Länk till arbetsplan för Södra Råtorps förskola.

advertisement
ARBETSPLAN
2016-2017
Södra Råtorps förskola
Södra Råtorps förskola
Skolområde Väst
Karlstad kommun
Arbetsplan för Södra Råtorps förskola
Skollagen föreskriver att det ska finnas en planering, uppföljning och utveckling av
utbildningen på enhetsnivå (4 kap 4 §). Planeringen är en del av det systematiska
kvalitetsarbetet. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för
utbildningen i skollagen och i de andra föreskrifterna (nationella mål) uppfylls (4 kap 5§),
Arbetsplanen för Södra Råtorps förskola utgår från den struktur som finns i Läroplan för
förskolan LpFö98, reviderad 2016. Planeringen av verksamheten utgår dessutom från andra
föreskrifter och nationella mål, Karlstad kommuns ”Strategiska plan” samt ”Verksamhetsplan
2016” som är beslutad av Barn och ungdomsnämnden i Karlstad.
Det är förskolechefen som beslutar om arbetsplanen. Pedagogerna deltar i framtagandet av
arbetsplanen. Vårdnadshavarna deltar genom olika forum de blir inbjudna till av chef
alternativt pedagogerna. Uppföljning och utvärdering av arbetsplanen sker kontinuerligt
under året enligt de rutiner av det systematiska kvalitetsarbete förskolan har. Det sker under
möten och olika typer av forum med pedagoger, barn och föräldrar. Det sker under
studiedagar och i samband med kommunens kund- och brukarundersökningar (KBU)
Syfte
Syftet med arbetsplanen är att förtydliga och konkretisera hur förskolan arbetar mot uppsatta
mål. Arbetsplanen ska vara ett verktyg för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling
av förskolans verksamhet. Den ska ses som ett stöd för både förskolechef, pedagoger och
föräldrar. Den är en viktig grund och förutsättning för verksamheten på förskolan och den
beskriver förskolans arbete och uppdrag på ett övergripande sätt.
Arbetsplanen ska vara en länk i en kedja av olika styrdokument där alla dokument bildar en
helhet, se förtydligande bild över detta på nästa sida.
Avdelningarnas arbetsplan har sitt ursprung i denna plan och de innehåller de prioriterade mål
och områden som verksamheten ska arbeta särskilt med under läsåret. Dessa mål bestämmer
förskolechefen utifrån utvärderingar och analyser av föregående års resultat som alla
pedagoger har varit med och genomfört. Pedagogerna deltar i arbetet att identifiera
utvecklingsområden. De prioriterade målen kan också utgå ifrån de prioriteringar som har
gjorts på förvaltningsnivå utifrån resultat och behov.
RÅTORPS SKOLOMRÅDE
2
Våra styrdokument och planer
F
Förskolans arbetsplan är en länk i en kedja av olika styrdokument där alla
samlade dokument bildar en helhet. Bilden nedan syftar till att förtydliga och
visa de viktigaste planerna och styrdokumenten som styr och leder oss i vårt
arbete på förskolan
14-2015
Internationella styrdokument



FN: deklaration om de mänskliga
rättigheterna
FN: barnkonvention
Agenda 21
Nationella styrdokument:



Skollagen
Läroplan för förskola –LpFö 98 rev 10
Förordningar och föreskrifter
Kommunala styrdokument


Karlstad kommuns Strategiska plan
Barn och ungdomsförvaltningens
verksamhetsplan
Lokala styrdokument



Förskolans arbetsplan
Årsplan för det systematiska
kvalitetsarbetet
Likabehandlingsplan och årlig plan mot
diskriminering och kränkande behandling
Krisplan
Handlingsberedskap för
krisberedning
Likabehandlingsplan och årlig
plan mot diskriminering och
kränkande behandling
3
Inledning
Södra Råtorps förskola ligger i stadsdelen med samma namn strax norr om Karlstads
stadskärna. Förskolan ligger i två hus. Fem avdelningar Himlavalvet, Regnbågen, Solstrålen,
Stjärnfallet och Norrskenet ligger i ett separat hus närmast skogen medan de andra två
förskoleavdelningarna Filuren och Millimina är integrerade i samma byggnad som skolan. Tre
av avdelningarna är 1-3 år, ytterligare tre är 3-6 år och en avdelning tar emot barn som är 1-6
år. Förskolans är belägen precis vid skogen och dess läge ger stora möjligheter att ge barnen
härliga naturupplevelser som både är lustfyllda och lärorika. I skogen finns det vindskydd,
grillplatser och en arrangerad hinderbana. Naturen och miljön runt förskolan används flitigt
som en lärmiljö.
Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet,
nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten. Barnen ska ges inflytande över sin vardag
och barnens lek och intresse tas tillvara. Vi arbetar med deras inflytande och erbjuder stor
variation i lekar och aktiviteter utifrån barnens intressen. Pedagogerna arbetar aktivt med ett
inlyssnande förhållningssätt där vi bekräftar barnen och dess tankar. Vi lägger stor vikt vid
bemötande och hur vi förhåller oss till varandra. För oss är det viktigt att både barn och vuxna
trivs och känner sig välkomna. Vår målsättning är att skapa trygga barngrupper med lyhörda
pedagoger där barnen tillåts göra och lära på sitt sätt. Vi respekterar varandras olikheter och
ser det som en tillgång i vardagen. Stor vikt läggs vid det sociala samspelet. Barns utveckling
sker som bäst när vi ger dem möjlighet att på ett lekfullt sätt använda alla sinnen. Barnens
delaktighet och intressen ligger till grund för våra projekt och teman. För att stimulera barns
nyfikenhet och lust att lära arbetar vi bland annat med musik, drama, språk, rörelse,
matematik och olika former av skapande. Språkutvecklingen stimuleras genom ett aktivt och
medvetet arbete i vardagen med sång, ramsor, rim och rörelselekar. För att ytterligare stärka
och förtydliga barns kommunikativa förmåga använder vi stödtecken på de flesta av våra
avdelningar. Flera avdelningar har dessutom bilder och bildschema som komplement.
Vi strävar efter att det är barnens behov och intresse som ska vara med och styra
verksamhetens innehåll. Detta kräver att vi aktivt lyssnar, observerar och reflekterar över
verksamheten. Det handlar om att se, förstå och tolka vad verksamheten behöver/ska erbjuda
barnen utifrån deras behov men också förutsättningar. Vi dokumenterar och reflekterar
tillsammans i arbetslagen för att få en genomtänkt pedagogisk verksamhet utifrån deras
perspektiv.
Barnens behov är i centrum och arbetet utgår utifrån de barn som är i barngruppen just nu
vilket innebär att arbetet förändras utifrån de barn vi har.
Vi tar vara på varandras kunskaper och samverkar emellan avdelningarna för att öka
möjligheten att nå våra mål och ge barnen ett varierat innehåll i verksamheten.
Alla i vår verksamhet ska känna sig respekterad och värdefull, detta kräver att vi regelbundet
reflekterar över vår människosyn och reflekterar över vårt eget agerande och förhållningssätt.
Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vi tar del av ny
forskning och kunskap.
Alla pedagoger är tillsammans ansvariga för barnens utveckling. Alla barn är allas ansvar!
4
Södra Råtorps förskolas prioriterade områden under 2016-2017 Dessa utgår ifrån
föregående års identifierade utvecklingsområden samt utifrån de åtagande Buf har i
Karlstad kommuns strategiska plan

Att utveckla vårt språkstimulerande arbete för alla barn i verksamheten inklusive
andra modersmål än svenska.

Vi fortsätter vårt arbete med sajter som informationskanal till våra vårdnadshavare
och vi ska arbeta för att minska pappersutskick till våra vårdnadshavare. Våra sajter
ska vara ge föräldrarna insyn och delaktighet i förskolans arbete och ge ökat
inflytande.

Att arbeta med kollegialt lärande för att utveckla våra verksamheter .Vi tror på att det
stärker vårt arbete mot våra mål och ger kompetenshöjning. Vi ska dela med oss av
kunskaper och reflektioner och alla ska verka för att nyttja mötestid så syftet nås.

Att fördjupa oss i förskolan undervisningsuppdrag, Vi utgår från Skolinspektionens
rapport om Förskolans pedagogiska uppdrag

Fokus på vårt arbete detta läsår är att arbeta med vår barnsyn, kunskapssyn och
pedagogiska atmosfär. Detta kommer att ske genom föreläsningar, lärgrupper och
litteratur. Med detta som grund fortsätter vi vårt arbete att utveckla våra lärmiljöer.

Under året kommer vi att arbeta för att öka kompetensen av att använda pedagogisk
dokumentation som ett verktyg/ förhållningssätt att få syn på barns lärprocesser och
utveckla vårt arbete vidare genom uppföljning, utvärdering och analys

Att öka barns möjlighet att upptäcka, utforska och lära om naturvetenskap och teknik i
våra förskolor är ett gemensamt mål på våra förskolor.

Att fortsätta fasa ut användandet av hormonstörande, hälso- och miljöfarliga
kemikalier i förskolans verksamhet
1. Förskolans värdegrund och uppdrag
1.1 Grundläggande värden (Demokrati och jämställdhet)
Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i
förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja
alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Rättvisa och jämställdhet
samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Vuxnas
förhållningsätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som
gäller i ett demokratiskt samhälle. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och
därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen.
5
På Södra Råtorps förskola ges barnen förutsättningar till detta genom att tillsammans skapa
gemensamma trivselregler. Dessa förstärks ofta med bilder för att öka förståelsen och
delaktigheten för barnen. Alla vuxna i verksamheten ska agera förebildligt och respektfullt
mot alla barn och vuxna. Pedagogernas förhållningssätt ska hjälpa barnen att få förståelse för
rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Likabehandlingsplanen ska vara känd
för alla och vara ett levande dokument. Alla ska sträva efter att alla ska komma till tals och
behandlas med respekt oavsett ålder, kön, könsidentitet och könsuttryck, sexuell läggning,
funktionsnedsättning/ funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Samtal om våra värdegrunder ska pågå fortlöpande och alla möjligheter ska tas tillvara för att
påvisa att oavsett olikheter i t.ex. livsvillkor, utseenden och förutsättningar så är alla
människor lika mycket värda. Vi lägger stor kraft på att alla barn ska känna sig trygga både
på förskolan och i gruppen. Det är viktigt att vi alla känner varandra väl och hjälper varandra
att ha det bra tillsammans.
1.2 Förståelse och medmänsklighet (Empati och likabehandling)
Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors
situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling
Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering utifrån någon av våra
diskrimineringsgrunder eller någon form av kränkande behandling. Verksamheten ska syfta
till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och
respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.
På Södra Råtorps förskola ges barnen förutsättningar till detta genom att vi aktivt arbetar med
att utveckla barns empatiska förmåga genom värdegrundsarbete. Vi för dagligen samtal om
hur man är en bra kompis, hur man kan hjälpa varandra och visa förståelse för varandra och
varandras olikheter. Vi använder olika metoder och verktyg för att skapa bra dialoger
tillsammans med barnen genom olika former av social och emotionell träning, olika
värdegrundsarbeten, Kompisböckerna, Snick och Snackmaterialet, annan litteratur, filmer och
drama. Vi erbjuda barnen massage, gruppstärkande lekar och arbetar på olika sätt med känslor
för att ge barnen förståelse och möjlighet till lärande och utveckling tillsammans med andra
barn och vuxna.
1.3 Saklighet och allsidighet (Mångfald och delaktighet)
Varje barn ska ges möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån barnets
förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och
växa. Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i
läroplanen och klart ta avstånd från det som strider mot dess värden. Flickor och pojkar ska i
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande,
trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan och hänsyn ska tas till barnets
förutsättningar och behov.
På Södra Råtorps förskola ges barnen förutsättningar till detta genom att vi aktivt verkar för
allas möjligheter att vara sig själv. Alla pedagoger ska möta alla med respekt oavsett ålder,
kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning samt funktionsnedsättning/ funktionshinder. Förskolan ska erbjuda en varierad
lärmiljö som ger stora möjligheter till mångfald och traditionella könsmönster och könsroller
6
ska motverkas. Pedagogerna uppmuntrar, utmanar och stöttar barnen till tilltro till sin egen
förmåga och till att göra aktiva val utifrån deras önskan och lust.
1.4 Förskolans uppdrag
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg
och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk
verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnets fostran, utveckling och
växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn
får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten ska
anpassas till alla barn i förskolan Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra
framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.
På Södra Råtorps förskola ges barnen förutsättningar genom att deras nyfikenhet,
initiativförmåga och intressen uppmuntras och deras vilja och lust stimuleras. Leken är ett
viktigt redskap som präglar verksamheten på vår förskola. Vi arbetar alla aktivt för en god
stämning med respektfullt bemötande och att vår verksamhet ska vara lustfylld och lärande.
Glädje och humor är viktigt att känna tillsammans. Alla pedagogerna ska ha ett inlyssnande
förhållningssätt där alla barn ska ges möjlighet att lyckas utifrån sina förutsättningar.
2 .1 Normer och värden
Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för
vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efter hand omfatta dem. De
förutsättningar, behov och intressen som barnen har ska ligga till grund, tillsammans med
läroplanen, för den planering som pedagoger gör för sin verksamhet i förskolan. Detta
innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans
resurser därför inte kan fördelas lika.
På Södra Råtorps förskola ges barnen förutsättningar genom att värdegrundsarbetet
genomsyrar verksamheten och att de demokratiska värdena i verksamheten främjas.
Pedagogerna har ett inlyssnande förhållningssätt och är lyhörda för barnens åsikter och tankar.
Det är viktigt att barnen känner trivsel på förskolan och att det är en miljö där de känner sig
trygga och respekterade i. Barnen involveras att själva sätta ord på eller på annat sätt påvisa
vad de mår bra av och tillsammans med andra barn komma fram till hur man är en bra
kompis. Vi gör gemensamma trivselregler som konkretiseras på olika sätt för att de ska vara
levande i verksamheten. Detta är en viktig del i förskolans värdegrundsarbete.
I vår plan ”Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och motarbeta
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” finns det ytterligare beskrivet hur
vi arbetar i förskolan kring normer och värden.
Metoder och aktiviteter

