Ansökan om avgiftsbefrielse för barn med särskilda behov

advertisement
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
1 (1)
Ansökan om avgiftsbefrielse för
barn i behov av särskilt stöd
Blanketten lämnas till förskolechef/rektor
Uppgifterna på denna blankett används för utbildnings- och arbetslivsförvaltningens planering och inom förvaltningens
administrativa rutiner. Om Du vill ha ytterligare information om användningen är vi tacksamma om Du skriftligen anhåller om detta
vid den expedition där Du fått blanketten.
Avgiftsbefrielse kan ges utifrån skollagen kap 2 §§ 3 och 9.
”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i
förskola eller fritidshem, om inte barnens behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt”
Kriterier:
Fysiska skäl t ex: rörelsehinder, hörselnedsättning, synnedsättning, fysiska talsvårigheter
Psykiska skäl t ex: barn med särskilda omsorger, barn som erhåller behandling vid t ex BUP
Andra skäl t ex: barn vars familj är i svår krissituation, har sociala eller psykiska problem eller
vars föräldrar är fysiskt eller psykiskt handikappade, barn med försenad tal- och språkutveckling,
invandrar- och flyktingbarn
Personuppgifter
Barnet/elevens fullständiga namn
Personnummer
-
Barnet/elevens adress
Postnummer
-
Ort
Förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem
Anledning till behov av avgiftsbefrielse
Underskrift. (vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavarna skriva under)
Vårdnadshavare
Vårdnadshavare
Datum
Datum
Underskrift
Underskrift
Förskolechefs/rektors beslut utifrån delegation (punkt A.2.7)
kr/månad
Avgiftsbefrielse medges med
Beslut om avgiftsbefrielse omprövas kontinuerligt dock senast
Vid lek- och lärårsstart omprövas alltid beslutet
Datum
Underskrift förskolechef/rektor
Namnförtydligande
Beslutet kan inte i sak överklagas. Du/ni kan dock överklaga om du/ni anser att handläggningen inte gått rätt till.
Besöksadress Visborgsallén 19
Bankgiro 339–8328
Postadress SE–621 81 Visby
Postgiro 18 97 50–3
Telefon +46 (0) 498–26 34 06
Org. nr. 212000-0803
E-post [email protected]
Webbplats www.gotland.se
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards