Rapport R16-1232 Elektrisk fältstyrka vid

Rapport R16-1232
Elektrisk fältstyrka vid rondning
och underhållsarbete i
stationsmiljö
av
Joacim Törnqvist
&
Göran Olsson
Författare
Joacim Törnqvist, Göran Olsson
Datum
2016-12-22
Distribution till
Edward Friman, Svenska kraftnät;
Kundens referens
Antal sidor i
huvuddokument
23
STRIs projektnr.
87033
Distribution STRI
sid 1-3 VD, Q, K, P, PO, E (Elin)
Copyright:
Utan skriftligt tillstånd från STRI AB får publicering eller
kopiering av innehållet i denna rapport endast ske i sin helhet.
Rapport version 2.1
Rapport R16-1232
Sida 1 (23)
Sammanfattning
I och med införandet den 1 juli 2016 av den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket
om arbetstagares exponering för elektriska och magnetiska fält [1], finns ett intresse
hos Svenska kraftnät av att kartlägga förekommande fältnivåer i samband med
rondning och underhåll av ställverksapparater i deras ställverk och stationer. Då
tidigare beräkningar och mätningar visat att det är det elektriska fältet som är mest
kritiskt har arbetet fokuserat på detta. Underhållsåtgärder som utförs som AMS
(Arbete Med Spänning) har inte undersökts.
Rapporten bygger på resultat från mätningar i 130 kV-, 220 kV- samt 400 kVställverk i södra och mellersta Sverige. Mätresultaten är indelade i kategorier
baserade på aktivitetstyp (rondning och underhåll av olika typer av apparater).
Resultatdelen inleds med att visa mätresultaten för rondning av stationer, sedan följt
av underhållsaktiviteter i fallande grad med högst E-fältexponering först (det totala
maximala E-fältet – alla bidrag inkluderade).
Resultaten visar att E-fältet vid rondning på något avstånd från jordade stativ och
dylikt kan överstiga 10 men inte 20 kV/m i 220 och 400 kV stationerna. Det är mer
tveksamt om nivån är så hög i 130 kV stationerna, men närmare stativ mm passeras
10 kV/m även i dessa anläggningar. Detta innebär att vid tillträde till dessa
anläggningar finns risk för att den lägre insatsnivån enligt EU-direktivet, Låg AL =
10 kV/m, överskrids. Vid rondning och annat lättare underhållsarbete utfört från
marknivå kan man i vissa mer extrema fall komma nära den högre insatsnivån, Hög
AL = 20 kV/m.
Vissa underhållsaktiviteter har identifierats där underhållspersonal riskerar att utsätta
sig för E-fält som kan överstiga Svenska kraftnäts rekommenderade gräns på 24
kV/m. Särskilt avses: belysningsstolpar (44 kV/m), CT (36 kV/m), CVT (34 kV/m),
brytare (27 kV/m) och frånskiljare (23 kV/m). E-fältnivåerna vid avläsning av
stöträknare på ventilavledare och arbete vid elcentraler och kopplingsskåp samt
underhåll på transformatorer kan utföras utan problem (< 7 kV/m).
Som regel ökar E-fältexponeringen med spänningsnivån i stationen men den är även
starkt beroende av fackkonfigurationer och driftläget. En annan bidragande orsak till
höga E-fält är t.ex. om underhållet utförs i ett ytterfack. Det finns i många fall stora
möjligheter för underhållspersonalen att minska exponeringen med hjälp av
avskärmning och positionering. Mycket kan här vinnas genom att ta fram en
arbetsmetodik och verktyg som minimerar exponeringen (men inte på bekostnad av
andra säkerhetsåtgärder, helhetsrisken måste alltid bedömas).
Tabellen nedan sammanfattar resultaten.
Rapport R16-1232
Sida 2 (23)
Apparat eller situation
Etot:
min -max
[kV/m]
1 – 17
Kommentarer (”generella iakttagelser”)
Belysningsstolpar, byte av
ljuskälla
17 – 44
Rutiner för lampbyte behövs, alt. ombyggnad av
armaturen.
Strömtransformatorer
Spänningstransformatorer
2 – 36
5 – 34
Skärmning rekommenderas vid ommärkning av
kablar. Placering av apparaten relativt jordade
strukturer är avgörande för nivån på fältet.
Brytare, kontroll av
manometer och manöverdon
7 – 27
Sats för flytt av manometer finns. Arbete vid
manöverdon kan underlättas genom enkel
skärmning.
Frånskiljare av 2-pelartyp,
putsning av kontakter
16 – 23
Öppnas mot apparat i annat fack. Kan bli hög
fältförstärkning vid kontakterna. Skylift med
skärmad korg rekommenderas.
Ventilavledare, kontroll av
stöträknare
Elcentral och kopplingsskåp
Reaktor, transformator,
kontroll av gasvakt,
torkapparat mm
1–7
Kraftig fältförstärkning nära stativet.
Rondning: Allmänna ytor
Ca 5
1–2
E-fältet kan överstiga 10 kV/m, men högsta
uppmätta fält överstiger inte 20 kV/m. Lokal
fältförstärkning ger upphov till de högsta fälten.
Normalt inga problem med höga E-fält.
De tekniska riktlinjerna bör lämpligen kompletteras med relevanta krav på E-fält så
att apparater och utrustning redan under designfasen anpassas till att ge en god
arbetsmiljö. Leverantören bör således kunna tillhandahålla dokumentation som visar
fältbilden runt apparaten och lokalt där underhållsåtgärder krävs. Dessa resultat bör i
förekommande fall redovisas för både 1- och 3-fasiga apparatuppställningar och avse
de miljöer i ställverket där apparaterna normalt placeras.