Alltid lyfta värdegrundsarbetet, trivsel och trygghet med vårdnadshavare på
utvecklingssamtal

Varje avdelning gör trivselregler tillsammans med barnen som man arbetar aktivt med
7

Vi respekterar varandras olikheter och ser det som en tillgång i vardagen.

Vi ser till individens och dess förutsättningar när vi planerar och genomför vår
verksamhet.

När material köps in, böcker lånas osv granskar vi det utifrån ett genus och
mångfaldperspektiv
Uppföljning och Utvärdering

Genom den pedagogiska dokumentationen i verksamheten tillsammans med barnen
och kollegorna.

På utvecklingssamtalet

Vid uppföljningen i november -16, januari-17 och utvärderingen i maj-17
2.2 Utveckling och lärande
Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar
en helhet. Den ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och
lärande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska
verksamheten. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens
tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.
På Södra Råtorps förskola ges barnen förutsättningar genom att verksamheten erbjuder
utmaningar och en lärorik miljö för att barnen ska kunna utvecklas utifrån sina behov och
förutsättningar. Förskolan ska ge det stöd och stöttning varje enskilt barn behöver för att
lyckas. Miljön ska vara tillåtande, innehållsrik och ge stora möjligheter till inflytande för
barnet.
Metoder och aktiviteter

Erbjuda alla barn i åldrarna 3-6 år experimentstunder med
lådorna.(Naturkunskap och teknik för alla) utifrån ett systematiskt arbetssätt.

Utveckla lärmiljöerna så att de lockar till utforskande och lärande.

Vi har en föränderlig miljö som utgår och förändras efter barnens intresse, ålder och
behov.

Vi erbjuder barnen skapande, rörelse, dans, musik och drama.

Barnen ges möjlighet genom leken till att stimulera fantasi,
kommunikationsförmåga, samarbete och förmåga att lösa problem.

Ge barnen möjlighet till att lära genom många olika uttrycksätt.

Arbeta systematiskt med språkstimulerande arbete, Babblarna för barnen mellan 1-3 år
och Bornholmsmetoden för barnen mellan 3-6 år.
NTA
inlevelse,
8
Uppföljning och Utvärdering

Genom den pedagogiska dokumentationen med barnet och med kollegor.

Utvecklingssamtalet

Vid uppföljningen i november-16, januari-17 och utvärderingen i maj-17
2.3 Barns inflytande
I förskolan läggs grunden för att förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling
förutsätter att de alltefter förmåga tar ansvar för sina egna handlingar och för miljön på
förskolan. I förskolan ska barnen ha möjlighet att påverka, ta ansvar och delta. De behov och
intressen som barnen ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och
planeringen av den pedagogiska verksamheten.
På Södra Råtorps förskola ges barnen förutsättningar till detta genom att pedagogerna har ett
inlyssnande förhållningsätt och att barnens tankar och intressen ligger till grund för
planeringen och utformningen av förskolans verksamhet. Pedagogerna ska verka för att allas
uppfattningar och åsikter respekteras.
Metoder och aktiviteter

Alla barn ska erbjudas ett enskilt ”barnsamtal” varje termin.

Använda röstning som ett sätt att ta beslut i demokratisk anda

Intervjuar barnen

Vara lyhörd för barnens tankar och åsikter och vi strävar efter att deras önskemål och
idéer blir en del av vår verksamhet

Pedagogisk dokumentation

Positiv förstärkning

Material är på en anpassad nivå för barnen så att det ger möjligheter för dem att kunna
se och göra egna val

Medvetna pedagoger som ger barnen inflytande och delaktighet under dagen

Tillgänglig och lockande miljö
Uppföljning och Utvärdering

Genom den pedagogiska dokumentationen med barnet och med kollegor.

Utvecklingssamtalet

Vid uppföljningen i januari-17 och utvärderingen i maj-17
9
2.4 Förskola och hem
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska
komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska
kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Det är därför viktigt att förskolan och pedagogerna har
ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Förskolan ska vara tydlig i fråga om
mål och innehåll i verksamheten för att få bästa förutsättning för barnens och föräldrarnas
möjligheter till inflytande.
På Södra Råtorps förskola ges förutsättningar för att främja samverkan med hemmet genom
att vi aktivt bjuder in föräldrar till samtal och möten. Redan när de inskolar sitt barn vill vi ge
en stor inblick i förskolans verksamhet för att skapa trygghet och ge större möjlighet till
delaktighet och inflytande längre fram. Föräldrarna lär tillsammans med sitt barn känna
förskolan och dess verksamhet. De är välkomna att delta hela dagen i verksamheten de första
3-5 dagarna för att sedan lämna sitt barn. Det ger möjlighet för familjerna att få ta del av
förskolan rutiner och innehåll, få insyn och känna delaktighet och framför allt öka tryggheten.
Föräldrarna lär känna den pedagogiska verksamheten, får en tydligare helhetsbild av hur hela
dagen ser ut och de lär känna andra barn och föräldrar. När barn byter avdelning på förskolan
uppmuntrar vi vårdnadshavarna att hälsa på för att få inblick i verksamheten den nya
avdelningen samt erbjuder ett överlämningssamtal. Förskolan bjuder under året in till olika
sammankomster som föräldramöten och olika aktiviteter som visar vår verksamhet och
barnens utveckling.
Pedagogerna strävar hela tiden efter att skapa bra relationer med föräldrarna. Vi arbetar
ständigt med vårt bemötande och vikten av att visa barn, föräldrar och kollegor respekt.
Personalen dokumenterar verksamheten för att ge föräldrarna insyn i vår verksamhet. Vi ser
hela tiden över våra former för att ge föräldrar möjlighet till delaktighet och inflytande.
Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna till vår förskola och att man får den
information man behöver för att känna sig trygg.
Metoder och aktiviteter

Daglig kommunikation i samband med lämning och hämtning

Alla vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal varje termin

Utvecklingssamtalen ligger i början av terminen för att skapa möjlighet att utforma
arbetet för varje enskilt barn på bästa sätt

Alla i förskolan ska verka för att skapa goda relationer med vårdnadshavarna.

