INNEHÅLL Förord 9 1 Bakgrunden till andra världskriget 11 Arvet

advertisement
INNEHÅLL
Förord 9
1 Bakgrunden till andra världskriget 11
Arvet från första världskriget 11
Versaillesfreden 13
Locarnopakten 1925 16
Nationernas Förbunds problem 17
Den ekonomiska världskrisen drabbar Europa 18
Tendenser i mellankrigstidens politik 21
Det nazistiska maktövertagandet 21
Kontinuiteten i Tysklands historia: brott eller vidareutveckling?
Hitler som revisionspolitiker 24
Italiens nyckelställning i trettiotalets internationella politik 25
Franska inringningssträvanden 26
Den tyska inmarschen i Rhenlandet 27
Den tyska expansionspolitiken inleds 28
Krigsskuldfrågan 29
Appeasementpolitiken 30
Aspekter på den brittiska appeasementpolitiken 31
Hitler och Storbritannien 33
Sammanfattande synpunkter 36
2 Stormakterna och Norden 1939/1940 37
England och Frankrike förklarar Tyskland krig 37
Västmakternas strategiska föreställningar 40
Blockadkrigföring 42
http://d-nb.info/1064756905
INNEHÅLL
Tyskland och den svenska järnmalmen 46
Allierade överväganden 47
Den stora planen och den lilla planen 49
Tyska planer 52
Motivdiskussion 54
Järnmalmens fortsatta betydelse för Tyskland 56
3 Anpassning och motstånd i Hitlers Europa 59
Operation Weseriibung och Frankrikes fall 59
Hitlers strategi 1940/1941 61
Nationalsocialismens karaktär 67
Hitlers ideologi och planer för Europa 70
Den tyska ockupationspolitikens skiftande karaktär 71
Europeisk reaktion på det tyska överväldet 72
Kollaboration - samarbete med tyskarna 74
Ekonomisk kollaboration 75
Motståndet växer fram 76
Motståndets former 78
4 Hitlerregimens dödskamp 83
Krigets vändpunkt: Stalingrad 83
Att döda Hitler: den tyska motståndsrörelsen 86
När tyskarna blev lurade: Operation Overlord 90
Tredje rikets undergång 95
5 Vägen till det kalla kriget 1941-1946 99
Den stora alliansen 99
Den stora alliansens sammanhållande faktorer 100
Samarbetet inom den stora alliansen 102
Den andra fronten 104
Churchills strategi och Roosevelts 106
Andra konfliktskapande frågor: Polen- och Tysklandsfrågorna, den
personliga diplomatin 109
Kalla krigets historiografi: traditionalister och revisionister 112
INNEHÅLL
Kritik av revisionisterna 113
Diskussionspunkter mellan traditionalister och revisionister 114
Östra Europa 114
Det ekonomiska samarbetets sammanbrott 116
Atombomben 117
"Postrevisionister" 118
Att undvika det förflutnas misstag 119
Efter öppnandet av de ryska arkiven 120
Andra världskrigets konsekvenser och innebörd 123
6 Sverige och den nazistiska utmaningen I 127
Den svenska socialdemokratin och fascismen på trettiotalet
Försvarsfrågan 132
Demobiliseringsstrategin 133
Sammanfattning 136
7 Sverige och den nazistiska utmaningen II 139
Sverige i skuggan av operation Barbarossa
Attityder och stämningar 1940/1941 139
Sverige och operation Barbarossa 146
Midsommaren 1941 155
Efter midsommaren 1941 157
Avslutande reflexioner 162
8 Sverige och den nazistiska utmaningen III 163
Sverige och västmakterna 1939-1945
Neutraliteten och det finsk-ryska kriget 1939-1940 163
Inom det tyska "storrummet" 166
USA träder in i kriget 172
Ökade allierade påtryckningar 174
USA tar ledningen 176
Fortsatta påtryckningar 179
Sverige i den allierade strategin 181
,
INNEHÅLL
9 Sverige och den nazistiska utmaningen IV 185
Regering och opinion under andra världskriget
Före kriget 185
Kriget 187
Opinionslinjer i samlingsregeringen 189
Regering och opinion 1940/41 190
Avslutande reflexioner 196
10 Sverige och den nazistiska utmaningen V 203
Censur och självcensur i Sverige under andra världskriget
Före kriget 205
Andra världskrigets utbrott 205
Tryckfrihetsrestriktionerna inleds 206
Vändpunkten 211
Andra kontrollorganisationer 212
11 Sverige och den nazistiska utmaningen VI 217
Sverige och Förintelsen
12 Sverige och den nazistiska utmaningen VII 221
Krigets epilog: Den svenska regeringen och tysk- och baltutlämningen
1945-1946
Inledning 221
Den nya socialdemokratiska regeringen övertar frågan 222
Utrikesnämnden sammanträder 225
Motiv till regeringens ställningstagande 226
Avslutande reflexion 228
13 Sverige och den nazistiska utmaningen VIII 231
Neutralitet och modernitet
Andra världskriget och Sveriges nationella identitet 231
Neutralitetspolitiken 233
Medgivanden 234
INNEHÅLL
Neutraliteten som mentalitet 236
Per Albin Hanssons försvar för den förda politiken 237
Vitböckerna 239
Neutraliteten efter kriget 241
Svensk efterkrigsdiskurs 242
14 Hitlers vilja och strukturernas makt 247
Nyare forskningsdebatt om Tredje riket och andra världskriget 247
Officiella historieverk 249
Underrättelseverksamhetens betydelse 251
Maktsystemet i Tredje riket 252
Konsekvenser för den konkreta tolkningen 255
Judeutrotningen 257
Förståelsens gränser 258
15 Nyare tendenser i forskningen om nationalsocialismen och
andra världskriget 261
Nationalsocialismen som historia och modernitet 261
Churchill deglorifierad 267
Eutanasi och folkmord 270
Albert Speer och sanningen 274
Judeförintelsen och det tyska folket 278
Bombkriget mot Tyskland 284
Fanatismens brödraskap 288
Hitler som socialist 293
Vad är fascismen? 295
Bilden av Adolf Hitler 299
Andra världskriget tar aldrig slut 301
Andra världskrigets fruktansvärda crescendo 1944-1945 306
Vinterkrigets trauma - ryska och svenska aspekter 309
INNEHÅLL
16 Sverige och den nazistiska utmaningen IX:
Moralism och småstatsrealism 315
Kritik av den moraliserande synen på Sveriges politik under andra
världskriget 315
Noter 331
Download