Självständigt arbete - GUL

advertisement
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
Sociologiska institutionen
Utbildningsplan för
Masterprogrammet i Sociologi, med
Samhällsanalytisk inriktning
120 högskolepoäng
Avancerad nivå
Master in Sociology
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
Sociologiska institutionen
1.
2(2)
UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERSPROGRAMMET I SOCIOLOGI
PÅ AVANCERAD NIVÅ
Beslut om fastställande
Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, 120 högskolepoäng, är fastställd av
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Göteborgs universitet 2006-11-07, reviderad
2007-08-09, 2009-06-25. Utbildningsplanen gäller från och med 2009-09-01.
2.
Övergripande mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgånget program förväntas studenten kunna
–
självständigt identifiera och argumentera för en genomförd samhällsanalys som är
förankrad inom ämnesområdet sociologi
–
visa ett brett kunnande inom kunskapsområdet samhällsanalys, förankrat och
tillämpat inom den utveckling och forskning som sker inom ämnet sociologi
–
med självständighet och fördjupad insikt i att kunna identifiera och formulera
frågeställningar och problem rörande sociala relationer inom det breda område av
samhällsfenomen som omfattas av ämnet sociologi
Färdighet och förmåga
Efter genomgånget program förväntas studenten
–
kritiskt, självständigt och kreativt kunna tillämpa och kombinera mer avancerade
kvalitativa och kvantitativa metoder, med tonvikt på att kunna genomföra
kvalificerade samhällsanalyser
–
självständigt och med beaktande av mikro-, meso- och makrorelationer inom ett
brett spektra av samhällsfenomen kunna genomföra ett samhällsanalytiskt arbete på
ett konkret problem och samtidigt kunna sätta in detta arbete i ett vidare teoretiskt
och praktiskt perspektiv
–
självständigt presentera problembeskrivningar, kunskapsöversikter, forskningslägen i
såväl nationella som internationella sammanhang
–
självständigt och aktivt bidra med kvalificerade synpunkter på det sociala livet och
kunna leda diskussioner som kan vara relevanta för medborgare verksamma inom
samhälle, stat och näringsliv.
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
Sociologiska institutionen
–
3(2)
UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERSPROGRAMMET I SOCIOLOGI
PÅ AVANCERAD NIVÅ
aktivt kunna medverka i en utveckling och förändring inom ämnesområdet sociologi,
som har en förankring i en yrkesverksamhet med samhällsanalytisk inriktning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget program förväntas studenten
–
kunna göra bedömningar av forsknings- och utvecklingsarbeten med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
–
visa insikt om samhällsvetenskapens möjligheter och begränsningar och dess roll i
samhällets utveckling, och på ett kreativt sätt kunna tillämpa sina sociologiska
kunskaper i kvalificerade samhällsanalyser
–
kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling
Självständigt arbete
Efter genomgången kurs förväntas studenten
3.
–
med hög grad av självständighet kunna avgränsa, utforma och utföra en forskningsoch analysuppgift med beaktande av sociala relationer inom ett brett spektra av
samhällsfenomen, med koppling till teoribildningen på området och för den valda
problemställningen, med en yrkesverksamhet som samhällsanalytiker i fokus
–
självständigt författa och försvara en vetenskaplig uppsats som ger ett bidrag till
kunskap inom ämnesområdet sociologi, och som samtidigt klart och tydligt pekar
mot en framtida yrkesverksamhet som samhällsanalytiker
Uppläggning
Masterprogrammet i Sociologi omfattar 120 högskolepoäng (fyra terminers heltidsstudier)
och leder till Masterexamen i Sociologi med samhällsanalytisk inriktning (Ma in Sociology).
Inom programmet läses samtliga 120 högskolepoäng som kurser på avancerad nivå, varav 30
högskolepoäng utgörs av kärnkurser, 30 högskolepoäng av fördjupningskurser, 30
högskolepoäng metod, samt 30 poäng examensarbete.
Programmet erbjuder möjlighet till etappavgång med Magisterexamen (60 högskolepoäng).
För att uppnå examensfodringar för magisterexamen ska studenten ha 30 högskolepoäng
kärn- och fördjupningskurser i sociologi på avancerad nivå (varav 15 högskolepoäng i
förekommande fall kan utgöras av valfri kurs) samt 15 p forskningsmetod och ett
examensarbete omfattande 15 högskolepoäng i sociologi.
