Rutinmall - Alfresco

advertisement
Doknr. i Barium
16306
Dokumentserie
su/med
Giltigt fr o m
2016-05-24
RUTIN
Diabetes med ketoacidos DKA
Version
1.1
Innehållsansvarig: Frida Sundberg, Överläkare, Läkare medicin barn (frisu1)
Godkänd av: Lars Gelander, Verksamhetschef, Verksamhet Medicin barn (large1)
Denna rutin gäller för: Verksamhet Medicin barn
Revidering av denna version
Ersätter tidigare PM/rutin version 2014-05-21.
Arbetsbeskrivning
Diabetes - behandling av ketoacidos
Definition DKA: pH <7.3 och/eller BE < -15
Behandlingsstart
Fas 1.
Akut omhändertagande
Snabb kortvarig
rehydrering inom
tidsintervallet 0-2 tim.
Gå över till Fas 2 när
perifer cirkulation är
återställd (klinisk
bedömning inklusive
blodtryck och diures).
Vätska Typ
NaCl 0,9 %
(Ringeracetat om
uppmätt S-Na >150).
Vätska Mängd
12,5 ml/kg/tim,
max 500 ml/tim.
Insulin
Fas 3.
pH  7,3
P-Glukos  15 mmol/l.
Långsam rehydrering
P-Glukos
sänkningshastighet
högst 4-5 mmol/tim
Patienter med god
perifer cirkulation börjar
direkt i Fas 2, dvs. ingen
initial snabb rehydrering
behövs.
Ringeracetat.
Kaliumtillsats enligt
nedan. Om P-Glukos
faller  8 mmol/tim
överväg Glukos 5 %
med tillsats av 80 mmol
Na/l om uppmätt S-Na
är inom referensområdet eller enligt
provsvar. Kalium-tillsats
enligt nedan.
Långsam rehydrering.
Håll P-Glukos på
12-15 mmol/l
Om högre sänkningshastighet ge
Glukos 10 %.
Långsam rehydrering.
P-Glukos kan sänkas till
6-10 mmol/l.
Sänkningshastighet –
högst 4-5 mmol/l/tim
Om högre sänkningshastighet ge
Glukos 10 %.
Glukos 5 %
Med tillsats av 80 mmol
Na/l om uppmätt S-Na
är inom referensområdet
eller med ledning av
provsvar. Kaliumtillsats
enligt nedan.
10 % glukos om pglukos sjunker för
snabbt, eller under
målområdet.
Glukos 5 %
Med tillsats av Natrium
och Kalium med ledning
av provsvar.
10 % glukos om pglukos sjunker för
snabbt, eller under
målområdet.
Som Fas 2.
Som Fas 2.
Minska droppet
motsvarande peroralt
intag när patienten
börjar dricka.
Ge ej enbart vatten.
6 ml/kg/tim
(kroppsvikt 3-9 kg).
5 ml/kg/tim
Vid prechock eller chock (kroppsvikt 10-19 kg).
ge 20 ml/kg första
4 ml/kg/tim.
timmen.
(kroppsvikt  20 kg).
Kalium
Påbörja ej insulininfusionen förrän
vätskan pågått minst
en timme och max två
timmar.
48 timmar
Fas 4.
pH  7,3
Fas 2.
pH  7,3
P-Glukos  15 mmol/l.
Tillsätt 40 mmol K/l (Addex-Kalium) förutsatt att
patienten kissar, styr sedan kaliumtillsats efter
provsvar.
0,1E/kg/tim. Ge ej mer än
0,1 E/kg/tim även om P-Glukos sjunker långsamt.
Till barn  5 år börja med 0,05 E/kg/tim.
Kaliumtillsats med
ledning av provsvar.
Enligt schema.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 3)
Doknr. i Barium
16306
Giltigt fr.o.m
2016-05-24
Version
1.1
RUTIN
Diabetes med ketoacidos DKA
Provtagning initialt och
varannan timme:
Provtagning initialt och varje
timme:
P-Glukos med lab-metod,
beräkna korrigerat S-Na, vBSyra-bas, S-Na, S-K, (=”utökat
syra-basstatus”), B-EVF, B-Hb,
S-Osmolalitet. S-Urea
P-Glukos och B-ketoner
(patientnära metod).
(Vid pH <7,1 samt hyperosmolärt
hyperglykemt syndrom (HHS)
även S-Mg, S-Fosfat, S-Cl, S-Ca)
S-Na (om uppmätt värde ej ökar)
S-K (om  3 eller  6 mmol/l)
Korrigerat S-Natrium =
uppmätt
(P-Glukos –
S-Na
5.6)
+
2.8
S-Osmolalitet (”effektiv
osmolalitet”) =
2 xS-Na+P-glukos
Patienter med pH < 7,1 bör primärt vårdas på IVA för kontinuerlig övervakning. IVA bör
underrättas om samtliga patienter som inkommer med ketoacidos även om patienten läggs in
på vårdavdelning!
1. Väg patienten. Anamnestisk vikt eller vikt med kläder/blöja duger ej!
2. Rehydrera patienten omgående enligt fas 1. Detta ger ofta en snabb men ofarlig
blodsockersänkning.
3. Vid intravenös insulintillförsel ges Actrapid 1 E/ml med infusionspump.
(Blanda 0,5 ml insulin 100E/ml (=50E) Actrapid i 49,5 ml 0,9 % NaCl-lösning). Ges i första hand i
perifer ven, om insulindropp ges i CVK; betänk deadspaceproblematiken.
4. Barn  5 år är extremt insulinkänsliga! Starta alltid med 0.05 E/kg/timme. Äldre barn får 0,1
E/kg/timme. Om p-glukos faller för snabbt, (  8 mmol/timme), ökas i första hand glukostillförseln
till 10 % med bibehållen insulindos, i andra hand kan insulindosen sedan eventuellt behöva
sänkas.
5. Patient med DKA bör ej ha plasmaglukosvärde under 12 mmol/l förrän pH > 7,3.
6. Om plasmaglukos  3 mmol/l stoppas insulintillförseln under max 15 minuter varefter nytt värde
tas. Ge Glukos 10 %.
7. Buffert ges ej. Även svår acidos är reversibel med vätska och insulin. I livshotande situationer
(med pH < 6,9) kan dock buffert undantagsvis övervägas i dos 0,1 x kg x aktuellt BE = mmol
Tribonat. Ges som infusion under två timmar i initialskedet.
8. EKG tas vid behandlingsstart och därefter vid behov. Puls, blodtryck och vakenhet kontrolleras
varje timme under första dygnet
9. Under Fas 1-3 får dryck/mat ej ges, munnen får dock fuktas. Under Fas 4 inleds peroralt intag där
vätskelista upprättas så att det perorala intaget inkluderas i det beräknade dygnsintaget. Ge ej
enbart vatten.
10. Vid tecken på hjärnödem, ex. påverkat sensorium, oro, svår huvudvärk, kräkningar, ges Mannitol
intravenöst under 15 minuter i dos 1 g/kg (= 7 ml/kg av lösning 150 mg/ml). Dosen kan upprepas
vid behov. Patienten ska direkt till IVA om påverkat sensorium. Eventuell CT hjärna efter
Mannitol görs endast vid misstanke om blödning/trombos.
11. Vid tidigare känd diabetes: Överväg utlösande orsak. Byt allt insulin i pump/penna innan
patienten skrivs ut. Under de första dygnen efter en ketoacidos behöver patienten ofta större
insulindoser än ordinarie. Fortsätt gärna med intravenöst insulin ytterligare något dygn eller
utvärdera noggrant effekten av subkutant givna insulindoser.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 3)
Doknr. i Barium
16306
Giltigt fr.o.m
2016-05-24
Version
1.1
RUTIN
Diabetes med ketoacidos DKA
Ansvar
Gäller för all personal inom Barnmedicin på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Område
1/SU. Ansvar för spridning och implementering har verksamhetschefen som även ansvarar för att
rutinen följer gällande författningar/lagar.
Uppföljning, utvärdering, revision
Verksamheten följer upp att rutinen följs.
Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker
till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Kunskapsöversikt/referenser
1.
Wolfsdorf JI, Allgrove J, Craig ME, Edge J, Glaser N, Jain V, Lee WWR, Mungai LNW,
Rosenbloom AL, Sperling MA, Hanas R. A Consensus Statement from the
International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes: Diabetic ketoacidosis and
hyperglycemic hyperosmolar state. Pediatric Diabetes 2014: 15 (Suppl. 20): 154–179.
2.
Watts W, Edge JA. How can cerebral edema during treatment of diabetic ketoacidosis
be avoided? Pediatric Diabetes 2014:15:271-276
Granskare, arbetsgrupp
Gun Forsander, läkare, Barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus/SU
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 3)
Download