Peter Anderberg F k F U L d Forskare, FoU Ledare

advertisement
Stockholm 17 september
p
2009
Peter Anderberg
F
Forskare,
k
F
FoU
U Ledare
L d
Kunskap
p är makt
Disability Studies
Emanicipatory research
Independent
depe de t Living
g
Inkluderad eller inkräktare
F
Forskning
k i
och
h kunskapsanspråk
k
k
åk
D S och emanicipatory
p
y research
• Le Court Cheshire Home i början
j
av 1970-talet
• Miller och Gwynne
•Institutionens organisation och
regelsystem
The Independent
p
Living
gp
philosophy
p y
"Helpless Cripple Goes to School."
In 1972, the first Center for
Independent Living was founded by
disabilit acti
disability
activists,
ists led b
by Ed Roberts,
Robe ts in
Berkeley, California.
„
DS tillhör en grupp av nya tvärvetenskapliga
områden och har i stora drag utvecklats på
samma sätt som
„
„
„
Feminist/ women’s/ gender studies
Lesbian and gay/ queer studies
Ethnic minority studies/ multicultural studies
„
Likheter
„
„
„
„
Rötter i sociala rörelser som syftar till slut förtryck,
g och marginalisering
g
g
diskriminering
Akademi och aktivism
DS avvisar den traditionella uppfattningen av
funktionshinder som ett individuellt och bio-medicinskt
problem
Istället försöker DS att skapa en social förståelse och
utforska den sociala, kulturella och ekonomiska
f kt
faktorer
/b
barriärer
iä
som skapar
k
ffunktionshinder
kti
hi d
„
„
„
„
På de
d flesta
fl t håll har
h människor
ä i k med
d egen
erfarenhet ledande roller i utvecklingen av
Disability Studies eller funktionshinder forskning
I de nordiska länderna är dock så inte fallet
Istället är det icke-funktionshindrade
icke funktionshindrade personer
som har utvecklat forskning inom
funktionshinder
Varför?
„
„
„
Storbrittanien: The Social Model of Disability
USA: The Independent Living Movement
De Nordiska länderna: Normalisering och
specialpedagogik
The Social Model of Disability och the
Independent Living Movement
„
„
Växte fram ur handikapprörelsen och har starka länkar
till DS I både USA and UK
Normalisering
„
„
Utvärdering av välfärdsstatens olika satsningar
D S och emanicipatory
p
y research
Emancipation = frigöra, att göra någon fri
• Emancipatory research fokuserar på:
-Människor som är marginaliserade och som saknar
makt
-Hur ojämlika förhållanden uppstår och reflekteras
asymmetriska maktrelationer.
maktrelationer
• Det kännetecknas av ömsesidighet och
empowerment
Kunskap
p om makten
„
Funktionshinder – är samhällets respons på
å
funktionsnedsättning som innebär att
medborgarskap i större eller mindre omfattning
upphävs
Kunskap
p om makten
„
„
Funktionshinder – är samhällets respons på
å
funktionsnedsättning som innebär att
medborgarskap i större eller mindre omfattning
upphävs
I dagens samhälle stöter vi på hinder för våra
önskade funktioner i miljö,
j strukturer och
attityder på i stort sett alla nivåer.
Kunskap
p om makten
„
„
„
Funktionshinder – är samhällets respons på
å
funktionsnedsättning som innebär att
medborgarskap i större eller mindre omfattning
upphävs
I dagens samhälle stöter vi på hinder för våra
önskade funktioner i miljö,
j strukturer och
attityder på i stort sett alla nivåer.
Ett av de mest uppenbara och grundläggande
exempel på diskriminering är när vi inte har
kontroll över kunskapsproduktionen på de
områden som direkt påverkar och styr våra liv.
Wheelchair accessible researchers
H skall
Hur
k ll vii uppnå
åd
detta?
tt ?
Riktli j fö
Riktlinjer
för F
Funktionshinderforskning
kti
hi d f
k i
(The Society for Disability Studies, SDS)
•Den skall aktivt uppmuntra deltagande av
funktionshindrade studenter och p
personal,, och försäkra
sig om god fysisk och intellektuell tillgänglighet.
• Utgångspunkten för all forskning i FF skall vara de
frågor och områden som funktionshindrade människor
själva anser vara viktiga i sina liv.
•Deltagande av människor med funktionshinder i hela
forskningsprocessen skall därför främjas och resultaten
av forskningen skall vara relevanta för, och komma
funktionshindrade människor tillgodo.
H skall
Hur
k ll vii uppnå
åd
detta?
tt ?
Riktli j fö
Riktlinjer
för F
Funktionshinderforskning
kti
hi d f
k i
FF skall prioritera att ha funktionshindrade människor i
ledande positioner; på samma gång är det viktigt att
skapa en miljö och atmosfär där deltagande och bidrag
från alla människor oavsett bakgrund
bakgrund, som delar de ovan
angivna målsättningarna är välkomna.
Alla får vara med och leka
Verkligheten förstås och upplevs på olika
sätt,
ätt eftersom
ft
vii skapar
k
mening
i
utifrån
tif å
hela skalan av resurser inom ramen för
vår
å identitet"
id tit t"
(Wenger, 2005).
Olika kunskapsanspråk
•
•
•
•
Att administrera den nödvändiga hjälpen för att
någon ska kunna gå på toaletten,
att studera hur någon blir hjälpt att kunna gå på
toaletten,,
att hjälpa någon att gå på toaletten eller
att bli hjälpt att gå på toaletten
är inte samma praktik…
K
Kunskap
k
om makten
kt
ännu
ä
en gång…
å
Det finns ett enkelt lackmus test som man kan
g
göra
”Skulle
Skulle den här situationen vara OK i gender,
gender
queer eller etniska studier?”
Kunskap
p om makten över kunskapen
p
Det finns fyra huvudsakliga vägar för deltagande i
forskning där människor med funktionshinder kan
utöva inflytande som individer eller organisationer.
Som forskningsperson – Inflytande över vilken
sorts forskning du vill delta i och vilken information
du väljer att lämna ut
Som kunskapsspridare– inflytande över vilken
kunskap du sprider vidare.
Som finansiär– inflytande över hur pengar fördelas
och till vilka forskningsområden.
forskningsområden
Som forskare– inflytande över vilka
g
g du ställer och hur resultatet skall
forskningsfrågor
tolkas.
Personal assistance
[email protected]
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards