xxxx - GUL - Göteborgs universitet

advertisement
Utbildningsplan för
Masterprogrammet i Sociologi, med
Samhällsanalytisk inriktning
120 högskolepoäng
Avancerad nivå
Programme for Master in Sociology
Second Cycle
1.
Beslut om fastställande
Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, 120 högskolepoäng, är fastställd av
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, Göteborgs universitet 2006-11-07, reviderad
2007-08-09, 2009-06-25, 2011-02-14. Utbildningsplanen gäller från och med 2011-09-01.
2.
Övergripande mål
Kunskap och förståelse
Efter genomgånget program förväntas studenten kunna
– självständigt identifiera och argumentera för en genomförd samhällsanalys som är
förankrad inom ämnesområdet sociologi
– visa ett brett kunnande inom kunskapsområdet samhällsanalys, förankrat och tillämpat
inom den utveckling och forskning som sker inom ämnet sociologi
– med självständighet och fördjupad insikt i att kunna identifiera och formulera
frågeställningar och problem rörande sociala relationer inom det breda område av
samhällsfenomen som omfattas av ämnet sociologi
Färdighet och förmåga
Efter genomgånget program förväntas studenten
– kritiskt, självständigt och kreativt kunna tillämpa och kombinera mer avancerade
kvalitativa och kvantitativa metoder, med tonvikt på att kunna genomföra kvalificerade
samhällsanalyser
– självständigt och med beaktande av mikro-, meso- och makrorelationer inom ett brett
spektra av samhällsfenomen kunna genomföra ett samhällsanalytiskt arbete på ett konkret
problem och samtidigt kunna sätta in detta arbete i ett vidare teoretiskt och praktiskt
perspektiv
– självständigt presentera problembeskrivningar, kunskapsöversikter, forskningslägen i
såväl nationella som internationella sammanhang
– självständigt och aktivt bidra med kvalificerade synpunkter på det sociala livet och kunna
leda diskussioner som kan vara relevanta för medborgare verksamma inom samhälle, stat
och näringsliv.
– aktivt kunna medverka i en utveckling och förändring inom ämnesområdet sociologi, som
har en förankring i en yrkesverksamhet med samhällsanalytisk inriktning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgånget program förväntas studenten
– kunna göra bedömningar av forsknings- och utvecklingsarbeten med hänsyn till relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
– visa insikt om samhällsvetenskapens möjligheter och begränsningar och dess roll i
samhällets utveckling, och på ett kreativt sätt kunna tillämpa sina sociologiska kunskaper i
kvalificerade samhällsanalyser
– kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin
kunskapsutveckling
Självständigt arbete
Efter genomgången kurs förväntas studenten
– med hög grad av självständighet kunna avgränsa, utforma och utföra en forsknings- och
analysuppgift med beaktande av sociala relationer inom ett brett spektra av
samhällsfenomen, med koppling till teoribildningen på området och för den valda
problemställningen, med en yrkesverksamhet som samhällsanalytiker i fokus
– självständigt författa och försvara en vetenskaplig uppsats som ger ett bidrag till kunskap
inom ämnesområdet sociologi, och som samtidigt klart och tydligt pekar mot en framtida
yrkesverksamhet som samhällsanalytiker
3.
Uppläggning
Masterprogrammet i Sociologi omfattar 120 högskolepoäng (fyra terminers heltidsstudier) och
leder till Masterexamen i Sociologi med samhällsanalytisk inriktning (Master of Science (120
credits) in Sociology with Specialization in Social Analysis). Inom programmet läses samtliga 120
högskolepoäng som kurser på avancerad nivå, varav 30 högskolepoäng utgörs av kärnkurser, 30
högskolepoäng av fördjupningskurser, 30 högskolepoäng metod, samt 30 poäng examensarbete.
Programmet erbjuder möjlighet till etappavgång med Magisterexamen (60 högskolepoäng). För
att uppnå examensfodringar för magisterexamen ska studenten ha 30 högskolepoäng kärn- och
fördjupningskurser i sociologi på avancerad nivå (varav 15 högskolepoäng i förekommande fall
kan utgöras av valfri kurs) samt 15 p forskningsmetod och ett examensarbete omfattande 15
högskolepoäng i sociologi.
För behörighet till forskarutbildning vid magisteravgång gäller särskilda villkor som anges av
behörighetsregler för forskarutbildning i sociologi vid Göteborgs universitet.
Programmets profil
Masterprogrammet i sociologi med samhällsanalytisk inriktning syftar till att fördjupa studenters
kunskaper och färdigheter att beskriva, tolka och förklara olika typer av sociala relationer i det
samtida samhället.
Det specifika med Masterprogrammet i sociologi är att studenterna lär sig kombinera olika
metodkunskaper med aktuell sociologisk teoribildning för att kunna genomföra kvalificerade
analyser av sociala relationer. Programmet innehåller kurser som leder till förvärvandet av
centrala utvecklingslinjer i sociologisk teoribildning samt aktuella forskningsresultat; och som
fördjupar metodkunskaper i såväl kvalitativ som kvantitativ metod. Genom att stimulera en
kreativ inlärningsprocess kommer studenterna att lära sig att definiera och formulera
forskningsfrågor, presentera kunskapsöversikter och egna arbeten, samt träna sig att använda
sociologisk kunskap för att kunna göra kvalificerat utrednings- och analysarbete på individ-, och
samhällsnivå i både näringslivets organisationer, offentlig förvaltning och ideellt föreningsarbete.
Studenterna kommer att kunna välja olika fördjupningar med utgångspunkt i pågående
forskningen på institutionen. De områden där ämnet sociologi vid Göteborgs universitet har en
stark forskningsanknytning är arbetsliv och familj, klass och kön, kriminologi och rättsociologi,
sociala rörelser, miljö och teknik och vetenskapsstudier.
Planering och genomförandet ett självständigt arbete ger studenter möjligheten att tillämpa vad
de lärt sig på programmets kurser. Självständighet och integritet är ledord vid sociologisk analys –
liksom flexibilitet och förmåga att kunna presentera gjorda analyser med pedagogisk skärpa.
Denna utbildning förbereder sina studenter för problemorienterade analyser och målsättningen är
att de skall kunna presentera sina slutsatser och rekommendationer på ett övertygande sätt.
Sammantaget ger utbildningen en bred kombination av allmänna färdigheter och kvalificerade
sociologiska kunskaper om sociala relationer.
Masterexamen i sociologi med samhällsanalytisk inriktning vänder sig till främst två typer av
studenter. Dels de som planerar för ett yrkesliv där sociologisk analys är en del av arbetet, t.ex.
som FoU-ansvarig inom någon utvecklingsenhet, branschorganisation eller myndighet. Dels
studenter som planerar för utbildning på forskarnivån i sociologi.
4.
Innehåll
Termin 1
Contemporary Sociological Analyses and Horizons (Core Course) 15 hp
Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, 15 hp
Termin 2
Social Change, Social Movements and Globalisation (Core Course), 15p
Emotions in Organizations (In-depth Course), 15p
Termin 3
Samhällsanalys i praktiken, fördjupningskurs, 15p
Tillämpad statistisk analys, 15 hp
Termin 4
Examensarbete, fördjupningskurs, 30 hp
Kurserna läses i den ordning som framgår ovan. Examensarbetet innebär viss valfrihet i
ämnesval.
5.
Behörighet
Behörig att antas till Masterprogrammet i Sociologi är den som har uppnått fordringarna för
kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs Engelska B med
minst betyget godkänt, alternativt IELTS eller TOEFL med testresultat som motsvarar detta (se
www.Studera.nu för aktuella testpoäng), eller en kandidatexamen från ett universitet där engelska
är huvudspråket.
6.
Examen
Efter fullbordat program om 120 högskolepoäng utfärdas på begäran av studenten ett
examensbevis med benämningen Masterexamen i Sociologi med inriktning mot samhällsanalys
(Master of Science (120 credits) in Sociology with Specialization in Social Analysis.
7.
Övrigt
Övriga föreskrifter som behövs, till exempel




Inom programmets kurser förekommer obligatoriska övningar, exkursioner och fältarbeten.
I programmet ingår kurser på engelska.
I förekommande fall kan del av undervisningen ske på annan ort, t ex i de fall student i
överenskommelse med kursansvarig och handledare väljer att skriva sitt examensarbete på
annan ort i Sverige eller utomlands.
Uppföljning, utvärdering och återrapportering sker fortlöpande under utbildningens gång,
dels inom enskilda kursmoment, dels efter genomfört program.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards