Du ska kunna vara du

advertisement
Du ska kunna vara du
Sveriges Ingenjörers mål är ett arbetsliv och ett utbildnings­
väsende präglat av mångfald och acceptans. För att nå målet måste
samhällsnormer och enskilda personers uppfattningar i vissa fall
utmanas och omprövas.
Alla ska ha samma möjligheter att delta utifrån sina förutsättning­
ar. Och dessa förutsättningar ska avgöras av objektiva grunder och
inte utifrån individers värderingar och godtycke. Det är en facklig
fråga att du mår bra på ditt jobb. Jobbet är din vardag – och din
vardag är vårt jobb.
Personer utestängs på vissa arbetsplatser från gemenskapen på
grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet, genom majori­
tetens normer.
En viktig utgångspunkt är att Du ska ha rätt att vara du på arbetsplatsen och under utbildningen.
Hur kan vi hjälpas åt för att nå en inkluderande
arbetsvardag?
1
Tänk på att alla inte tillhör tvåkönsnormen
En av samhället starkaste normer är tvåkönsnormen. Människor ten­
derar att vilja dela in människor i kvinnor eller män och för de flesta
är det inte något problematiskt i att bli ”insorterad” på det viset. Det
finns också människor som inte tillhör någon av dessa grupper eller
vill röra sig mellan dessa två.
2Prata öppet
En arbetstagare med annan sexuell läggning än majoriteten ska också
kunna prata öppet med sina kollegor om vad hen gjorde med sin part­
ner under semestern utan att fokus ska läggas på vilket kön partnern
har.
3Acceptera individens könsidentitet
På arbetsplatsen och under utbildningen är det individen som
bestämmer vilken könsidentitet hen vill ha. Att inte respektera eller
acceptera det beslutet är att inte acceptera personens identitet. Det
är inte den som tilltalar som avgör om det är bagatellartat eller inte.
4Arbetsgivarens ansvar
Det är alltid arbetsgivarens ansvar att ingen på arbetsplatsen utsätts
för diskriminering eller trakasserier av kollegor eller sin chef. Du kan
vända dig till lokalt förtroendevalda för stöd och hjälp i en utsatt si­
tuation. Du kan också vända dig till skyddsombudet på arbetsplatsen
eller till Sveriges Ingenjörers rådgivning.
5Anmäl diskriminering
Förekommer diskriminering eller trakasserier på jobbet utan att ar­
betsgivaren gör något åt det? Vänd dig till lokalt förtroendevalda eller
till Sveriges Ingenjörers rådgivning, tel 08-613 80 00, [email protected]
sverigesingenjorer.se.
Download