Likabehandlingplan

advertisement
Likabehandlingplan
Finningeskolan 2016-2017
2016-01-08
Strängnäs kommun
1
Innehåll
Inledning ............................................................................................................. 3
Del 1 ................................................................................................................... 4
1.1
Värdegrund, vision och mål ................................................................... 4
1.2
Förankring och ansvar........................................................................... 4
1.3
Utvärdering av föregående års mål ....................................................... 5
1.4
Nuläges analys och kartläggning ........................................................... 5
Förebyggande årlig plan .................................................................................. 6
1.5
Handlingsplaner .................................................................................... 6
A, Mellan elev – elev .................................................................................... 7
B, Mellan personal – elev ............................................................................. 7
C, Mellan elev – personal ............................................................................. 7
D, Mellan personal – personal ...................................................................... 7
Del 2 ................................................................................................................... 8
2.1 Lagen innehåller förbud mot diskriminering på grund av: ........................... 8
2.2 Skollag, läroplan och arbetsmiljölagen ....................................................... 8
2.3 Definitioner av olika begrepp: ..................................................................... 9
2.4 Ansvarsfördelning: ................................................................................... 10
2
Inledning
Skolornas Likabehandlingsplan och årliga plan ligger till grund för arbetet som
bedrivs på skolorna för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. I planen beskriver man hur man verkar förebyggande och i akuta
situationer. Den årliga planen tar upp de åtgärder som avses påbörjas och
genomföras under läsåret.
Syftet med likabehandlingsplanen är att skapa en trygg miljö och främja
elevers/personal lika rättigheter oavsett
 Kön
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Sexuell läggning
 Funktionshinder
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
 Ålder
Samt att förebygga och förhindra trakasserier, diskriminering och annan
kränkande behandling.
Dokumentet har två huvuddelar. Del 1 består av själva likabehandlingsplanen
och den årliga planen medan del 2 tar upp lagtexter, definitioner och bilagor.
3
Del 1
1.1 Värdegrund, vision och mål
Kommunens Värdegrund:
Utveckling - vi utvecklar individen och verksamheten
Respekt
- vi bemöter alla med respekt och värdighet
Tydlighet
- vi är tydliga i vårt agerande, i vårt förhållningssätt och i våra roller
Öppenhet
- en fri och öppen diskussion är grunden för vårt förhållningssätt
Vision:
Finningeskolan främjar och värdesätter goda relationer och är en miljö där
umgängestonen präglas av hänsyn, trygghet och ömsesidig respekt.
Finningeskolan ger alla elever förutsättningar för att vara positiva förebilder och
medvetna om sin påverkan på den sociala hållbara utvecklingen.
Finningeskolans arbete resulterar i att varje elev och personal har ett
förhållningssätt som genomsyras av rättskänsla, generositet, tolerans och
ansvarstagande.
Mål:
1. Tydliggöra och förankra likabehandlingsplanen hos elever och personal.
2. Synliggöra The Bees ytterligare.
3. Synliggöra kamratstödjarna
1.2 Förankring och ansvar
Skolans elever, deras vårdnadshavare och personal ska ha tillgång till och vara
förtrogna med skolans likabehandlingsplan och de åtgärder som årligen
planeras. Skolans personal ska använda dokumentet i sitt dagliga arbete och
utgå från de visioner, mål och åtgärder som finns i planen.
Rektor har huvudansvaret för att skolans personal är förtrogen med innehållet i
likabehandlingsplanen och att man följer de handlingsplaner som finns.
Klasslärare/mentorer har huvudansvaret för att i klasserna gå igenom innehållet i
planen. De ska även gå igenom planen med vårdnadshavare på föräldramöten.
Eventuella synpunkter på planen från elever eller vårdnadshavare förmedlas till
ansvarig för likabehandlingsplanen på skolan genom klasslärare/mentor.
Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på skolans hemsida och Fronter.
4
1.3 Utvärdering av föregående års mål
MÅL 1: Tydliggöra och förankra likabehandlingsplanen elever och personal.
MÅL 2: Synliggöra The Bees ytterligare.
MÅL 3: Synliggöra Kamratstödjarna
Likabehandlingsplanen har gåtts igenom i klasserna och varit tillgänglig för
personalen.
The Bees (elevdemokratigruppens) arbete har fungerat bra med en fast tid
på fredagar och med en ansvarig pedagog. Ambitionen att alla elever ska
veta vilka representanter som är med i The Bees har inte fullt ut gått fram
till alla.
Kamratstödjarnas arbete har också fungerat tillfredsställande med en oftast
en fast tid på fredagar, tillsammans med 1 -2 pedagoger. Eleverna som
deltagit i gruppen och deras stöd till kamraterna har uppskattats.
De har ärofyllt uppdrag på kamratdagarna (friluftsdagarna).
1.4 Nuläge analys och kartläggning
Nulägesbeskrivning: Finningeskolan rymmer förskoleklass samt årskurserna 1
till tre. Totalt arbetar 310 elever och ett 40-tal personal på skolan. Enheten är
uppdelad i fyra mindre spår: Lönneberga, Törnrosdalen, Junibacken och
Villekulla. Dessa spår inkluderar alla förskoleklass till årskurs tre. På morgon- och
eftermiddagstid träffas de barn som har fritids på det fritidshem som hör till
spåret.
Kartläggning: Vår kartläggning består av de kommungemensamma
fritidshemsenkäter som går ut till förskoleklass samt årskurs två samt vår egen
trygghetsenkät. Enkäten rör både fysiska och psykosociala frågeställningar.
Enkäten genomförs av samtliga barn och elever.
Enligt fritidshemsenkäten så känner sig 61,2 % av barnen trygga på fritids.
Samma siffra för kommunen är 78 %. Finningeskolans egen trygghetsenkät visar
på var på skolan eleverna upplever att det är otryggt. Det gäller bland annat vissa
av elevernas egna kapprum samt vissa toaletter speciellt de gemensamma
toaletter som ligger i anslutning till matsalen. Dessa upplever eleverna både som
ofräscha och otrygga på så sätt att andra elever försöker öppna dörrarna.
Revideringen av förra årets likabehandlingsplan ska ske i utvecklingsgruppen.
Likabehandlingsplanen diskuteras sedan i The Bees och i klasserna.
Vårdnadshavarna får information på info/samråd, och information var de kan hitta
likabehandlingsplanen (skolans hemsida), och Fronter
1. En ny kartläggning av skolans yttre och inre miljö kommer också att ske i
höst, med en enkel metod av grön, gul och röda områden, där grönt
betyder trygg miljö, gult kan vara lite otryggt och rött är en otrygg miljö.
5
2. Klassrumsobservationer görs av skolledning.
3. Trygghetsvandring (leds av trygghetsteamet)
Förebyggande årlig plan
Plan för det förebyggande arbetet samt åtgärder läsåret 2016-2017 finns
dokumenterade nedan:
Mål
1. Tydliggöra och
förankra
likabehandlingspla
nen elever och
personal.
Åtgärd
Genom att ta upp
den i The Bees, på
klassråd, på APT
Ansvarig
Elevrådsansvariga,
trygghetsteam, övrig personal,
skolledning.
2. Synliggöra The
Bees ytterligare.
Genom att de
elevrepresentanter
som ingår i The
Bees får
presentera sig i alla
grupper och vad de
ska göra.
Sätta haspar på
insidan av
dörrarna.
Elevrådsansvariga
3. Ökad trygghet i vid
toaletterna vid
matsalen.
Rektor.
.
Ombesörja extra
städning dagligen.
4. Alla känner till
skolans
gemensamma
ordningsregler –
elever, personal
och föräldrar.
Personal och
elever gör
tillsammans
ordningsregler med
konsekvenser.
Dessa tas upp i
klasserna på
klassråden,
utvecklingssamtal,
föräldramöten och
läggs ut på skolans
hemsida.
Personal och elever på
Finningeskolan.
1.5 Handlingsplaner
All form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som
uppmärksammas av personal eller elever på skolan ska omedelbart utredas och
åtgärdas enligt följande gång:
6
A, Mellan elev – elev
1. Personal genomför enskilda samtal med de inblandade för att reda ut
vad som har hänt. Konfliktrapport användes då det behövs. Då
händelsen bedöms vara en kränkning så görs en kränkningsutredning
och rektor informeras.
2. Personal tar kontakt med vårdnadshavare.
3. Beslut om åtgärd tas gemensamt med de berörda.
4. Uppföljningssamtal med de inblandade sker inom en vecka. Ansvariga
är de som genomfört de inledande samtalen.
5. Om ingen förändring sker – konferens med rektor, berörd personal,
vårdnadshavare och barn.
6. Om beteendet inte upphör vidtas ytterligare åtgärder. Rektor tar
kontakt med andra myndigheter, t.ex. socialtjänst. Dokumenteras.
Steg 1-4 dokumenteras av berörd personal vid behov för uppföljning.
Dokumentationen förs vidare till rektor.
B, Mellan personal – elev
1. Rektor samlar information om händelsen.
2. Rektor och någon av rektor utsedd genomför enskilda samtal med de
inblandade.
3. Berörd vårdnadshavare kontaktas.
4. Uppföljning inom en vecka.
5. Rektor dokumenterar steg 1-4
6. Kontaktar andra myndigheter vid behov.
7.
C, Mellan elev – personal
Se under B.
