Bild 1

advertisement
Innehåll

Vad är Islam?

Vem var Muhammad?
 Islams 5 grundpelare

Islams 6 trosartiklar

Från liv till död

Kvinnan i islam

Avslutningen
www.islamforelasningar.se
Session 4
Vad lärde vi oss sist?
 Vad var profeten Muhammads enda uppdrag?
 Vilka 2 saker lämnade han efter sig för efterlevnad?
 Hur gammal var profeten Muhammad när han dog?
www.islamforelasningar.se
Islams 5 grundpelare
Trosbekännelsen
(Shahadah)
Bönen
(Salat)
Fastan
(Sawm)
Allmosan
(Zakat)
Vallfärden
(Hajj)
www.islamforelasningar.se
Grundpelarna och tillämpningen av tron
 Grundpelarna är praktiska krav som ställs på människan
 De föreskrivna kraven uppfyller våra andliga syften och behov
 Dyrkan sker regelbundet i alla livets år
 Ett samspel bör ske mellan sann religion och ett meningsfullt liv
www.islamforelasningar.se
Trosbekännelsen (Shahadah)
”Det finns ingen gud förutom Gud (Allah) och att Muhammad är Hans sändebud”
 Villkoret kring att bekänna trosbekännelsen
 Enkelhet i vittnesbörden kring att bli muslim
www.islamforelasningar.se
Bönen (Salat)
 Religionens grund och fundament
 Obligatorisk för alla troende muslimer
 Gud (Allah) är inte i behov av att vi utför bönen
www.islamforelasningar.se
Bönens förtjänster och välsignelser
1. Stärker tron på Guds (Allahs) existens och förmedlar detta i hjärtat
2. Rensar hjärtat och utvecklar sinnet och tröstar själen
3. Hindrar människan att begå skamliga orättfärdiga handlingar
4. En övning i disciplin och viljestyrka
5. En överflödande källa till tålamod, hopp och tillförlit
6. Ett värdesättande av islam
7. Ett uttryck för tacksamhet mot Gud (Allah)
8. Möjliggör upprätthållandet av kontakten med ens Herre
www.islamforelasningar.se
De obligatoriska böneformerna
De 5 dagliga bönerna
1. Den tidiga morgonbönen
(Salat al – Fadjr)
2. Middagsbönen
(Salat al –Dhuhr)
3. Eftermiddagsbönen
(Salat al – Assr)
4. Solnedgångsbönen
(Salat al – Maghrib)
5. Kvällsbönen
(Salat al – Isha)
De 5 dagliga bönerna har en skillnad mot de övriga grundpelarna!
www.islamforelasningar.se
Övriga obligatoriska böneformer…
Fredagsbönen
 Obligatorisk för varje muslim
Fredagsbönen är viktig för att den skapar:
 Kollektiv hängivenhet
 Prioritering av kallet från Gud (Allah)
 En andlig förberedelse för kommande vecka
www.islamforelasningar.se
Några av bönens villkor
 Myndig och vid sina sinnens fulla bruk
 Fri från allvarliga sjukdomar
 Ej ha menstruation eller ligga i barnsäng
 Att man gjort tvagning
 Att kropp, kläder och platsen där man ber är rent
 Att man är vänd mot rätt håll – mot Ka’bah i Mecka
 Att man i hjärtat deklarerat intentionen att be
www.islamforelasningar.se
Koranen kring bönens förtjänster…
”LÄS VAD som har uppenbarats för dig av denna Skrift och förrätta bönen.
Bönen avhåller [den bedjande] från skamlösa handlingar och allt som strider
mot rimlighet och förnuft.” (Koranen 29:45)
Koranen kring vikten av bönen…
”Bönen är alla troendes plikt, knuten till bestämda tider.” (Koranen 4:103)
Koranen kring bönens tillfällen…
”Och förrätta bönen vid dagens början och dess slut och under nattens
första timmar – de goda handlingarna driver bort de dåliga. Detta är en
påminnelse för dem som vill minnas [Gud]!” (Koranen 11:114)
www.islamforelasningar.se
PAUS
www.islamforelasningar.se
Fastan (Sawm)
 Den obligatoriska fastan är under månaden Ramadan
 Ramadan den månad som koranen för första gången uppenbarades
 Varje fastedag pågår från det att solen går upp till att det går ner
 Fastan pågår oftast i 29 eller 30 dagar beroende på månen
 Fastan är obligatorisk för varje ansvarig och lämpad muslim
www.islamforelasningar.se
Andligheten i fastan
1. Fastan lär människan principen till sann kärlek till Gud (Allah)
2. Fastan förser människan med en känsla av hopp och optimism
3. Fastan är ett förbund mellan den troende och Gud (Allah)
4. Skapar ökad ödmjukhet och empati för de som har det svårt
5. Det ger människans själ en ökad disciplin och karaktär
6. Genom att ha en lätt mage ökar man möjligheten till ett klart sinne
7. Man känner att man är del av något stort
www.islamforelasningar.se
Avslutning - Session 4
www.islamforelasningar.se
Session 4
SLUT!
www.islamforelasningar.se
Download