Taluppfattning/aritmetik

advertisement
Taluppfattning/aritmetik
Mål att sträva mot:
*Utveckla sinförmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra
slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och
argumentera för sitt tänkande
*utvecklar sin förmåga att använda enkla matematiska modeller samt kritiskt
granska modellernas förutsättningar, begränsningar och användning
Strävan skall också vara att eleverna utvecklar sin tal- och rumsuppfattning
samt sin förmåga att förstå och använda:
*grundläggande talbegrepp och räkning av reella tal, närmevärden,
proportionalitet och procent
Mål (eleverna ska):
ÅK1
*Kunna muntligt och skriftligt lösa enkla vardagsproblem inom angivet talområde
samt berätta för de andra hur de tänkt
*kunna ramsräkna upp till 100
*kunna ordningstalen upp till 10
*kunna addera och subtrahera inom angivet talområde
*kunna beskriva föremål och dess placering med hjälp av vanliga enkla
lägesbestämningar
*kunna räkna med pengar upp till 10
ÅK2
*Kunna muntligt och skriftligt lösa enkla vardagsproblem inom angivet talområde
samt argumentera för sitt tänkande
*Kunna additions och subtraktionstabellerna inom heltalsområdet 0-20
*Kunna räkna med pengar upp till 100
*Känna till hur tal är uppbyggda (100-tal, 10-tal, ental)
*Känna till olika räknestrategier
*Känna till multiplikation och delat med
Så här gör vi:
Vi har genomgångar (både med 1-2:or tillsammans och 1:or för sig och 2:or för
sig) där vi samtalar om hur vi kan lösa olika tal. Eleverna argumenterar för sin
lösning som vi delger varandra. Vi jobbar laborativt med klossar, centikuber,
pengar, räkneblock mm, för att försöka nå en konkret bild av de tal och
strategier vi arbetar med. Vi jobbar både i grupp och enskilt. Färdighetsträning
av de olika delarna utförs i matematikboken (Matte direkt safari”) åk2 och åk1
arbetar med ”mattebladet”.
De här bedömer/utvärderar vi:
ÅK1
*Du ska vara aktiv under genomgångarna genom att berätta hur du tänker när du
räknar.
*Du ska kunna ramsräkna upp till 100.
*Du ska kunna ordningstalen upp till 10 tex 1:a, 2:a osv…
*Du ska kunna räkna med addition (plus) och subtraktion (minus) mellan 0-10 (lilla
additions och subtraktionstabellerna).
* Du ska kunna berätta hur ett föremål ser ut i färg och form samt var det
finns, t.ex. Den är gul och svart prickig. Den ser ut som en cirkel och den finns
till höger om bokhyllan uppe på stolen.
Du ska kunna räkna med pengar upp till 10. T.ex. 10 en- kronor, en tio- krona, 2
fem-kronor osv.…
ÅK2
*Du ska vara aktiv under genomgångarna och delge dina klasskamrater av ditt
matematiska tänkande.
*Du ska både enskilt och i grupp kunna lösa enkla vardagssituationer inom det
angivna talområdet.
*Du ska kunna additions och subtraktionstabellerna inom talområdet 0-20.
*Du ska kunna vilken siffra i ett tal som är 100-tal, 10-tal och ental.
*Du ska känna till räknestrategier som 2+5=7 och 22+5=27 (endast entalen
behöver adderas), enkla tiotalövergångar som 9+4=13 (räkna först upp till 10
”tiokompis” hur många har du sedan kvar, 10+3 osv.).Samma gäller
räknestrategier med subtraktion. Samt att du kan börja med största talet i plus.
*Du ska känna till att multiplikation är en upprepad addition.
*Du ska känna till jämna och udda tal, dubbelt och hälften, en halv, en tredjedel
och en fjärdedel.
Detta är en planering för höstterminen 2009. Eventuella ändringar kan komma
att ske.
Download