Alla vårdnadshavare är aktiva i inskolningen på förskolan

Alla verkar för ett välkomnande klimat där vårdnadshavares tankar är viktiga och
värdefulla och ska tas tillvara
10

Alla avdelningar använder sin egen sajt där vi informerar om verksamheten,
dokumenterar lärandet, ger möjlighet till inflytande och delaktighet för våra barn och
föräldrar.

Synlig dokumentation i verksamheten
Uppföljning och Utvärdering

Utvecklingssamtalet

Vid uppföljningen i november 16, januari-17 och utvärderingen i maj-17

KBU Kund och brukarenkäten
2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda
uppgiften att finna former för att avrunda och avslut förskoleperioden. Vid övergången till
nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de barn som behöver särskilt stöd.
På Södra Råtorps förskola ges dessa förutsättningar genom att det finns väl inarbetade rutiner
för övergång mellan förskola och förskoleklass.
Metoder och aktiviteter

Tillsammans med vårdnadshavarna upprättas det en överenskommelse över
information och kunskap om det enskilda barnet för att skapa de bästa
förutsättningarna för barnet vid övergång till förskoleklass

Alla familjer erbjuds samtal med pedagoger från både förskola och förskoleklass
närvarande under vårterminen inför skolstart.

Vi har en utvecklingsgrupp med pedagoger från förskola och förskoleklass där vi
följer upp, utvärderar och utvecklar samverkan förskola-skola. Pedagoger och rektor
från Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola ingår i denna grupp

All inskolning till förskoleklass sker under vårterminen. Pedagogerna ansvarar för
denna.
Uppföljning och Utvärdering

