Urvalsprocess

advertisement
Metod: Urval
Urvalsprocess
1. Presumtiva deltagare kommer i kontakt med vårdcentralen via remiss eller genom att de på
egen hand tar kontakt. Således är ingen uppsökande verksamhet (som t ex annonsering)
planerad för rekrytering av deltagare.
Bedömning:
Steg 1: Sjukstöterska ”screenar” via telefonsamtal för depression (Där detta utgör rutin).
Steg 2: Administrering av BDI-II och SCL-90 inför läkarsamtal.
Steg 3: Bedömningssamtal (diagnostisk intervju) av läkare enligt sedvanlig rutin. Diagnos
ställs utifrån ICD-10.
Inklusionskriterier
Samtliga kriterier måste vara uppfyllda:
1) Unipolär depression enligt ICD-10; Antingen A eller B:
A F32.0 Lindrig depressiv episod
F32.1 Medelsvår depressiv episod
B F33.0 Recidiverande depression, lindrig episod
F33.1 Recidiverande depression, medelsvår episod
2) BDI-II-poäng inom intervallet 14-28 poäng (lindrig-måttlig)
3) 18 år eller äldre
Exklusionskriterier
Något av följande kriterier:
1) Att någon gång under livet haft psykosdiagnos eller diagnosen bipolär störning.
2) Personlighetsstörning.
3) Hjärnskada eller mental retardation.
4) Bedömning att allvarlig suicidrisk föreligger (svår depression).
5) Alkohol eller drogmissbruk/beroende. Aktuell diagnos (som ställts under de senaste 6
månaderna) eller tidigare haft någon av dessa diagnoser.
6) Pågående psykologisk behandling.
7) Pågående psykofarmakologisk behandling.
8) Känd allergi mot antidepressiva läkemedel.
9) Graviditet.
Om sökande bedöms uppfylla urvalskriterierna ges muntlig och skriftlig information om
studiens syfte. Vid informerat samtycke:
2. Föremätning
- Utförs antingen av läkaren som genomför den diagnostiska intervjun eller av annan personal
(t ex av mottagningssköterska eller likande).
- Instrument: Kliniska mått (BDI-II, BAI, SCL-90), funktionsmått (QOLI).
Härefter genomförs randomiseringen.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards