Läkemedelshantering vid enheter som har IT- systemen

Godkänt den:
Ansvarig:
Gäller för:
2017-02-15
Torbjörn Linde
Landstinget i Uppsala län
Läkemedelshantering vid enheter som har ITsystemen Cosmic version R8.1, MetaVision och
Orbit
Detta dokument reglerar i vilka sammanhang dessa system skall användas för ordination av läkemedel när
alla system är i drift. Driftsättning kommer inte att ske vid samma tidpunkt för de tre systemen. Under
perioden då enbart ett eller två system har införts får lokala övergångsbestämmelser utarbetas.
De tre systemen
Orbit
Premedicinering ordineras Cosmic men om något läkemedel ska pausas före operationen så anges detta i
Orbit. Läkemedel som administreras av kirurg eller operationssjuksköterska (I huvudsak
lokalbedövningsmedel) peroperativt dokumenteras i Orbit. För övrigt ger Orbit via ett anestesikort en
raminformation om vilka läkemedel som förväntas komma till användning under ingreppet.
MetaVision
Vid operations-, intensivvårds- och neonatalavdelningar ordineras alla läkemedel via MetaVision.
Undantag från denna regel är IVA i Enköping samt operationer som utförs utan medverkan av
anestesipersonal (Se speciellt avsnitt nedan). Vilka regler som gälla vid hjärtintensivvårdsavdelningen och
AIMA är beroende av om MetaVison införs vid dessa avdelningar.
Cosmic version R8.1
Alla ordinationer av läkemedel som skall ges utanför operations- och intensivvårdsavdelningar ska ske i
Cosmic. Detta gäller även premedicinering inför operation.
Användning vid olika enheter och situationer
Uppvakningsavdelningar
Vårdtiden och vårdnivån vid uppvakningsavdelningar är mycket varierande. Flera olika läkarkategorier
ordinerar läkemedel vid dessa avdelningar. Därför måste både Cosmic och MetaVision användas vid dessa
avdelningar. För patienter som kommer från operation skall infusioner, analgetika, antiemetika mm
ordineras i MetaVision medan övriga läkemedel ordineras i Cosmic. Grundprincipen är att narkosläkare
ordinerar i MetaVision medan övriga läkargrupper använder Cosmic. Hos patienter som inte opererats (ex
trombolyspatienter) används uteslutande Cosmic.
IVA i Enköping
Infusioner och injektioner som skall ges en eller flera gånger per dygn ordineras i MetaVision. Alla andra
beredningsformer (tabl, salvor, etc) liksom injektioner som skall ges med ett doseringsintervall längre än
ett dygn ordineras i Cosmic.
Läkemedelshantering vid enheter som har IT-systemen Cosmic version R8.1, MetaVision och Orbit
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-323
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 1 av 2
Speciallistorna
Vissa speciella typer av läkemedelsbehandlingar initieras under operation och fortgår på uppvakningsoch vårdavdelningar. Detta gäller t ex läkemedel som administreras epiduralt och smärtpumpar. I nuläget
ordineras och dokumenteras dessa läkemedel på papperslistor (Speciallista Nervblockad, PCA och
Epidural) där även smärtintensitet och vitalpatametrar dokumenteras. I skrivande stund är det oklart om
motsvarande listor kan fabriceras i Cosmic varför frågan om hur dessa läkemedel skall ordineras ännu inte
är avgjord.
In- och utskrivning från intensivvårdsavdelningar
Vid inskrivning skall det finnas en uppdaterad läkemedelslista i Cosmic. Huvudsyftet med detta är att
läkemedel vid inskrivning skall vara dokumenterade. Ansvarig läkare vid intensivvårdsavdelningarna för
över de läkemedel patienten skall ha till Metavision. Vid utskrivning upprättas en PDF-fil från Metavision
där det framgår vilka läkemedel patienten erhållit under vårdtiden. Denna fil presenteras som referens i
den löpande Cosmicjournalen. Läkare vid mottagande enhet ansvarar för att läkemedelslistan i Cosmic
uppdateras.
Operationer utan medverkan av anestesipersonal
Typ och given mängd av lokalbedövningsmedel dokumenteras i Orbit men dessa uppgifter måste även
framgå av operationsberättelsen. Övriga läkemedel ordineras i Cosmic.
Efter öppenvårdskirurgi
Läkare från medicinskt ansvarig enhet förskriver erforderliga läkemedel i Cosmic. Läkemedel som
patienten får för egenadministrering men som inte receptförskrivs måste dokumenteras i Cosmic.
Läkemedelshantering vid enheter som har IT-systemen Cosmic version R8.1, MetaVision och Orbit
DocPlus-ID: DocPlusSTYR-323
Version: 2.0
Handlingstyp: Riktlinje
Sidan 2 av 2