Insats Oden 2016! - Finsam MittSkåne

advertisement
2015-11-06
Ansökan om förlängning av
Insats ODEN -en kraftfull ungdomssatsning i MittSkåne
Problembild
Ungdomars utanförskap är ett samhälleligt misslyckande som orsakar mänskligt lidande och
stora ekonomiska kostnader. Forskningen visar att de resurser som satsas på att förebygga
utanförskap i slutändan betalar sig många gånger om¹.
Unga som varken arbetar eller studerar har en komplex livssituation. Ofta förekommer en
problematisk social situation med ett otillräckligt stöd från familjen. Livskriser som skilsmässa
eller dödsfall i familjen som inte bearbetats tillräckligt är vanligt förekommande. Det händer även
att ungdomar varit utsatta för olika typer av övergrepp och därför har svårt att förlita sig till
vuxenvärlden. Bland ungdomarna förekommer olika psykiska problem som ADHD, depression,
ätstörning, självskadebeteende och social fobi. Mobbning och utsatthet i skolan förekommer. En
del mår så dåligt att de blir ”hemmasittare”. Många i målgruppen har även problem med
missbruk och kriminalitet. Denna mångfald av problem leder till dålig självkänsla och ibland till
svårigheter att hantera enkla vardagsaktiviteter.
Utöver olika slags sociala problem och skolmisslyckanden är det även vanligt med en bristande
förståelse för samhället och vilken roll man själv har i det. Den vanligaste konsekvensen av
ovanstående problematik är bristande skolgång och avbrutna studier. 30 % av ungdomarna i
projektet har inte fullständiga grundskolebetyg, ingen i målgruppen har fullständigt gymnasium.
Det finns gemensamma drag i de behov av insatser som de unga har. De behöver stöd med att
förbättra sin självkänsla och att finna motivation. Det handlar också om att erbjuda ungdomen
strukturerade vardagsaktiviteter med ett utbildnings- eller arbetsliknande innehåll, aktiviteter
som är anpassade utifrån personens specifika förutsättningar. Detta är en målgrupp som har svårt
att navigera i det stora utbudet av verksamheter överbyggda av komplicerade regelverk och har
därför behov av en personlig stödperson/guide. Ungdomarna i fråga passar inte i de ramar som
olika aktörer har och därför finns behov av individuellt anpassade, flexibla och långsiktiga
lösningar.
¹Nilsson och Wadeskog 1978 ”Det blir för dyrt”, Institutet för social-ekologisk ekonomi och Statens ungdomsråd.
1
Resultat hittills

Vi har i projektet arbetat med olika metoder för att hitta ungdomarna som befinner sig i
utanförskap. Samtliga metoder fungerar bra och där har samverkan med skolan visat sig
extra effektiv då den rent praktiskt förebygger utanförskapet. På sikt är förhoppningen
att ett proaktivt samarbete med skolan ska kunna göra övriga metoder mindre
nödvändiga.

Mycket resurser har lagts på det individuellt anpassade arbetet med ungdomarna. Här
har en framgångsfaktor varit att ungdomen fått EN personlig guide/handledare med
kunskap om slutmålet-arbetsmarknaden. Ytterligare kompetens som gynnar ett bra
resultat är bland annat kunskaper om arbetslivsinriktad rehabilitering, motiverande
samtalsmetodik och supported employment. Att ha med aktuella nyckelpersoner så som
föräldrar i planeringen är ytterligare en framgångsfaktor. Att samverka med aktuella
instanser som skola, socialtjänst, psykiatri, kriminalvård och Försäkringskassa är viktigt
för att individen ska få en känsla av en logisk och sammanhållen planering. För
inblandade parter är samverkan viktig för att underlätta arbetet och för att öka den
ekonomiska effektiviteten.

Vi är i processen med att finna effektiva samverkansmodeller som fungerar för
målgruppen och inblandade parter och som tar hänsyn till lokala förutsättningar. Arbetet
har kommit en bra bit på väg när det gäller bland annat KAA och samverkan med
kommunerna.

Insatsen har hittills haft ett gott resultat på deltagar-/individnivå. En tredjedel av
deltagarna som avslutat projektet har gjort det mot arbete och hälften har börjat studera.
Några ungdomar har fått stöd med att ansöka om aktivitetsersättning från
Försäkringskassan och fått den beviljad.

