Kemi 9A vt 2013 Livsmedelskemi

advertisement
Kemi 8B ht 2015
Livsmedelskemi och kolets kemi
Vi kommer att jobba med:
Livets kemi
Kol och kolföreningar
Förbränning
s 184 – 215
s 150 – 183
s 218 – 225
(s 96 -111)
(s 79 – 95)
( s 113 – 116)
v
34
Måndag 9.10-10.40, 12.20-13.50
Uppstart / Lab.Trommers prov
Torsdag 12.40-13.50, läxdag
Kolhydrater, fotosyntesen
35
Upptaktsdag
Fetter
36
Lab. Trommers prov / Förberedelse
utvecklingssamtal
Läxa: kolhydrater s 186-191 (s 97-99)
Proteiner
37
Lab.Stärkelse, proteiner
Läxa: fetter s192-194 (s 100-101)
Vitaminer, mineraler och tvätt
38
Lab.
Läxa: proteiner 195-197 (s 102-103)
Prov Livets kemi
39
40
41
42
43
Studiedag
Det här kommer du att få undervisning om
• Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer.
• Kolatomens kretslopp.
• Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad
det innebär för en hållbar utveckling.
• Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i
människokroppen, till exempel matspjälkning.
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering,
utförande och utvärdering.
• Separations- och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av
ämnen.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga
rapporter.
Det här ska du lära dig
• Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med
motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
• I diskussioner som rör energi, miljö, hälsa och samhälle ställer du frågor och framför
och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
• Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera
enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
• I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och i sätt.
• Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då slutsatser med
koppling till kemiska modeller och teorier.
• Du för resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur
undersökningarna kan förbättras.
• Du gör dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och
skriftliga rapporter.
• Du har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och
andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva
dessa med användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
• Du kan föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft
och vatten och visar då på kemiska samband i naturen.
• Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen
och samhället och beskriver då samband och ger exempel på energiomvandlingar
och materiens kretslopp.
Så här kommer vi att arbeta
• Med genomgångar och diskussioner
• Med laborationer och laborationsrapporter
• Genom att läsa i boken och jobba med instuderingsfrågor
Så här kommer dina kunskaper att bedömas
• Genom den muntliga aktiviteten
• På laborationstillfällena och de skrivna rapporterna
• På skriftliga läxförhör och prov
• Ett praktiskt laborativt prov
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards