Arbetsområde ”Mer om Tal”

advertisement
Sidan 1
Arbetsområde ”Mer om Tal”
Betygskriterier
För att nå betyget E ska du kunna:

Se skillnaden mellan matematiska begrepp ex. katet och hypotenusa

Kunna uttrycka små och stora tal i potensform

Utföra enkla beräkningar med tal i potensform och kvadratrötter och kvadrattal

I en given konkret och bekant situation kunna tolka matematisk information.

Vid problemlösning välja en känd metod samt lämpligt sätt för att utföra beräkningar.

Skriva tydliga redovisningar och bedöma rimlighet i svaren.

delvis använda olika metoder för de olika räknesätten av reella tal
För att nå betyget C ska du kunna:

Se samband mellan olika matematiska begrepp t ex. pythagoras sats

Med säkerhet använda olika metoder för de olika räknesätten av reella tal

Kunna utföra beräkningar med tal i potensform och kvadratrötter med relativt väl
fungerande metoder

I en bekant situation tolka och välja matematisk information.

Vid problemlösning välja mellan olika strategier och använda delvis effektiva och
generella metoder.

Tydligt redovisa med ett språk där matematiska begrepp används samt använder sig
av bilder, symboler, grafer, tabeller eller andra representationsformer.

Värdera olika strategiers lämplighet och logiskt motivera samt värdera andras
resonemang.
För att nå betyget A ska du kunna:

Definiera matematiska begrepp samt förklara och använda samband mellan
begreppen. Ex. sambandet mellan katet och hypotenusa i Pythagoras sats

Kunna utföra beräkningar med tal i potensform och kvadratrötter med stor säkerhet

I en vardaglig situation tolka, välja och använda matematisk information samt gör
egna antaganden.
Tal år 9
2016-08-12
Sidan 2

Vid problemlösning välja och växla mellan ett flertal strategier och göra
anpassningar under arbetets gång.

Visa tydliga och säkra beräkningar med ett relevant matematiskt språk. Presentera
resultat med bilder, diagram, symboler, tabeller, grafer eller andra
representationsformer.

Visa ett logiskt resonemang samt kan värdera sina och andra lösningar kritiskt och
metodval
Tal år 9

Formulera egna problem och kritiskt värdera resultaten, metoder och strategier.

Muntligt argumentera matematiskt.
2016-08-12
Sidan 3
Arbetsområde ”Mer om tal”
När du är klar ska du minst kunna

Se skillnaden mellan matematiska begrepp

Kunna uttrycka små och stora tal i potensform

Utföra enkla beräkningar med tal i potensform
Tips!
Lär dig Pythagoras
sats
och kvadratrötter

I en given konkret och bekant situation kunna
tolka matematisk information.

Vid problemlösning välja en känd metod samt
lämpligt sätt för att utföra beräkningar.

Skriva tydliga redovisningar och bedöma
rimlighet i svaren.
v.
34
35
36
37
38
39
40
Träningshäfte
Sid 4-7
Sid 8-10
Sid 11
Stencil Pythagoras sats
Sid 12
Vanliga boken
Sid 24-26
Sid 13-14
Sid 29-30
Sid 31
Sid 20
repetitionsblad
Diagnos
PROV
Praktiska/muntliga uppgifter:
Praktiska uppgifter
 Den kinesiske bonden.
 Arbeta tillsammans s.9
 Pythagoras sats
Tal år 9
2016-08-12
Sidan 4
Självvärdering
Moment

Vara bekant med begreppet Pythagoras sats

Kunna uttrycka små och stora tal i potensform samt utföra enkla räkneoperationer
med tal i potensform

Kunna räkna med kvadratrötter och potenser

I en given konkret och bekant situation kunna tolka matematisk information.

Vid problemlösning välja en känd metod samt lämpligt sätt för att utföra beräkningar.

Skriva tydliga redovisningar och bedöma rimlighet i svaren.
Exempeluppgifter för att nå målen
Kan inte
Kan
Kan
ganska bra mycket
bra
5+ (-8)
Dela upp talet 12 i
primtalsfaktorer
25
6
10
8
Är triangeln rätvinklig?
Skriv 0,02 i
grundpotensform
1 5 7 9 _ beskriv
talmönstret
√400
Tal år 9
2016-08-12
Download