Litteratur - LiU ISAK - Linköpings universitet

advertisement
Institutionen för studier av Samhällsutveckling och Kultur (ISAK),
Enheten för historia
Litteraturlista Turistiskt arbete Vt 2007 v 04-23
Kursansvarig: Lasse Kvarnström
Turistiskt arbete
HTNKA2
Vad är turism 5 p
Kurslitteratur
Kompendie
Charles R Goeldner & J.R Brent Ritchie, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, (2006), s. 50-59
Birgitta Svensson, “Kulturarv och identitetspolitik”, I L-E Jönsson & B Svensson (red), I industrisamhällets slagskugga:
Om problematiska kulturarv (2005), s. 138-150
Göran Svensk, ”Framtidens unga resenärer”, i Svenska turistföreningens årsbok 2003, s. 176-182
Internet
Sara Nordin, Tourism of Tomorrow, Travel Trends and Forces of Change, Utredningsserien ETOUR, U 2005:27, 97
sidor
R Petterson & B Svensson, Målkonflikter mellan natur, kultur och turism i hållbart utvecklingsarbete. Utredningsserien
ETOUR, U 2005:29, 72 sidor
Referenslitteratur
SOU 2004:17, Turistfrämjande för ökad tillväxt: Betänkande av Utredningen om översyn av turistfrämjandets funktion,
organisation och rollfördelning.
www.ekoturism.se
www.naturensbasta.se
www.visitsweden.com
Turismens psykologi och praktik 5 p
Kurslitteratur
Bengt Sahlberg, Rötter, Riter & Roller, -Turism och resande i upplevelsesamhället. (2004), ETOUR/SNS Förlag
ISBN 91-7150-959-3
Kompendie
Turism och entreprenörskap 5 p
Kurslitteratur och Kursmaterial
Barringer, B. R. & Ireland, R. D. (2006): Entrepreneurship. Successfully Launching New Ventures, Pearson Education,
Upper Saddle River, New Jersey. (Dyr bok – delas lämpligen av flera …)
Klofsten, M. (1998/2002): Affärsplattformen: Entreprenören och företagets första år. SNS Förlag, Stockholm.
Lordkipanidze, M.; Brezet, H. & Backman, M. (2005): The entrepreneurship factor in sustainable tourism development,
Journal of Cleaner Production, vol. 13, no. 8, s. 787-798. (Kan läsas via bibliotekets hemsida)
McKinsey (1998): Från idé till företag. Affärsplanering för framgång. McKinsey & Company, Göteborg och
Stockholm. (Kan laddas ner via Venture Cup)
*Turistdelegationen (2003): Besöksmål i Sverige – analys av attraktivitet och regional utveckling under åren 1998 till
2003. Turistdelegationen, Stockholm.
Valfri artikel om turism och entreprenörskap ur vetenskaplig tidskrift ca 30 sidor
Praktikfallsbeskrivningar, artiklar mm som utdelas under kursens gång. Följande material kan laddas ner från
2007-02-13
Institutionen för studier av Samhällsutveckling och Kultur (ISAK),
Enheten för historia
Litteraturlista Turistiskt arbete Vt 2007 v 04-23
Kursansvarig: Lasse Kvarnström
kurshemsidan:
- Praktikfallsbeskrivning och instruktion till projektarbetet
- Vägledningar (bl a begreppskartan)
- OH-bilder (läggs upp så snart som möjligt efter resp. föreläsning)
Bredvidläsning/Fördjupning
Landström, H. (1999/2000/2005): Entreprenörskapets rötter. Studentlitteratur, Lund.
*Nutek (2006): Fakta om svensk turism, Nutek, Stockholm.
Porter, M. (1980): Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press, New
York.
Porter, M. (1985): Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York.
*Turistdelegationen (2003): Sundare Förnuft. En handledning för bra näringsvillkor i rese- och turistindustrin 2003.
Turistdelegationen, Stockholm.
Bredvidläsning om specifika turismbranscher
*Jonson, M. (2003): Fisketuristiskt företagande i Sverige 2002. En kartering och undersökning av fisketuristiska
företag, deras ekonomi och resursutnyttjande, Rydhems tryckeri AB, Taberg.
*Turistdelegationen (2003): Jaktturism i Sverige. Turistdelegationen, Stockholm.
*Turistdelegataionen (2004): Häst-Sverige som upplevelseindustri. Underlag för en nationell branschsatsning på
hästturism. Turistdelegationen, Stockholm.
*Turistdelegationen (2004): Outdoor/multiaktiviteter & ekoturism. Sverigeturismens konkurrenskraft – ett
Europaperspektiv. Turistdelegationen, Stockholm.
*Turistdelegationen (2004): Kartläggning av måltidsturism. Bakgrund, definitioner och presentation av måltidsprojekt.
Turistdelegationen, Stockholm.
*Turistdelegationen (2005): Svensk Cykelturism. Turistdelegationen, Stockholm.
*Turistdelegationen och Skogsstyrelsen (2001): Skogen och turismen – en gren av naturturismen. En informations- och
idéskrift för markägare och turistföretagare från Turistdelegationen och Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens förlag,
Jönköping.
1 Rapporter märkta med * finns att ladda ner i pdf-format via Nutek Förlag (URL:http://www.nutek.se/sb/d/667).
Tusismens förutsättningar 5 p
Kurslitteratur
Kursadministration:
Willy Smith, 013-28 23 99, [email protected]
2007-02-13
Download