Kommundialogen Allmänna reflektioner

advertisement
Kommundialogen
Övergripande erfarenheter
•
Genomgående uppskattat initiativ
– Väcker förväntningar om fortsatt dialog, särskilt från kommunerna
– Gemensamt uppträdande från landstingsstyrelsen över block- och partigränser
•
•
Svårt att styra diskussionen till prioriterade frågor, filmen har dock bidragit
positivt
Organisationer och allmänhet
– Stark dominans av 60+, intresseorganisationer med särskilt intresse för vården
– Svårt att nå allmänheten
– Egna upplevelser av vården i fokus
• Individperspektiv, inte systemperspektiv
• Tenderar att leda till generaliserande omdömen
–
Såväl negativa som positiva
– Finns andra och mer intresseväckande former för dialog eller är det en bekräftelse
på att medborgare i allmänhet är ganska nöjda med vården?
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
1
Kommundialogen
Övergripande erfarenheter
• Ris och ros
– Kritiska synpunkter naturligt i fokus – men också en hel del beröm
och uppskattande kommentarer
– Slå vakt om det vi redan har, utveckla det vi inte är nöjda med
• Förväntningar om mer och bättre vård
• Några (få) betonar behovet av prioriteringar och besvärligt
ekonomiskt läge
• Bilden av gemensam utmaning för kommunen/landstinget
bekräftas
– Kommunerna verkar göra en mer optimistisk bedömning av den
demografiska utvecklingens konsekvenser än landstingsstyrelsen
(framtida vårdbehov, personalförsörjning)
• Definition av begreppet närsjukvård är nödvändig
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
2
Synpunkter under kommundialogen
- den röda tråden
• Bristande samverkan kommun/landsting - trots tydliga
strukturer/principer och delvis gemensamma verktyg
– Varierande kommunal inställning
• Det är landstinget som är problemet; vissa kommuner mer kritiska än
andra
• Gemensamt problem, gemensamt ansvar
– Bristande respekt för eller insikt i skilda uppdrag och villkor
• Även exempel på väl fungerande samverkan
• Bristande samverkan inom landstingets verksamheter
• Tidiga/snabba utskrivningar från sjukhus kritiseras
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
3
Synpunkter under kommundialogen
- den röda tråden
• Långa, många och krävande resor för äldre som tydligt
problemområde
• Tilltro till distansöverbryggande lösningar
• Ifrågasatt psykiatri
• Påtalig oro för ohälsa hos unga, särskilt kvinnor (filmens
Jenny – problembild bekräftad)
• Tydlig oro för framtidens läkarförsörjning, upprepad kritik
mot stafettläkarsystemet
• Värdet av OBS-platser och distriktssköterskemottagningar
i glesbygd betonas
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
4
Kommunala röster om
ansvarsgränser och huvudmannaskap
• Är det nödvändigt med två huvudmän för verksamheter
som har så mycket att göra med varandra, slå ihop allt
• Alla var överens om det riktiga i att kommunalisera
hemsjukvården
• Synd att inte hemsjukvården kunde växlas över
• Om 10-15 år har vi nog en huvudman för den lokala
vården medan landstinget står för den specialiserade
vården
• Varför inte kommunalisera primärvården? Kommunen
skulle klara detta väl så bra
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
5
Kommunala röster om
ansvarsgränser och huvudmannaskap
• Varför inte prova med ett kommunförbund
eller något som eliminerar
gränsdragningsproblematiken
• Varför inte pröva Norrtäljemodellen hos oss
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
6
Reflektioner och slutsatser
• Svårt dra generella slutsatser baserat på enskilda
erfarenheter
– Vi behöver gå från åsikter och påståenden till fakta, t ex
• Konkreta fall som belyser bristande samverkan, hur vanligt är
problemet, analysera bakomliggande faktorer (strukturer, rutiner,
kunskap, attityder och kultur mm)
• Hur utbrett är problemet med patienter som far illa i samband med
resor till/från sjukhus
• Utveckling av nya samverkansformer tar tid att slå igenom
• Finns det en gemensam hotbild?
– Behovsutveckling, kostnader/finansiering och personalförsörjning
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
7
Reflektioner och slutsatser
Aspekter som (i huvudsak) lyst med sin
frånvaro
• Det socioekonomiska perspektivet
– Skillnaden i tillgång till vård
– Skillnader i ohälsa
• Det offentliga åtagandets gränser och framtidens
finansiering
• Individens eget ansvar
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
8
Tre grundläggande frågor
• För vilka sjukdomar/tillstånd och patienter är det särskilt
viktigt med geografisk närhet till vården?
• Vilka patienter löper särskilt stor risk att hamna mellan
stolarna som följd av bristande samverkan inom
sjukvården respektive mellan landstinget och kommunen?
• Vilken roll kan sjukvården respektive andra
aktörer/intressenter spela för att ge råd och stöd för sådana
livsstilsförändringar som kan bidra till en förbättrad
folkhälsa?
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
9
Synpunkter på geografisk närhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Njursjuka, dialyspatienter
Barn
Akut sjuka
Psykiskt sjuka
Äldre multisjuka
Demenssjuka utan anhöriga
Palliativ vård
Sjukgymnastik för KOL-patienter
Ögonpatienter
Eftervård för patienter som haft stroke eller hjärtinfarkt
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
10
Synpunkter på ”mellan stolarna”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utvecklingsstörda
Unga vuxna med funktionshinder
Multisjuka
Multisjuka äldre
Kroniskt sjuka
Psykiskt sjuka
Missbrukare
Asylsökande
Unga vuxna som inte fixar föräldraskapet
De som inte kan prata för sig själva
Anhöriga
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
11
Synpunkter på livsstilsförändringar
• Problemområden; fetma, psykisk ohälsa unga
kvinnor, hög alkoholkonsumtion
• Gemensamt ansvar för landstinget och
kommunerna
• Andra aktörers betydelse betonas; föreningar,
organisationer och företag
• Folkhälsoarbete kräver tvärsektoriell samverkan
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
12
Kommundialogen – ögonblicksbilder
och åsikter om sjukvården i Norrbotten
I separat bildspel redovisas ett brett urval av synpunkter och åsikter som framförts under de 41
dialogmöten som genomförs under april till och med maj 2010 under följande rubriker
•
Kommunala röster om samverkan
•
Psykisk ohälsa - allmänt
•
Psykisk ohälsa – yngre
•
Vård- och utskrivningsplanering
•
Ifrågasatta resor
•
Ris och ris
•
Folkhälsoarbete
•
Distansöverbryggande lösningar
•
Glesbygdsfrågor
•
Personalförsörjning
•
Önskemål om nya eller utökade verksamheter
•
Diverse synpunkter
•
Frågor och påståenden
•
Synpunkter på begreppet närsjukvård
•
Vilka riskerar att falla mellan stolarna?
•
Viktiga målgrupper för närsjukvården
Projekt Närsjukvård 2010-06-02
13
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards