Arbetsområde ”Mer om Tal”

advertisement
Sidan 1
Arbetsområde ”Mer om Tal”
Betygskriterier
För att nå betyget E ska du kunna:

Vara bekant med begreppet Pythagoras sats

Kunna uttrycka små och stora tal i potensform samt utföra enkla räkneoperationer
med tal i potensform

Kunna räkna med kvadratrötter och potenser

I en given konkret och bekant situation kunna tolka matematisk information.

Vid problemlösning välja en känd metod samt lämpligt sätt för att utföra beräkningar.
Skriva tydliga redovisningar och bedöma rimlighet i svaren
För att nå betyget C ska du kunna:

Se samband mellan olika matematiska begrepp t ex. pythagoras sats

Med säkerhet använda olika metoder för de olika räknesätten av reella tal

Kunna utföra beräkningar med tal i potensform och kvadratrötter med relativt väl
fungerande metoder

I en bekant situation tolka och välja matematisk information.

Vid problemlösning välja mellan olika strategier och använda delvis effektiva och
generella metoder.

Tydligt redovisa med ett språk där matematiska begrepp används samt använder sig
av bilder, symboler, grafer, tabeller eller andra representationsformer.

Värdera olika strategiers lämplighet och logiskt motivera samt värdera andras
resonemang.
För att nå betyget A ska du kunna:

Definiera matematiska begrepp samt förklara och använda samband mellan
begreppen. Ex. sambandet mellan katet och hypotenusa i Pythagoras sats

Kunna utföra beräkningar med tal i potensform och kvadratrötter med stor säkerhet

I en vardaglig situation tolka, välja och använda matematisk information samt gör
egna antaganden.

Vid problemlösning välja och växla mellan ett flertal strategier och göra
anpassningar under arbetets gång.
Tal år 9
2016-08-12
Sidan 2

Visa tydliga och säkra beräkningar med ett relevant matematiskt språk. Presentera
resultat med bilder, diagram, symboler, tabeller, grafer eller andra
representationsformer.

Visa ett logiskt resonemang samt kan värdera sina och andra lösningar kritiskt och
metodval

Formulera egna problem och kritiskt värdera resultaten, metoder och strategier.

Muntligt argumentera matematiskt.
Arbetsområde ”Mer om tal”
Tips!
Lär dig Pythagoras
sats
Tal år 9
2016-08-12
Sidan 3
När du är klar ska du minst kunna

Vara bekant med begreppet Pythagoras sats

Kunna uttrycka små och stora tal i potensform
samt utföra enkla räkneoperationer med tal i
potensform

Kunna räkna med kvadratrötter och potenser

I en given konkret och bekant situation kunna
tolka matematisk information.

Vid problemlösning välja en känd metod samt
lämpligt sätt för att utföra beräkningar.

Skriva tydliga redovisningar och bedöma
rimlighet i svaren.
V.34
v.35
1
22
2
23
3
24
4
25
7
26
8
27
9
28
10 11 12
29 30 31
13 14 17
32 33 34
v.36
v.37
V3840
40
54
Dia
gno
s
R/
B
41
55
R/B
43
56
44
57
45
58
47
60
48
61
49 50 51
62 63 64
52 53
64
v.41
18 19 20
35 36 37
38
PRO
V
Praktiska/muntliga uppgifter:
Praktiska uppgifter
 Den kinesiske bonden.
 Arbeta tillsammans s.9
 Pythagoras sats
Tal år 9
2016-08-12
St
en
cil
Sidan 4
Självvärdering
Moment

Vara bekant med begreppet Pythagoras sats

Kunna uttrycka små och stora tal i potensform samt utföra enkla räkneoperationer
med tal i potensform

Kunna räkna med kvadratrötter och potenser

I en given konkret och bekant situation kunna tolka matematisk information.

Vid problemlösning välja en känd metod samt lämpligt sätt för att utföra beräkningar.

Skriva tydliga redovisningar och bedöma rimlighet i svaren.
Exempeluppgifter för att nå målen
Kan inte
Kan
Kan
ganska bra mycket
bra
5+ (-8)
Dela upp talet 12 i
primtalsfaktorer
25
6
10
8
Är triangeln rätvinklig?
Skriv 0,02 i
grundpotensform
1 5 7 9 _ beskriv
talmönstret
√400
Tal år 9
2016-08-12
Download