vilka vi är och vad vi gör

advertisement
En patientförsäkring för alla
VILKA VI
ÄR OCH VAD
VI GÖR
–
MED FOKUS
PÅ KUNDEN
–
Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings­bolag
som har till huvuduppgift att försäkra de vårdgivare som finansieras av landstingen
och regionerna. Våra slutkunder är de patienter som drabbats av en patientskada.
Detta innebär att vi har ett uttalat patientfokus som tar sig uttryck i stor professionali­
tet, aktiv skadereglering och respekt för våra kunder. Endast på det viset kan vi bygga
förtroende för vår verksamhet inom patientgruppen och mot andra intressenter.
Vi bedriver ett aktivt skadeförebyggande arbete i samarbete med vårdgivarna, yrkes­
organisationer inom vården samt i allt högre grad med patienter och anhöriga. Faktum
är att de flesta som anmäler skador är mycket angelägna om att medverka till att
liknande skador inte uppstår igen. Vi arbetar också med ständiga förbättringar av till­
gängligheten, det personliga bemötandet och användningen av modern IT-teknik i
vår kommunikation.
Vi är ett modernt och proaktivt försäkringsbolag som ska vara det givna valet för
reglering av skador i vården. I den här broschyren beskriver vi vår verksamhet och
vad vi gör för att hela tiden förbättra och utveckla vårt arbete med kunden i fokus.
Marie-Louise Zetterström, Vd
3
VI FÖRSÄKRAR
VÅRDGIVAREN
–
Den som drabbas av en patientkada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård i
Sverige kan genom försäkring få ersättning enligt patientskadelagen. Sveriges samt­
liga landsting och regioner har tecknat försäkring hos Löf och alla deras patienter om­
fattas av försäkringen. Vi försäkrar alltså vårdgivarna och därigenom även patienterna.
Vi handlägger ärenden från mer än 90 % av all hälso- och sjukvård i Sverige och om­
sätter ca en miljard kronor årligen. Premien per invånare ligger på drygt hundra kronor
per år.
VANLIGA SKADOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR ERSÄTTNING
Vanligast är skador inom ortopedi, kirurgi och an­
dra verksamheter med stora operationsvolymer.
Av de anmälda skadeärendena leder cirka 40 % till
ersättning. Enligt patientskadelagen lämnas er­
sättning om skadan hade kunnat undvikas vid vård
och behandling av en erfaren specialist. I de fall
patienten inte får ersättning beror det oftast på att
skadan inte hade kunnat undvikas. Man kan heller
inte få ersättning enbart för att behandlingen inte
ledde till önskat resultat.
4
ÖKNING AV ANTALET SKADEANMÄLNINGAR
Varje år tar vi på Löf emot över 14 000 skadean­
mälningar. Sedan den nya patientsäkerhetslagen
trädde i kraft vid årsskiftet 2010/2011 har antalet
anmälningar ökat drastiskt. Detta beror bland an­
nat på att vårdgivaren, i och med lagen, har en ut­
ökad upplysningsskyldighet att informera patien­
ter och närstående om var de kan vända sig för att
begära ersättning vid patientskada. Ett annat skäl
kan vara att landstingen och regionerna arbetar
mer aktivt med patientsäkerhet, vilket ökar kun­
skapen om försäkringen.
SKADEFÖREBYGGANDE
ARBETE
–
Vår skadeförebyggande verksamhet är baserad på samtliga inkomna skadeanmäl­
ningar. Dessa analyseras i syfte att identifiera specifika riskområden, och används ock­
så för att ge vårdgivarna statistisk återkoppling. Det statistiska underlaget bidrar även
till vårdgivarnas resultatuppföljning.
Det finns många skäl för att arbeta med patientsäkerhet:
ETISKA OCH HUMANITÄRA
Det är inte acceptabelt att patienter skadas
i vården om detta är möjligt att undvika.
Vi är därför skyldiga att arbeta för att minska
onödigt lidande och försämrad livskvalitet.
ARBETSMILJÖMÄSSIGA
Personal som varit delaktiga i en situation
som lett till vårdskada bär med sig denna vet­
skap under lång tid, och plågas ofta av det.
EKONOMISKA
De resurser som idag läggs på patienter som
skadats i vården kan istället användas för att
behandla andra patienter.
SAMHÄLLSEKONOMISKA
De grundläggande trygghetssystemen som
sjukförsäkring och förtidspensioner belastas
med kostnader när någon skadas i vården.
5
MÖTET MED
KUNDEN
–
VERKSAMHET
I STÄNDIG
UTVECKLING
–
De flesta av våra kunder är färdigbehandlade av vårdgivaren och livet har förhopp­
ningsvis återgått till det normala. Men att drabbas av en patientskada kan, förutom
onödigt lidande, även påverka förtroendet för vården. Därför är vårt bemötande av
patienter som anmäler skada av största betydelse.
För att få kunskap om hur vi uppfattas av våra kunder genomför vi kontinuerligt
undersökningar där kundnöjdheten mäts enligt NKI (Nöjd Kund Index). På grundval av
undersökningsresultaten har vi främst inriktat oss på att förbättra handläggningstider,
tillgänglighet och information.
Vår ambition är att våra kunder – oavsett om de får ersättning eller inte – ska bemötas
med respekt och lyhördhet samt att de ska förstå besluten och på vilka grunder
de har fattats. Vi vill även att vårdgivarna ska få bättre kunskap om vår försäkring,
så att den information de lämnar till sina patienter skapar rätt förväntningar på försäk­
ringens omfattning.
6
DEN DIGITALA UTVECKLINGEN
Alla patienthandlingar som skickas in till oss skan­
nas, vilket innebär att vi går allt mer från fysisk till
digital ärendehantering. Vi kommunicerar även
elektroniskt med sjukvården och våra medicinska
rådgivare på ett säkert och effektivt sätt.
ETT WEBBASERAT FÖRFARANDE
Vi har utvecklat en webbaserad kundportal där
varje kund kan anmäla sin skada och följa hand­
läggningen av sitt ärende. Vi strävar samtidigt mot
ett minskat pappersanvändande, vilket ger säkra­
re och snabbare ärendehantering och ligger i linje
med vårt pågående miljöarbete.
7
VÅRT UPPDRAG ÄR ATT UTREDA
OCH LÄMNA ERSÄTTNING TILL
PATIENTER SOM DRABBATS AV
SKADA INOM VÅRDEN
GENOM SKADEFÖREBYGGANDE
ARBETE VERKAR VI FÖR ATT
ANTALET SKADOR MINSKAR
–
ATT ARBETA
HOS OSS
–
Löf har cirka 150 anställda och arbets­
platsen är centralt belägen i Stockholm.
Till vår hjälp finns omkring 170 specialist­
läkare inom samtliga medicinska områ­
den.
UTBILDNING OCH
KOMPETENSUTVECKLING
Vår roll som utpräglat kunskapsföretag och vår
position som marknadsledande inom person­
skadereglering ställer krav på kontinuerlig kom­
petensutveckling. Därför lägger vi stor vikt vid
en gedigen introduktionsutbildning och behov­
sanpassad påbyggnad inom respektive ämnes­
område. Vi är en lärande organisation med ett
fortlöpande utvecklingsarbete och stort medarbe­
tarengagemang.
KOLLEKTIVAVTAL OCH
FLEXIBEL ARBETSTID
Löf är medlemmar i försäkringsarbetsgivarna
(FAO) och därigenom omfattas vi av kollektivavtal
med FTF och SACO. Vi erbjuder våra medarbeta­
re flexibla arbetstider. En hög nivå på IT ger också
möjlighet till distansarbete.
INTERVJU MED LUDWIG GUSTE,
PERSON­SKADEREGLARE PÅ LÖF
Vad är unikt med ditt jobb på LÖF?
Det är ett intressant arbete med medicinska
och ekonomiska utredningar. Det är kom­
plexa ärenden och man stöter på nya saker
varje dag vilket gör arbetet utmanande.
Vad har du gjort tidigare, har du användning
för det i ditt nuvarande arbete?
Min bakgrund som sjukgymnast har jag stor
nytta av i utredningarna och för att läsa och
tolka journaler.
Skulle du rekommendera andra
att arbeta här?
Ja, det är ett viktigt jobb och ett bra företag
att arbeta i. Det är bra arbetsvillkor med fri­
het under ansvar att lägga upp arbetet själv,
arbeta hemifrån och framförallt så är det
trevliga kollegor som man alltid kan prata
med när man har någon fråga eller behöver
diskutera ett ärende.