Rapport R16-1232
Sida 3 (23)
Innehåll
Sammanfattning ..................................................................................................................................1
Innehåll................................................................................................................................................3
1 Inledning.......................................................................................................................................4
2 Bakgrund ......................................................................................................................................4
2.1 EU-direktiv och riktlinjer avseende E-fält – Svk fördjupad riskanalys................................4
2.1.1 Inledning .................................................................................................................4
2.1.2 EU-direktiv och riktlinjer avseende E-fält ..............................................................4
3 Genomförande ..............................................................................................................................7
3.1 Metod och avgränsning ........................................................................................................7
3.2 Mätinstrument ......................................................................................................................7
4 Typiska platser i stationsmiljö med höga E-fält ...........................................................................9
5 Kort/allmän översikt över undersökta stationer .........................................................................11
6 Resultat .......................................................................................................................................11
6.1 Rondning ............................................................................................................................11
6.2 Belysningsstolpar ...............................................................................................................12
6.3 Strömtransformator (CT)....................................................................................................13
6.4 Spänningstransformator (CVT) ..........................................................................................14
6.5 Brytare ................................................................................................................................15
6.6 Frånskiljare .........................................................................................................................16
6.7 Ventilavledare ....................................................................................................................16
6.8 Elcentral och kopplingsskåp...............................................................................................17
6.9 Reaktor (transformator) ......................................................................................................17
6.10 Sammanfattning av resultat ................................................................................................18
7 Diskussion och slutsatser............................................................................................................20
7.1 E-fältexponering vid rondning och underhållsaktiviteter ...................................................20
7.1.1 Rondning ...............................................................................................................20
7.2 Allmänt ...............................................................................................................................21
8 Rekommendationer och fortsatta studier ....................................................................................22
9 Referenser...................................................................................................................................23
Bilaga 1: STRI-rapport R15-1160, ”Elektriska fält i stationsmiljö”
Bilaga 2: STRI UTM16-655, ”Elektrisk fältstyrka i samband med underhåll av
frånskiljare”
Bilaga 3: STRI UTM16-659, ”Elektrisk fältstyrka i samband med underhåll av brytare
(DCB), mättransformatorer (CVT/CT) och belysningsstolpar”
Bilaga 4: STRI UTM16-662, ”Elektrisk fältstyrka i samband med byte av
strömtransformatorer och rondning av station”
Rapport R16-1232
Sida 4 (23)
1
Inledning
Arbete i luftisolerade högspänningsställverk medför exponering för elektriska och
magnetiska fält. Sådan yrkesexponering omfattas av den nya föreskriften från
Arbetsmiljöverket om arbetstagares exponering för elektriska och magnetiska fält
[1], vilken trädde i kraft den 1 juni 2016.
Svenska kraftnät har därför uppdragit åt STRI att göra en inventering av
förekommande fältnivåer i olika typer av luftisolerade ställverk, och då med särskild
inriktning på arbetspositioner vid olika typer av underhållsarbete.
I denna rapport behandlas endast det elektriska fältet då det är detta som förväntas
vara en mer kritisk faktor än det magnetiska fältet. Tidigare studier visar att
förekommande högsta nivåer på det elektriska fältet är i nivå med aktuella
insatsvärden.
Den här rapporten sammanfattar resultat från mätningar av elektriska fält i
ställverksmiljöer utförda i samarbete mellan STRI AB och Svenska kraftnät.
2
Bakgrund
I detta avsnitt följer bakgrund till projektet och Svenska kraftnäts riktlinjer.
2.1
EU-direktiv och riktlinjer avseende E-fält – Svk fördjupad riskanalys
Svenska kraftnät har tagit fram en riskanalys avseende elektriska fält (E-fält) vid
arbete med ny- och ombyggnad av ställverk och ledningar (exempelvis [2] och
kapitel 2 i Bilaga 1). Dokumentet, som bl a innehåller definitioner, genomgång av
EU-direktivets krav, Svenska kraftnäts ställningstaganden och förslag på mer
generella åtgärder, ger en god introduktion till ämnet. Bedömningarna i Svk:s rapport
bygger på EU-direktivet 2013/35/EU, AFS 2016:3, ICNIRP Guidelines från 2010
samt på nuvarande kunskapsnivå.
Delar av Svenska kraftnäts riskanalys återges mycket kortfattat nedan.
2.1.1
Inledning
I och med att EU-direktiv 2013/35/EU, minimikrav avseende EMF för arbetstagare
[3] trädde i kraft 2013 och att Arbetsmiljöverket har gett ut en föreskrift, AFS 2016:3
[1], som motsvarar EU-direktivet, kommer arbetsgivare att mer specifikt behöva
hantera risker med avseende på elektriska och magnetiska fält.
2.1.2
EU-direktiv och riktlinjer avseende E-fält
I AFS 2016:3 [1] finns det två definierade insatsnivåer för arbete i miljöer med
förhöjda nivåer av elektriska fält: låg och hög Action Level (AL/insatsnivå). Är de
elektriska fälten under nivån för låg AL bör personalen klara sig utan speciella
skyddsåtgärder. Om fältstyrkan överskrider nivån för låg AL ska arbetsgivaren vidta
skyddsåtgärder (t.ex. jordning av metallkonstruktioner, potentialutjämning,
information till arbetstagare, m.m.) och då kan man tillåta arbete i nivåer upp till hög
Rapport R16-1232
Sida 5 (23)
AL. Om E-fältet överstiger hög AL ska utvärdering ske mot inre inducerade E-fält i
vävnader och gränsen för hälsorisker, ELV2, se nedan. Enligt EU-direktivet har de
två AL-nivåerna följande värden:
•
Låg AL: 10 kV/m (vid 50 Hz)
•
Hög AL: 20 kV/m (vid 50 Hz)
Nivåerna ovan bygger på homogena fält, vilket sällan är fallet vid arbete runt olika
metallstrukturer. Vid inhomogena fält anger EU-direktivet att AL-nivåerna ska
jämföras mot det maximala beräknade eller uppmätta värdet där en arbetstagares
kropp eller kroppsdel ska befinna sig. Detta leder till en försiktig bedömning av
arbetstagares exponering.
Nivåerna ovan är inte definitiva gränser. Man kan överskrida dessa så länge som de
”grundläggande begränsningarna”1, de s.k. ELV:erna (Exposure Limit Values,
gränsvärde för exponering i AFS 2016:3), inte överskrids. Dessa nivåer avser den
interna elektriska fältstyrkan inne i vävnader i kroppen. EU-direktivet har två ELVnivåer2:

ELV för sensoriska effekter (”ELV1”):
99 mV/m
o Avser sensoriska effekter av elektriska fält på det centrala
nervsystemet (CNS) i huvudet, dvs fosfener (upplevda ljusblixtar) och
mindre transienta förändringar i vissa hjärnfunktioner (t.ex. upplevd
svindel, yrsel).

ELV för hälsoeffekter (”ELV2”):
778 mV/m
o Avser direkta hälsoeffekter och avser stimuli av alla vävnader i det
perifera nervsystemet (PNS) och centrala nervsystemet (CNS). Detta
värde avser det högsta lokala värdet i kroppen, inklusive huvudet.
Båda värdena avser värden för frekvensen 50 Hz.
Om man använder Dimbylows konverteringsfaktorer [5] kan man räkna fram
motsvarande yttre fält. Beräkningarna är sammanställda i tabellen nedan. ICNIRP:s
”basic restrictions” anges inom parentes.
”Grundläggande begränsningar” är en översättning av uttrycket ”Basic restrictions” som används av ICNIRP [4].
I EU-direktivet 2013/35 anges dessa gränser som toppvärden, 140 mV/m resp. 1100 mV/m. Dessa är här omräknade till RMS-värden, vilket
överensstämmer med övriga värden i detta dokument.
1
2
Rapport R16-1232
Sida 6 (23)
Tabell 2-1: Sammanställning av olika begränsningar för E-fält.
E-fält
CNS,
ELV1,
sensoriska
effekter (huvud,
hjärna)
PNS,
ELV2,
hälsoeffekter
(kroppen, inkl.
huvudet)
Gränser, ELV:er
(RMS-värden för
50 Hz)
99 mV/m
(100 mV/m)
778 mV/m
(800 mV/m)
ICNIRP
Guidelines 2010
(sid 824)
1,7-2,6
mV/m/kV/m
12-33
mV/m/kV/m
Dimbylow
2,02
mV/m/kV/m
(jordad kvinnlig
modell)
33,1
mV/m/kV/m
(huden, PNS)
Resulterande
max exponering
av yttre E-fält
~50 kV/m
~24 kV/m
Konverteringsfaktorer:
Svenska kraftnäts bedömning är som följer:

Yttre inhomogena E-fält ska begränsas till 24 kV/m för bålen, halsen och
huvudet.

Yttre homogena E-fält ska begränsas till 20 kV/m, dvs AL Hög.

För underarmar accepteras upp till 50 kV/m och för händer kan högre fält
accepteras [7] om fältet är mycket lokalt.
The Exposure Limit Equivalent Field [6]
Om den elektriska fältstyrkan är högre än insatsnivåerna (AL) ska det utredas om
även den inre elektriska fältstyrkan (ELV) överstigs vilket kräver sofistikerade
mänskliga modeller och mjukvara för beräkning. Målet med studier av detta slag är
bland annat att fastställa förhållandet mellan det externa elektriska fältet och det
inducerade inre fältet i människokroppen.
”The Exposure Limit Equivalent Field” eller ”LEF” som det förkortas, är den lägsta
homogena externa elektriska fältstyrka som kan inducera interna elektriska fält i nivå
med ”Exposure Limit Values” eller ”ELV”. LEF finns även för magnetiska fält men
det ligger inte inom ramen för detta projekt och har därför utelämnats.
LEF kan bestämmas genom att studera dosimetriskt bestämda värden. Från ICNIRP
2010 [4] ges då: LEF = 24-66 kV/m, vilket stämmer väl överens med Svenska
kraftnäts riktlinjer.
Rapport R16-1232
Sida 7 (23)
3
Genomförande
Detta avsnitt beskriver vilka metoder och mätinstrument som använts.
Denna rapport sammanfattar tidigare resultat över vilka E-fältsnivåer som främst
underhållspersonal exponeras för vid olika typer av underhållsarbete, och därtill även
övrig personal vid aktiviteter såsom ex. rondning i stationsmiljö.
3.1
Metod och avgränsning
Vid sammanställandet av denna rapport har resultat samlats in från tidigare
mätningar. Resultaten presenteras i sin helhet och diskuteras sedan i slutet.
3.2
Mätinstrument
Vid de följande redovisade mätningarna har två olika fältinstrument kommit till
användning. Båda instrumenten kan mäta E-fältet i tre riktningar och EHP 50 C kan
dessutom mäta både B- och E-fält.
Båda instrumenten är av frifältstyp, d v s de mäter E-fältet utan jordreferens. För
detta placeras instrumenten (för C.A 42 endast mätproben) på ett isolerande stativ
och kommunikationen med dator för EHP-50 C och med handenhet för C.A 42 sker
via optisk fiber. Fibern gör det möjligt att upprätthålla minst ca 4 meters avstånd till
observatören, vilket bedöms vara tillräckligt för att ge liten påverkan på fältet [10].
Temperatur och relativ luftfuktighet uppmättes med hjälp av en Testoterm 625.
Mer data om instrumenten ges nedan:
Narda Safety Test Solutions. EHP-50 C
EHP-50 C är en programmerbar fältanalysator för B- och E-fält, med kommunikation
till dator via optisk fiber samt med loggerfunktion för automatisk mätning och
lagring av data i själva mätinstrumentet. Nödvändiga inställningar görs via datorn.
Vid de redovisade mätningarna var instrumentet anslutet till en mindre bärbar dator
via en ca 30 m lång optisk fiber. Viktigare data för EHP 50-C ges nedan.
Instrumentnummer:
STRI S-056
Tillverkningsnummer:
352WN80611
Frekvensområde:
5 Hz – 100 kHz
Mätområde, E-fält:
0,01 V/m – 100 kV/m. Max: 200 kV/m vid 50 Hz
Mätområde, B-fält:
1 nT – 10 mT.
Max: 20 mT vid 50 Hz
Känslighet, E-fält:
0,01 V/m
Känslighet, B-fält:
1 nT
Likformighet mellan de tre mätriktningarna: ± 1 dB
Linjearitet, E-fält:
± 0,2 dB (1 V/m – 100 kV/m)
Linjearitet, B-fält:
± 0,2 dB (200 nT – 10 mT)
Intern datalogger:
Mätning var 30:e sek eller var 60:e sek
Rapport R16-1232
Sida 8 (23)
FFT
Frekvensområden:
Temperaturdrift:
Drift pga fuktighet:
Storlek och vikt:
Drifttid:
Kommunikation:
Kalibreringsintervall:
Inbyggd
100, 200, 500 Hz, 1, 2, 10 och 100 kHz
± 0,05 dB mellan –10 och +23 gr C, RH = 40 %
± 0,01 dB mellan +23 och +50 gr C, RH = 40 %
± 0,05 dB mellan 20 % och 50 %, T = 23 gr C
± 0,05 dB mellan 50 % och 80 %, T = 23 gr C
92 x 92 x 109 mm. 525 gram
> 10 timmar vid normal drift
> 150 timmar vid lågeffekt drift
Via optisk fiber, maximalt 80 m
2 år, senaste kalibrering utförd i september 2015.
Chauvin-Arnoux. C.A 42 inkl mätprob EF 400 för E-fält
Instrumentnummer:
Tillverkningsnummer:
Frekvensområde:
Mätområde, E-fält:
Mätområde, B-fält:
Känslighet, E-fält:
Känslighet, B-fält:
FFT
Precision vid 23°C och RH 50%
Temperaturområde:
Fuktighetsområde:
Temperaturdrift:
Storlek och vikt:
Drifttid:
Kommunikation:
Kalibreringsintervall:
STRI S-051
100359AEK
10 Hz – 400 kHz
1 V/m – 30 kV/m.
10 nT – 20 mT.
±2%
±3%
Inbyggd
”Band 1” 5 Hz – 3,2 kHz: ± 3%°C och ± 15%RH
0 till 50°C
20 till 80 % RH (utan kondensering)
E-fält: ± 2%
B-fält: ± 1%
266 x 144 x 60 mm. 950 gram
> 2,5 timmar med bakgrundbelysning
> 6 timmar utan bakgrundsbelysning
Via optisk fiber
2 år. Giltig tom Augusti 2017
Testoterm 625
Temperatur och relativ luftfuktighet mättes med en Testoterm 625, STRI
instrumentnummer T-190 och kalibrerad med 1-årsintervall senast i november 2015.
Rapport R16-1232
Sida 9 (23)
4
Typiska platser i stationsmiljö med höga E-fält
I stationsmiljö är det vanligt att de höga E-fälten (i relation till stationen i övrigt)
återfinns på utsidan av ytterfaserna på facken, där det E-fältsdämpande bidraget från
en närliggande ledare av annan fas ligger en bit bort. I fallet då ytterfasen i ett fack
ligger längst ut på stationsområdet kan E-fältsnivåerna därför vara extra höga just
där.
För att illustrera detta har Figur 4-1 tagits fram. Ett 400 kV typställverk har byggts
upp i programmjukvaran EMF-4, som är en s.k. applet i EPRI [9] och det resulterade
(ostörda) E-fältet har beräknats. Ett enklare program i Matlab används för att
projicera beräknade fältvärden på stationsområdet. Typställverket är det normala vid
nybyggnation, med följande dimensioner:
•
Samlingsskena: fasavstånd 5,0 m och 11,6 m från marknivå till ledarrör.
•
Fack: fasavstånd 5,5 m och 7,3 m från marknivå till ledarrör
•
Fackens bredd: 21,0 m (5,0 + 5,5 + 5,5 + 5,0 m)
•
Luftledningen ansluter vid mittportalen 21,5 m ovan mark.
•
Luftledningens fasavstånd vid första stolpen är 11,0 m
Det är tydligt att E-fältnivåerna är som högst i utkanten av stationsområdet
vid/utanför fackets ytterfas där ett högsta värde på 12-13 kV/m beräknats på 2 m
höjd över mark.
Rapport R16-1232
Sida 10 (23)
Figur 4-1
Beräkning av E-fält 2 m ovanför marken i EMF-4, EPRI, för ett 400 kV
ställverk som visualiserats med hjälp av Matlab. Syftet är att visa att ett
ostört E-fält ofta är som högst vid/utanför ytterfaserna (gul färg). I detta fall
finns det även bidrag från samlingsskenan och en överliggande luftledning
där fältet är som starkast (12-13 kV/m).
Rapport R16-1232
Sida 11 (23)
5
Kort/allmän översikt över undersökta stationer
Resultatdelen inleds med rondning och fortsätter med underhållsaktiviteter i fallande
E-fältexponeringsgrad (det totala maximala E-fältet – alla bidrag inkluderade).
Resultaten för stationerna A-F är hämtade direkt från STRI-rapport R15-1160 från
2015 med mätresultat från 2009 och 2015 (bilaga, kapitel 10). Rapporten täcker
rondning och olika typer av underhållsarbete i stationsmiljö för 130 kV, 220 kV samt
400 kV ställverk av olika ålder.
Resultaten för stationerna G-I är hämtade från bilagor i kapitel 11, 12 och 13 vilka
omfattar mätningar från 2016 vid olika typer av underhållsarbeten och rondning i
stationsmiljö. Mätningar har utförts i tre olika 400 kV ställverk i mellersta och södra
Sverige.
6
Resultat
6.1
Rondning
Rondning avser besiktning och inspektion ståendes på marknivå (mätproben
placerades ca 1,8 - 2 m ovan mark). Se sammanfattade resultat i Tabell 6-1.
Tabell 6-1 Den uppmätta elektriska fältstyrkan vid rondning av ställverk med
varierande driftspänningar och på olika platser.
Station Ställverks
-spänning
[kV]
Situation
A
130
Rondning
Etot:
min max
[kV/m]
1 - 17
B
220
Rondning
5 – 11
D
400
Rondning
5 – 17
F
400
Rondning
10 – 14
I
400
Rondning
1 – 12
Kommentarer
Maxvärdet orsakas av
fältförstärkning invid det
jordade stativet till en
brytare och dess
manöverdon.
Maxvärdet inträffade under
en av samlingsskenornas
ytterfaser och i ett område
utan jordade strukturer med
skärmverkan.
Maxvärdet inträffar ca 30
cm från ett kopplingsskåp
till en brytare.
På körvägar och
ställverksplan. Höga nivåer
särskilt under slack mellan
brytare och stödporslin.
Maxvärde inträffar strax
utanför ytterfas nära ett
frånskiljarstativ.
Bilaga
1
1
1
1
4
Rapport R16-1232
Sida 12 (23)
Generella iakttagelser:
Det är inte ovanligt att E-fältet överstiger 10 kV/m vid rondning. Vid normal
rondning från marknivå skall man däremot inte behöva räkna med ett E-fält
överstigande 20 kV/m. Fältförstärkning sker oftast i närhet till jordade apparatstativ,
kopplingslådor och manöverdon. Höga E-fält kan även noteras på körvägar under
slackar.
6.2
Belysningsstolpar
Då och då måste lamporna i belysningsstolparna bytas ut vilket kan medföra förhöjd
E-fältexponering för underhållspersonalen. Se resultat i Tabell 6-2.
Tabell 6-2 Den uppmätta elektriska fältstyrkan vid underhåll av stationsbelysning
(byte av lampa i belysningsstolpar).
Station Ställverks
-spänning
[kV]
Situation
H
Byte av
lampa
400
Etot:
min max
[kV/m]
17 – 44
Kommentarer
Mycket höga fältstyrkor vid
extremfall. Högsta E-fältet
inträffar med mätproben
strax ovanför lamphöjd.
Belysningsstolpen befinner
sig ett par meter utanför
ytterfas med mycket lågt
utsläckningsbidrag från
andra faser och utan
skärmningsverkan från
andra jordade stativ.
Bilaga
3
Generella iakttagelser:
44 kV/m är en mycket hög fältstyrka, långt över den gräns på 24 kV/m som Svenska
kraftnät satt som gräns för exponering av huvud och bål. Rutiner för skärmning vid
lampbyte, alternativt en ombyggnation av stationsbelysningen skulle kunna minska
E-fältexponeringen vid denna typ av underhållsarbete.
Rapport R16-1232
Sida 13 (23)
6.3
Strömtransformator (CT)
Underhållsarbete utförs för en CT ofta med hjälp av mindre A-stegar för att nå upp
till kopplingslådorna. E-fältmätningar utfördes både i höjd med toppkärlet, i höjd
med kopplingslådan och i höjd med stege under kopplingslåda. Se resultat i Tabell
6-3.
Tabell 6-3 Den uppmätta elektriska fältstyrkan vid underhåll och byte av
strömtransformatorer.
Station Ställverks- Situation
spänning
[kV]
Spänning
i fack
H
400
Ommärkning av
kablar
JA
Etot:
min max
[kV/m]
9 – 36
I
400
Montering
av ny
strömtransformator
NEJ
2–3
E
400
T.ex.
ommärkning av
kablar
JA
4 - 29
Kommentarer
Bilaga
Ommärkning av
kablar är ett
specialfall och tillhör
inte vanligt
underhåll.
Slackarna på båda
sidor om
strömtransformatorn
är jordade vilket ger
en starkt skärmande
effekt.
E-fältstyrka invid
kabelstege,
kopplingslåda och
apparatstativ.
Horisontalfältet
förstärks kraftigt vid
dessa punkter och är
som regel högre
desto högre upp över
marken som
mätproben befinner
sig. Maxvärde
inträffar ca 3 m ovan
mark (högsta
uppmätta höjd).
Generella iakttagelser:
Ommärkning av kablar är ett specialfall och tillhör inte vanligt underhåll. Trots detta
är det något som inträffar och ett arbete som emellanåt kan behöva göras. 36 kV/m är
en mycket hög fältstyrka, en bra bit över den gräns på 24 kV/m som Svenska kraftnät
satt som gräns för exponering av huvud och bål. Det förekommer att detta
underhållsfall inträffar emellanåt för underhållspersonalen.
3
4
1
Rapport R16-1232
Sida 14 (23)
Underhållsarbetet på ”station I” visar att det går att kraftigt reducera exponeringen
för det yttre elektriska fältet genom skärmning.
6.4
Spänningstransformator (CVT)
Underhållsarbete krävs emellanåt på både ström- och spänningstransformatorer och
då oftast i höjd med kopplingslådan om inte enheten måste bytas ut helt och hållet.
Anledningen till underhållet kan vara t.ex. ommärkning av kablar.
Underhållsarbete utförs för en CVT ofta med hjälp av mindre A-stegar för att nå upp
till kopplingslådorna. Se resultat i Tabell 6-4
Tabell 6-4 Den uppmätta elektriska fältstyrkan vid underhåll av spänningstransformatorer.
Station Ställverksspänning
[kV]
Situation
Spänning
i fack
F
400
H
400
Inspektion Okänt
av CVT
Arbete i
JA
höjd med
kopplingslådan
E
400
Inspektion JA
av CVT/
rondning
Etot:
min max
[kV/m]
5
21- 34
5 – 17
Kommentarer
Bilaga
Bredvid stativ till
CVT.
Mätning i höjd med
kopplingslådan på en
CVT. E-fältstyrkan
varierar kraftigt
beroende på vilken
sida om CVT:n som
mätningen utförs.
Lägst värde erhålls
på den sida som
skärmas av en
mittstolpe.
Högst värden fås
mycket nära
apparatstativet ett
par dm under
kopplingslådan.
Generella iakttagelser:
Det högsta uppmätta E-fältet på 34 kV/m är ungefär 42 % högre än den gräns på
24 kV/m som Svenska kraftnät anger för exponering av huvud och bål. Det är mest
troligt att underhållspersonalen befinner sig på samma sida som kopplingslådan i
händelse av t.ex. ommärkning av kabel. Som lägst uppmättes i detta fall ca 21 kV/m.
Kopplingslådans placering relativt stolpar, stativ mm. har stor inverkan på Efältexponeringen vid underhållsarbete på en CVT (gäller egentligen alla typer av
underhåll och inte enbart på CVT:er). Fältbilden varierar från fall till fall beroende på
hur omgivningen ser ut, men generellt gäller att stora jordade stativ och stolpar i
närheten kan ha en skärmande effekt som minskar E-fältexponeringen från
1
3
1
Rapport R16-1232
Sida 15 (23)
närliggande faser. Helhetsbilden är därför avgörande i planeringen. Grundläggande
teori om hur det elektriska fältet beter sig runt jordade strukturer skulle kunna hjälpa
underhållspersonalen att förbättra sina arbetsmetoder för att minska exponeringen
(t.ex. andra angreppvinklar och verktyg).
6.5
Brytare
Se resultat i Tabell 6-5.
Tabell 6-5 Den uppmätta elektriska fältstyrkan vid underhåll och kontroll av brytare.
Station Ställverksspänning
[kV]
Situation
Spänning Etot:
på fack
min max
[kV/m]
JA
13 – 14
C
220
Arbete vid
manöverdon
F
400
Arbete vid
manöverdon
JA
10 – 27
H
400
Till/frånslackning av
brytare
NEJ
7 – 12
E
400
Inspektion av
brytare
ståendes på
marken
JA
11 – 20
Kommentarer
Bilaga
Mätning invid
manöverdon på
Sprecherbrytare.
Högst fält
uppmättes vid
manöverdonen på
brytarna. Arbete på
högt placerade
manometrar gav
upphov till
smärtsamma
gnisturladdningar
för personalen (ej
uppmätt i detta
fall).
Mätning i höjd med
flaggorna på en
icke spänningssatt
brytare.
Högst fält fås i
närheten av det
jordade stativet till
brytaren.
Generella iakttagelser:
Brytarnas manöverdon och manometrar kräver tillsyn och det finns därför anledning
att stå framför manöverdonet med dörren öppen och även att sträcka sig upp mot
manometern, som sitter i höjd med manöverdonets övre del. Beroende på brytarnas
placering i ställverket blir fältbilden något olika; en brytare längst ut mot kanten kan
förväntas ha högre fält än en brytare placerad längre in i ställverket.
Sannolikt ligger den elektriska fältstyrkan vid en spänningssatt brytare i 400 kV
ställverk i många fall en bra bit över den höga insatsnivån i AFS 2016:3 (20 kV/m).
1
1
3
1
Rapport R16-1232
Sida 16 (23)
6.6
Frånskiljare
Station Ställverksspänning
[kV]
Situation
G
Frånskiljar- NEJ
underhåll
ståendes i
en skyliftkorg.
Putsning
NEJ
av
kontakter
G
Spänning
på fack
Etot:
min max
[kV/m]
0–1
Kommentarer
Bilaga
Pantograffrånskiljare
2
16– 24
Tvåpelarfrånskiljare: Se
”generella
iakttagelser”
nedan.
2
Generella iakttagelser:
Frånskiljarnas kontakter behöver putsas ibland och detta sker med delvis (eller helt)
öppen frånskiljare. En 2-pelarfrånskiljares armar öppnas då mot en frånskiljare i
nästa fack som kan vara spänningssatt. I denna position fås en påtaglig
fältförstärkning mot kontakten, detta framgår tydligt av det uppmätta E-fältet. Den
nedre mätpositionen är någon decimeter under kontakten och den övre i stort sett i
nivå med denna. Den totala fältstyrkan ökar från 16-18 kV/m i den nedre till drygt 23
kV/m i den övre positionen.
Ett jordat skärmande metallnät kan användas för att skärma en arbetare i en
skyliftkorg vid underhåll på frånskiljarkontakterna.
6.7
Ventilavledare
Se resultat i Tabell 6-6.
Tabell 6-6 Den uppmätta elektriska fältstyrkan vid avläsning av räkneverk på
stöträknare.
Station Ställverksspänning
[kV]
Situation
Spänning
på fack
C
220
JA
F
400
Avläsning av
räkneverk på
stöträknare
Avläsning av
räkneverk på
stöträknare
Etot:
Kommentarer Bilaga
min max
[kV/m]
3–7
1
JA
1
-
1
Rapport R16-1232
Sida 17 (23)
Generella iakttagelser:
Placerade mellan brytare och transformator finns en grupp ventilavledare med
stöträknare vars räkneverk skall kontrolleras. För att se räkneverkets siffror krävs att
man står nära stöträknaren och stativet till ventilavledaren. I detta läge finns en
förstärkning men fältet är lågt. På lite längre håll är den mer måttlig.
6.8
Elcentral och kopplingsskåp
Se resultat i Tabell 6-7.
Tabell 6-7 Den uppmätta elektriska fältstyrkan vid elcentraler och kopplingsskåp.
Station Ställverksspänning
[kV]
Situation
Spänning på
fack
F
Inspektion av
kopplingsskåp
och elcentral
etc.
N/A
400
Etot:
min max
[kV/m]
4–5
Kommentarer Bilaga
1
Generella iakttagelser:
Arbete vid- och inspektion av elcentraler och kopplingsskåp som en arbetare lätt
kommer åt från markhöjd verkar inte bidra till en hög E-fältexponering, åtminstone
inte så att fältstyrkan överstiger låg insatsnivå.
6.9
Reaktor eller transformator
Se resultat i Tabell 6-8.
Tabell 6-8 Den uppmätta elektriska fältstyrkan på stege lutad mot transformator
Station Ställverksspänning
[kV]
Situation
Spänning
på fack
F
Klättring
upp på
transformator
med hjälp
av stege.
JA
400
Etot:
min max
[kV/m]
1–2
Kommentarer
Plattformen på
transformatorn
bedömdes vara
avskärmad från
det elektriska
fältet varför
fältet längs
stegen mättes
istället.
Bilaga
1
Rapport R16-1232
Sida 18 (23)
Generella iakttagelser: Utgör inget problem m.a.p. E-fältstyrka.
6.10
Sammanfattning av resultat
Se sammanfattning i Tabell 6-9.
Tabell 6-9 En sammanfattning av min- och maxvärde från rondningen och alla de
olika undersökta ställverksapparaterna. Alla generella iakttagelser återges
ännu en gång för överskådlighet i kolumnen till höger. Tabellen fortsätter
på flera sidor.
Kommentarer (”generella iakttagelser”)
Rondning: Allmänna ytor
Etot:
min -max
[kV/m]
1 – 17
Belysningsstolpar
17 – 44
44 kV/m är en mycket hög fältstyrka. Rutiner för
skärmning vid lampbyte, alternativt en
ombyggnation av stationsbelysningen skulle
kunna minska E-fältexponeringen vid denna typ
av underhållsarbete.
Strömtransformatorer
2 – 36
Ommärkning av kablar är ett specialfall och
tillhör inte vanligt underhåll. Det går att kraftigt
reducera exponeringen för det yttre elektriska
fältet genom skärmning.
Spänningstransformatorer
5 – 34
Det elektriska fältet mättes runt en CVT, med en
högsta uppmätta E-fältstyrka 34 kV/m. Det är
mest troligt att underhållspersonalen befinner
sig på samma sida som kopplingslådan i
händelse av t.ex. ommärkning av kabel. Som
lägst uppmättes i detta fall ca 21 kV/m.
Apparat eller situation
Det är inte ovanligt att E-fältet överstiger 10
kV/m vid rondning. Vid normal rondning från
marknivå skall man däremot inte behöva räkna
med ett E-fält överstigande 20 kV/m.
Fältförstärkning sker oftast i närhet till jordade
apparatstativ, kopplingslådor och manöverdon.
Höga E-fält kan även noteras på körvägar under
slackar.
Kopplingslådans placering relativt stativ, stolpar
mm. har stor inverkan på E-fältexponeringen vid
underhållsarbete.
Rapport R16-1232
Sida 19 (23)
Apparat eller situation
Brytare
Etot:
min -max
[kV/m]
7 – 27
Kommentarer (”generella iakttagelser”)
Brytarnas manöverdon och manometrar kräver
tillsyn och det finns därför anledning att stå
framför manöverdonet med dörren öppen och
även att sträcka sig upp mot manometern, som
sitter i höjd med manöverdonets övre del.
