärdering sker i september. 2015
19
Kontakter utanför skolan
Föräldramottagningen, socialtjänstens erbjudanderesurs
För föräldrar med barn i tonåren. Erbjuder telefonrådgivning och personliga samtal.
090-16 15 16
Ingången, socialtjänstens erbjudanderesurs
Alkohol- och drogrådgivning för ungdomar, föräldrar och andra vuxna. Erbjuder stöd och
hjälp per telefon eller genom personliga träffar.
Tele 090-16 53 50
Socialtjänsten, mottagningsenheten
090-161002
Kontaktperson – socialtjänst- hedersrelaterad problematik
Christina Lidström-Nordin, enhetschef
Tegs hälsocentral
Tegsplan 2A, 904 20 Umeå
090-785 44 56
Emin- projektet/hedersrelaterad problematik
Lasse Jacobson
090-16 59 26
070-300 63 28
Ungdomsmottagningen
090-785 80 01
BUP, Barn och Ungdomspsykiatri
Telefonrådgivning 785 66 20
Bris, vuxentelefon
077-150 50 50
Rädda Barnen
020-78 67 86
Elevhälsan
För- och grundskola
Lars-Åke Nordström chef 090-16 51 05, 070-333 74 87
Likabehandlingsgrupp – Elevhälsan
Elisabeth Dahlgren, Likabehandlingssamordnare 090-16 53 84, 070-605 04 70
Susanne Stjernfeldt, Kurator, 090-16 53,76 070-322 50 45
Akut nummer
SOS 112
Polismyndigheten 090-15 20 00
Socialjour 16 10 02
20
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards