Välkomna till kursen politisk och ekonomisk antropologi!

advertisement
Välkomna till kursen politisk och
ekonomisk antropologi!
Kursansvarig: Gabriella Körling
Rum: 2-3052, Engelska parken
Tfn: 018 - 4712282
E-post: [email protected]
• Västafrika –
fältarbete i Niger
och Mali
• medicinsk
antropologi
• statens
antropologi och
medborgarskap
• urbanisering
• kommuner,
descentralisering
och lokalpolitik
Kursplan och kursmål
• Kursen behandlar huvudlinjerna i det antropologiska studiet av ekonomi
och politik. Tonvikt läggs vid hur globala och lokala ekonomiska och
politiska system och processer både begränsar och möjliggör människors
handlingsutrymme, samt vid ekonomins och politikens ekologiska
dimension. Uppmärksamhet ägnas även utvecklingsbegreppet och
internationella utvecklingsorganisationers arbete.
• Efter genomgången kurs förväntas studenten:
– Ha en allmän kunskap om antropologiska studiet av ekonomi och politik;
– Känna till kritiska kulturantropologiska perspektiv på
utvecklingsorganisationers arbete;
– Ha en grundläggande kunskap om de mekanismer som knyter ihop
lokalsamhällen i utvecklingsländerna med internationella skeenden i globala
system.
PRAKTISKA FRÅGOR
• Litteratur (2 översiktsböcker och 2
monografier)
• Kurstillfällen (föreläsningar &
seminarier)
• Närvaro på seminarierna är
obligatorisk (missat seminarium =
inlämningsuppgift)
• Examination (tenta, essäfrågor)
• Studentportalen (detaljschema,
seminarieinstruktioner, aktuell
information, inlämning, viktiga
länkar och annat av intresse
seminarieinstruktioner)
Kursupplägg - teman
• Ekonomisk antropologi (v.1)
• Ekonomi, globalisering och
transnationalism (v. 2)
• Bistånd och utveckling (v. 3)
• Politisk antropologi (v. 3)
• Politik, makt och sociala
rörelser (v.4)
Undervisningsupplägg
• Föreläsningar (8), 1 gästföreläsning
• Seminarier (4) – OBS seminarium 2,
måndagen den 17 november!
• Seminarieövningar (anvisningar på
studentportalen minst 1 v innan seminariet)
• Examination – essäfrågor (läggs ut den 19
november inlämning 3 december kl.10 )
Aktuell forskning!
Öppen föreläsning den 13
november:
Johan Pottier,
Anthropological
Encounters with Food
Insecurity
Disputation den 14
november:
Molly Sundberg,
Training for Model
Citizenship: An
Ethnography of Civic
Education and Statemaking in Rwanda
Opponent: Johan Pottier
Vad är antropologi?
• ANTROPOLOGI =
’jämförande studiet av
kulturellt och socialt liv,
vars viktigaste metod är
deltagande observation
under ett långvarigt
fältarbete i en specifik
samhällsmiljö’ (Hylland
Eriksen 2000 s. 20)
ANTROPOLOGI – holistiskt
perspektiv
politisk antropologi och
ekonomisk antropologi
Symboliska
dimensioner
Sociala
dimensioner
Materiella och
tekniska
dimensioner
• samband mellan politik och
ekonomi och andra aspekter
av kultur, samhälle &
ekologiska/materiella
dimensioner
Kursteman
GLOBALA PROCESSER
Politisk
antropologi
Globalisering
Ekonomisk
antropologi
MAKT
LOKALA VERKLIGHETER
Sociala
rörelser
Demokrati
Marknader och
handel
Bistånd och
utveckling
Introduktion till ekonomisk
antropologi
Vad är ekonomi?
Oikonomia, från
hushållning till
finansmarknaden…
EKONOMISK ANTROPOLOGI - den gren av kultur- och
socialantropologin som studerar dels hur människor i olika
kulturer får sin försörjning genom naturen, dels den sociala
organisationen av utbytet av varor och tjänster.
Studerar främst svårmätbara ekonomiska variabler och
beteenden i icke-industrialiserade samhällen till skillnad från
ekonomi (som samhällsvetenskapligt ämne)
Perspektivet har vidgats till att också omfatta relationen mellan
lokala ekonomiska system och det västerländska kapitalistiska
systemet, vad gäller både historiska och aktuella förhållanden.
(från Ekonomisk antropologi, Jan Ovesen, i NE)
’Antropologer har alltid…velat fästa uppmärksamheten
på hur ekonomi utgör en integrerad del av en social och
kulturell helhet, och tydliggöra att ekonomiska system
och handlingar endast helt kan förstås om vi undersöker
deras samband med andra aspekter av kultur och
samhälle.’.. i både ”moderna” och ”traditionella”
samhällen (Hylland Eriksen 2010: 188)
olika skalor (från det småskaliga - hushåll, byar, lokala
marknader till det storskaliga - globala system, reklam
och varor)
’Ekonomins substans’
• hur olika kulturer och
samhällen försörjer sig,
överlever (hur mat
produceras, skydd/husrum)
Produktion
• initialt fokus på ickeindustrialiserade
samhällen/ ickekapitalistiska ekonomier
Distribution
Konsumtion
Produktion
’verksamhet som direkt
eller indirekt bidrar till
upprätthållande av livet;
skapande av värde genom
arbete’ (Hylland Eriksen
2000: 226)
FÖRSÖRJNINGSYSTEM
• Jägare och samlare
• Trädgårdsbrukare
(hackbrukare)
• Jordbrukare (plogbrukare)
• Pastoralister (herdefolk)
• Industrisamhällen
…relation mellan
försörjningsstrategier,
samhällsorganisation och
kosmologi
Distribution
’fördelning av ekonomiska
resurser (handel, gåvor
osv.)’ (Hylland Eriksen
2000: 226)
distribution, cirkulering av
materiella varor
DISTRIBUTIONSFORMER
• reciprocitet – gåvoutväxling,
ömsesidiga förpliktelse,
generaliserad och
balanserad (M. Sahlins)
• omfördelning – centraliserad
hierarkisk distribution
• handel och marknad –
kontraktsbaserade
förhållanden, varuutväxling
Konsumtion
’förbrukning av varor och
tjänster som räknas in i
ekonomin’ (Hylland
Eriksen 2000: 226)
• konsumtion inom hushållet
• mat
• uppseendeväckande
konsumtion (conspicous
consumption)
• religösa ceremonier osv.
Mer en än fråga om att
tillfredsställa medfödda behov
– kulturellt betingat
Några viktiga antropologiska fokuspunkter:
• ekonomi som relation
mellan människor och den
av människor skapade
världen av föremål, idéer
och bilder
• sakers (föremål, idéer,
tjänster) värden är kulturellt
och socialt skapat
• studiet av beslutsfattande,
värdering och logiker
• politik, makt och ojämlikhet
• kritiskt perspektiv
• samverkan mellan lokala
och globala processer
• Vad handlar filmen om?
• Vad säger filmen om:
- släktskap
- tillgång till resurser/mark
- former av försörjning
- förändringsprocesser
- genus
- relation till naturen
Download