Beroende på brytarnas placering i ställverket
blir fältbilden något olika; en brytare längst ut
mot kanten kan förväntas ha högre fält än en
brytare placerad längre in i ställverket.
Sannolikt ligger den elektriska fältstyrkan vid en
spänningssatt brytare i 400 kV ställverk i många
fall en bra bit över den höga insatsnivån (20
kV/m).
Det finns idag ett ”kit” att köpa för att flytta ner
manometern och därigenom minska Efältexponeringen.
Frånskiljare: 2-pelartyp
16 – 23
Frånskiljarnas kontakter behöver putsas ibland
och detta sker med delvis (eller helt) öppen
frånskiljare. Armarna öppnas då mot en
frånskiljare i nästa fack och som kan vara
spänningssatt. I denna position fås en påtaglig
fältförstärkning mot kontakten, detta framgår
tydligt av det uppmätta E-fältet. Den nedre
mätpositionen är någon decimeter under
kontakten och den övre i stort sett i nivå med
denna. Den totala fältstyrkan ökar från 16-18
kV/m i den nedre till drygt 23 kV/m i den övre
positionen.
Ett skärmande metallnät kan användas för att
skärma en arbetare i en skyliftkorg vid underhåll
på frånskiljarkontakterna.
Ventilavledare
1–7
För att se räkneverkets siffror krävs att man står
nära
stöträknaren
och
stativet
till
ventilavledaren. I detta läge är fältförstärkningen orsakad av stativet påtaglig. På
lite längre håll är den mer måttlig.
Framför elcentral och
kopplingsskåp
Reaktor (transformator):
Stege till plattformen
Ca 5
Utgör inget problem m.a.p. E-fältstyrka.
1–2
Utgör inget problem m.a.p. E-fältstyrka
Rapport R16-1232
Sida 20 (23)
7
Diskussion och slutsatser
Den elektriska fältstyrkan har mätts i ett antal luftisolerade ställverk för 130-400 kV.
Syftet har varit att få en bättre insikt i hur fältbilden ser ut där personal har anledning
att vistas en kortare eller längre tid i samband med rondning eller lättare
underhållsarbete. Underhållsåtgärder som utförs som AMS (Arbete Med Spänning)
har inte undersökts.
Totalt har en modern 130 kV station, två äldre 220 kV stationer och sex 400 kV
stationer studerats.
Det aktuella driftläget och stationens layout medför mer eller mindre unika
situationer vilket bidrar till svårigheter i att dra några generella slutsatser.
Mätvärdena kan dock användas som indikation för att bedöma risken för att
underhålls- och rondningspersonal utsätts för förhöjda E-fältnivåer.
7.1
E-fältexponering vid rondning och underhållsaktiviteter
7.1.1
Rondning
Mätningarna har visat att E-fältet på något avstånd från jordade stativ och dylikt kan
överstiga 10 men inte 20 kV/m i 220 och 400 kV stationerna. Det är mer tveksamt
om nivån är så hög i 130 kV stationerna, men närmare stativ mm passeras 10 kV/m
även i dessa anläggningar. Detta innebär att vid tillträde till dessa anläggningar finns
risk för att den lägre insatsnivån enligt EU-direktivet, Låg AL = 10 kV/m,
överskrids. Detta ställer krav på potentialutjämning och särskild
arbetsberedning/metodbeskrivning. Berörd personal skall informeras om detta och
det gäller även personal som sysslar med gräsklippning, ogräsrensning, snöröjning
mm.
Vid rondning och annat lättare underhållsarbete utfört från marknivå kan man i vissa
mer extrema fall komma nära den högre insatsnivån, Hög AL = 20 kV/m.
Vissa underhållsaktiviteter har identifierats där underhållspersonal riskerar att utsätta
sig för E-fält som kan överstiga Svenska kraftnäts rekommenderade gräns på
24 kV/m. Särskilt avses:

Belysningsstolpe: Lampbyte i belysningsstolpar (upp till 44 kV/m).

CT: Arbete vid kopplingslåda på CT (upp till 36 kV/m). E-fältexponeringen
vid byte av CT kan dock reduceras kraftigt ned till mellan 1-3 kV/m med
hjälp av skärmande jordningar.

CVT: Arbete vid kopplingslåda på CVT (upp till 34 kV/m) beroende på
CVT:ns rotation och hur omgivningen ser ut. Det undersökta fallet visade sig
dock ge lägsta möjliga E-fältexponering (ca 21 kV/m). Kopplingslådans
placering mot jordat stativ är gynnsam och bör eftersträvas (skärmande
effekt).

Brytare: Den elektriska fältstyrkan varierar mycket med brytartyp och
omgivning, och kan för arbete vid manöverdon ligga mellan 10 – 27 kV/m.
Rapport R16-1232
Sida 21 (23)
De högre värdena i intervallet kan enligt personalen ge upphov till
smärtsamma gnisturladdningar.
Närmare apparatstativen och intill manöverdon till brytare fås en betydande
fältförstärkning. I den äldsta stationen uppmättes 17 kV/m nära ett
manöverdon. I stationen som är av medelålder gavs möjlighet att närmare
studera kontroll av manometer på brytare och brytarens manöverdon.
Manometern sitter nära stativets övre kant och fältstyrkan blir därför hög. Vid
arbete med en manometer på en brytare uppmättes ca 27 kV/m där
entreprenören tidigare haft sitt huvud. Det är däremot inte troligt att Svenska
kraftnäts gräns på 50 kV/m för händerna överskrids vid detta arbete. Arbete
från stege i denna miljö skall föregås av riskbedömning och särskild arbets/metodbeskrivning. För att undvika smärtsamma gnisturladdningar skall
potentialutjämning ske. Detta kan lämpligen ske genom att personen
använder en E-fältsoverall som jordas. De gamla overaller som fortfarande lär
användas bör dock bytas ut mot sådana som uppfyller dagens krav på
flamsäkerhet.
Vid kontroll av manöverdonet uppmättes 12 - 18 kV/m, med den högre
fältstyrkan mätt vid mitten av skåpet. Kontroll av manometer och
manöverdon på detta sätt utförs stående på en liten stege.

Frånskiljare: Mätvärdena för E-fältet vid en 2-pelarfrånskiljare visar att
underhållspersonalen i viss mån själva kan vidta åtgärder för att minska
exponeringen. Genom att arbeta från ”baksidan” på frånskiljarens stativ med
frånskiljarens armar bara delvis öppna går det att i detta specifika fall få ner
exponeringen från drygt 23 kV/m till under 16 kV/m.
