Antekningar: Företaget och samhälle

advertisement
Anteckningar
Företaget och samhälle
Kunskapskrav som täcks av det här kapitlet är:
E1 - Eleven beskriver översiktligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel
C1 - Eleven beskriver utförligt företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
A1 - Eleven beskriver utförligt och nyanserat företagens roll i samhället med hjälp av några exempel.
Kapitel 1 – text sidor 12-20
Kunden och konkurrensen:
- Kunden och konkurrensen driver ekonomin
- kunden kan byta inköpsställe för att få bättre kvalitet eller pris
- konkurrensen gör det så att bara de företag som tillgodoser kundernas behoven till lägsta
möjliga pris överleva
- ibland är priset viktigare för kunden och ibland är det kvalitet som är viktigare, men kundens
behov är alltid en funktion av pris och kvalitet
- Ineffektiva företag slås ut och andra får chanser
Penningskarrusellen:
- pengar driver verksamhet
- kunderna betala med pengar för att få ett behov uppfyllt
- företaget använder inkomster för att köpa in resurser som används för att skapa produkter.
Sådana inköper kallas företagets utgifter och innehålla lön till anställda, köp av råvaror,
betalning av elektricitet/vatten/telefon, och utdelningar till delägare.
- Hushållens inköp påverkar företagets inkomster, vilket påverkar anställdes lön eller
arbetstillfällen. När hushållens inköp minskar under en period av lågkunjuktur, då minskar
företags inkomster. Företaget måste därför minskar utgifter vanligtvis genom att säga upp
anställda vilket påverkar hushållens inköp vidare. Under en period av högkonjuktur när
hushållens inköp ökar, då ökar företags inkomster vilket betyder att företaget kan ökar
produktion. Då behöver företaget mer arbetare för att kom ikapp med ökad efterfrågan från
hushållen och arbetstillfällen stiger.
Marknadseknomi:
- En marknadsekonomi kan jamföras med en planekonomi
- Problemet med en planekonomi är frågan, vem skulle bestämma vilka varor skulle tillverkas och
vilket pris gäller. Dessutom är det svårt att planera produktion för flera millioner människor.
- Kundens köpval är ett sätt att rösta på de bästa produkter i marknaden. De företag som erbjuda
bästa produkter överlever och växer. De företag som erbjuda sämre produkter slås ut.
Marknaden:
- Marknaden är en mötesplats för säljare och köpare.
- En marknadsplats i dagens värld kan vara en fysisk butik i en köpkvarter eller en virtuel butik på
webben.
- Då har vi möjlighet att köpa (alltså rösta!) från säljare på andra sidan av världen.
- En marknad innehåller både marknadsplatser och försäljning av en viss typ av produkt eller
försäljning inom ett geografiskt område. Till exempel, marknaden för skor kan innehålla alla
skoaffär i Stockholm eller i Sverige eller i hela Europa. Det kan innehåller också alla företag runt
omkring skoaffär, såsom gummi tillverkare, lastbilar som levererar skor och kunder som köper
skor.
Den osynliga handen:
- Företagens strävan efter lönsamhet styr ekonomin och kallas ”den osynliga handen.” Handen vill
erbjuda produkter och vill ha pengar.
- Så länge att köparnas behov och säljarnas lönsamhetsmål möts, då ser marknaden till att rätta
mängder av rätta varor och tjänster till de rätta priserna kommer fram – utan att någon person
behöver styra det!
Marknadsekonomins dynamik:
- Marknader är i ständig förändring beroende på atto kundernas behov ändra
o de tekniska förutsättningarna förandras
o nya konkurrenter dyker upp
o varor och tjänster förändras
- Olönsamma företag läggs ned och nya företag uppstår.
- Konjunkturförändringar betyder att de flesta marknader förändras på en gång.
- Dåliga konjunktur kallas lågkonjunter. Efterfrågan minskar och arbetslöshet ökar.
- Bra konjunktur kallas högkonjunktur. Efterfrågan ökar och arbetslöshet minskar.
Kapitel 2 – text sidor 21-29
Resurser:
- Det finns tre olika resurser som användas av företag:
o människan – arbete och kunnande
o naturen – råvaror, material, mineraler, vatten, sol, vind, gröder mm
o realkapital – pengar, maskiner, byggnader, datorer, fabriker, kommunikations och
leverans infrastruktur, alltså allt som skapas av människor och naturen.
- Inkomster – utgifter = över/underskott
- Komma ihåg penningskarusellen! Företaget köper in resurser (ovan!) med pengar för att
tillverka produkter som säljes för att få tillbaka även mer pengar från kunder.
Penningskarusellen är pengarnas kretslopp i processen.
Budget:
- En budget är en uppställning över beräknade inkomster och utgifter.
- Börja med att lista alla möjliga inkomster och utgifter.
- Inkomster och utgifter för en privat person är annorlunda från inkomster och utgifter för ett
företag men budgeterna är liknande.
- För en privat person är inkomsten mer säkra medan utgifterna är mer osäkra. För ett företag är
det tvartom. Till exempel, en person vet att sin lön ska vara 36 000 kronor efter skatt varje
månad men han vet inte hur många latte han kommer att köpa under kommande månaden. Ett
företag har skarp koll på alla utgifter och försöker bestämma alla inköp vid månadens början.
Men företags inkomster kommer från försäljning och företaget aldrig veta hur många kunder
ska välja att köpa produkterna företag erbjuda.
Offentliga tjänster:
- Våra politiker representera våra åsikter och genom de skapas lagar som reglerar offentliga
företag. Genom politiker har medborgare inflytande över hur särskillt viktiga tjänster som berör
många utformas.
-
Genom offentlig verksamhet står samhället för utgifterna.
I privata företag har de flesta medborgare ingen inflytande över verksamheten eller utgifterna.
Kapitel 3 – text sidor 30-40
Lagar och avtal:
- Avtal ska hållas både muntlig och skriftlig.
- Anbud och accept är ett avtal. När man köper skor är det en sorts anbud och accept alltså en
avtal.
- En oren accept händer när köparen prutar och försöker ändra säljarens anbud. Då blir det en ny
anbud från köparen som säljaren kan tacka ja eller nej till.
- Sen accept
- ogiltiga avtal
- Det finns tre lagar att minnas:
o köplagen – lagen mellan företag eller mellan privat personer. Köplagen gäller aldrig
mellan företag och privata personer.
o konsumentköplagen –
o konssumenttjänstelagen –
Företagens ansvar i samhället:
- Ett företag har tre olika ansvar:
o till ägarna, aktieägarna, delägarna – företaget måste gå med vinst så att
ägarna/aktieägarna/delägarna kan få utdelning. Ägarna förväntar att deras insätts
o till andra intressenter
o till samhället
Download