En målsättning under 2015 är att finna samverkansformer för att hitta även tjejerna i
målgruppen och det arbetet har gett resultat! Av de ungdomar som hittills skrivits in i
projektet under 2015 är 43 % tjejer jämfört med 25 % tidigare år.
2
Syfte med det fortsatta arbetet
Syftet med denna insats i sin helhet är att finna nya vägar att nå ungdomarna genom uppsökande
verksamhet och tidig samverkan för att med starkt jobbfokus förankra dem på arbetsmarknaden. Fokus
ligger även på att om möjligt förebygga utbildningsavhopp och motivera att ta upp fortsatta studier för
att främja en långsiktig förankring på arbetsmarknaden.
Projektet kommer under 2016 att fokusera på att fortsätta arbetet med att finna effektiva
samverkansmodeller som fungerar för målgruppen och inblandade parter och som tar hänsyn till
lokala förutsättningar. Detta för att även bana väg för en smidig och hållbar implementering av
arbetssätten i verksamheterna långsiktigt.
De månatliga rapporter som Odens insatsledare skriver till styrgruppen kommer att fortlöpa även
under 2016.
Mål för verksamheten 2016

Att ytterligare fördjupa den specifika samverkan med skolorna, både förebyggande arbete
och arbete kring individer

Att se över alternativa samverkansformer för de ärenden där Försäkringskassan blir
involverad

Att försöka upprätta former för samverkan med psykiatrin.

Att bygga vidare på samverkan kommun-arbetsförmedling-skola kring målgruppen inom
KAA och även inom ramen för DUA

Att fortsatt arbeta med aktiviteter för deltagarna

Att fortsatt ha ett gott resultat i det individuella arbetet med deltagarna
3
Målgruppen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ungdomar i åldern 16-24 år
Saknar arbete
Saknar gymnasieutbildning
Har ingen fungerande studieplanering
Har inte en fungerande kontakt med arbetsförmedlingen
Har (trots behov) inte en fungerande kontakt med socialen
Kan ha missbruksproblem
Kan ha problem med kriminalitet/rör sig i kriminella kretsar
Kan vara ”hemmasittare”
Kan ha ett självskadebeteende
Kan ha psykisk ohälsa
Det kan också vara en ungdom som är ”känd” hos någon av myndigheterna, som
”kommer och går”, har kontakt med kriminalvård eller psykiatrin d v s riskerar att hamna
i utanförskap
Insatsägare
Arbetsförmedlingen Eslöv, Höör och Hörby är ägare och ansvarig för insatsen. Pia Carlsson,
Arbetsförmedlingschef är också ordinarie ledamot i MittSkånes förbundsstyrelse.
Finsam MittSkåne finansierar insatsen.
4
Insatsorganisation
En insatsledare på 100 % har ansvaret för den dagliga verksamheten, leder och fördelar arbetet i
insatsen, jobbar operativt i insatsen samt är föredragande i styrgruppen. En processledare på 100
% jobbar operativt i insatsen. Båda har sin anställning på Arbetsförmedlingen Eslöv Höör Hörby.
Styrgrupp för insatsen är ansvariga chefer från berörda myndigheter;
-
Sara B Jakobsson, Sektionschef Arbetsförmedlingen och sammankallande
-
Göran Fredriksson, Verksamhetschef inom socialtjänsten i Hörby kommun
-
Håkan Andersson, tf Förvaltningschef Arbete och försörjning i Eslövs kommun
-
Monica Dahl, Socialchef i Höörs kommun
-
Katarina Tydesten, Verksamhetschef för psykiatrin i Eslöv, Höör och Hörby
-
Björn Åberg, Rektor för Vuxenutbildningen i Eslöv
-
Janet Winslott, ansvarig tjänsteman för Finsam MittSkåne
Tidsplan
Tilläggsansökan gäller i första hand för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31. Om 2017 års
medelstilldelning tillåter en fortsättning på ytterligare ett år kommer det med största sannolikhet
att finnas ett behov av att utveckla strukturer för förebyggande arbete som möjliggör
implementering i reguljär verksamhet.
5
Download