Sker i utvecklingsgruppen Samverkan förskola-förskoleklass

Vid uppföljningen i januari-17 och utvärderingen i maj-17
11
2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling
Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas
och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärandet
behöver barnens utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.
Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, verksamhet, organisation,
innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges så bra förutsättningar för
utveckling och lärande som möjligt
Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden och
all form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv.
Förskolechefens ansvar
Förskolechef har till uppgift att ge personalen de förutsättningar som behövs för att arbeta och
utveckla en kvalitativ förskoleverksamhet. Uppdraget som chef och pedagogisk ledare innebär
att ge stöd i arbetet både individuellt och i grupp. Förskolechef har det övergripande ansvaret
för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.
Det övergripande ansvaret för förskolans organisation av det pedagogiska arbetet och för att
det bedrivs ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete vilar på förskolechefen.
Förskolechef ansvarar för att det finns ett systematisk kvalitetsarbetet där det systematiskt och
kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och att detta leder till utveckling av
verksamheten. Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av förskollärare,
barnskötare, övrig personal och barn och vårdnadshavare.
Förskolechefen är ansvarig för upprättandet av Arbetsplanen.
Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet uppfylls vid enheten och att den genomförs
enligt de mål som finns för förskolan och enligt de lagar och förordningar som finns.
Förskolechefen har ansvar att inom givna ramar att utforma förskolans lärandemiljö så att
barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande.
Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn får det
särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver och att personalen kontinuerligt får
den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.
Förskolechefen ska inom de ekonomiska ramarna som finns bedriva en verksamhet som har
en hög kvalitet och följer de styrdokument som finns och att verksamheten vilar på
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och att arbetssättet ska vara forskningsbaserad.
12
Systematiskt kvalitetsarbete
Genom det systematiska kvalitetsarbetet blir det tydligt för all personal vad som ska
prioriteras och utvecklas, vilka insatser som ska genomföras, när det ska göras och vem som
ansvarar.
Varje avdelning arbetar fram avdelningens arbetsplan denna blir en del i det systematiska
utvecklingsarbetet. Under våren deltar alla pedagoger samt chef i en utvärderingsdag som
mynnar ut i en sammanställning av årets arbete s.k. kvalitetsredovisning. I föregående års
kvalitetsredovisning skrivs några delar fram som utvecklingsområden. Dessa mål lyfts sedan
vidare som förbättringsområden och prioriterade mål inför nästkommande års arbetsplan.
Årshjul för Södra Råtorps förskola
Oktober
Januari
Mars
September
Mars
Mars
ars
ars
Maj
Augusti, September
Varje avdelning arbetar med kartläggning av barnens behov vilket ska ligga till grund för
förskolans planering och utformning.
De prioriterade målen och områdena för förskolan presenteras på
Studiedag i mitten av september, Avdelningarna följer upp verksamheten och skriver sin
arbetsplan för sin verksamhet kopplat till Lpfö 98 samt de prioriterade områdena.
Oktober/
Utvecklingssamtal genomförs.
Medarbetarsamtal
November/December
Uppföljning av reflektionsunderlag
Kartläggning av likabehandlingsarbetet
Medarbetarsamtal
Januari,
Utvärdering av ”Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och motarbeta
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”
LMU
Februari
13
Upprättande av ny plan se ovan
Utvecklingssamtal
Lönesamtal
Mars
Uppföljning av reflektionsunderlag
KBU
April/maj
Utvärdering av arbetsplanen och arbetslagets arbetsplan.
Analysen och resultat ligger till grund för framtagande av nya prioriterade områden. Vilka
behov finns av kompetensutveckling mm
Eventuellt pedagogiska promenader.
Reflektion
Reflektion är ett viktigt verktyg som vi använder oss av i förskolan. Det ska leda till en
utveckling av förskolans arbete och vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska
leda till ökat inflytande för barnen och bidra till ökad måluppfyllelse. Reflektion är en viktig
del i arbetet på förskolan och en förutsättning för att kunna genomföra en uppföljning,
utvärdering och utveckla verksamheten. Detta pågår kontinuerligt i verksamheten i olika
forum och med olika konstellationer av barn, pedagoger i kollegiet mm.
Bild hämtad från www.skolverket.se
14
Styrgrupp
Ledningsgruppen består av förskolechef samt en representant från varje avdelning på
förskolan. Representanterna är förskollärare som förskolechef utser. Gruppen är viktig för det
systematiska kvalitetsarbetet. Gruppen träffas en gång i månaden och har till huvudsaklig
uppgift att driva ett utvecklingsarbete på förskolan. Förskolechefen har också möjlighet att
informera om sådant som rör hela skolområdet och kommunen. I ledningsgruppen utvecklar
vi arbetet, vi ser över verktyg, dokument och andra stödmaterial för att underlätta, utveckla
och kvalitetssäkra arbetet i våra verksamheter. De pedagoger som deltar i gruppen har mandat
att driva igenom pedagogiska processer på sina avdelningar som vi tillsammans kommit fram
till ledningsgruppen.
-Förskolechefen leder mötet
-Deltagarna i styrgruppen förväntas vara en del i förskolans utveckling, inspirera kollegor och
dela med sig av kunskap, man ansvarar också för att delge kollegor det arbete som sker i
gruppen
-Som deltagare ansvarar man för att uppmärksamma det systematiska kvalitetsarbetet och
pedagogisk dokumentation på avdelningen och att aktivt delta på möten-
APT
APT är en arbetsplatsträff för arbetsplatsen och den leds av förskolechef. Mötets syfte är att
skapa dialog om verksamhetens utveckling. Förskolan Gomorronsol och Södra Råtorps
förskola har gemensamma träffar alternativt var förskola för sig.
Frågor som ska tas upp är

Utveckling av verksamheten

Organisation

Arbetsmiljö

Jämställdhet och Mångfald
Förskolechef kallar till APT två-tre gånger/termin. Förskolechef skickar ut dagordning ca en
vecka innan, övriga frågor meddelar pedagogerna i förväg innan dagordningen skickats ut.
Det finns en särskild mall för dagordning och protokoll, frågan kring arbetsmiljö är en stående
punkt och frågor kan lyftas vidare till samverkansgruppen. APT leds av förskolechef. APT
tillfällena är på måndagar alternativt tisdagar kl. 17-19
ALM
Frågor som berör det egna arbetslaget, tex planering av den dagliga verksamheten,
verksamhetens utveckling, arbetsmiljöfrågor för gruppen tas upp i arbetslagsmöte. Dessa
genomförs i arbetslaget på förskolan.. Mötet är ca 1h var fjärde vecka. Det finns en
dagordning och minnesanteckningar skrivs. Arbetslagsledaren leder mötet. Förskolechef har
möjlighet att lämna punkter till dagordningen och kan delta vid behov. Frågor som ska lyftas
vidare till APT ska lyftas omgående till förskolechefen.
PUT
Pedagogisk utvecklingstid
Pedagogerna deltar i olika forum/möten som ger möjliget till lärande och utveckling av
verksamheten enligt vår mötestruktur. Möjlighet ges även till Uppföljning, utvärdering och
utveckling av vårt arbete under året genom planering, dokumentation, reflektion och analys
15
vid studiedagar , APT, ALM samt vid varje avdelnings Avdelningsmöte kl 7-9 en dag varje
vecka samt vid olika utbildningar och fortbildningstillfällen tex småbarnspedagogik,
bokbryggan osv.
Samverkansgrupp
Samverkan består av skyddsombud och förhandlare från Lärarförbundet och Kommunal.
Förskolechef är ordförande. Samverkansgrupp träffas 2-3 gånger per termin. Frågor kan
betraktas som viktigare förändring för medarbetaren och övergripande arbetsmiljöfrågor tas
upp i samverkansgrupp.
Frågor att ta upp

Strategisk utveckling av verksamheten

Övergripande arbetsmiljöfrågor

Viktigare förändring av verksamheten som tidigare diskuterats på APT
Utvecklingsgrupper/lärande tillfällen
Sammankallas utifrån behov och intresse. Under detta läsår finns det grupper/tillfällen för
samverkan förskola-förskoleklass, kollegialt lärande i lärgruppsform, NTA-naturvetenskap för
alla, hygien i förskola och giftfri förskola.
På gång under 2016-2017
Alla avdelningar fortsätter att utveckla sajterna för att göra vårdnadshavarna delaktiga i
verksamheten och dess innehåll. vi ska arbeta för att minska pappersutskick till våra
vårdnadshavare. Våra sajter ska vara ge föräldrarna insyn och delaktighet i förskolans arbete
och ge ökat inflytande.
Mötesstrukturen förändras för läsåret för att ge pedagogerna ökade möjligheter till pedagogisk
utvecklingstid samt för att skapa möjligheter till kollegialt lärande. Vi tror på att det stärker
vårt arbete mot våra mål och ger kompetenshöjning. Vi ska dela med oss av kunskaper och
reflektioner. I lärgrupper fördjupar vi oss i ämnen och identifierade behov. Vi inleder med att
fördjupa oss i det pedagogiska uppdraget att undervisa. Skolinspektionens rapport blir
utgångsläge.
Fokus på vårt arbete detta läsår är att arbeta med vår barnsyn, kunskapssyn och pedagogiska
atmosfär. Detta kommer att ske genom föreläsningar, lärgrupper och litteratur. Denna är
utgångspunkt i våra grupper och arbetslag. Med detta som grund fortsätter vi vårt arbete att
utveckla våra lärmiljöer.
Under året kommer vi att arbeta för att öka kompetensen av att använda pedagogisk
dokumentation som ett verktyg/ förhållningssätt att få syn på barns lärprocesser och utveckla
vårt arbete vidare.
Att öka barns möjlighet att upptäcka, utforska och lära om naturvetenskap och teknik i våra
förskolor är ett gemensamt mål på våra förskolor. Detta mål påbörjades föregående läsår och
målet sattes då för 2 år. Vi skapar lådor med material och arbetsbeskrivningar som ska vara
16
tillgängligt för alla pedagoger, vi utbildar fler och fördjupar oss i hur vi arbetar i vardagen och
skapar lärmiljöer som gör ämnet levande och tillgängligt för alla barn.
Att stärka det språkstimulerande arbetet för alla barn oavsett om man har svenska eller annat
modersmål än svenska.
Vi ska höja vår digitala kompetens.
Fortbildning under året följer de prioriterade områden vi har. Tex Föreläsning om
Undervisningsstilar för att nå målen, fortbildning i naturvetenskap och teknik, lärande för
hållbar utveckling, specialpedagogisk fortbildning för att öka kunskapen om barns behov och
hur vi kan anpassa för att skapa förutsättningar mm
Upprättad av Förskolechef
Malin Engelbrektsson
[email protected]
17
Download