IP/00/98
Bryssel den 2 februari 2000
Kommissionen föreslår närmare förbindelser mellan
EU och Indonesien
Europeiska kommissionen har antagit ett meddelande med titeln "Utveckling
av närmare förbindelser med Indonesien". I detta meddelande analyseras de
grundläggande förändringar som skett i Indonesien under de två senaste
åren och föreslås en ny strategi för Europeiska unionen. I meddelandet
anges inom vilka områden EU bör öka sina ansträngningar för att stödja
Indonesiens utveckling, inbegripet åtgärder för att söka tillgodose behoven
hos dem som drabbats hårdast av verkningarna av den ekonomiska krisen.
Meddelandet omfattar program för att lindra fattigdomen, särskilt i
problemdrabbade områden såsom Moluckerna och Västtimor, och en hållbar
förvaltning av naturresurser, särskilt skogsbruk, ett område inom vilket EU
och dess medlemsstater redan har en lång erfarenhet av att samarbeta med
Indonesien. Kommissionen avser att utöka sitt samarbete med Indonesien.
Kommissionsledamoten Christopher Patten, som inom kommissionen ansvarar för
yttre förbindelser, anför i ett uttalande följande: "Övergången från auktoritärt styre till
demokrati i Indonesien och det indonesiska tillbakadragandet från Östtimor ger EU
ett tillfälle att bygga upp solida förbindelser med ett land som har en oerhört viktig roll
att spela i regionen. Det som händer i Indonesien berör inte bara det indonesiska
folket utan oss alla. Vi står nu inför möjligheten att befästa demokratin i ett av de
största länderna i Asien och det största muslimska landet i världen.
EU måste stödja de reformvänliga krafterna. I detta meddelande anges hur detta kan
ske. Jag ser fram emot att inom EU och tillsammans med Indonesien gå vidare med
denna fråga under de kommande månaderna".
BAKGRUND
A. Utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete
1. Rättslig ram
- Bilateralt samarbete mellan EG och Indonesien: I avsaknad av ett bilateralt avtal
äger samarbetet med Indonesien rum inom ramen för 1980 års samarbetsavtal
EG-Asean. Samarbetet har sedan 1976 omfattat ca 325 miljoner euro i
gåvobistånd, vilket via såväl statliga som icke-statliga kanaler slussats vidare till
landets samtliga delar.
- Multilateralt samarbete: De olika givarnas verksamheter har av hävd
samordnats via den rådgivande gruppen för Indonesien (CGI), som är en grupp
bilaterala givare under ledning av Världsbanken. Kommissionen gör normalt
inga åtaganden i detta sammanhang, eftersom det uteslutande rör sig om
projekt av gåvobiståndskaraktär.
2. Projekt inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete
Det viktigaste inslaget i utvecklingssamarbetet är skogsprogrammet EU-Indonesien
(som pågått sedan början av 1990-talet och omfattar ett stödbelopp på mer än 100
miljoner euro).
1. Utvecklingsprogrammet för Leuser (Gunung Leuser National Park, som täcker ett
område på 2 miljoner hektar i norra Sumatra och Aceh).
2. Projekt för att förebygga och bekämpa skogsbränder (Södra Sumatra),
3. Skogsförvaltningsprogrammet Berau (Östra Kalimantan).
4. Projekt för inventering och övervakning av skogstillgångar (uppdatering av
nationella uppgifter beträffande skogstillgångar och upprättande av ett integrerat
informationssystem).
5. Projekt rörande produktionsskogar i södra och centrala Kalimantan.
6. Skogsförbindelsebyrån (Jakarta).
Utvecklingssamarbetet mellan EG och Indonesien är inte särskilt omfattande. Under
åren 1995-1999 gjordes åtaganden på totalt endast 98 miljoner euro (1995: 66,
1996: 3, 1997: 1, 1998: 1 och 1999: 21 miljoner euro, inklusive stöd till
genomförandet av val). Årsgenomsnittet för samarbetet uppgår till endast 19 miljoner
euro.
BETECKNING
Parlamentsvalen 1999:
Europeisk observatörsgrupp; stöd till lokala icke-statliga
organisationer för utbildning av och information till
väljare
Finanskrisen i Asien: akut tillhandahållande av
preventivmedel
Utvecklingsprojekt för Leuser (1996-2003): åtgärder för
bevarande av tropisk skog i en nationalpark, skyddande
av områden med vilda djur och växter, tillämpad
forskning samt övervakningsprogram
Projekt för inventering och övervakning av
skogstillgångar: (1995-2000)
Stöd till hållbar förvaltning av skogstillgångar
Projekt för förebyggande och bekämpning av
skogsbränder: (upphörde i juni 1999)
Skogsförvaltningsprojektet Berau : (1996-2002) hållbar
förvaltning av tropiska skogar på operationell nivå
Projekt avseende produktionsskogar i södra och
centrala Kalimantan
(1998-2005) hållbar skogsförvaltning
Skogsförbindelsebyrån: (1997-2004) stöd till utveckling
av en skogspolitik; övergripande projektsamordning
Konstbevattningssystem i Lusi-Jratunseluna Basin
(1985-2000)
Bedömning via satellit av risproduktionen i Indonesien SARI (1996-2001)
Utveckling av konstbevattningsystemet i Punggur Utara
(1990-
2
Totalt belopp (euro)
7 000 000
15 000 000
32 500 00
6 300 000
4 100 000
9 000 000
28 000 000
5 000 000
8 340 000
3 000 000
29 300 000
3. Ekonomiskt samarbete
Kommissionen är fast besluten att främja det ekonomiska samarbetet med
Indonesien. Detta är för närvarande begränsat och äger rum endast regionalt inom
ramen för Asean.
4. Översyn och planering
I juli 1998 träffades en överenskommelse om att det årligen skulle äga rum ett
bilateralt översynsmöte på högre tjänstemannanivå, motsvarande den bilaterala
mötesordning som redan införts inom ramen för samarbetet med Thailand och
Filippinerna. Kommissionen hade räknat med att det första mötet skulle äga rum i
oktober 1999. På Indonesiens begäran uppsköts emellertid mötet. Parterna försöker
nu finna ett ömsesidigt godtagbart sammanträdesdatum under första halvåret 2000.
B. Handelsförbindelserna mellan EU och Indonesien
Handelsförbindelserna mellan Indonesien och EU är väl utvecklade som ett resultat
av den politik för exportdiversifiering (från jordbruksprodukter och råvaror till
varaktiga konsumtionsvaror såsom textilier, skor, möbler och elektronikprodukter)
som Indonesien införde i mitten av 1980-talet.
EU är Indonesiens näst största handelspartner (efter Japan) och var 1998 den
viktigaste mottagaren av exporten från Indonesien av andra varor än olja och gas.
Trots den ekonomiska nedgången uppgick EU:s import från Indonesien 1998 till
8 935 miljoner euro, en ökning med nästan 7,3 % i förhållande till 1997. EU:s export
till Indonesien minskade 1998 till 3 896 miljoner euro (en minskning med 53 %
jämfört med 1997). Under det första kvartalet 1999 minskade EU:s underskott i
handeln med Indonesien till 1 258 miljoner euro, men är fortfarande betydande.
Under de senaste 25 åren har EU också varit den största utländska
direktinvesteraren i Indonesien (206 miljoner euro 1998).
C. Indonesien och EU:s gemensamma ståndpunkt
Som en följd av händelserna i Östtimor tillämpade EU under en fyramånadersperiod,
som löpte ut den 17 januari 2000, restriktiva åtgärder, bland annat ett förbud mot
export av vapen, ammunition och militär utrustning. Ordförandeskapet underströk i
ett uttalande av den 17 januari 2000 att EU:s politik när det gällde vapenexport också
fortsättningsvis, trots att exportförbudet löpt ut, skulle komma att grunda sig på en
strikt tillämpning av de etiska reglerna för vapenexport. EU uttryckte sin oro över
händelserna på Moluckerna och i Aceh och över den utdragna konflikten i Irian Jaya
samt underströk sitt stöd för ett starkt och enat Indonesien.
D. Besök
Kommissionsledamoten Poul Nielson besökte Indonesien (och Östtimor) den 28
november - 3 december 1999. President KH Abdurrahman Wahid och fem av
ministrarna i hans regering kommer att besöka Bryssel den 7 februari 2000.
3