Egen solel
Sandviken
120612
© Arne Andersson
Syftet:
• Ge klimatbakgrund
• Insikt solel pris och hur
det fungerar
Får se om jag lyckas?
Arne Andersson
Representerar
Bixia AB samt därmed vår delägare Sandviken Energi
Bixia och omvärlden…
Mänskligheten står inför två av
sina största utmaningar i
historien!
 Hur vi ska få stopp på
pågående klimatförändringar
 Hur vi ska få energibalans i
världen
 Och detta utan att vi ska tappa
för mycket av vår välfärd i
västvärlden
© Arne Andersson
Så är det !
Vår generation i är den första
någonsin som har kunskap om de
stora risker för det mänskliga
samhällets fortsatta utveckling på
vår blå planeten som våra
produktions och konsumtionsvanor
utgör
© Arne Andersson
Medvetenhet
Beteende /Handling
Medvetenhet
Kunskap
Omedvetenhet
• Men vår generation
inom västvärlden
kommer nog att gå till
historien som den
dummaste
generationen rent
beteendemässigt
Om vi inte tänker om…
• Inget roligt betyg!
© Arne Andersson
Överskridna gränsvärden
© Arne Andersson
Variation i temperatur ̊C
Gränsvillkor för planeten
Jämn temperatur under
de senaste 10 000 åren
0
Denna geologiska fas
kallas Holonec
-1
-2
100
80
60
40
Tusen år
© Arne Andersson
20
0
Paul Crutzen kallar
kommande fas för
Antrpocen, där människan
utgör den största geologiska
kraften på planeten
Växthuseffekten
400 W/m²
Återstrålning
390-240=150 W stannar
kvar i atmosfären.
Detta är lika med den s.k.
Solenergi per ytenhet 390 W/m²
sol
1400 W/m² instrålning
s.K Solkonstanten
Solenergi per ytenhet 240 W/m²
Växthuseffekten
Vilken är livsviktig för att vi
människor ska kunna på
vår blå planet.
Annars skulle vi en temp
på -18 grader
Solinstrålning på en punkt SWE
1000 W/m²
© Arne Andersson
Växthusgaser känner inga
landgränser
Att endast mäta våra faktiska utsläpp ger en felaktig bild och leder
hårddraget till att det bästa vi kan göra för klimatet är att lägga ner vår
verksamhet.
Att tillgodoräkna sig den globala nytta som möjliggörs tack vare vår
verksamhet visar tydligare på vår faktiska klimatpåverkan.
Klimatforskning .. hm
•
Klimathotet handlar om vetenskap och inte om ideologi !!
Förklarar debatten ! I frågor där ideologi dominerar är det självklart att mediernas roll är att ge
hyggligt utrymme åt olika uppfattningar. Jämför Cancer forskning.
•
97 – 98 % av de mest aktiva och mest citerade forskarna står
bakom huvudbudskapet från IPCC om människan påverkan på
klimatet.
Med detta inte sagt att allt det IPCC gör är perfekt…
..men det är tillräckligt bra för att agera och ta strategiska
inriktningsbeslut på
 Vi är ingen förnekare
 Och vi måste kunna skilja på Klimat och Väder
•
2010 = kallt väder i SWE men det varmaste uppmätta klimatet någonsin
på den blå planeten
© Arne Andersson
Människan är oupplösligt förbunden
med naturen
•
•
•
Bara naturens processer, främst genom fotosyntesen, som kan
skapa resurser
Termodynamikens primära utgångspunkt är att energi är oförstörbar
och bara kan omvandlas från högre kvalitetsnivå till en lägre
Solen är den enda kraft som hela tiden ger oss tillskott av energi och
därmed hjälper till att bygga upp nya resurser via fotosyntesen och i
processen omvandlar restprodukter till nya resurser
 Strategin måste bli Ja! till rätt tillväxt och rätt konsumtion
© Arne Andersson
SOLEL FUNKTION
SOLEN ÄR DEN ENDA KRAFT SOM HELA TIDEN GER OSS TILLSKOTT AV ENERGI OCH DÄRMED HJÄLPER TILL
ATT BYGGA UPP NYA RESURSER VIA FOTOSYNTESEN OCH I PROCESSEN OMVANDLAR RESTPRODUKTER
TILL NYA RESURSER
© Arne Andersson
Solinstrålning i Sverige
•
Solinstrålningen i Sverige ≈ 1000
kWh/m² och år (likvärdigt som norra
Tyskland)
•
Hur mycket av solinstrålningen
omvandlas till elenergi
–
1 m² solceller genererar cirka 100 -150 kWh
elenergi per år, ger en verkningsgrad på 10 15%.
För att omvandla soljus till 1 kW el krävs c:a 8 m²
© Arne Andersson
Solelpotential på byggnader i Sverige
All energiomvandling har miljöeffekter
Solel = minimala utsläpp= påverkar
inte kvävecykeln
Solel på tak = icke exploaterande =
påverkar inte biologiska mångfalden
Takfasader i Swe ≈ 660 km²
Möjlig solenergi 20–80 TWh = ½
elanvändningen idag.
© Arne Andersson
•
Energipusslet
Smarta elnät heter möjliggöraren för att
lägga det framtida energipusslet på
meddel långsikt! ”En form av
energilagring”
 Låg energianvändning ett måste
 Systemriktig och förnybar mångfald
inom energiomvandling
 Mikro
 Småskalig
 Storskalig
© Arne Andersson
Elenergipusslet
Det krävs nytt tankesätt ! Från vertikalt till
horisontellt för att möta utmaningen
Omvandling
Nät
Försäljning
Kund
Tillsammans lägger vi det
framtida ”blå” energipusslet
© Arne Andersson
Svenska regelverket
.. mätarbyte
•
Alla nätägare är skyldiga enligt lag att utföra mätarbyte utan kostnad och att ersätta
kunden för minskade elenergiförluster ( 2 till 7 öre/kWh) man får heller inte ta betalt
för överföring av mätvärden
–
•
•
Regeln gäller för upp till 63 ampere huvudsäkring (= 43,5 kW) och att man inte genererar
mer elenergi en man använder
För småskaliga producenter över 63 ampere ( 43,5 kW ) och upp till 1500 kW är
mätarkostnaden gratis men här får nätbolagen ta betalt för överföring av mätvärden
El certifikatsmätning här finns inga skyldigheter för nätägarna utan det är
affärsöverenskommelser som gäller. Tekniska Verken i Linköping och Rejlers har
erbjudande där de utför dessa jobb över hela Sverige.
© Arne Andersson
Solenergi!
•
•
•
Solfångare som omvandlar
solljus till varmt vatten
Solceller som omvandlar
solljus till högvärdig elenergi
De produkter vi säljer är
anslutna och levererar till
elnätet 230 volt (3x230 V)
– Det finns även anläggningar
för s.k. ”Ö-drift” de kunderna
hänvisar vi till Nordic Solar
Solcellsmodul / panel
Högvärdig elenergi
© Arne Andersson
Kommer att fokusera på upp 10kW till 43,5 kW
Energiomvandling för i huvudsak egen användning
Lönsamhetsresonemang
•
Investeringen består i huvudsak av två delar:
– Material Moduler växelriktare osv. Pristrend
– Montage och installation Pristrend
•
Orsaken
– Otydligt Svenskt regelverk
– Outvecklad Svensk marknad
•
Viktiga ingredienser för att nå acceptabel lönsamhet
– Enkla montage platta tak är ett exempel
– Rätt kund icke tillverkande industri de som betalar full energiskatt
– Sälja elcertifikat till marknaden (över 10 kW )
© Arne Andersson
En solcellsanläggning består av
Solceller
Växelriktare (invertrar)
+ Montage och elinstallation
Solmodul / Solpanel
© Arne Andersson
Egen el upp till 43,5 kW (c:a 350 m²)
•
Minskade elkostnader
• Elenergi (elpris inkl skatt)
• Rörliga delen av Elnätsavgiften
•
Intäkter
• Försäljning av ev. elöverskott under sommarhalvåret
• Ersättning från Elnätsföretaget för minskade förluster på deras elnät
• Elcertifikatförsäljning
•
Övrigt
• Miljövärde minskade CO² avfall
• Marknadsvärde
Räntabilitet
•
•
Minskade elkostnader
• Elenergi (elpris exkl skatt)
• Energiskatt
• Rörliga delen av Elnätsavgiften
Intäkter
• Ersättning från Elnätsföretaget för minskade förluster på deras elnät
• Elcertifikats försäljning
• Totalt
Förutsättningar:
Installation 43,5 kW
900 h fullasttimmar
Investering 17 kr/W ger 8,5 % räntabilitet (20 öre kWh upp når vi 10%)
Med investering på 14,5 kr/W når vi 10% räntabilitet
60 öre/kWh
29 öre/kWh
16 öre/kWh
06 öre(Wh
25 öre/kWh
136 öre/kW
Nyckeltal
•
•
•
8 m² = 1 kW = 800 till 900 kWh/år
Kostnad 14 kr/W – 25 kr/W
Fullasttimmar 800 till 900 h/år
Val av moduler
Inga rörliga delar, lång livslängd
240 Wp
- kvalité är viktigt
240 Wp
=
.. Men det är inte hela sanningen
• Effektgaranti 25 år 80% det är tillverkaren som ställer ut garantin
• Installerad total solpanelseffekt i relation till huvudsäkringar och kablar
Klimatneutral som strategiskt mål
Klimatpåverkan
.. CO² sänkning har ett värde
Klimatstrategi
Äga egen förnybar energi
Bixia
Samordnar olika ägare
• Bygger
• Säljer
• Köper
Effektivisering
Kompensation
Köp av
klimatkompensering
• CDM
• VER
Förnybar
Företaget
Klimatneutral
Mot förnybart
2050
0%
På mycket kort tid skall samhället styra om från starkt beroende av fossila
bränslen till förnybar energi dessutom hejda en skenande avskogning
Energieffektivisering
Egna produktutbudet
Inköp
Att mäta klimatpåverkan.
Hellre ungefär rätt än exakt fel.
Tänk globalt
..agera lokalt
•
•
•
Kunskap till medvetenhet
Handla nu
Vänd er till Sandvikens Energi för informationsmaterial
Tack för mig !
Arne Andersson
Marknadsstrateg
Bixia AB /delägd av Sandvikens Energi