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
Sociologiska institutionen
4(2)
UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERSPROGRAMMET I SOCIOLOGI
PÅ AVANCERAD NIVÅ
För behörighet till forskarutbildning vid magisteravgång gäller särskilda villkor som anges av
behörighetsregler för forskarutbildning i sociologi vid Göteborgs universitet.
Programmets profil
Masterprogrammet i sociologi med samhällsanalytisk inriktning syftar till att fördjupa
studenters kunskaper och färdigheter att beskriva, tolka och förklara olika typer av sociala
relationer i det samtida samhället.
Det specifika med Masterprogrammet i sociologi är att studenterna lär sig kombinera olika
metodkunskaper med aktuell sociologisk teoribildning för att kunna genomföra kvalificerade
analyser av sociala relationer. Programmet innehåller kurser som leder till förvärvandet av
centrala utvecklingslinjer i sociologisk teoribildning samt aktuella forskningsresultat; och som
fördjupar metodkunskaper i såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Genom att stimulera en
kreativ inlärningsprocess kommer studenterna att lära sig att definiera och formulera
forskningsfrågor, presentera kunskapsöversikter och egna arbeten, samt träna sig att använda
sociologisk kunskap för att kunna göra kvalificerat utrednings- och analysarbete på individ-,
och samhällsnivå i både näringslivets organisationer, offentlig förvaltning och ideellt
föreningsarbete.
Studenterna kommer att kunna välja olika fördjupningar med utgångspunkt i pågående
forskningen på institutionen. De områden där ämnet sociologi vid Göteborgs universitet har
en stark forskningsanknytning är arbetsliv och familj, klass och kön, kriminologi och
rättsociologi, sociala rörelser, miljö och teknik och vetenskapsstudier.
Planering och genomförandet ett självständigt arbete ger studenter möjligheten att tillämpa
vad de lärt sig på programmets kurser. Självständighet och integritet är ledord vid sociologisk
analys – liksom flexibilitet och förmåga att kunna presentera gjorda analyser med pedagogisk
skärpa. Denna utbildning förbereder sina studenter för problemorienterade analyser och
målsättningen är att de skall kunna presentera sina slutsatser och rekommendationer på ett
övertygande sätt. Sammantaget ger utbildningen en bred kombination av allmänna
färdigheter och kvalificerade sociologiska kunskaper om sociala relationer.
Masterexamen i sociologi med samhällsanalytisk inriktning vänder sig till främst två typer av
studenter. Dels de som planerar för ett yrkesliv där sociologisk analys är en del av arbetet,
t.ex. som FoU-ansvarig inom någon utvecklingsenhet, branschorganisation eller myndighet.
Dels studenter som planerar för utbildning på forskarnivån i sociologi.
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
Sociologiska institutionen
4.
5(2)
UTBILDNINGSPLAN FÖR MASTERSPROGRAMMET I SOCIOLOGI
PÅ AVANCERAD NIVÅ
Innehåll
Termin 1
Sociologiska analyser och nya utmaningar, kärnkurs, 15 hp
Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, 15 hp
Termin 2
Social förändring och globalisering, kärnkurs, 15p
Socialpsykologi: Avancerad nivå, fördjupningskurs, 15p
Termin 3
Samhällsanalys i praktiken, fördjupningskurs, 15p
Tillämpad statistisk analys, 15 hp
Termin 4
Examensarbete, fördjupningskurs, 30 hp
Kurserna läses i den ordning som framgår ovan. Examensarbetet innebär viss valfrihet i
ämnesval.
5.
Behörighet
Behörig att antas till Masterprogrammet i Sociologi är den som har uppnått fordringarna för
kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde.
6.
Examen
Efter fullbordat program om 120 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett
examensbevis med benämningen Mastersprogrammet i Sociologi, med samhällsanalytisk
inriktning.
7.
Övrigt
Övriga föreskrifter som behövs, till exempel



Inom programmets kurser förekommer obligatoriska övningar, exkursioner och
fältarbeten.
I förekommande fall kan del av undervisningen ske på annan ort, t ex i de fall student i
överenskommelse med kursansvarig och handledare väljer att skriva sitt examensarbete
på annan ort i Sverige eller utomlands.
Uppföljning, utvärdering och återrapportering sker fortlöpande under utbildningens
gång, dels inom enskilda kursmoment, dels efter genomfört program.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards