Braw 929
Christian Braw
Brit Carlsén
& 44 œ œ
C
Voice
am
F
j
œ œ œ œ.
är vår Her-re,
œ œ
1. Je - sus Kris-tus
j
& œ. œ œ œ
dm G7 Cmaj
stort
œ œœœ œ œ
Gsus G7
det är li-vets sto - ra
bud,
F
am
verk-lg män-ni-ska och
Gud.
Där
w
œ
˙.
œ œ
sti - ga
ned
med sin
œ
C
eld,
F
Her - re
em
den tron får
œ
ö - ver
j
œ. œ œ œ
F
G9 Cmaj
ord
och le - ver,
G7
‰ œj œ
œ
sin kraft
em am
œ œ œ
w
œ. œ œ œ
J
em G7
G7
& œ œ œ œ œ
skall Guds An - de
em
dm7
œ œ œ œœ œ
och smär - re,
dm7
F#º G7
och
C
w
fred.
2. Tron på Jesus, det är jorden,
där Guds Ande sår sin glöd
genom dop och bibelorden,
genom heligt vin och bröd.
Av den sådden spirar grödan
upp idag, precis som när
väckelse och eld var här.
4. Vara väckt är att bli vaken
inför varje möjlighet
att få göra allt för saken,
Kristi Kyrkas verklighet.
Det är livet som ett tecken
på Guds kärlek utan mått
och på nåden vi har fått.
3. Blir du väckt, så är du hedrad
av Guds Ande och Guds Son.
Var du av dig själv förnedrad
reser du dig nu ifrån
det, som band dig som en boja.
Plötsligt faller bojan av
genom kraften Kristus gav.
5. Väck oss Ande, ur det tröga!
Gör oss brinnande som du,
lyft vår längtan till det höga,
där vår Herre tronar nu.
Gör oss små inför oss själva
och gör Kristus kär och stor,
så att vi hans kärlek tror.