Nina Olsson, Folkhälsomyndigheten

advertisement
Workshop: vad är social hållbarhet?
3:7 Social hållbarhet – vad innebär det?
Onsdag 18 maj 2016 klockan 11:15-12:15
”Därför valde jag denna workshop”
 Berätta för personen bredvid dig
”social
hållbarhet
definition”
Vad är social hållbarhet?
 Lyssna efter och skriv ned nyckelord eller
nyckelformuleringar
Social hållbarhet är ett orienterande
begrepp som anger en riktning
”Betrakta social hållbarhet som ett orienterande begrepp
som anger en riktning. Tänk på att det finns en idévärld
knuten till det. Begreppet visar på ett perspektiv som
handlar om en möjlig framtid. Vilket innehåll detta
perspektiv kommer att ha i en given situation är beroende
av existerande värderingar – där det kan finnas olika
uppfattningar och normer om det önskvärda. Det
förändras när samhället förändras”.
(Sören Olsson , professor i socialt arbete, 2012)
Exempel på vad olika aktörer
säger att det betyder
Det finns vanligen två utgångspunkter för att bedöma
hållbarhet. Det första handlar om systems förmåga att
fungera. Sociala system, som samhällen, ska ha en
förmåga att lösa problem som människor hamnar i.
Den andra utgångspunkten handlar om relationen
mellan olika enheter. När den enes framgång eller
välfärd bygger på andras utnyttjande brukar omdömet
bli att det inte är hållbart.
(Sören Olsson , professor i socialt arbete, 2012)
Exempel på vad olika aktörer
säger att det betyder
” En individ har behov, fysiska som psykologiska, och egna
mål/drömmar. Att tillgodose alla människors möjlighet
till att uppfylla behov är vad social hållbarhet handlar om.
I den processen blir begrepp som välbefinnande, rättvisa,
makt, rättigheter och tillit centrala. Vad det innebär i
praktiken varierar dock beroende på vilken kontext man
befinner sig i”.
(KTH)
Exempel på vad olika aktörer
säger att det betyder

Det sociala systemet består av grupper av människor med gemensamma
behov

För att systemet ska vara socialt hållbarhet behövs tillit och mångfald

För att tillit och mångfald inte ska undermineras är viktiga grundpremisser i
det sociala systemet:
- Integritet
- Inflytande
- Kompetens
- Meningsfullhet
- Opartiskhet
Att planera för social hållbarhet på ett systematiskt sätt;
Karl-Henrik Robèrt, Walter Osika, Merlina Missimer ;
Socialmedicinsk tidskrift 2/2013
Exempel på vad olika aktörer
säger att det betyder
 Social hållbarhet – hur ska vi
klara att leva ihop? T.ex.
- Bevara tillit
- Fördela och kontrollera
makt
- Garantera mänskliga
rättigheter
Exempel på vad olika aktörer säger att
det betyder
 Film 1
 Film 2
”Vad är social hållbarhet?”
 Bilda en grupp om ca 5 personer
 Diskutera: vad återkommer alla till som pratar om social
hållbarhet? Är det något ni tycker saknas?
 Enas kring och skriv ned i en mening.
- ”Det här är social hållbarhet”
Gruppens budskap

En känsla av sammanhang och balans mellan rättvisa, tillit och makt

En fråga som behöver finnas kvar utan svar- den behöver ställas i flera
grupper för det kan finnas olika svar.

Det kokar ner till att vi behöver utmana maktstrukturer. En
demokratiutvecklingsfråga

En övning som kanske bara förvirrar och leder till ytterligare varianter på
definitioner.

Nyckelord är tillit och upprätthålla förmåga att hantera komplexa problem.
De fem principerna som Carl-Henrik Robért framhöll är ett sätt att skapa
systematik.

Ett hållbart samhällsperspektiv på mänskliga rättigheter

Ett socialt system som har förmåga att existera över tid
Gruppens budskap

Samhällets förmåga att stötta behov och skapa förutsättningar för alla
människors tillit

Vi tillsammans ska må bra idag och i framtiden – en quick fix för att må
bra är att tillgodose se de nio grundläggande mänskliga behoven från film
nummer 1

Upprätthålla eller förstärka det sociala kontraktet i ett globalt perspektiv

Social Hållbarhet innebär att de grundläggande behoven är tillgodosedda
vilket förutsätter människors tillit till systemet och andra människor

Ett systems förmåga att fungera och skapa tillit på individ- och
samhällsnivå

Social hållbarhet är ett jämlikt, solidariskt och inkluderande samhälle som
tillgodoser människors behov av rättvisa, tillit, inflytande över sitt liv och
meningsfullhet
Exempel på vad olika aktörer
säger att det betyder
 För Mötesplats Social Hållbarhet handlar social hållbarhet om att bygga
ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande
mänskliga behov uppfylls. Från mötesplatsens programförklaring:
Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska
samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett
socialt hållbart samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget och
ett samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga
skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde
står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Hur har social hållbarhet bäring på
Agenda 2030?
Ingen fattigdom
Rent vatten
och sanitet
Hållbara
städer och
samhällen
Ingen hunger
Hållbar energi
för alla
Hållbar
konsumtion
och produktion
Hälsa och
välbefinnande
Anständiga
arbetsvillkor
och ekonomisk
tillväxt
Bekämpa
klimatförändringen
God utbildning
för alla
Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur
Hav och marina
resurser
Jämställdhet
Minskad
ojämlikhet
Ekosystem
och biologisk
mångfald
Fredliga och
inkluderande
samhällen
Genomförande och globalt
partnerskap
Mötesplatsens roll i fortsatt arbete?










MSH kan arbeta kan vara stödjande arena för unga tjänstemän på lämpligt sätt t.ex. mentorskap eller
temaseminarium. Svårt ibland för unga tjänstemän att hitta stöd i sina organisationer och från chefer att
våga t.ex. jobba med mer experimentella metoder såsom deltagarstyrt utvecklingsarbete
MSH kan våga prata prioriteringar inom ramen för hela sociala hållbarheten – vad ska regioner, länder och
städer prioritera?
MSH kan ta komplettera de goda exemplen på social hållbarhet i praktiken
MSH kan öppna för mer fördjupad diskussion av vad social hållbarhet är.
MSH kan försöka verka för mer politisk närvaro.
MSH kan koppla det mer till krass ekonomisk vinning för att underlätta kommunikation och genomslag i det
politiska beslutsfattandet: lära ut bra ekonomiska modeller för att kunna motivera varför vi ska jobba med
det här: vad kommunen tjänar i kronor och ören MEN
MSH behöver samtidigt inte bli kortsiktigt och landa i ett budgetår utan stå för långsiktigheten: vilket
samhälle ska vi ha och hur kan vi komma dit på bästa sätt? – en viktig diskussion att föra
MSH kan anordna en workshop eller temaseminarium där alla aktörer gemensamt diskuterar målen –
”match-making” – bostadsbolaget, idrottsföreningen, miljöförvaltningen, företaget – lösa en praktiskt
uppgift!
MSH kan lyfta temat om den offentlig sektorns eget arbete med social hållbarhet i den egna organisationen
– diskriminering, rekrytering, delaktighet och inflytande osv.
MSH ska försöka knyta ihop de tre perspektiven mer – att ek håll är medel och eko håll är ramarna. Då
kanske lättare att få med andra sektorer som kanske inte annars känner sig berörda.
Stort tack för idag!
Nina Olsson, Folkhälsomyndigheten
[email protected]
Download