D, Mellan personal – personal
1. Rektor samlar information om händelsen.
2. Rektor och berörd arbetstagarorganisation genomför samtal med de
inblandade.
3. Uppföljning inom en vecka.
4. Rektor dokumenterar steg 1-4.
5. Vid behov tas kontakt med personalavdelningen.
7
Del 2
2.1 Lagen innehåller förbud mot diskriminering på
grund av:







kön
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
sexuell läggning
funktionshinder
könsöverskridande identitet eller uttryck
ålder
2.2 Skollag, läroplan och arbetsmiljölagen
Kapitel 6 i skollagen har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn
och elever där kränkande behandling definieras enligt följande:
”[Ett] uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen
(2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.”
Kommunen har ansvar för att personal inom verksamheten fullgör de
skyldigheter som finns skrivna i lagen. Det är kommunens ansvar att se till att det
på alla skolor bedrivs ett målinriktat och förebyggande arbete för att motverka
kränkande behandling av elever. All personal på skolan har som skyldighet att
utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. När skolans personal får
kännedom om att en elev känner sig utsatt måste de agera och utreda ärendet.
De måste också göra allt de kan för att det inte ska hända igen. Enligt skollagen
måste alla skolor skriva en årlig plan om hur detta arbete bedrivs.
Utöver barn- och elevskyddslagen har skolan enligt läroplanerna LGR-11 ett
uppdrag att arbeta med frågor som rör jämställdhet och genus. Arbetet med
läroplanernas jämställdhetspedagogiska uppdrag är ett viktigt bidrag till arbetet
mot könsdiskriminering, sexuella trakasserier och trakasserier som har samband
med kön.
I LGR-11 står skrivet att skolan måste motverka tendenser till diskriminering,
trakasserier och annan kränkande behandling. Det är skolans uppgift att bemöta
främlingsfientlighet och intolerans med förbyggande och främjande arbete och
systematiska åtgärder om lagarna överträds.
Enligt Arbetsmiljölagen…
8
2.3 Definitioner av olika begrepp:
Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet. Det
kan vara:
 fysiska (slag, knuffar)
 verbala (hot, svordomar, öknamn)
 psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer)
 text och bild (sms, mms, fotografier, msn, skrivna meddelanden och olika
communities).
Kränkande behandling kan vara antingen trakasserier eller annan kränkande
behandling.
Trakasserier är en behandling som kränker en elevs värdighet och som har
koppling till någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, det vill säga kön,
funktionshinder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet och religion eller annan
trosuppfattning.
Annan kränkande behandling kallas en kränkning av en elevs värdighet som
saknar koppling till en diskrimineringsgrund. Det kan vara ett uppträdande som,
utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker en
elevs värdighet. Det kan vara mobbing, misshandel, ofredande eller olaga hot.
Det är alltid den utsatte som avgör om beteendet är en kränkande handling.
Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än
andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.
Direkt diskriminering är när en elev missgynnas och det har en direkt koppling till
exempelvis elevens kön. Ett exempel kan vara när en flicka nekas tillträde till ett
visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på
just detta program.
Indirekt diskriminering kan vara att man istället behandlar alla lika. Det sker när
skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt,
men som i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Om
exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt de
elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat.
9
2.4 Ansvarsfördelning:
Rektors ansvar är att
 se till så att all personal, elever och vårdnadshavare känner till alla former
av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som är
förbjudna på skolan
 se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers
lika rättigheter, samt att motverka kränkande behandling och
diskriminering eller trakasserier på grund av det som anges i
diskrimineringslagen
 årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar och en plan mot
diskriminering och trakasserier i samarbete med personal, elever och
vårdnadshavare. Dessa två planer sammanförs i likabehandlingsplanen
 om skolan får kännedom om kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering förekommer, se till att utredning görs och åtgärder vidtas
 se till att skolpersonal har ett gemensamt system för hur de dokumenterar
anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering och de åtgärder som vidtagits
 kontakta andra myndigheter vid behov
Lärare och annan skolpersonal ansvarar för att






följa skolans likabehandlingsplan
ifrågasätta och reflektera över de normer och värderingar som han/hon
förmedlar genom sin undervisning och sträva efter likabehandling
se till att åtgärder vidtas då kränkande behandling, trakasserier eller
diskriminering misstänks, anmäls eller upptäcks
dokumentera misstänkt, anmäld och upptäckt kränkande behandling,
trakasserier och diskriminering och de åtgärder som vidtas
bevaka att utredda fall av kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering, där den enskilde anställde är berörd, följs upp
bemöta kollegor och elever på ett respektfullt sätt
Elever ansvarar för att
 påtala kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som
förekommer på skolan
 bemöta elever, lärare och övrig personal på ett respektfullt sätt
10
Download