Visningssida förskola

advertisement
metallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande
behandling
Verksamhetsformer som omfattas av planen
förskoleverksamhet 1-4 År
Läsår
2014/2015
1/9
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen
förskoleverksamhet 1-4 År
Ansvariga för planen
Lena Lundström Cathrin Brännström Elenor Johansson Katarina Boman
Vår vision
På vår förskola ska alla barn känna sig trygga och bli respekterade för det dem är oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. På vår förskola ska inget
barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.
Planen gäller från
2014-11-01
Planen gäller till
2015-10-30
Läsår
2014/2015
Barnens delaktighet
Vi pratar med barnen om allas lika värde, vi tar hjälp av kompis-böckerna som handlar om Kanin och Igelkott. Vi pratar med
barnen när situationen kräver det.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Information i hallen och på hemsidan. Utvecklingssamtalet.
Personalens delaktighet
Planeringsdagen( utformningen av LAP:en) Personalmötet, i det dagliga mötet med barnen på Metallen.
Förankring av planen
på hemsidan pappersupplaga i hallen
2/9
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Resultat och effekter av genomförda insatser/åtgärder diskuterades på personalmöten.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Förskolechef, personal, vårdnadshavare
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Fjolårets plan utvärderades i samband med kvalitetsarbetets utvärdering våren 2013.
Årets plan ska utvärderas senast
2015-10-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Vid varje personalmöte bör följande frågor tas upp: Hur har informationen om likabehandlingsplanen nått ut? Vilka förebyggande
åtgärder har vidtagits under läsåret? Hur har eventuella ärenden hanterats och följts upp? Bör något ändras i
likabehandlingsplanen?
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Lena Lundström
3/9
Främjande insatser
Namn
Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Etnisk tillhörighet och Religion eller annan trosuppfattning
Mål och uppföljning
• Barnen ska ha kännedom om att vi alla har olika bakgrund. Personalen ska ha kännedom om att vi alla har olika
bakgrund.
Insats
Vi har ett öppet förhållningssätt inför barnens olika bakgrunder. Planscher med alfabetet på olika språk. Vi agerar direkt
när något händer. Vi köper in en mångreligiös almanacka till varje arbetslag.
Ansvarig
•För inköp av en mångreligiös almanacka ansvarar förskolechefen. All personal på Metallen agerar direkt när något
händer
Datum när det ska vara klart
2015-10-30
Namn
kön
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling och Kön
Mål och uppföljning
* Barnen ska tillåtas leka de lekar de vill, oavsett kön.
Insats
* Vi erbjuder genomtänkt lekmaterial till alla. * Vi kallar "dockvrån" för Lägenheten, för att inte begränsa leken. * Vi
uppmuntrar barnen att bryta traditionella könsmönster i leken. Vi agerar direkt när något händer.
Ansvarig
All personal på förskolan.
Datum när det ska vara klart
2015-10-30
Namn
religion eller annan trosuppfattning
Områden som berörs av insatsen
Religion eller annan trosuppfattning
Mål och uppföljning
Alla barn behandlas lika oavsett vilken religion eller trosuppfattning som finns i hemmet Alla vårdnadshavare ska med
samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för
den ena eller andra religiösa åskådningen.
Insats
Förskolechefen köper in en mångreligiös almanacka till varje arbetslag. Barnens olikheter är en naturlig del av vår
verksamhet, till exempel så pratar vi med barnen om att en del inte äter fläskkött. Vi pratar med barnen och fokuserar
på våra likheter. Vi agerar direkt när något händer.
Ansvarig
•För inköp av en mångreligiös almanacka ansvarar förskolechefen. Personalen på Metallen agerar direkt något händer.
Datum när det ska vara klart
2015-10-30
4/9
Namn
funktionsnedsättning
Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning
Mål och uppföljning
Barnen ska ha kännedom om olika typer av funktionsnedsättning och vad detta innebär. Alla vårdnadshavare ska med
samma förtroende kunna skicka sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte blir särbehandlade på grund av
sitt funktionshinder.
Insats
Vi fokuserar på barnen och vad de kan, inte på deras begränsningar. Vi pratar med barnen om att det finns människor
som behöver olika sorts hjälpmedel, (rullstol,glasögon). Vi agerar direkt när något händer.
Ansvarig
Personalen på Metallens Förskola
Datum när det ska vara klart
2015-10-30
Namn
sexuell läggning
Områden som berörs av insatsen
Sexuell läggning
Mål och uppföljning
Alla vårdnadshavare ska oavsett sexuell läggning känna sig trygga att lämna sina barn hos oss.
Insats
Om frågan kommer upp så förklarar vi för barnen att familjer kan se olika ut. Vi agerar direkt när något händer.
Ansvarig
Personalen på Metallens Förskola
Datum när det ska vara klart
2015-10-30
Namn
ålder
Områden som berörs av insatsen
Ålder
Mål och uppföljning
Barnen hos oss utmanas efter förmåga och mognad istället för ålder.
Insats
Barnen delas in i grupper efter förmåga. Alla får möjlighet att prova olika uppgifter oavsett ålder. Vi agerar direkt när
något händer.
Ansvarig
Personalen på Metallens Förskola
Datum när det ska vara klart
2015-10-30
Namn
Insats nummer 1
Områden som berörs av insatsen
Kön
Mål och uppföljning
Insats
Ansvarig
Datum när det ska vara klart
5/9
Namn
kön,könsidentitet eller könsuttryck
Områden som berörs av insatsen
Könsidentitet eller könsuttryck
Mål och uppföljning
Alla vårdnadshavare ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir
särbehandlade på grund av könsidentitet eller könsuttryck.
Bejaka mångfalden och variationen bland pojkar och flickor.
Insats
Personalen ska läsa på om likabehandling och diskrimineringsgrunderna. Uppmuntra barnen att bryta traditionella
könsmönster. Läsa böcker där traditionella könsmönster bryts och samtala om det. Vi agerar direkt något händer.
Ansvarig
Personalen på Metallens Förskola
Datum när det ska vara klart
2014-10-30
Namn
Kränkande behandling
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Barnen ska ha lika handlingsutrymme i alla situationer och miljöer.
Träna barnens förmåga till empati och respekt för allas lika värde.
Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer av barngruppen som personalen reflekterar över vid den
gemensamma planeringen.
Insats
Pedagogerna är goda förebilder, visar barnen hur man bör bete sig mot varandra. Uppmuntra barnen att hjälpa varandra
och ge positiv feedback när barnen gör det.
Arbeta med kompis-böckerna om Kanin och Igelkott.
Personalen agerar direkt något händer
Ansvarig
Personalen på Metallens Förskola
Datum när det ska vara klart
2015-10-30
6/9
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
Personalen tänker och rerflekterar utifrån situationer, t.ex efter utevistelsen, lekstunder. Frågor och samtal med vårdnadshavare
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
Observationer. Samtal i hallen med föräldrar.
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Diskussion på kompetensutvecklingsdagarna där all personal deltog. Kontinuerlig reflektion i arbetslaget.
Resultat och analys
Vi reagerar direkt vid kränkande behandling, barn-barn, barn-vuxen, vuxen-barn, vuxen-vuxen. Vi ser att barnen lär känna varandra
som personer oavsett etnisk tillhörighet, bakgrund ålder och kön.
7/9
Förebyggande åtgärder
Namn
Könsmärkta lekar
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön och Könsidentitet eller könsuttryck
Mål och uppföljning
Barnen ska ha lika handlingsutrymme i alla situationer och miljöer oavsett kön. De ska välja sina lekar utifrån sina
intressen utan att bli begränsade av traditionella könsmönster. Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer av
barngruppen som vi reflekterar över vid planering och personalmöten.
Åtgärd
Vi har gjort "aktivitetslådor" med olika teman som ska introduceras tillsammans med pedagog t.ex. i samlingar för att
uppmuntra barnen att prova olika lekmaterial. Vi kallar lekrummen för "spegelsalen" och "lägenheten" för att inte styra
barnen. Vi har ett tillåtande klimat.
Motivera åtgärd
Vi ser att flickorna inte väljer att leka med bilar själv, men tillsammans med pedagog blir det natuligt att vara med.
"Spegelsalen" och "lägenheten" uppmuntrar till olika typer av lek, man klär inte bara dockor eller bygger. Det gör att
barnen kan välja aktiviteter fritt i de olika rummen. Barnen påverkas poitivt av vårat tillåtande klimat, vi kommenterar inte
om flickorna vill vara Eric Saade eller om pojkarna klär ut sig i klänning.
Ansvarig
Hela arbetslaget ansvarar för att åtgärderna genomförs
Datum när det ska vara klart
2014-10-30
Namn
Kränkande behandling
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Barnen ska ha lika handlingsutrymme i alla situationer och miljöer oavsett kön.
Åtgärd
Utvärderingen sker genom kontinuerliga observationer avseende barns lekar inne och ute, påklädningen i hallen,
matsituationerna,toalettbesök.
Vi jobbar med materialet" Igelkotten och Kaninen"
Vi hjälper visar barnen och hjälper dem att bli en bra kompis.
Vi uppmuntrar barnen till att hjälpa varandra och berömmer dem när det sker.
Motivera åtgärd
Vi har observerat att en grupp barn använder sig av ord som kränker, spottningar, knuffar och slag.
Uteslutning från lekar har även förekommit.
Ansvarig
Personalen på Metallens Förskola
Datum när det ska vara klart
2015-10-30
8/9
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
metallens förskola, [email protected] telefon 735000 Isabella Alenius 735000
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn
Personalen reagerar direkt genom att bilda en uppfattning om vad som har hänt. Dokumentera Agerar utifrån situationen, barn och
ålder till exempel: samtal med barnen samtal med vårdnadshavare samtal med annan personal samtal med förskolechef samtal i
LBT-teamet
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Personalen har en gemensam uppfattning om vad som menas med trakasserier och kränkande behandling och vad de som vuxna
i förskolan ska reagera på. Personalen reagerar direkt om den upplever att annan personal kränker ett barn genom att genom att
säga till personen i fråga alltid meddela förskolechefen/ rektorn Dokumentera Förskolechef ska vid sådana situationer och
meddelar huvudman.
Rutiner för uppföljning
Åtgärderna som vidtas bör grundas på utredningen i det enskilda fallet och riktas till såväl det barn som blivit utsatt som till det
eller dem som utövat trakasserierna eller kränkningarna. Inom 14 dagar ska lämpliga åtgärder vidtagas.
Rutiner för dokumentation
Skriftlig dokumentation i samband med händelsen och fortlöpande av närvarande/ berörd personal samt förskolechef
Ansvarsförhållande
Personalen på förskolan Förskolechef
9/9
Download