11
LÖF
I SIFFROR
–
ÄGARSTRUKTUR OCH
ORGANISATION
–
Antalet anmälningar har ökat under de senaste åren. Ökningen bedöms delvis vara en
följd av den nya patientsäkerhetslagen som trädde i kraft vid årsskiftet 2010 / 2011.
Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och
närstående vid vårdskada. Ett annat skäl till ökningen kan vara att landstingen arbetar
mer och mer aktivt med patientsäkerhet vilket ökar kunskapen om försäkringen.
Löf är ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina försäkringstagare landstingen
och regionerna. Den 1 januari 2010 övertog Löf verksamheten i dotterbolaget Person­
skadereglering AB, PSR.
UTBETALDA FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
ERSATTA ÄRENDEN PER SPECIALITET 2014
Mkr
600
500
Övriga
Ortopedi
31 %
30 %
400
300
Kvinno-
200
100
0
2007 2008 2009
2010
2011
2012
2013
2014
kliniker
Tandvård
7 %
12 %
Primärvård
Kirurgi
10 %
11 %
Under 2014 betalades det totalt ut 537 miljoner
kronor i ersättningar till patienter och efterlevande
i hela landet. De vanligaste ersättningsbeloppen
ligger under 30 000 kronor.
Skador inom ortopedi, tandvård, kirurgi och verk­
samheter med stora operations­volymer är de som
anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som in­
träffar i samband med själva operationen.
ANMÄLDA SKADOR PER ÅR
NÅGRA SIFFROR OM OSS
– Cirka 150 anställda
– Medelålder 41 år
– Fördelning kvinnor 60 % män 40 %
– Anmälda ärenden cirka 14 400 per år
– Cirka 40 % av de anmälda
skadorna ersätts
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
STYRELSE OCH LEDNING
Styrelsen i Löf består av ledamöter med erfaren­
het av vård, ekonomi, försäkring och skadehante­
ring. Den breda kompetensen gör oss effektivare i
utförandet av vårt uppdrag. Den dagliga verksam­
heten leds av verkställande direktören som till sin
hjälp har en ledningsgrupp med representanter
från de väsentliga funktionerna i bolaget.
REGELVERK OCH TILLSYN
Att vi är ett försäkringsbolag innebär att vi står
under Finansinspektionens tillsyn. Precis som alla
andra försäkringsbolag omfattas vi av ett gediget
regelverk som syftar till att vi ska kunna uppfyl­
la våra försäkringsåtaganden gentemot våra äga­
re, och därigenom våra kunder. EU håller på att ut­
veckla nya regler för försäkringsbolag som också
påverkar vår verksamhet.
VERKSAMHETENS OLIKA FUNKTIONER
Våra skadeavdelningar hanterar all skadereglering
och administrationen av denna. Stabsfunktionerna
har till uppgift att stödja den dagliga verksam­
heten och hanterar även frågor som är specifika
för försäkringsrörelsen såsom t ex aktuariella frå­
gor, riskkontroll och regelefterlevnad. Det skade­
förebyggande arbetet genomförs i stor utsträck­
ning i samarbete med professionerna i vården.
EKONOMI OCH RISKBEDÖMNING
För att kunna uppfylla våra åtaganden nu och i
framtiden, krävs att vi har tillräckligt med kapital.
Löf förvaltar för närvarande ca åtta miljarder kro­
nor. Det krävs vidare att vi har god kontroll på de
risker som finns i ett försäkringsbolag, som finan­
siella risker, försäkringsrisker och operativa risker.
Landsting
och regioner
Patienter
Löf
Vården
4 000
2 000
0
2007 2008 2009
12
2010
2011
2012
2013
2014
13
STÖD TILL
PATIENTSÄKERHETSPROJEKT
–
Med utgångspunkt i de erfarenheter som vi erhållit genom årlig sammanställning och
analys av data, har skadeförebyggande projekt startats i samarbete med olika yrkes­
organisationer. I dessa projekt har vi lämnat administrativt och ekonomiskt stöd.
SÄKER FÖRLOSSNINGSVÅRD
Syftet med projektet Säker förlossningsvård, som
startade 2007, har varit att förebygga undvikbara
CP-skador som inträffar till följd av syrebrist under
förlossningen. Landets alla 46 förlossningsenheter
deltog i projektet. En slutrapport lades fram hös­
ten 2011. Projektet fortsätter nu i en andra fas, med
delvis andra områden.
PRISS – PROTESRELATERADE
INFEKTIONER SKA STOPPAS
Projektet PRISS inleddes 2009 och har som mål
att halvera risken för infektion i samband med pro­
teskirurgi avseende knä- och höftleder. Samtliga
72 ortopedkliniker i Sverige har deltagit i projektet.
Projektet slutredovisades i november 2013, och
kommer att fortsätta.
SÄKER BUKKIRURGI
Projektet Säker Bukkirurgi startade under 2011.
Alla Sveriges kirurgkliniker har erbjudits att del­
ta. Cirka 40 kliniker har medverkat i projektet och
övriga kliniker är välkomna att delta. Målet är att­
samtliga kliniker i Sverige ska ingå i projektet.
SVENSK CHECKLISTA FÖR SÄKER KIRURGI
Projektet Svensk Checklista för Säker Kirurgi är ett
samarbete mellan Löf och Svensk Kirurgisk För­
ening. Målet för denna checklista, som är en över­
sättning och bearbetning a WHO Surgical Safety
Checklist, är att stärka inarbetade säkerhetsruti­
ner och bidra till bättre kommunikation och sam­
arbete mellan olika yrkesgrupper inom sjukvården.
Checklistan är ett verktyg för att förbättra säker­
heten och reducera antalet vårdskador och kom­
plikationer i anslutning till operationer.
PATIENTSÄKERHETSKONFERENSER
Löf är tillsammans med Sveriges Kommuner och
Landsting och flera andra organisationer arrangö­
14
rer för de nationella patientsäkerhetskonferenser­
na. Konferenserna äger rum med ett och ett halvt
års mellanrum.
INFORMATIONSSPRIDNING OCH UTBILDNING
Löf har en viktig roll som kunskapsförmedlare och
informatör, såväl internt inom vården som ute hos
allmänheten. Vi anordnar chefläkarutbildning och
utbildning i ledarskap för ökad patientsäkerhet.
ÅTERFÖRING AV SKADESTATISTIK
Löf återför uppgifter om beslutade skadeanmäl­
ningar till vårdgivarna i syftet att lära av skador­
na, och förhindra att de inträffar igen. Vår statis­
tik bygger på patienternas egna rapporter om vad
som har hänt och är oberoende av vårdpersona­
lens rapportering. Volymen av anmälda och utred­
da skador är större än något annat system i Sveri­
ge, och ger en bra överblick av inträffade skador
inom svensk sjukvård.
SAMVERKAN FÖR SÄKER VÅRD
Samverkan för Säker Vård är ett nätverk bestå­
ende av de största och viktigaste organisationer­
na inom svensk sjukvård: Sveriges Kommuner och
Landsting, Löf, Vårdföretagarna, Sveriges Läkar­
förbund, Vårdförbundet, Kommunal, Svensk Sjuk­
sköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet.
Syftet är att ta nationella initiativ för säkrare häl­
so- och sjukvård samt omsorg. Nätverket utgör
styrgrupp för de nationella patientsäkerhetskonfe­
renserna och har bland annat tagit fram kommuni­
kationsverktyget SBAR.
FORSKNING
Löf stödjer forskning inom området patientsäker­
het i form av ekonomiskt stöd och vetenskaplig
kompetens.
Mer information finns på www.lof.se
Löf 2015-04-29
Löf är ett modernt och proaktivt försäkringsbolag som ska vara det givna valet för
reglering av patientskador i vården. I den här broschyren beskriver vi vår verksamhet
och vad vi gör för att hela tiden förbättra och utveckla vårt arbete med kunden i fokus.
På www.lof.se kan du läsa mer om oss. Där hittar du information om hur försäkringen
gäller, hur man anmäler en skada och hur utredningen av patientskador går till, samt
om vårt patientsäkerhetsarbete. Vårdpersonal och patientnämnder kan även ladda
hem blanketter och informationsmaterial om patientförsäkringen.
Löf
Box 17830
118 94 Stockholm
Växel08-551 010 00
Fax 08-551 011 90
[email protected]
www.lof.se
Download