Ventilavledare, elcentral och transformator/reaktor: E-fältnivåerna för avläsning
av stöträknare på ventilavledare och arbete vid elcentraler och kopplingsskåp samt
underhåll på transformatorer/reaktorer kan utföras utan problem (< 7 kV/m).
Som regel ökar E-fältexponeringen med spänningsnivån i stationen men den är även
starkt beroende av fackkonfigurationer och driftläget. En annan bidragande orsak till
höga E-fält är t.ex. om underhållet utförs i ett ytterfack . Det finns i många fall stora
möjligheter för underhållspersonalen att minska exponeringen med hjälp av
avskärmning, positionering och potentialutjämning. Mycket kan här vinnas genom
att ta fram en arbetsmetodik och verktyg som minimerar exponeringen (men inte på
bekostnad av andra säkerhetsåtgärder, helhetsrisken måste alltid bedömas).
7.2
Allmänt
Mätningarna i 130 kV stationen visar att E-fältet är 5 - 6 kV/m på lite längre avstånd
från apparatstativ och dylikt. Närmare sådana kan totalfältet uppgå till ca 17 kV/m,
orsakat av kraftig förstärkning av de horisontella fältkomponenterna.
I 220 kV stationerna är den allmänna nivån på E-fältet något högre. På avstånd från
stativ är fältet i allmänhet mindre än 10 kV/m, men jordade strukturer kan ge upphov
till en betydande förstärkning av de horisontella fältkomponenterna. Mätningar invid
manöverdon till brytare visar att E-fältet kan uppgå till närmare 15 kV/m i sådana
positioner där underhållspersonalen kan ha sitt huvud vid vissa arbetsuppgifter som
Rapport R16-1232
Sida 22 (23)
utförs stående på stege. Arbete från en mindre trappstege ger möjlighet att komma
upp med huvudet nära de jordade stativens övre kant och likaså att komma åt
manöverdon och kopplingslådor på högre höjd. Vid sådant arbete är risken stor att
Hög AL = 20 kV/m överskrids.
Den allmänna nivån på E-fältet stiger ytterligare i 400 kV stationerna. I den äldsta
och nu rivna stationen uppmättes generellt över 10 men inte mer 15 kV/m på lite
längre avstånd från apparatstativ. Situationen är densamma i stationen som är av
medelålder; E-fältet är på några utvalda ”fria” platser som högst ca 14 kV/m. I den
senast byggda 400 kV stationen mättes ca 10 kV/m i områden som inte påverkas av
apparatstativ.
Troligen kan den elektriska fältstyrkan vid manometer på brytare och manöverdon
begränsas genom att manometern flyttas ner eller genom enkla skärmningsåtgärder.
Ett litet nättak eller kanske bara en enkel bygel som går ut över och förbi
manometern och manöverdonet bör kunna begränsa fältstyrkan i tillräcklig mån.
Även befintliga apparater bör utan större besvär kunna kompletteras på detta sätt.
De tekniska riktlinjerna bör lämpligen kompletteras med relevanta krav på E-fält så
att apparater och utrustning redan under designfasen anpassas till att ge en god
arbetsmiljö. Leverantören bör således kunna tillhandahålla dokumentation som visar
fältbilden runt apparaten och lokalt där underhållsåtgärder krävs. Dessa resultat bör i
förekommande fall redovisas för både 1- och 3-fasiga apparatuppställningar och avse
de miljöer i ställverket där apparaterna normalt placeras.
8
Rekommendationer och fortsatta studier

Utbildningsmaterial till underhålls- och rondningspersonal.

Arbetsmetodik och verktyg/utrustning för att minimera E-fältexponeringen
utan att öka den totala risken för olyckor.

De tekniska riktlinjerna bör lämpligen kompletteras med relevanta krav på Efält så att apparater och utrustning redan under designfasen anpassas till att ge
en god arbetsmiljö. Leverantören bör således kunna tillhandahålla
dokumentation som visar fältbilden runt apparaten och lokalt där
underhållsåtgärder krävs. Dessa resultat bör i förekommande fall redovisas
för både 1- och 3-fasiga apparatuppställningar och avse de miljöer i
ställverket där apparaterna normalt placeras.
Rapport R16-1232
Sida 23 (23)
9
Referenser
[1]
”Elektromagnetiska
fält.
elektromagnetiska fält och
föreskrifterna”. AFS 2016:3
Arbetsmiljöverkets
allmänna råd om
föreskrifter
om
tillämpningen av
[2]
Friman, E.: Fördjupad riskanalys med avseende på E-fält vid nybyggnation
av Grönviken 400 kV-station. Svenska kraftnät 2016-07-14.
[3]
Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/35/EU an den 26 juni 2013 om
minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker
som har samband fysikalisk agens (elektromagnetiska fält) i arbetet (20:e
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG).
[4]
Guidelines for limiting exposure to time-varying electric and magnetic
fields (1Hz to 100 kHz). ICNIRP Guidelines 2010. Inkl. Erratum November
2010.
[5]
Dimbylow, P.: Development of female voxel phantom NAOMI, and its
application to calculations of induced current densities and electric fields
from applied low frequency magnetic and electric fields. Physics in
Medicine and Biology, Vol. 50 2005, pp1047-1070.
[6]
”Guide for implementing directive 2013/35/EU on electromagnetic fields”,
ENTSO-E, 2016.
[7]
Hamnerius, Y., Nilsson, T: Calculation of induced electric fields in workers
exposed to power frecuency electric fields. Chalmers University of
technology, Dept. Of Signals & Systems. PPT-presentation genomförd vid
CENELEC TC106x WG 17-möte i Paris den 2015-12-07.
[8]
Carlsson, P., Lundkvist, J., Olsson, G., STRI, Friman, E., Svenska kraftnät:
Besvär av elektriska fält i samband med arbeten vid den nya
transformatorstationen i Sege. Rapport R15-1088. STRI, Ludvika 2015.
[9]
EPRI: AC Transmission Line Reference Book – 200 kV and above. Third
Edition, 2005.
[10]
IEC 61786-1. Ed 1.0. 2013:12. Measurement of DC magnetic, AC magnetic
and AC electric fields from 1 Hz to 100 kHz with regard to exposure of
human beings – Part 1: Requirements for measuring instruments.